• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 8 Economische spionage in het buitenland

  Volledige inhoudsopgave

  De Inlichtingendienst Buitenland

  Het is niet voor het eerst dat er sprake is van activiteiten van
  de BVD in het buitenland. Dat heeft te maken met het moeizame
  bestaan van de Buitenlandse Inlichtingendienst (BID), sinds
  1971 tot zijn opheffing in 1994 Inlichtingendienst Buitenland
  (IDB) geheten. Deze is altijd klein gebleven en kort gehouden
  door de afnemers van zijn producten, de ministeries van
  Algemene Zaken (het departement van de premier),
  Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken. Al in de
  jaren zestig kwam het rond deze dienst tot een crisis. Zoals Dirk
  Engelen het in zijn onderzoek naar de dienst uitdrukt: de BID
  verzamelde inlichtingen waar niemand op zat te wachten en
  wist geen inlichtingen te leveren waaraan wel behoefte bestond.


  Een mogelijke oplossing van dit probleem was een samenvoeging
  van de BID met de BVD. Op aandringen van de minister
  van Financin, die hierbij een duidelijk belang had, werd
  in 1968 een werkgroep geformeerd die moest nagaan of deze
  samenvoeging te realiseren viel. De werkgroep vond het echter
  geen goed idee, onder meer met het oog op de noodzakelijke
  compartimentering. Deze term houdt in dat men bang
  was dat gegevens van de buitenlandse afdeling van zo’n
  gecombineerde dienst zouden doorsijpelen naar de veiligheidstak.
  In de traditionele opvatting over de werking van
  inlichtingendiensten kan zich hier gemakkelijk een belangentegenstelling
  voordoen. De afdeling voor buitenlandse inlichtingen
  hecht eraan zijn bronnen zo lang mogelijk te beschermen
  om ze niet op te laten drogen. De veiligheidsdienst wil
  juist een eind maken aan de buitenlandse spionagenetwerken
  om de schade voor het staatsbelang zo snel mogelijk te beperken.
  Een gepensioneerde IDB’er drukte het tegenover Vrij
  Nederland
  (26 mei 2001) als volgt uit: ‘De BVD is een veiligheidsdienst
  die van nature geneigd is om bepaalde zaken af te
  stoppen. Terwijl een inlichtingendienst juist probeert om
  informatiestromen op gang te houden. ‘
  Wanneer de schotten tussen de twee afdelingen van een
  gecombineerde dienst zo waterdicht worden gemaakt dat er
  geen enkel gegeven doorheen kan dringen, verdwijnen de
  voordelen van de schaalvergroting. In het buitenland zijn
  de buitenlandse inlichtingendienst en de binnenlandse veiligheidsdienst
  zelden n geheel. Wel komt vooral in kleinere
  landen de combinatie van buitenlandse en militaire inlichtingendienst
  voor.
  Er restten voor de Nederlandse dienst toen nog twee oplossingen:
  reorganisatie of ophe; ng. Aanvankelijk koos men
  voor de eerste. Het belangrijkste principe daarbij zou de verregaande
  loskoppeling van verwerving en verwerking van
  gegevens zijn. Verwerving is de eigenlijke spionage: het op
  heimelijke wijze verzamelen van informatie uit menselijke en
  technische bronnen (afluisteren). Verwerking bestaat uit analyse
  en systematische rapportage door combinatie met andere
  gegevens waaronder open bronnen. De IDB zou de ruwe gegevens
  verzamelen en deze onder de afnemers (ministeries en
  geheime diensten) distribueren aan de hand van de door de
  afnemers opgestelde criteria. Verwerking van gegevens uit het
  buitenland zou plaatsvinden bij de BVD. Daartoe zou de al
  bestaande Stafafdeling Buitenlandse Politiek (SBP) van deze
  dienst worden uitgebreid. De SBP had altijd al naar het buitenland
  gekeken. De belangrijkste binnenlandse vijand van de
  BVD, de cpn, werd benvloed door ontwikkelingen in de internationale
  communistische beweging.
  De SBP bestond uit een tiental mensen van academisch
  niveau. De toenmalige cordinator van de inlichtingendiensten
  (een topambtenaar die ressorteert onder het ministerie
  van Algemene Zaken), viceadmiraal (Henk) Bos, die de reorganisatie
  krachtig stimuleerde, was overtuigd van de nauwe
  relatie in de communistische landen bestond tussen politiek
  en economie. Die twee onderwerpen konden dus het best
  worden bestudeerd in hun onderlinge samenhang en de SBP
  was hier een goed instrument voor.
  Eigenlijk was het dus de bedoeling dat de IDB als een soort
  clearing house (distributiecentrum) voor inlichtingen uit het
  buitenland ging optreden. Dit is ook altijd de belangrijkste
  reden voor een zelfstandig bestaan van de dienst geweest.
  Onder de regeringDen Uyl kon de IDB zelfs weer wat aan verwerking
  doen. Daarvoor werd in 1977 een Stafafdeling voor
  Politieke en Economische Aangelegenheden ingesteld. Deze
  was onderverdeeld in regionale bureaus en een bureau dat de
  inlichtingenbehoeften van de afnemers registreerde.
  Deze constructie werkte tot aan de val van de Berlijnse
  muur. Al begin januari 1990 kwam de Ministerile
  Commissie voor de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten
  (MICIV ) tweemaal bijeen om een inventarisatie te maken van
  de resterende behoefte aan inlichtingen uit het buitenland.
  Justitie bleek dringend verlegen te zitten om gegevens over de
  handel in drugs, migratiestromen en de ‘behandeling van
  eigen onderdanen door nationale overheden’. Verkeer en
  Waterstaat en Defensie vroegen om maritieme inlichtingen,
  en Defensie maakte zich ook al zorgen om de verspreiding
  van massavernietigingswapens (proliferatie). Binnenlandse
  Zaken (minister Dales en de BVD) bepleitte een scheiding
  van militair en civiel inlichtingenwerk, een standpunt dat logischerwijs
  kon uitlopen op het ongedaan maken van de clearing
  house
  rol en ophe; ng van de IDB. Aangezien de MICIV het er
  ook over eens was dat de IDB wel kon inwonen bij het nieuwe
  pand dat voor de BVD in Leidschendam zou worden gebouwd,
  was het wel duidelijk uit welke hoek de wind waaide. Formeel
  werd nog gewerkt aan een sterfhuisconstructie, maar toen in
  1992 diverse schandalen door lekken van het personeel naar
  onder andere Het Financieel Dagblad naar buiten kwamen,
  hakte premier Ruud Lubbers de knoop door en hief de al ingekrompen
  dienst in 1994 op. De taken zouden worden verdeeld
  tussen de civiele BVD en de militairen van de mid.

