• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 4 Handhaving van de openbare orde

  Volledige inhoudsopgave

  Belangrijke veldwerkers voor de BVD zijn de medewerkers van
  de Regionale Inlichtingendiensten. Ieder regionaal politiekorps
  kent zo’n inlichtingendienst. rid’ers zijn zogeheten
  artikel 60 functionarissen: artikel 60 van de Wet op de
  Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (wiv) draagt deze politieambtenaren
  op werkzaamheden te verrichten voor de BVD.
  Een van deze activiteiten is de informatievergaring in het
  kader van de openbare orde.
  Vreemd genoeg is er over dit onderwerp niet erg veel gepubliceerd,
  ofschoon de inlichtingendienst van de politie al veel
  langer, deels politieke, informatie verzamelt dan welke geheime
  dienst in Nederland ook. Wie literatuur zoekt over dit
  onderwerp vindt met name twee afstudeerscripties van voormalige
  medewerkers van dergelijke inlichtingendiensten. In
  beide gevallen betreft het medewerkers van de Plaatselijke,
  later Regionale, Inlichtingendienst (pid/rid) van de politie in
  Nijmegen. In 1988 studeerde inlichtingenrechercheur Th.
  Mulder op het onderwerp af aan de Nederlandse Politie
  Academie voor de cursus inspecteur der rijksrecherche. 1 In
  1997 deed R. Paulis dat ook, maar dan aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen in het kader van de opleiding
  Nederlands Recht.
  Mulder buigt zich in zijn scriptie over de noodzaak tot en
  de wijze van informatievergaring. Paulis bekommert zich om
  de normering van een en ander: waar liggen de bevoegdheden,
  wie mag welke inlichtingenmiddelen gebruiken.

  Regionale Inlichtingendiensten

  Iedere Regionale Inlichtingendienst kent twee taken: informatievergaring
  in het kader van de (regionale) openbare orde en
  het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de BVD.
  De BVD dient, kort gezegd, de staatsveiligheid te garanderen.
  Het openbareordewerk, een politietaak, gebeurt onder verantwoordelijkheid
  van de burgemeester. Het BVDwerk wordt
  onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse
  Zaken verricht. Als BVD’er hebben de ridmedewerkers andere,
  verdergaande bevoegdheden dan als politiemens. Als politiemens
  daarentegen beschikt de rid’er over opsporingsbevoegdheid
  en kan hij/ zij bijvoorbeeld een vuurwapen dragen.
  Dat is voor een BVD’er weer niet weggelegd.
  Formeel dienen de gegevens die vastgelegd worden binnen
  de BVDtaak, strikt gescheiden te worden van gegevens die
  verzameld worden binnen de openbareordetaak. Ook alle
  feitelijke werkzaamheden dienen strikt gescheiden plaats te
  vinden. Na de Tweede Wereldoorlog, met de Duitse Gestapo
  vers in het geheugen, wenste Nederland geen gewapende
  geheime staatspolitie.
  De rid in Nijmegen is naar korpsgrootte de grootste van
  Nederland. Er werken zeven mensen: een chef, een administratief
  medewerker en vijf inlichtingenrechercheurs. De
  rid’ers hebben een generale taakstelling: ze verrichten allemaal
  zowel openbareordeals BVDwerkzaamheden. Dat doen
  ze onder n leiding en in dezelfde ruimte.
  In maart 2001 benaderde een ridmedewerker die zich
  voorstelde als politieman een Nijmeegse kraker. Dat deed hij in
  gesprek met de vader van de activist en in een telefoongesprek
  met de jongeman zelf . Hij zou zich bij een ontmoeting ook als
  politieman identi.ceren. Toen het eenmaal zover was, verscheen
  op de afgesproken plek echter een tweetal mannen die
  de activist meenamen naar een hotel. Hier maakten ze zich
  bekend als medewerkers van de BVD. Een van de twee was weer
  ridmedewerker, de ander was een echte BVDmedewerker. 3
  In de regio LimburgNoord volgde in januari 2002 een
  vergelijkbare benadering. ridmedewerker Peter van Baal
  benaderde een jonge dierenrechtenactivist. Hij stelde zich,
  aan de telefoon, voor als medewerker van de Limburgse
  recherche. Ook bij een gesprek in een wegrestaurant waarbij
  Arie Valentijn, dezelfde BVDmedewerker als bij de Nijmeegse
  benadering, aanwezig was werd niet verteld dat het hier om
  een BVDbenadering ging. Pas toen de jongeman hierover
  door het Nijmeegse Onderzoeksbureau Inlichtingenen
  Veiligheidsdiensten (OBIV) was ingelicht, werd dit door de
  politieman toegegeven. Inmiddels hebben beide activisten
  over deze gang van zaken klachten in gediend bij de Tweede
  Kamer en de Nationale Ombudsman.
