• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 1 Een nieuwe wet

  Volledige inhoudsopgave

  16 juni 1994 is een dag die geschiedenis maakte in de wereld
  van de Nederlandse inlichtingendiensten. Die dag werd een
  barstje geschoten in de dikke muren van het bolwerk van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dankzij een uitspraak van de
  Raad van State werd het mogelijk om, onder voorwaarden,
  inzage te krijgen in gegevens die de BVD verzameld had. De
  uitspraak was gebaseerd op een uitspraak van het Europees
  Hof van de Rechten van de Mens uit 1993, die niet alleen
  zorgde voor de mogelijkheid tot inzage, maar ook eisen stelde
  aan de democratische controle op inlichtingendiensten en
  harde voorwaarden stelde aan het toepassen van speciale
  onderzoeksmethoden. Het was inlichtingendiensten hierdoor
  niet langer mogelijk om ongecontroleerd hun gang te gaan,
  zoals de praktijk tot op dat moment was.


  Nadat de eerste paniek enigszins weggebd was, besloot de
  regering tot een korte periode van bezinning. Deze bezinning
  leidde uiteindelijk tot het besluit een nieuwe Wet op de
  Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (WIV) op te stellen. De eerste
  versie is op 7 februari 1998 naar de Tweede Kamer gestuurd
  om, na twee gewijzigde versies, in 2001 behandeld te worden.
  In 2002 ging ook de Eerste Kamer akkoord. En op 29 mei 2002
  trad de nieuwe wet in werking. De BVD werd die dag AIVD.
  De Nederlandse burger komt er in de WIV beroerd af. De
  uitspraak van de Raad van State, die negatief was voor de
  inlichtingendiensten, wordt in hun voordeel aangewend. De
  bijzondere bevoegdheden van de AIVD en de Militaire
  Inlichtingendienst (MID) (afuisteren, inbreken, infiltreren en
  dergelijke) worden zo ruim mogelijk gedefinieerd, terwijl de
  controle op de praktijken van de diensten op een bedroevend
  laag niveau blijft hangen. Verder is de burger nauwelijks in
  staat om zijn recht te halen tegen onrechtmatig handelen.

  Wat verandert er zo al?

  Een eerste verandering is de naam: BVD en MID verdwenen en
  werden omgedoopt in Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst
  (AIVD) en Militaire Inlichtingenen Veiligheidsdienst
  (MIVD). Deze naamswijziging is bedoeld om de vlag de lading
  te laten dekken, namelijk dat beide diensten zich wijden aan
  zowel veiligheidsals inlichtingenwerk.
  De meest ingrijpende verandering is dat de uitstraling en
  beschrijving van bevoegdheden veel offensiever is dan voorheen.
  De AIVD moet een dienst zijn die midden in de maatschappij
  staat en daar ook een duidelijk sturende invloed op
  moet hebben. De BVD was (althans officieel) een inlichtingendienst
  die een goede informatiepositie moest hebben op
  het gebied van mogelijke bedreigingen van de Nederlandse
  statusquo. In zekere zin is deze verandering echter een formalisering
  van de huidige praktijk, aangezien de BVD al langer
  actief stuurde in het maatschappelijk en politiek leven.
  Met de nieuwe wet is dit echter een stuk gemakkelijker
  geworden. Een aantal wettelijke beperkingen waar de BVD
  en met name de MID mee te maken hadden, is namelijk
  geschrapt. De taakstelling beperkt zich niet langer tot het in
  de gaten houden van groepen, personen en ontwikkelingen
  die een gevaar zijn voor de staat, er wordt nu bijvoorbeeld ook
  gesproken over daadwerkelijk ingrijpen door een inlichtingendienst
  om aan geconstateerde bedreigingen van de staat
  het hoofd te bieden.
  Verder is ook de samenwerking met politie en justitie geregeld.
  De afgelopen jaren bleek dit altijd een bron van ruzie en
  ergernis: allerlei informatie die justitie wilde hebben om een
  zaak rond te kunnen maken, hield de BVD voor zichzelf ,
  omdat anders mogelijk zijn eigen activiteiten schade opliepen.
  In de nieuwe wet is nu formeel geregeld dat de dienst
  een aanspreekpunt bij justitie krijgt om melding te maken
  van strafbare feiten die men tijdens het doen van onderzoek is
  tegengekomen. Bovendien regelt de wet wanneer de inlichtingendiensten
  tot melding van strafbare feiten moeten overgaan.
  Overigens bestaat er momenteel al een dergelijk aanspreekpunt
  in de persoon van de landelijke hoofdo; cier van
  justitie voor de inlichtingendiensten, maar met de nieuwe wet
  krijgt dit aanspreekpunt een wettelijke basis.