  Menselijke bronnen en afluistertechnieken

  Buitenlandse inlichtingendiensten komen aan hun gegevens
  dankzij menselijke bronnen en a?uistertechnieken. Bij menselijke
  bronnen gaat het vooral om personen die een legitieme
  reden hebben om aanwezig te zijn in een gebied waar voor de
  dienst interessante informatie te verwerven valt. Het kunnen
  mensen zijn die voor hun werk in het buitenland moeten zijn,
  zoals Nederlanders die een bedrijf in het buitenland hebben
  of voor Nederlandse bedrijven uitgezonden worden, maar ook
  journalisten, bezoekers van (wetenschappelijke) congressen,
  gepensioneerden die in het buitenland wonen of toeristen.
  Reizigers (zogeheten legal travellers) kunnen met een opdracht
  op pad worden gestuurd of na terugkeer ondervraagd
  worden. Informatieverstrekkers die meer permanent in het
  buitenland verblijven, moeten op een of andere manier
  gerund worden. Dat kan via een legal resident, dat wil zeggen
  een BVD’er die op de ambassade in het land zelf of een buurland
  is gestationeerd en die een legitieme reden heeft om
  de bron regelmatig te spreken. Het kan ook door vanuit
  Nederland de bron op te zoeken, wat als voordeel heeft dat
  complicaties met de ambassade voorkomen worden.
  Buitenlandse Zaken vindt het immers niet prettig om verwikkeld
  te worden in allerlei geheime zaakjes die zijn overige
  taken kunnen compromitteren.
  De tweede belangrijke bron van buitenlandse inlichtingen
  zijn afluistergegevens. Er wordt momenteel veel gepraat over
  het Amerikaans-Britse afluisternetwerk Echelon, maar Nederland
  zelf is een van de landen is die al heel lang een eigen
  afluistercapaciteit hebben voor satellietcommunicatie (telefoon,
  fax). Via het Satelliet Grondstation in Zoutkamp wordt
  ‘nietkabelgebonden telecommunicatie’ afgeluisterd. Zoutkamp
  maakte oorspronkelijk deel uit van het Technisch Informatie
  Verwerkings Centrum (TIVC) van de marine in de
  Marinekazerne van Kattenburg in Amsterdam. In 1996 werd
  dit marineonderdeel samengevoegd met de afluisterdiensten
  van de landmacht en de luchtmacht tot de afdeling Verbindingsinlichtingen
  van de mid. Zoutkamp en Kattenburg vormen
  sindsdien samen het Strategisch Verbindingsinlichtingen
  Centrum (SIVC), een nieuwe naam voor al bestaande
  activiteiten, gerund door militairen. Voor zover de opgevangen
  gegevens van nietmilitaire aard zijn, moet het svic die
  doorgeven aan afnemers. Vroeger gebeurde dat via de IDB.
  Met de ophe; ng van de IDB werd een deel van zijn taken
  verdeeld tussen BVD en mid. Al in 1991, toen de IDB ingekrompen
  werd, waren enkele activiteiten overgeheveld naar
  de BVD. Volgens het jaarverslag 1991 ging het toen om proliferatie
  en om politieke en criminele benvloeding vanuit
  Suriname, ook gericht op de Nederlandse Antillen en Aruba.
  De taken die bij de ophe; ng van de IDB naar de BVD gingen
  werden in het jaarverslag 1992 geformuleerd als ‘het onderhouden
  van contacten met relevante buitenlandse diensten,
  de bewerking van verkregen gegevens, en het uitvoeren van
  internationaal georinteerde, operationele werkzaamheden,
  voor zover gerelateerd aan de veiligheid of andere gewichtige
  belangen van de Staat’. Hiermee kreeg de BVD, zij het ietwat
  versluierd, de bevoegdheid om operaties in het buitenland uit
  te voeren.
  De ‘bewerking van verkregen gegevens’ betreft de verwerking