  Deze benaderingen zijn recente voorbeelden van hoe het
  in de praktijk vaak gaat. De wettelijk voorgeschreven scheiding
  bestaat niet. Dat is ook niet verwonderlijk nu beide taken
  en werkzaamheden zijn toevertrouwd aan dezelfde mensen:
  de rid’ers. De wetgever verwacht van hen het onmogelijke, of
  heeft via een achterdeur toch een Gestapoachtige dienst in
  het leven geroepen. In de regio GelderlandZuid verrichten de
  vijf inlichtingenrechercheurs, omgerekend in mensuren, voor
  drie mensen BVDwerk, voor n mens openbareordewerk en
  voor n mens antecedentenonderzoek voor het eigen korps.
  Voor de BVD is de vermenging van taken handig, voor de burger
  is het minder prettig. Medewerking aan de BVD is voor een
  burger vrijwillig. Bij een uitnodiging door de politie is men
  toch eerder geneigd te denken dat men niet kan weigeren.
  Dat is onder meer vluchtelingen overkomen. Zij worden bij
  de politie uitgenodigd, veronderstellen dat hun asielverzoek
  besproken zal gaan worden en denken ook niet weg te kunnen
  blijven. Ter plekke, vaak in het politiebureau, worden ze geconfronteerd
  met een BVD’er. Ook andere burgers voelen zich dikwijls
  minder vrij een uitnodiging van de politie te weigeren.
  Tegen deze verstrengeling van taken en bevoegdheden is
  in de afgelopen tien jaar door diverse organisaties stelling
  genomen. Dat heeft onder andere geleid tot kritische kanttekeningen
  door de parlementaire CommissieKalsbeek. 4 De
  regering heeft later erkend dat het met name voor de burger
  niet altijd even duidelijk is met wie hij te maken heeft: een
  politieman of een BVD’er.
  De enige mogelijkheid om dit probleem de.nitief op te
  lossen is een pertinente scheiding aan te brengen tussen BVD
  en politie. De BVD zou regionale steunpunten kunnen opzetten
  en liaisons kunnen plaatsen bij de regiokorpsen van politie.
  Artikel 60 van de wiv zou dan geschrapt kunnen worden.
  Via de artikelen 61 en 62 van deze wet blijft men verzekerd
  van informatie uit de politie(en justitie) organisatie. Die
  artikelen verplichten immers politieen justitiebeambten alle
  daarvoor in aanmerking komende informatie aan de BVD te
  verstrekken. Bij de behandeling van deze wet in de Tweede
  Kamer heeft deze aanpak het door hevig verzet van minister
  van Binnenlandse Zaken De Vries niet gehaald. 6
  Methoden van informatievergaring
  De eerste moderne inlichtingendiensten in Nederland waren
  de Plaatselijke Inlichtingendiensten (pid). Al in de negentiende
  eeuw werd door de politie lokaal informatie verzameld. In
  1919 besloot de regering dit lokale politieke inlichtingenwerk
  beter te organiseren. Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd
  in 47 steden een lokale inlichtingendienst opgezet die voor
  zijn informatie onder meer gevoed werd door ‘burgerlijke vertrouwenspersonen’.
  Werklozencomits en activisten werden
  in de gaten gehouden en er werd een centraal bestand opgebouwd
  met de namen van tienduizend socialisten.
  De pid-en zijn bij de regionalisering van de politie in
  1994, samen met de Districtsinlichtingendiensten (DID en)
  van de voormalige rijkspolitie, opgegaan in Regionale
  Inlichtingendiensten (rid-en).