  Bijzondere bevoegdheden

  Met de nieuwe WIV is er het een en ander veranderd in de
  bevoegdheden van de inlichtingendiensten. Met name de
  MIVD heeft er een flink aantal bijzondere bevoegdheden bijgekregen
  en is wat dit betreft gelijk getrokken met de AIVD.
  Opvallend aan dit deel van de wet is dat het zozeer lijkt op het
  ideale verlanglijstje van een inlichtingendienst dat het bijna
  niet anders kan dan dat het door de inlichtingendiensten is
  ingefluisterd. Zo is het mogelijk om zonder rechterlijke toestemming
  het briefgeheim te schenden. Hiervoor moet zelfs
  de grondwet worden gewijzigd. Argument voor deze radicale
  verandering is dat de BVD geen brieven mag openen, maar wel
  email mag lezen. Was er voor een telefoontap altijd toestemming
  nodig van drie ministers, nu volstaat de toestemming
  van de voor de dienst verantwoordelijke minister, waarmee de
  minimale controle nog minimaler wordt. Voor de AIVD is de
  minister van Binnenlandse Zaken, voor de MID de minister
  van Defensie verantwoordelijk.
  Het lijkt dat, gevolg gevend aan de uitspraak van het
  Europees Hof, de bevoegdheden duidelijk zijn geregeld. Dat
  is helaas niet waar. Ondanks de uitdrukkelijke Europese verplichting,
  is in de nieuwe wet niet duidelijk te lezen wanneer
  een burger te maken kan krijgen met welke bijzondere
  bevoegdheid. Het blijft dus onduidelijk hoe je je moet gedragen
  om niet het slachtoffer te worden van schendingen van
  mensenrechten door de inlichtingendiensten.
  De bijzondere bevoegdheden worden in de nieuwe WIV
  uitputtend opgesomd. Het gaat hierbij grotendeels om een
  legalisatie van de bestaande praktijk. Aanvankelijk bevatte het
  wetsvoorstel nog een restartikel dat de AIVD de bevoegdheid
  gaf nieuwe bijzondere bevoegdheden te introduceren en die
  pas na een jaar aan de Tweede Kamer bekend te maken.
  Dit artikel is in een nota van wijziging van 19 maart 2001 vervallen
  omdat het de regering duidelijk was geworden dat dit
  onderdeel in tegenspraak was met het Europees Verdrag
  voor de Rechten van de Mens en zou sneuvelen bij een eventuele
  rechtszaak.

  De inlichtingendiensten mogen observeren en volgen. Ze
  mogen personen en goederen observeren, al dan niet met
  behulp van observatieen registratiemiddelen. Verder mag er
  gevolgd worden, al dan niet met behulp van volgmiddelen,
  plaatsbepalingsapparatuur en registratiemiddelen. Observatie
  en volgacties mogen met toestemming van het hoofd van
  de dienst plaatsvinden. Wanneer echter geobserveerd wordt
  door apparatuur te plaatsen in een woning, hebben de diensten
  toestemming van de minister nodig. Het betreft videoen
  fotoapparatuur, (elektronische) kijkers, beeldversterkers en
  allerhande plaatsbepalingsinstrumenten, waaronder peilbakens
  en gsmtelefoons. Ook kunnen combinaties van gps
  (Global Positioning System, een computer die met behulp van
  satellietsignalen zeer precies de plaats op aarde kan bepalen)
  en gsm worden ingezet, waarbij de lokatie van een object
  bepaald wordt door gps en vervolgens aan de observant wordt
  doorgegeven door een daaraan gekoppelde gsmtelefoon.