  van de nietmilitaire onderschepte informatie (politieke
  en economische gegevens) van het TIVC van de marine (later
  SIVC). De op die manier verwerkte ruwe informatie kan dan
  als ruilmateriaal worden ingezet in de bilaterale contacten
  met de buitenlandse diensten.
  Met ‘internationaal georinteerde, operationele werkzaamheden’
  wordt bedoeld het clandestien vergaren van inlichtingen.
  Dit gebeurt meest via menselijke bronnen alhoewel dingen
  als volgen, inbreken en afluisteren in het buitenland niet
  bij voorbaat zijn uitgesloten.
  In de snel uitdijende literatuur over de Nederlandse inlichtingendiensten
  wordt de ‘intelligence cyclus’ vaak genoemd
  als de centrale activiteit van de diensten. Deze cyclus wordt
  over het algemeen beschreven als een proces van vijf stappen:
  bepalen van de behoeften van de afnemers, verzamelen van
  ruwe gegevens, verwerking van die gegevens, analyse en evaluatie
  en tenslotte distributie van de eindproducten onder de
  afnemers. Deze zienswijze laat een belangrijk aspect buiten
  beschouwing, namelijk dat op basis van het verkregen inlichtingenproduct
  de dienst ook zelf handelend kan optreden.
  Het is niet zo dat de dienst alleen maar ‘kijkt’ en dat de afnemers
  kunnen handelen op basis van de kennis die de dienst
  hun heeft verschaft. In de werkelijkheid lopen kijken en handelen
  bij de dienst zelf veel meer door elkaar, met name in de
  operationele sfeer.
  De BVD gebruikte hiervoor vanouds de term ‘exploitatie’ van
  gegevens, die dan stond tegenover ‘acquisitie’ (verwerving).
  Onder exploitatie kan zeker distributie van gegevens aan derden
  vallen, maar ook zelf handelen op basis van verworven
  kennis. In de open literatuur kwam je de term in Nederland
  zelden tegen. Dat de BVD de term zelf altijd al gebruikte, blijkt
  bijvoorbeeld uit de conceptvernietigingslijst voor het BVDarchief
  die minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken in
  1997 vaststelde. Hierin wordt de taakuitvoering van de BVD
  omschreven als ‘acquisitie en exploitatie van gegevens over
  personen en organisaties door de BVD’. In het reorganisatierapport
  Een nieuwe BVD uit 1990 dook het begrip al op, als
  een van de categorien personeel in de nieuwe situatie (exploitanten)
  naast teamleiders, analisten, contactambtenaren,
  onderzoekingsambtenaren, vertalers en documentalisten. Het
  begrip exploitatie werd ook gentroduceerd in de Memorie van
  Toelichting bij het ontwerp van Wet op de Inlichtingenen
  Veiligheidsdiensten dat in 1998 werd ingediend. In de nieuwe
  wet is ‘het verzamelen van gegevens’ als taak voor de BVD
  vervangen door ‘het verrichten van onderzoek’. Dit moet dan
  volgens de minister op zijn beurt weer ruim worden uitgelegd,
  want het is gericht op ‘het exploiteren van bevindingen
  uit het onderzoek betreffende geconstateerde bedreigingen’.
  Wie oog heeft voor het brede begrip exploitatie, ziet de
  component geheime actie van het BVDoptreden in het buitenland
  minder gemakkelijk over het hoofd. We hoeven hierbij
  niet direct aan staatsgrepen te denken, het kan ook gaan
  om minder zwaarwichtige vormen van manipulatie, vormen
  van grijze en zwarte propaganda (die niet aan de dienst kan
  worden toegeschreven) of heimelijke benvloeding. Ook al zal
  de BVD deze tak van sport in het buitenland misschien nog
  weinig hebben bedreven, sinds de ophe; ng van de IDB is het
  in principe wel toegestaan.

