• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inleiding Snuffelstaat

  Volledige inhoudsopgave

  Sinds 29 mei 2002 is de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  omgevormd tot Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
  (AIVD). Ruim vijftig jaar is deze dienst de bekendste en belang-rijkste
  geheime dienst in Nederland. Zijn taak is om de
  Nederlandse samenleving te beschermen tegen bedreigingen
  van de democratische rechtsorde, van de veiligheid of van
  gewichtige belangen van de staat. Tot 1989 was dat een over-zichtelijke
  taak: Nederland moest beschermd worden tegen de
  communistische vijand. Met het einde van de koude oorlog
  was de relatieve rust en duidelijkheid voor de BVD ten einde.
  De klassieke vijand was verdwenen.


  De BVD verdween daarmee echter niet van het toneel. Wel
  kwam er de nodige kritiek op de dienst, kritiek die zich met
  name richtte op het optreden ten tijde van de koude oorlog en
  het gebrek aan openheid en controle. Velen waren nu van
  mening dat ook de BVD toe was aan een herziening. Dit zou
  tevens moeten leiden tot nieuwe wetgeving op het gebied van
  inlichtingen-en veiligheidsdiensten.
  In deze onrustige tijd was het zaak voor de BVD om met zo
  min mogelijk kleerscheuren uit het politieke gevecht te
  komen en dus kwam er een uitgebreide lobby. Onder aanvoe-ring
  van toenmalig hoofd Arthur Docters van Leeuwen begon
  de dienst met een waar mediao=ensief. Om het eigen
  bestaansrecht veilig te stellen moest de BVD aantonen dat er
  wel degelijk nog allerlei gevaren dreigden voor de
  Nederlandse samenleving. Blijkbaar wist men de juiste snaar
  te raken en beschikte men over de juiste contacten. De kritiek
  op de dienst is min of meer verstomd, terwijl de taken en
  bevoegdheden zijn of worden uitgebreid, het budget steeds
  verder is verhoogd en er inmiddels zelfs aanzienlijk meer
  mensen in dienst zijn dan zo’n tien jaar geleden.
  Met de aanslagen van 11 september 2001 in New York en
  Washington lijken ook de laatste critici van de BVD stilgeval-len.
  Er is een nieuwe vijand opgestaan, het moslimfunda-
  mentalisme, en een inlichtingendienst lijkt meer nodig dan
  ooit. Naast pleidooien voor een algemene identi.catieplicht,
  het opnieuw instellen van grenscontroles en meer politie op
  straat, klonk er ook een roep om meer geld, personeel en
  bevoegdheden voor de BVD. Als reactie op de aanslagen in de vs
  kreeg de dienst er enkele tientallen miljoenen euro bij. Dit geld
  zal met name gebruikt worden voor personeelsuitbreiding en
  intensievere samenwerking met politie en buitenlandse dien-sten.
  Hieruit blijkt dat het niet om een tijdelijke uitbreiding
  gaat, want vooral het aannemen en opleiden van nieuw per-soneel
  kost veel tijd. De discussie over het nut van een inlich-tingendienst
  en het feit dat er toch ook wel wat ‘nare’ trekjes
  aan zo’n dienst zitten, lijkt hiermee in n klap achterhaald.
  Wij willen toch proberen, tegen haast alle stromen in, deze
  discussie weer op gang te brengen, want een geheime dienst
  houdt zich natuurlijk niet alleen met ‘echte’ terroristen bezig.
  Dat was al zo in de tijd voor de val van de muur, toen de
  BVD alles wat maar enigszins riekte naar communisme in de
  gaten hield, dat is nog steeds zo, en dat zal in de toekomst ook
  niet veranderen.
  Dit boek richt zich met name op de nieuwe terreinen van
  de dienst sinds de omslag in de jaren negentig. Boze taxi-chau=eurs,
  georganiseerde misdaad, problemen in oude
  stadswijken, voetbalsupporters, in.ltratie in grote geweldloze
  milieuorganisaties of het in de gaten houden van een islami-tische
  groepering waarvan de BVD zelf zegt dat het gaat om
  een gematigde en op integratie gerichte organisatie, niets lijkt
  de dienst te dol om zijn pijlen op te richten. Controle op
  de AIVD (en andere inlichtingendiensten) is er nog steeds niet
  of nauwelijks.
  Met de aanslagen op 11 september 2001 is de wereld wel
  veranderd, ook de wereld van inlichtingen-en veiligheidsdien-sten.
  Het geven van meer geld en bevoegdheden aan een
  geheime dienst zal vooral leiden tot een verdere verbreding van
  zijn werkterrein en het in de gaten houden van nog meer men-sen
  en groepen. Hopelijk zal, als de eerste emoties en oppor-tunistische
  uitlatingen weer wat getemperd zijn, de discussie
  wat inlichtingendiensten betreft ook daar weer over gaan.