  Om goed te kunnen in.ltreren mogen agenten van inlichtingendiensten
  zonder verdere controle valse identiteiten aannemen
  en met valse papieren door het leven gaan. Deze in.ltranten
  mogen strafbare feiten plegen en zullen hiervoor niet
  gestraft worden. Er wordt in de wet geen beperking gesteld
  aan de te plegen misdaden. In principe mag de agent dus
  alles. Als excuus wordt aangevoerd dat een in.ltrant anders
  te testen zou zijn: wanneer hij erop uit wordt gestuurd om
  een moord te plegen en dit weigert, zou hij kunnen worden
  ontmaskerd. Dit is op zijn zachtst gezegd wel een zeer eenzijdig
  scenario.
  De infltrant is bovendien niet alleen een informatieverzamelaar.
  Hij kan ook maatregelen nemen ter bescherming van
  door de betrokken dienst te behartigen belangen, zoals het
  kapotmaken van een organisatie door onderlinge ruzies te
  creren of te bevorderen.

  Inlichtingendiensten mogen inbreken in woningen, maar moeten
  hier schriftelijke toestemming van de betrokken minister
  voor hebben. Hier geldt echter een aantal uitzonderingen op:
  wanneer er ingebroken moet worden om afluisterof videoapparatuur
  aan te brengen, om peilzenders aan te brengen,
  om de woning te doorzoeken, om een computer te doorzoeken
  of om communicatieapparatuur te onderzoeken, dan
  mogen zij dit doen zonder verdere toestemming. In feite zijn
  hiermee nagenoeg alle redenen om een woning binnen te
  dringen opgesomd, en is er in de praktijk dus nauwelijks verdere
  toestemming voor inbraak nodig.

  Het briefgeheim is in de WIV niet langer heilig. Tot nu toe
  mochten de inlichtingendiensten, zonder gerechtelijke toestemming,
  alles met een brief, behalve hem openmaken. Met toestemming
  van de rechter mag een brief wel worden geopend.
  Ook deze controle zal, als het aan de minister ligt, uit de wet
  verdwijnen, waarmee alleen nog formele toestemming van
  een minister nodig zal zijn om een brief te openen. Daarvoor
  moet een Grondwetswijziging komen, die momenteel al in
  behandeling is.

  De diensten mogen computers hacken om toegang te krijgen
  tot opgeslagen informatie of om het versleutelen van gegevens
  tegen te gaan. Te denken valt aan het installeren van
  ‘geheime’ programma’s, die een gebruiker niet ziet, maar die
  ondertussen allerlei gegevens, zoals wachtwoorden, doorgeven
  aan de dienst.

  De diensten mogen communicatie aftappen en opnemen, inclusief
  telefoongesprekken en conversaties in de kroeg en andere
  openbare plaatsen. Hiervoor is toestemming nodig van een
  minister. De diensten mogen alle communicatie die door de
  ether loopt opnemen. Volgens de nieuwe WIV moest een
  nummer vermeld worden in de tapaanvraag. Als het aan de
  diensten gelegen had, was het mogelijk hier alle mogelijke
  nummers op te geven (naast telefoonnummers, ook typenummers
  van gsmtoestellen of identificatienummers van
  Pentium 111processoren). Dit plan is echter gesneuveld:
  nummer betekent in dit geval telefoonnummer.

  Om iets aan deze enorme baal aan gegevens te hebben, moeten
  de bruikbare gegevens eruit gefilterd worden. Voor selectie
  van deze gegevens (op verzender of ontvanger, op inhoud of
  op bijvoorbeeld telefoonnummer) is toestemming nodig van
  een minister. De AIVD kan bovendien iemand verplichten mee
  te werken aan het ontsleutelen van een gecodeerd bericht.