  Een internationaal netwerk

  Kort nadat in 1992 het besluit was genomen om de IDB op te
  heffen werd, bij de eerste reorganisatie van de BVD sinds het
  einde van de koude oorlog, onder Docters van Leeuwen ook de
  spb, de buitenlandse analyseafdeling van de BVD, opgeheven.
  Dit ondanks het feit dat, naar verluidt, de analyses van deze
  afdeling van hoge kwaliteit waren.
  Een eerste stap bij de uitbouw van de buitenlandse taak
  van de BVD was de aanstelling van een netwerk van permanente
  liaisono; cieren. In rap tempo werden ze aangesteld in
  Washington (1992, tevens contacten met Canada en Mexico),
  Caracas (1993, werkterrein Caribisch gebied en ZuidAmerika),
  Ankara (1995, aanvankelijk werkterrein Balkan,
  zuidelijke voormalige sovjetrepublieken, toenemende aandacht
  voor het MiddenOosten, proliferatie en de islam, in
  1999 verplaatst naar Amman), Singapore (1996, werkterrein
  Azi) en Moskou (1999, werkterrein voormalige SovjetUnie).
  Er zijn ook zeker twee reizende liaisono; cieren. Deze liaisons
  zijn in principe legale vertegenwoordigers van de BVD.
  Het zijn soms niet de minsten. Zo werd waarnemend hoofd
  van de BVD, mr A. Kievits, in 1996 benoemd als BVDliaison
  in Singapore.
  Aan Vrij Nederland vertelde hij dat hij zeker van plan was
  zich bezig te houden met economische inlichtingen. ‘De ervaring
  leert dat met het toenemen van de internationale concurrentie
  de risico’s van economische spionage groter worden.
  Ook bestaat de kans dat er lastercampagnes worden opgezet
  met als doel concurrenten uit te schakelen. ‘ In 1998 was een
  mr A. Kievits nog te traceren als ‘Justitieraad’ in Manila, de
  plaats waar ook de criliaison is gestationeerd.

  Relaties met het bedrijfsleven
  In hoeverre gaat het bij de buitenlandse inlichtingentaak van
  de BVD inderdaad om economische spionage en worden deze
  gegevens ook ter beschikking gesteld van het Nederlandse
  bedrijfsleven? Voor wat betreft de vroegere BID/ IDB was de
  zaak volstrekt duidelijk. Economische inlichtingen werden via
  het ministerie van Economische Zaken (ez) doorgegeven aan
  wie daar belang bij had. Volgens het hoofd IDB in de jaren
  zestig, Theo Crul, was ‘ez gerechtigd [] om speCIAal geselecteerde
  economische informatie in geparafraseerde vorm ter
  kennis te brengen van [] ondernemingen. Deze worden hier
  door in de gelegenheid gesteld bepaalde behoeften op de buitenlandse
  markt te leren kennen, waardoor de export bevorderd
  kan worden. ‘ In Villa Maarheeze, de geschiedenis van de
  IDB, spreken Bob de Graaff en Cees Wiebes van een ‘symbiotische
  relatie’ tussen de IDB en bepaalde bedrijven, ‘waarbij op
  directieniveau bronnen werkten voor de inlichtingendiensten
  en omgekeerd de dienst in Wassenaar vitale economische
  informatie beschikbaar stelde aan juist de directies van die
  bedrijven’. Met de herverdeling van taken na de ophe; ng van
  de IDB ging deze mogelijkheid mee naar de BVD. Maar in hoeverre
  vond die dienst het ook echt belangrijk? Een blik in de
  jaarverslagen van de BVD, die sinds 1991 in gepubliceerde
  vorm bestaan, kan hier enig inzicht bieden.
  Vanaf 1994 merkte de BVD de economische veiligheidsbelangen
  aan als een van de drie ‘centrale veiligheidsthema’s’.
  Dit betekende dat het perspectief aanmerkelijk werd verruimd.
  Voordien had de dienst vooral een beveiligingsbevorderende
  taak bij bedrijven die betrokken waren bij militaire
  productie en bedrijven die kwetsbaar waren voor sabotage. Nu
  werd in het jaarverslag 1994 een veel bredere risicoanalyse
  gemaakt, waarvan de kern was dat er in de nieuwe internationale
  situatie een relatie bestond ‘tussen bepaalde economische
  belangen en de nationale veiligheid. De positie die een
  land inneemt in het internationale krachtenveld wordt
  immers in belangrijke mate bepaald door de stabiliteit van de
  economie, het innoverend vermogen van individuele bedrijven
  en het optimaal functioneren van het vrije marktmechanisme.
  Met het verdwijnen van de oude, vooral op militaire
  kracht gebaseerde, machtsblokken en de opkomst van nieuwe,
  op economische kracht gebaseerde machtsposities doet
  deze stelregel nog sterker opgeld dan voorheen. Als de economische
  kracht van een land wordt aangetast komt op termijn
  de stabiliteit van dat land in gevaar. Met het instandhouden
  van die economische kracht wordt een bijdrage geleverd aan
  het voorkomen van sociale onrust en krijgt politiek extremisme
  minder voedingsbodem. ‘
  Aldus een onverbloemd pleidooi voor de inzet van de
  geheime dienst in de kapitalistische concurrentiestrijd. De