  Sinds de jaren tachtig bestaat er, ook wetenschappelijk,
  een grotere belangstelling voor de handhaving van de openbare
  orde. Die belangstelling heeft veel te maken met ordeverstorend
  maatschappelijk verzet en het voortgaande geweld
  rond voetbalwedstrijden. De informatievergaring ten behoeve
  van de ordehandhaving komt over het algemeen slechts zijdelings
  ter sprake. Ze vindt van oudsher plaats onder verantwoordelijkheid
  van de burgemeester en wordt uitgevoerd door
  de politie. Mulder en Paulis verwijzen beiden in hun scriptie
  naar een artikel van Maurice Punch in het Tijdschrift voor de
  Politie
  van april 1985. Deze stelt dat de politie ‘niet louter moet
  denken in termen van tactiek en techniek maar ook in termen
  van cultuur en ideologie’. Paulis citeert: ‘Politiemensen kunnen
  bijvoorbeeld gewelddadige situaties bestuderen in termen
  van tactieken. […] Maar ze kunnen misschien meer leren van
  een serieuze poging “de vijand” te bestuderen. […] Om dit te
  kunnen begrijpen moeten wij de ideologie en de retoriek van
  de beweging onder de microscoop leggen. […] We moeten hun
  gedachten kunnen lezen. In onderhandelingen of confrontaties
  is het uitermate van belang dat men hun gedachtengang
  en hun manier van opereren kan begrijpen. ‘ Punch ziet daar
  overigens in zijn artikel meteen een probleem: ‘Het is niet
  onwaarschijnlijk dat juist politiemensen vrij veel moeite hebben
  om het denkpatroon van radicalen te kunnen volgen
  omdat zij immers pal aan de andere kant van het politieke en
  sociale spectrum staan. ‘
  De informatievergaring ten behoeve van de openbare orde
  is lange tijd als vanzelfsprekende politietaak gezien: de politie
  dient de openbare orde te handhaven en daar haar beleid op te
  ontwikkelen; ten behoeve van dat beleid en de daadwerkelijke
  handhaving dient de politie zich dus ook van de nodige informatie
  te voorzien.
  De bevoegdheid tot informatieinwinning zou dan, net
  zoals voor het politieoptreden in het algemeen, voortvloeien
  uit artikel 2 van de Politiewet. Inmiddels moeten we er, na een
  uitspraak van de Hoge Raad en het rapport van de
  CommissieVan Traa, van uitgaan dat voor het gebruik van
  een bijzondere opsporings/ inlichtingenmethode, zeker als
  deze inbreekt op een grondrecht, een speci.eke wettelijke
  basis nodig is. Bijzondere methoden ten behoeve van de
  opsporing zijn, door de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden,
  geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Ook de
  inlichtingenmiddelen en bevoegdheden van de echte geheime
  diensten, BVD en mid, zijn wettelijk geregeld.
  Voor bijzondere methoden van informatieinwinning ten
  behoeve van de openbare orde bestaat geen wettelijke regeling.
  Dit werd in 1998 ook vastgesteld door de Adviescommissie
  Inlichtingendiensten (aci) van de Raad van Hoofdcommissarissen
  (rvh). In 1997 en 1998 vonden op verzoek
  van de voorzitters van de rvh, het Korpsbeheerdersberaad en
  het Hoofdo; cierenberaad twee expertmeetings plaats om een
  helder beeld te krijgen van de juridische mogelijkheden op dit
  gebied. Die bijeenkomsten stonden onder voorzitterschap van
  de Nijmeegse burgemeester/ korpsbeheerder E. d’Hondt. In het
  eindverslag van de bijeenkomsten 7 wordt met name gewezen
  op voetbalvandalisme (ek 2000) als aandachtsgebied.
  Daarnaast worden genoemd: ‘Arbeidsonrust (boerenprotesten,
  schippers/ slepersblokkades, havenonrusten, taxibranche)
  en maatschappelijke onrust (krakers, milieuactivisten, grootschalige
  onrust in wijken en buurten). ‘
  Het eindverslag stelt vast dat informatieinwinning ter wille
  van de openbare orde gericht is op het gedrag van
  groepen en niet zozeer op dat van individuen. De te gebruiken
  methoden hoeven niet zo heel snel in te breken op de privacy
  van burgers. Bepaalde inlichtingenmethoden behoeven geen
  normering omdat zij naar hun aard geen inbreuk maken op
  grondrechten, zoals vuilnissnu=el, het gebruik van open
  bronnen, nietstelselmatige observatie en gesprekscontacten.