  De AIVD mag draadloos verzonden berichtenverkeer dat oorsprong
  of bestemming in het buitenland heeft, (elektronisch)
  doorzoeken op inhoud. Dat wil zeggen dat al deze communicatie
  mag worden opgevangen en met behulp van computers
  ge.lterd kan worden. De .lters die worden toegepast, kunnen
  communicatie selecteren op basis van persoonsof technische
  kenmerken (bijvoorbeeld stemherkenning of gsmnummer),
  op basis van trefwoorden en dergelijke. Hiervoor is geen
  ministerile toestemming nodig. Volgens de Raad van State
  zou deze bevoegdheid strijdig kunnen zijn met de grondwet.
  De minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper ontkende
  dit. Door te searchen zouden de diensten namelijk geen kennis
  nemen van de volledige communicatie. Daarom zou deze
  speciale bevoegdheid te vergelijken zijn met het doen van
  technische controles door de telecommunicatieleverancier,
  waarbij ook niet uitgesloten kan worden dat (delen van)
  gesprekken worden opgevangen. Bovendien zou er niet
  van tevoren om toestemming kunnen worden gevraagd, aangezien
  de diensten niet van tevoren weten waarnaar ze op
  zoek zijn: er wordt immers in het wilde weg gezocht naar
  interessante informatie of interessante personen, zonder dat
  vooraf vaststaat f dergelijke informatie wel aanwezig is.
  Wanneer de diensten op basis van gesearchte informatie
  besluiten communicatie van een specifieke persoon verder op
  te vangen, is hiervoor wel toestemming nodig. Zo kunnen
  berichten met een bepaalde inhoud of van een bepaalde persoon
  opgespoord worden zonder dat van tevoren vaststaat dat
  dit bericht bestaat.
  Ook mag de AIVD alle nietkabelgebonden telecommunicatie
  (waaronder gsmverkeer) doorzoeken aan de hand van
  identiteiten, nummers en trefwoorden. De opgevangen
  gegevens mogen een jaar bewaard worden. Wanneer het om
  versleutelde berichten gaat, mag de communicatie bewaard
  worden tot een jaar nadat de dienst deze heeft ontsleuteld.
  Voor het gebruik van deze trefwoorden is geen toestemming
  nodig. Een keer per jaar krijgt de minister achteraf een lijst
  onder ogen.

  De Inlichtingendiensten kunnen gegevens opvragen over wie er
  met wie heeft gebeld (log.les) of op wiens naam een telefoonnummer
  staat. Log.les bevatten alle data van een bepaald telecommunicatienummer:
  welke nummers er vanaf dit nummer
  gebeld zijn, welke nummers dit nummer hebben gebeld en
  hoe lang de gesprekken hebben geduurd. Opmerkelijk is dat
  ook gegevens moeten worden verstrekt van oproepen die niet
  tot een verbinding hebben geleid (in gesprek, afgesloten
  nummer, niet thuis). Log.les kunnen zowel voor een periode
  in de toekomst als met terugwerkende kracht door de diensten
  worden opgevraagd.

  Ten slotte mag de AIVD zich wenden tot eenieder die over
  gegevens beschikt die voor de diensten van belang kunnen
  zijn. De Bevolkingsadministratie, Postbank, Albert Heijnbonuscardadministratie,
  de videobanden van cameratoezicht
  in een station, dit alles en nog veel meer kan probleemloos
  worden opgevraagd.

  Cryptografie

  Cryptografie (de techniek van het versleutelen en ontsleutelen
  van gegevens) neemt een bijzondere plaats in de wet in.
  Dit heeft te maken met de grote bedreiging die de inlichtingendiensten
  in het gebruik van encryptie (het versleutelen)
  zien. Wanneer men zich op grote schaal bedient van sterke
  versleutelingstechnieken, wordt het werk voor de diensten
  een stuk moeilijker. Om die bedreiging het hoofd te bieden is
  in de WIV een aantal kunstgrepen toegepast.
  Ten eerste hebben de diensten op een aantal plaatsen toestemming
  gekregen om encryptie ongedaan te maken.
  Wanneer zij telecommunicatie aftappen, hebben zij ook de
  bevoegdheid om versleuteling ongedaan te maken en zijn
  telecommunicatieleveranciers verplicht om versleuteling die
  de leveranciers hebben aangebracht, ongedaan te maken. Ook
  bij het scannen (het ongericht ontvangen en opnemen van
  nietkabelgebonden telecommunicatie) hebben de diensten
  de bevoegdheid gekregen om versleuteling ongedaan te
  maken. Dit gaat om algemeen gebruikte encryptie (zoals het
  gsmprotocol voor de mobiele telefonie), maar ook om door
  personen of organisaties zelf aangebrachte versleuteling. Of
  de diensten van deze bevoegdheid gebruik kunnen maken, is
  in dat geval afhankelijk van de technische mogelijkheden, de
  kracht van het gebruikte encryptiealgoritme (de rekentechniek
  die gebruikt is om te versleutelen) en het kennisniveau
  van de betreffende dienst. Wanneer een sterk encryptiealgoritme
  is gebruikt, zal het niet eenvoudig zijn een verkregen
  bericht te ontcijferen. Dit is slechts mogelijk wanneer
  daar voldoende rekenkracht of kennis tegenover staat. Deze
  kennis kan bijvoorbeeld bestaan uit technische details over
  hoe dergelijke encryptie gekraakt moet worden, maar kan ook
  betrekking hebben op kennis van het wachtwoord.
  Ten tweede is toestemming gegeven om (tijdens een hackactie
  door de diensten) in een computer aangebrachte of nog
  aan te brengen cryptogra.eprogrammatuur te corrumperen,
  of om sleutels te achterhalen waarmee door de diensten zelf
  ontsleuteld kan worden.
  Ten derde spreekt de wet op verschillende plaatsen over de
  medewerkingsplicht om te ontsleutelen. Opmerkelijk is de
  luchtigheid waarmee dit gebeurt. Er wordt alleen gerept over
  de verplichting mee te werken aan ontsleuteling van versleutelde
  berichten of bestanden. Wanneer iemand medewerking
  weigert, kan dit de weigeraar een gevangenisstraf opleveren,
  zelfs wanneer de weigering niet opzettelijk is. Het gebrek aan
  uitleg in de Memorie van Toelichting is vreemd, aangezien
  medewerkingsplicht aan ontsleuteling van (eigen) berichten
  in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Hoe kan immers
  iemand meewerken die zijn eigen wachtwoord vergeten is of
  zijn codesleutel is kwijtgeraakt? En hoe verhoudt deze
  verplichting zich met het grondrecht om niet mee te hoeven
  werken aan zijn eigen veroordeling? Wanneer iemand
  gedwongen wordt om een bericht te ontsleutelen en het blijkt
  dat daarin sprake is van strafbare feiten, is er een probleem.
  In dat geval blijkt men achteraf een verdachte gedwongen te
  hebben om mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