  BVD begint in deze tijd duidelijk te denken in termen van drie
  machtsblokken: Europa, Noord-Amerika en Zuidoos-tAzi.
  De dienst nam de taak op zich de Nederlandse economie
  te vrijwaren van economische spionage, vormen van oneerlijke
  concurrentie (zoals ‘lastercampagnes’) tijdig te signaleren
  en de bedreigingen van het economisch leven door internationale
  criminele organisaties in kaart te brengen. Het jaarverslag
  1994 constateert een ‘groeiende noodzaak voor de BVD
  om zijn werkzaamheden zonodig ook zelfstandig in het
  buitenland uit te voeren’.
  Om een en ander te concretiseren werd in samenspraak
  met het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven
  de projectgroep Economische Veiligheidsbelangen opgericht,
  die zich in eerste instantie ging bezighouden met een
  risicoanalyse. Voor die tijd was men ervan uitgegaan dat andere
  landen zich bij hun pogingen om Nederlandse knowhow
  te verkrijgen vooral zouden richten op een aantal speerpunten
  zoals biotechnologie en informatietechnologie. Nu werd een
  meer algemene aanpak gekozen. Tussen januari en september
  1995 werd gesproken met de leiding van driendertig
  grote Nederlandse ondernemingen. De gesprekken bevestigden
  het beeld dat de BVD al had: grote kwetsbaarheid voor economische
  spionage, lastercampagnes van buitenlandse concurrenten,
  pogingen van de internationale maar om te
  infiltreren. In 1996 werd dan ook een stuurgroep geformeerd
  onder leiding van de secretarisgeneraal van Economische
  Zaken, Ad Geelhoed, om te komen tot een probleemschets en
  een plan van aanpak.
  In 1995 verschijnt ook het ministerie van Economische
  Zaken voor het eerst in het jaarverslag als partner voor de BVD.
  Naast het strategisch niveau waarop het overleg over de
  bescherming van de economische veiligheidsbelangen plaatsvindt,
  zijn er vooral contacten met twee afdelingen. Met de
  hoofdafdeling Strategische Goederen en Sanctiebeleid (later
  de afdeling Exportcontrole en Sanctiebeleid) van het directoraat
  generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen
  (BEB) bestaat een nauwe relatie op het gebied van proliferatie
  en illegale wapenhandel. Op het uitvoerend vlak wordt hierbij
  overlegd met de Economische Controledienst (ecd). Met
  betrekking tot het veiligheidsbeleid ten aanzien van vitale
  bedrijven, instellingen en objecten werd al vanouds samengewerkt
  met de Eenheid Crisisbeheersing van het Commissariaat
  Militaire Productie van ez (het latere projectprogramma
  Crisisbeheer).
  De regering heeft de lijst van vitale bedrijven nooit bekend
  willen maken. Vanuit de jaarverslagen van de BVD mag je aannemen
  dat daarbij in elk geval horen de sector telecommunicatie,
  Schiphol, de energiesector, de watervoorziening, de procesindustrie,
  kerncentrale, de voedselvoorziening, delen van
  de gezondheidszorg en transportsector en sommige hightechen
  informaticabedrijven. Het zijn er zeker een vijftigtal.
  Een rol speelt ook het Nationaal Cordinatiecentrum
  (voorheen Landelijk Cordinatiecentrum) van de directie
  Openbare Orde en Veiligheid op het ministerie van
  Binnenlandse Zaken. Dit houdt zich bezig met voorbereidende
  overheidsmaatregelen bij crisissituaties (type oliecrisis).
  In 1996 constateert de BVD dat ‘de inlichtingendiensten
  van alle grote landen zich de laatste jaren nadrukkelijk zijn
  gaan toeleggen op economische spionage’. Ook de mogelijkheid
  van spionage door grote buitenlandse concerns gericht
  op Nederlandse bedrijfsgegevens wordt genoemd. De vraag is
  of ook Nederland er meer aandacht aan moet gaan besteden,
  uiteraard ‘in verdedigend opzicht’. In 1996 doet de BVD op het
  verzoek van Economische Zaken een orinterend onderzoek
  naar de dreigingen tegen bedrijven en instellingen op het
  gebied van materiaaltechnologie. De conclusie is weinig alarmerend:
  het veiligheidsbewustzijn is hoog en er zijn geen
  grote, schokkende inbreuken op de bescherming.
  De aandacht wordt dan ook verruimd van technologie naar
  strategische bedrijfsgegevens en .nancile gegevens. Ook
  ontdekt men het belang van spionage rond internationale
  handelsbesprekingen. Als het vijandige economische blok via
  spionage achter de onderhandelingspositie kan komen, heeft
  het een groot voordeel behaald. In 1997 constateert de dienst
  dat ook kleinere landen hun wetgeving tegen economische
  spionage verscherpen en het takenpakket van hun geheime
  diensten op dit gebied uitbreiden, ook om in offensieve zin
  informatie te verzamelen met het oog op de economische
  positie van hun land.