  Het eindverslag beveelt aan dat in een wet in formele zin
  wordt vastgelegd dat de politie bepaalde middelen en methodieken
  ter beschikking staan voor de informatieinwinning
  in het kader van de ordehandhaving. Daarbij zou geregeld
  moeten worden dat de burgemeester bepaalt wat de taakvelden
  van een rid zijn. Bovendien zou deze moeten beslissen
  over de inzet van bijzondere ridbevoegdheden als
  (stelselmatige) observatie en het gebruik van informanten
  en politile in.ltranten. Ook zou een nu nog niet bestaande
  regeling moeten worden gegeven ter afscherming van ridinformanten/
  in.ltranten. De burgemeester zou moeten
  bepalen of een bijzondere methode in een speci.ek geval mag
  worden toegepast.
  De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie komen
  tot een andere conclusie dan de Commissied’Hondt. Peper
  en Korthals stellen in reactie op het eindverslag dat het niet
  nodig is tot een nadere wettelijke regeling te komen. 8 De basis
  voor die opvatting ligt in de nadruk die zij leggen op de
  groepsgerichte informatieinwinning: ‘ de politie streeft
  ernaar een beeld te krijgen van de bewegingen en activiteiten
  van groepen van personen. De politie behoeft in het algemeen
  groepsgerichte en geen persoonsgerichte informatie. Anders
  dan ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten is de
  informatieinwinning er niet op gericht sluitende bewijzen
  tegen bepaalde personen te verkrijgen. Ook anderszins wordt
  geen informatie ingewonnen die erop gericht is maatregelen
  tegen individuele personen te kunnen tre=en. ‘
  De informatieinwinning zou volgens de ministers veelal
  plaatsvinden ‘kort voorafgaand aan of tijdens een evenement
  of gebeurtenis, waarbij sprake is van vrees voor aantasting van
  de veiligheid, voor ontregeling van de (lokale) democratische
  besluitvorming of voor verstoring van het maatschappelijk
  verkeer of aantasting van een lokaal vitaal belang’. Zij noemen
  de volgende door de rid gehanteerde inlichtingenmiddelen:
  open bronnen, zoals kranten, internet en overige
  media en informatie van deskundigen,
  politiebestanden, zoals het Voetbal Volg Systeem
  (vvs) dat operationeel is bij het Centraal
  Informatiepunt Voetbalvandalisme,
  verschillende vormen van observatie, zoals het al
  dan niet met camera’s volgen van voetbalsupporters
  die onderweg zijn naar een wedstrijd,
  gesprekscontacten en informanten die uit eigen
  beweging of op verzoek informatie verstrekken
  of inwinnen.
  Deze middelen worden door een of meer riden gebruikt in
  het kader van de informatieinwinning ten behoeve van de
  openbare orde. Aan het gebruik van politile in.ltranten
  (undercovers) bestaat bij de meeste korpsen geen behoefte
  gezien de investering in tijd en geld die niet op zou wegen
  tegen het rendement. Daarnaast speelt de kans van ontdekking
  door en repercussies vanuit de doelgroep een rol.
  Blijkbaar is de vrees daarvoor groter als men ‘eigen mensen’
  inzet dan wanneer een burgerinformant wordt ingezet. De
  ministers signaleren met betrekking tot de inzet van burgers
  wel het probleem dat er geen regeling bestaat om hen af te
  schermen, maar dat nemen ze op de koop toe. Telefoontaps
  zouden ten behoeve van de informatieinwinning niet worden
  ingezet, domweg omdat dat niet mag. Peper en Korthals vinden
  dat die mogelijkheid ook niet gecreerd dient te worden:
  ‘Het te dienen belang is onvoldoende zwaarwegend om een
  dergelijke ingrijpende onderzoeksbevoegdheid toe te staan. ‘
  Het overzicht ‘methoden van informatieinwinning’ in de
  scriptie van Paulis is wat uitgebreider dan dat van de ministers.
  Hij vermeldt er wel nadrukkelijk bij dat het denkbare
  methoden betreft en laat in het midden of die in de praktijk
  worden gebruikt. Deze ‘slag om de arm’ relativeert hij wellicht
  met de afsluitende zin van zijn scriptie: ‘Het bloed kruipt
  immers waar het niet gaan kan, criminaliteit wordt bestreden
  en de openbare orde wordt gehandhaafd, met of zonder nadere
  wetgeving. ‘ Paulis benoemt drie hoofdcategorien:

  Observatie
  1. aftappen van telecommunicatie (telefoon, fax, email)
  2. inzage in computerbestanden
  3. scannen van mobiele telefoons
  4. direct a?uisteren
  5. fysiek observeren en volgen
  6. gebruik van plaatsbepalingsapparatuur
  7. fotograferen en videoopnames

  Menselijke bronnen
  1. informanten
  2. agenten

  Overige vormen van informatieinwinning,
  waaronder de open bronnen en menselijke/
  ambtelijke bronnen, niet zijnde informant of agent.