  Notificatie

  Wanneer de dienst gebruikt maakt van het schenden van het
  briefgeheim, aftappen van telecommunicatie of inbraak, zal
  na vijf jaar bekeken worden of het slachtoffer van deze activiteiten
  hiervan in kennis kan worden gesteld (notificatieplicht).
  Overigens is de plicht in de wet ver te zoeken. Mocht de dienst
  tot de conclusie komen dat dit niet kan worden medegedeeld,
  dan moet een jaar later bekeken worden of er nu wel genotificeerd
  kan worden. De diensten kunnen echter afzien van
  noti.catie indien het melden van gebruik van een bevoegdheid
  ertoe zou kunnen leiden dat bronnen van de dienst,
  toepassingen van gebruikte methoden of de identiteit van personen
  die de dienst geholpen hebben, onthuld kunnen worden,
  dan wel dat betrekkingen met andere landen geschaad
  kunnen worden.

  Buitenland

  De relatie met de buitenlandse zusterdiensten wordt als een
  belangrijk argument gebruikt voor alle geheimzinnigheid
  rond de BVD (‘ wij zouden nog wel willen, maar als we iets
  moeten blootgeven, krijgen we nooit meer informatie’). De
  buitenlandse diensten kunnen zich echter beter zorgen
  maken over de nieuwe taken van de AIVD dan over een deugdelijk
  democratisch toezicht in Nederland. De dienst is na
  aanvaarding van de nieuwe wet op diverse manieren actief
  geworden in het buitenland.
  In 1994 werd de Inlichtingendienst Buitenland (idb) na
  een reeks van schandalen opgeheven. De buitenlandse inlichtingentaak
  (spionage) kwam daarmee in een vacum terecht.
  Het militaire deel bleef een taak van de MID en de BVD, die
  altijd al een concurrerende taak ten opzichte van de idb voor
  zichzelf zag, sprong ook voor een deel in dat gat. Met de
  nieuwe wet in aantocht wordt deze spionagetaak geformaliseerd.
  De dienst krijgt daarvoor honderd medewerkers
  (ongeveer het dubbele van de idb) en een aparte ruimte in een
  kantoorgebouw buiten het AIVDcomplex.
  In een nota van wijziging van 19 maart 2001 is economische
  spionage, na een stroom van kritiek van de parlementsfracties
  van GroenLinks, d66, cda en pvda, weer uit de WIV
  gehaald. Verder is kritiek van de Europese Commissie op deze
  bevoegdheid een reden om het te schrappen. Of dit de AIVD
  daadwerkelijk van het economisch spioneren af kan houden,
  is nog maar de vraag. Minister van Binnenlandse Zaken Klaas
  de Vries licht het besluit namelijk als volgt toe: ‘Bij de introductie
  van het overkoepelende begrip “nationale veiligheid” in
  de taakstelling van de AIVD heeft de regering zich op het standpunt
  gesteld dat het begrip “nationale veiligheid” ruim mag
  worden uitgelegd en dat de genoemde activiteiten onder het
  begrip “nationale veiligheid” zijn te vatten. Voor zover er niettemin
  enige twijfel zou kunnen bestaan of het verrichten van
  onderzoeken die gerelateerd zijn aan vitale economische
  belangen van Nederland wel onder het begrip “nationale veiligheid”
  vallen, is besloten die twijfel weg te nemen door te
  komen tot een explicitering van de vitale economische belangen
  in de omschrijving van de inlichtingentaak buitenland
  van de AIVD. Inmiddels is, vanwege de misverstanden die dit
  onderdeel van de taakomschrijving bleek op te roepen, besloten
  de vitale economische belangen als afzonderlijk bestanddeel
  van de taakomschrijving te schrappen, met de aantekening
  dat onderzoek naar dit soort onderwerpen wel mogelijk
  is als het belang van de nationale veiligheid in het geding is. ‘