  Offensieve inlichtingenactiviteiten

  Vanaf 1998 verdwijnen het thema economische veiligheid en
  het ministerie van Economische Zaken als belangrijke partner
  uit het beeld van het jaarverslag. De samenwerking met het
  ministerie op het gebied van proliferatie en wapenhandel
  wordt wel voortgezet. In 2000 wordt de economische veiligheid
  niet meer genoemd bij het rijtje ‘actuele veiligheidsthema’s’.
  Wel heeft de BVD de laatste jaren het specialisme
  financieel onderzoek ontwikkeld.
  Het verdwijnen de ‘economische veiligheid’ uit het BVDjaarverslag
  roept vragen op. In principe kunnen er twee dingen
  aan de hand zijn. Of de dienst is ermee gestopt omdat hetzij
  er te weinig perspectief voor de nieuwe taak was, hetzij de
  dienst van bovenaf is ingetoomd. Of de dienst is er wel mee
  doorgegaan, maar komt het niet langer goed uit om dit openlijk
  te melden.
  Een verklaring is misschien het aantreden van een nieuw
  hoofd BVD in de persoon van Sybrand van Hulst in september
  1997. Van Hulst, afkomstig van de politie, wil het blijkens een
  portret in NRC Handelsblad (11 juni 2001) graag via het boekje
  spelen en heeft vooral goede contacten met bestuurders. Bij
  zijn aantreden moet hij hebben geconstateerd dat de buitenlandse
  inlichtingentaak van de BVD eigenlijk geen goede wettelijke
  grondslag had. Het is dan ook opvallend dat in 1999 bij
  een van de herzieningen van de wiv opeens het begrip ‘vitale
  economische belangen van Nederland’ naast de nationale veiligheid
  wordt gentroduceerd als buitenlandse taakstelling
  voor de BVD. Economische spionage door staatsorganen was
  inmiddels echter in opspraak geraakt door de onthullingen
  over Echelon. Vandaar dat in de wijziging van het wetsvoorstel
  van 19 maart 2001 de vitale economische belangen als aparte
  taakstelling weer verdwenen. Via een subtiele redenering die
  erop neerkomt dat economische belangen wel degelijk onder
  het begrip nationale veiligheid te vatten zijn, kwamen ze door
  de achterdeur weer terug. Over de praktijk op het terrein hoeven
  we weinig illusies meer te hebben.
  Het in 1998 in het kader van de herziening van de wiv
  gestarte Project Inlichtingen Buitenland moet uitgroeien tot
  een complete directie, die zich bezig zal houden met ‘offensieve
  inlichtingenactiviteiten’. In 1999 werd aanvankelijk
  gedacht aan vijf operationele medewerkers, wat na de aanloopfase
  kon uitgroeien tot tien. Inmiddels is, nadat de plannen
  een aantal malen gewijzigd zijn, vanaf 2003 een omvang
  voorzien van circa vijftig formatieplaatsen. Uitgaande van een
  verhouding 60: 40 tussen operationele en ondersteunende
  medewerkers, zoals die wordt aangehouden in het rapport Een
  nieuwe BVD
  zou het dus kunnen gaan om een uitbreiding van
  tien naar dertig medewerkers in de operationele sfeer. De
  dienst verricht voorbereidende werkzaamheden op het gebied
  van werving, selectie en training van personeel. De kranten
  staan vol met advertenties voor bewerkers, analisten, documentalisten
  en secretarieel personeel.
  Enige verwarring ontstond toen NRC Handelsblad (20
  maart 2001) meldde dat de nieuwe afdeling rechtstreeks zou
  vallen onder verantwoordelijkheid van de ministerpresident.
  In feite staat in het gewijzigde wetsontwerp dat de premier
  in overleg met de betrokken ministers de onderwerpen vaststelt
  die afdeling buitenland gaat onderzoeken. Afgezien van
  deze politieke aansturing blijft ze organisatorisch onder het
  hoofd BVD ressorteren en ook schijnt het dat ze apart zal worden
  gehuisvest.

  Wapens voor Pakistan

  In december 2000 werd huiszoeking gedaan bij het bedrijf
  ank bv in Diemen. Uit de administratie bleek dat het contracten
  klaar had liggen om via een omweg wapens te leveren aan
  Pakistan, een land waaraan geen strategische goederen
  mogen worden verkocht. Directeur H. M. had in voormalig
  Joegoslavi granaatonderdelen laten produceren om deze
  door te leveren aan Pakistan. Omdat de .nancile afwikkeling
  van de transactie in Nederland plaatsvindt, is dit hier strafbaar.
  ank bv was een oude bekende voor de speurders van de
  Economische Controledienst (ecd). Eind jaren negentig kreeg
  het bedrijf al een waarschuwing voor handel van wapens of
  onderdelen vanuit Pakistan via Cyprus naar Joegoslavi.
  Opmerkelijk was dat de tip over het in productie nemen
  van de granaatonderdelen in dit geval uit het buitenland
  kwam, vanuit Sloveni. De tip kwam binnen bij de Centrale
  Recherche Informatiedienst (cri) die de informatie doorspeelde
  aan de ecd. Een openlijke rol voor de BVD kwam bij de
  rechtbankzaak die het gevolg was van de inval niet ter sprake.
  In zijn jaarverslag over 2000 meldt de dienst echter wel dat ‘is
  gebleken dat Nederlandse ingezetenen voorbereidingshandelingen
  troffen voor illegale wapentransacties naar spanningsgebieden
  door gebruik te maken van valse eindgebruikers in
  onverdachte landen of door de goederen vanuit een land buiten
  Nederland te laten leveren. [] De ministeries van
  Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken zijn van deze
  handelingen op de hoogte gesteld. ‘
  Mogelijk is de tip dus inderdaad van de BVD afkomstig
  geweest en wil men via deze passage in het jaarverslag het
  succes claimen waar de vanouds concurrerende cri dit al in
  de publiciteit had gedaan. De dankzij de tip gevolgde weg kan
  dan zijn geweest dat de BVD een ambtsbericht heeft uitgebracht
  aan de landelijke o; cier van justitie die is aangewezen
  voor BVDzaken. Het bestaan van deze .guur kwam aan het
  licht tijdens de verhoren door de enqutecommissieVan Traa.
  De commissie vroeg zich toen af of van de inlichtingendiensten
  afkomstige informatie via deze weg kon worden ‘witgewassen’
  voor gebruik door justitie. In dit geval zou de landelijke
  o; cier de informatie, na haar te hebben getoetst op strafrechtelijke
  relevantie, hebben doorgespeeld aan de crifi
  In elk geval lijkt het bij ank bv te gaan om in het buitenland
  verzamelde inlichtingen. De BVD is echter niet de enige
  dienst die over de grens .nancile en economische inlichtingen
  verzameld. Het landmachtblad Flex meldde dat een aantal
  Nederlandse reserveo; cieren van de sectie Inlichtingen
  (g2) in het kader van de vredesmacht sfor naar Bosni is uitgezonden
  voor het .nancieel doorlichten van plaatselijke
  ondernemingen en banken die veel zaken doen met sfor. g2
  is een stafafdeling die zich bezighoudt met militaire veiligheid
  en inlichtingen. In dit geval werden onder meer enkele bankiers
  als reservisten in Bosni ingezet. Pas sinds 1996 is het
  mogelijk om op deze manier militair reservepersoneel in te
  zetten in het buitenland.