  Inzage

  Een van de aanleidingen om de nieuwe WIV te schrijven was,
  zoals gezegd, de uitspraak van de Raad van State in 1994
  waardoor het in beperkte mate mogelijk werd je eigen BVDdossier
  in te zien. De nieuwe wet volgt in grote lijnen de praktijk
  zoals die er nu na een aantal gerechtelijke uitspraken ligt.
  Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil je inzage
  krijgen in je eigen dossier. Ten eerste moeten de te verstrekken
  gegevens meer dan vijf jaar oud zijn. Ten tweede mag over de
  aanvrager de afgelopen vijf jaar geen nieuwe informatie zijn
  geregistreerd over het onderwerp waarin inzage wordt
  gevraagd. Ten derde mogen de gegevens niet relevant meer
  zijn voor enig ander lopend onderzoek. Ten vierde moeten de
  bronnen en de werkwijze van de dienst geheim blijven.
  Daarnaast kan inzage worden geweigerd als zich een van de
  vele weigergronden van de Wet Openbaarheid van Bestuur
  (wob) voordoet.
  Aanvankelijk wilde de minister ook een juRIDisch unicum
  creren. Bij eventuele inzage mochten geen aantekeningen of
  kopien worden gemaakt, noch mocht men een raadsman
  meenemen. Dit is echter in een nota van wijziging uit de wet
  gehaald toen ook dit niet haalbaar in Europa bleek te zijn.
  Vanaf 1994 konden journalisten en historici inzage krijgen
  in in historisch opzicht belangrijke persoonsdossiers. In
  1995 sloot de Raad van State deze inzagemogelijkheid echter
  weer af: eerst moest er een deugdelijke regeling komen. De
  nieuwe wet handhaaft de blokkade van 1995 en maakt daarmee
  inzage door journalisten en historici onmogelijk. In de
  nota van wijziging van 19 maart 2001 is nog een kleine geste
  gemaakt ten aanzien van inzage door derden. Familieleden
  in de eerste lijn kunnen inzage krijgen in het dossier van
  een overleden familielid als is voldaan aan de eerder opgesomde
  voorwaarden.