  Kernwapens voor Iran?

  In september 1999 bracht een ‘senioradviseur’ van de directie
  Maatschappelijke en Economische Belangen van de BVD
  een bezoek aan een in industrile automatisering gespeCIAliseerd
  bedrijf in Oss. De BVD’er meldde dat de dienst zich zorgen
  maakte over het emailverkeer dat een van de werknemers,
  een senior engineer, sinds december 1998 onderhield
  met een collega in Iran. De Iranir had contact gezocht
  via een door de Nederlander ingerichte website over industrile
  automatisering. Hij was genteresseerd in informatie
  over Programmable Logical Controllers (PLC), programmatuur
  om een computer voor waterzuivering te besturen.
  Dergelijke technologie is allang niet meer onderhevig aan
  exportbeperkingen, omdat ze voor allerlei doeleinden
  gebruikt kan worden, waaronder militaire.
  Volgens de BVD ging het echter om een installatie die van
  belang kan zijn bij het Iraanse programma om zich van kernwapens
  te voorzien. De BVD-ambtenaar vertelde de senior engineer
  en zijn directeur dat de dienst zijn email had ‘gescreend’
  en dat ‘de correspondentie was ge.lterd op kernwoorden
  als waterzuiveringstechniek, PLC en Iran’. Diverse kranten
  speculeerden erover dat de BVD wellicht de zaak op het spoor
  was gekomen via de techniek van het stofzuigen of searchen
  van het emailverkeer, een bevoegdheid die de dienst (nog)
  niet heeft.
  Volgens de werknemer ging het om onschuldige uitwisseling
  tussen hobbyisten van materiaal dat in Europa gemakkelijk
  te verkrijgen is via internet. De BVD hield echter vol.
  Tijdens een contact twee maanden later wilde de dienst de
  werknemer als informant winnen om per email meer te
  weten te komen over de bedoelingen van de Iranir. De man
  was ook al uitgenodigd om een bezoek aan Iran te brengen.
  Na het tweede bezoek bleef de BVD opbellen en aandringen.
  Uiteindelijk verbrak de werknemer het contact met de Iranir,
  omdat hij er ‘doodziek’ van werd. Kennelijk vond de dienst
  het belangrijker om dit kanaal naar Iran te openen dan
  om een eind te maken aan het wegsijpelen van software.
  De hele affaire kan dan ook gezien worden als een misgelopen
  rekruteringspoging.