  Klachtrecht

  Een ander punt dat uiteindelijk waarschijnlijk af zal ketsen bij
  toetsing door de rechter is de manier waarop het klachtrecht
  is geregeld. Het Europees Hof heeft vastgesteld dat een
  instantie die klachten over geheime diensten onderzoekt, een
  sanctiebevoegdheid moet hebben. Met andere woorden, de
  beklaagde inlichtingendienst moet door de onderzoeker van
  de klacht gedwongen kunnen worden om te luisteren.
  Daarnaast moet er een hoger beroep mogelijk zijn voor een
  klager. In de nieuwe WIV is de Nationale Ombudsman aangewezen
  als instantie die de klachten over de inlichtingendiensten
  moet onderzoeken. De Ombudsman kan wettelijk
  gezien echter niets anders doen dan een klacht onderzoeken
  en zijn mening over het gebeurde geven. De beklaagde instantie
  kan deze uitslag vervolgens volledig naast zich neerleggen.
  Wanneer een klager het niet eens is met de beslissing van de
  Ombudsman, kan hij geen hoger beroep aantekenen.
  De regering interesseert zich niet echt voor dit probleem.
  Op kritiek van het GroenLinkskamerlid Tara Oedayraj Sing
  Varma antwoordde minister Klaas de Vries op 19 maart 2001:
  ‘Naar onze mening doet de fractie van GroenLinks de
  Nationale Ombudsman te kort, als zij stelt dat deze geen zinvolle
  rol kan spelen, alleen omdat hij niet bevoegd is tot bindende
  uitspraken en geen daadwerkelijke rechtsmiddelen
  kent. Op geen enkel terrein bezit de Nationale Ombudsman
  deze bevoegdheden en toch heeft hij zijn waarde sinds zijn
  instelling naar de mening van de regering meer dan bewezen.
  Bestuursorganen die door de Nationale Ombudsman op de
  vingers getikt worden, nemen over het algemeen de door de
  Ombudsman voorgestelde maatregelen over om te voorkomen
  dat hen dat een tweede maal overkomt. Wij zien vooralsnog
  geen enkele reden dat dat in het geval van de inlichtingenen
  veiligheidsdiensten anders zal zijn. ‘
  Naast allerlei nieuwe bevoegdheden is er ook heel wat
  veranderd in het ambtelijk apparaat. Door het invoeren
  van een aantal nieuwe functies moeten de inlichtingendiensten
  de toets van het Europees Hof van de Rechten van de
  Mens doorstaan.
  Allereerst komt er een Commissie van Toezicht, die moet
  controleren of de diensten en hun medewerkers zich aan de
  wet houden en of zij hun werk goed doen. De commissie kan
  echter uitsluitend achteraf controleren en doet dit onder strikte
  geheimhouding. Ze moet bestaan uit drie leden die door de
  regering voor een periode van zes jaar worden benoemd. Zij
  krijgt een eigen secretariaat. De commissie moet de rechtmatigheid
  van de activiteiten van de inlichtingendiensten
  onderzoeken. Daartoe krijgt ze toegang tot alle informatie,
  gebouwen en personen die van belang zijn voor dat onderzoek.
  Medewerkers van de diensten kunnen zich niet op hun
  zwijgrecht beroepen en kunnen onder ede worden gehoord.

  Een andere vernieuwing is het aanstellen van een cordinator
  van de inlichtingenen veiligheidsdiensten. Deze functie
  wordt momenteel bekleed door de secretarisgeneraal van het
  ministerie van Algemene Zaken, maar krijgt hiermee een wettelijke
  status. De rol van deze cordinator is die van een spin
  in het web. Hij bereidt de ministerile vergaderingen over de
  inlichtingendiensten voor, cordineert de taken van de diensten
  en is de voorzitter van het Comit Verenigde
  Inlichtingendiensten Nederland (CVIN). Het CVIN is de ambtelijke
  laag tussen de inlichtingendiensten en de regering.
  De regering en de AIVD presenteren de nieuwe wet als een
  grote stap voorwaarts. Er wordt duidelijkheid gegeven wat de
  AIVD op welk moment tegen wie mag doen. Er wordt vastgelegd
  hoe informatiestromen naar binnen en naar buiten lopen.
  De controle, de inzage en het klachtrecht zijn goed geregeld.
  Als deze wet evenwel n ding duidelijk maakt, dan is het
  niet wt de AIVD en de MIVD mogen, maar dat de AIVD en MIVD
  lles mogen.
  Op het gebied van controle, inzage en klachtrecht is er
  alleen stagnatie of achteruitgang. De parlementaire controle
  blijft liggen bij de overwerkte en ondeskundige fractievoorzitters,
  klagen kan nog steeds alleen bij de Nationale
  Ombudsman, die alleen advies mag uitbrengen, en inzage in
  dossiers wordt weggehaald bij de Wet Openbaarheid van
  Bestuur en binnen de strenge normen van de nieuwe wet
  gebracht. Er komt weliswaar een Commissie van Toezicht met
  verregaande bevoegdheden, maar die rapporteert wederom in
  het geheim.
  Ten aanzien van de notificatieplicht is sprake van een vooruitgang.
  Aanvankelijk zou het gaan om een absolute vooruitgang,
  dat wil zeggen de inlichtingendiensten moesten te allen
  tijde notificeren en konden eventueel uitstel, maar zeker geen
  afstel krijgen. Inmiddels is dit onder druk van de BVD ook aangepast
  en behoort afstel tot de wettelijke mogelijkheden. Voor
  de bescherming van de inwoners van Nederland tegen de
  alwetende snuffelstaat zou het een goede zaak zijn als de voorgestelde
  Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten
  gesneuveld zou zijn.