  Van je vrienden moet je het hebben: MI5 in Nederland

  In 1999 heeft de BVD een onderzoek ingesteld naar vermeende
  illegale contacten van MI5medewerkers in Nederland.
  MI5, de Britse zusterdienst van de BVD, zou met behulp van
  voormalige BVD’ers en IDB’ers een mantelorganisatie hebben
  opgericht. Dit netwerk, gerund door een medewerker van de
  Britse ambassade, die in het latere BVD-verslag als C. wordt
  aangeduid, zou tegen betaling voor de Britten spionageactiviteiten
  hebben verricht in het voormalige Oostblok en
  elders. De BVD was hierover niet genformeerd. Mogelijk hadden
  de Britten er lak aan omdat het niet om spionage in
  Nederland of tegen een Nederlands belang ging. Ze hadden
  kennelijk geen zin om de te verwerven inlichtingen met de
  Nederlandse collega’s te delen. De BVD kreeg er toch lucht van
  en was niet echt blij. De BVD begon observaties en mogelijk
  ook aftapactiviteiten.
  Na bewijsmateriaal te hebben verzameld, stapten twee
  BVD-medewerkers in maart 1999 naar een van de voormalige
  IDB’ers, die op dat moment formeel nog steeds in dienst was
  van het ministerie van Algemene Zaken waaronder de IDB
  viel, zonder daarvoor overigens werkzaamheden te verrichten.
  Ze confronteerden hem met hun visie op de rol van de Engelsman
  C. In het verslag dat de BVD van het gesprek maakte, valt
  te lezen: ‘Wij, de BVD, zijn gestuit op inlichtingenactiviteiten
  van een buitenlandse inlichtingendienst. Het vervelende is
  van deze zaak dat het hier gaat om activiteiten van een
  bevriende buitenlandse inlichtingendienst. ‘
  De gewezen IDB’er ontkende in alle toonaarden maar gaf volgens
  het verslag uiteindelijk toe dat hij in Berlijn was geweest
  om een dekmantelbedrijf op te richten. ‘Ik heb daar een
  nevenvestiging opgericht van mijn bedrijf. Doel van deze
  vestiging was om in samenwerking met Duitse recherchebureaus
  bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen. ‘ En even later
  in het gesprek: ‘Nou ja, ik heb daar eigenlijk slechts een naambordje
  aan de gevel geschroefd voor C. Maar dit valt
  nauwelijks als onderdeel van een zakelijke relatie te beschouwen.
  ‘ Waarop de BVD’er tamelijk gevat antwoordde: ‘Nee, dit
  is een duidelijk voorbeeld van een typische inlichtingenactiviteit.
  ‘ Merkwaardig was nog dat de betrokken exIDB’er
  zich in een telefoongesprek de volgende dag verweerde met de
  opmerking ‘dat er belangrijker zaken waren als bestrijding
  van terrorisme’.
  In de publiciteit kwam de zaak aan het rollen doordat de
  voormalige IDB’er na het gesprek naar de Nationale
  Ombudsman liep om zich te beklagen over onbeschoft optreden
  van de kant van de BVD’ers. De Telegraaf wist vervolgens te
  achterhalen dat de bewuste ambassademedewerker in juli en
  augustus 1999 onder druk van de Nederlandse autoriteiten
  vervroegd uit Nederland was vertrokken. Minister Klaas de
  Vries van Binnenlandse Zaken antwoordde op kamervragen
  dat ‘de betreffende dienst’ (de naam MI5 kreeg hij niet over de
  lippen) excuses had aangeboden. Volgens De Telegraaf zouden
  niet nader omschreven personen op de Britse ambassade
  grote vraagtekens zetten bij het Nederlandse optreden. ‘Dit is
  geen professionele werkwijze. Het hoofd van de Nederlandse
  BVD had bij het vermoeden van illegale activiteiten in overleg
  moeten treden met zijn collega van de bevriende zusterdienst.
  Het is niet gebruikelijk dat de Nederlandse overheid, de BVD,
  actie onderneemt tegen een bevriende zusterdienst. Dat is in
  feite behoorlijk onbeschoft. ‘ De Ombudsman honoreerde de
  klacht over onheus optreden overigens niet.
  Hoe moeten we deze geschiedenis nu duiden? Vast lijkt te
  staan dat MI5 bezig was een Europees netwerk op te bouwen
  zonder de plaatselijke nationale dienst erbij te betrekken.
  Vermoedelijk zal het de bedoeling zijn geweest de ‘oude’ netwerken
  van de werkloze IDB’ers erbij te betrekken. Dat vond
  de BVD natuurlijk niet leuk, nu deze net zelf doende was via
  het Project Inlichtingen Buitenland die netwerken opnieuw te
  exploiteren. De Nederlandse reactie (verkapte uitwijzing van
  de MI5agent) is wel bijzonder fel. Dit kan erop wijzen dat er
  bij de activiteiten van de Britten geen sprake was van een
  gemeenschappelijk belang, zoals nonproliferatie of terrorisme.
  In dat geval was men waarschijnlijk wel via de o; cile
  kanalen ‘in overleg getreden’. Waar was MI5 op het vasteland
  van Europa mee bezig?
  Op het seminar Secret Work in an Open Society dat MI5 in
  september 2001 organiseerde, kregen veiligheidsen marketingmanagers
  en risicoanalisten van onder meer British
  Telecom, RollsRoyce, BP, Ernst& Young, CADBury Schweppes
  en British Aerospace te horen dat de Britse contraspionagedienst
  bereid was hun inlichtingen te verschaffen over hun
  buitenlandse zakenpartners en concurrenten. Een van de
  deelnemers zei achteraf: ‘Sir Stephen Lander, directeurgeneraal
  MI5 zei ervan verzekerd te zijn dat MI5 het zakenleven
  vaker kon helpen, als het maar gevraagd werd. Bij situaties
  rond onze buitenlandse activiteiten kon MI5 ons volgens
  hem helpen aan informatie over bedrijven of individuen,
  mits dit niet in strijd was met de privacywetgeving of de mensenrechten.
  [] Het kwam erop neer dat hij wilde benadrukken
  dat MI5 niet alleen moest worden gezien als een binnenlandse
  organisatie. In ruil daarvoor zei hij dat er gevallen
  waren waarin wij informatie aan hen konden geven. ‘ Bij de
  buitenlandse operaties van het Britse bedrijfsleven zou het in
  het bijzonder gaan om contracten in OostEuropa. Berlijn zou
  hiervoor wel een goed uitkijkpunt zijn. Mogelijk is de BVD
  gestuit op voorbereidende handelingen van MI5 ten dienste