  Mulder geeft in zijn scriptie vergelijkbare methoden. Hij gaat
  wat dieper in op de inzet van agenten en beschrijft die methode
  als ‘het penetreren van een organisatie/ groep middels een
  burger’. Hij onderscheidt drie manieren waarop een agent
  kan worden ingezet: middels een relatie van een bij de organisatie/
  groep betrokken persoon, in de open activiteiten van
  de organisatie/ groep of in de kern van de organisatie/ groep.
  En verder zijn er opbouwagenten (opgeleid en begeleid door
  de rid om van buitenaf te in.ltreren) en draaiagenten (al in
  de groep aanwezig).
  Uit de praktijk is aan de lijst van Paulis nog toe te voegen:
  het deelnemen aan maillijsten. Zo is gebleken dat tenminste
  de rid GelderlandZuid geabonneerd is op De Aktielijst, een
  maillijst waarop naast een paar honderd actievoerders en groepen
  ook journalisten en andere belangstellenden zijn
  aangesloten. Via De Aktielijst worden veel oproepen en andere
  ‘actienieuwtjes’ verspreid.
  Paulis stelt dat ‘zijn’ methoden onder 1. 1 t/ m 4 in het kader van
  de informatieinwinning ten behoeve van de openbare orde, bij
  het ontbreken van een wettelijke regeling, in principe niet zijn
  toegestaan. Dat geldt volgens hem ook voor de methoden
  onder 1.5 t/ m 7, tenzij zij betrekking hebben op openbare
  gebeurtenissen en niet te stelselmatig worden toegepast. De
  inzet van menselijke bronnen zou volgens Paulis ook, ondanks
  het ontbreken van een wettelijke regeling, toegelaten zijn mits
  geen te persoonsgerichte informatie wordt verzameld. Hij signaleert
  ook nog de mogelijkheid van een soort Ubocht. Voor
  het volgens hem niet toegelaten a?uisteren van de telecommunicatie
  geeft hij een voorbeeld uit 1987. Begin januari werd
  toen duidelijk dat krakers ‘hard verzet’ voorbereidden tegen
  een ophanden zijnde ontruiming van een gekraakt pand. Voor
  de rid was het erg nuttig telefoons af te luisteren, maar dat
  mag die rid niet. Paulis laat open of het toch gebeurd is: ‘In
  casu zal het voor de politie, in verband met te nemen maatregelen
  ter handhaving van de openbare orde, van belang zijn de
  exacte plannen te kennen. Het afluisteren van de telefoon kan
  hiervoor een goed hulpmiddel vormen. ‘ Op 18 januari 1987
  werd een tapmachtiging afgegeven, o; cieel ten behoeve van
  de opsporing van de daders van andere ‘krakersacties’. De aanvraag
  van de tapmachtiging vermeldt nadrukkelijk als reden
  om tot a?uisteren over te gaan ‘het inzicht krijgen in de activiteiten
  van de groep’ van enige tientallen krakers. 10 Paulis sluit
  zijn scriptie af met een pleidooi voor nadere regelgeving. Hij
  stelt vast dat de Politiewet noch een behoorlijke de.nitie geeft
  van openbareordehandhaving, noch een behoorlijke regeling
  van de bevoegdheden die bij de informatieinwinning op dit
  vlak kunnen worden gehanteerd.
  Privacy in het geding
  Zoals gezegd, hebben de ministers van Binnenlandse Zaken
  en Justitie hier een andere kijk op. Naast het gebruik van open
  bronnen zien zij als te hanteren inlichtingenmiddelen de
  observatie, de inzet van informanten en de weinig of niet
  gebruikte inzet van een politile undercover. Peper en Korthals
  menen dat voor de inzet van deze middelen slechts een aparte
  wettelijke regeling in het leven zou hoeven te worden geroepen
  als het gebruik van deze middelen zou leiden tot ‘een min of
  meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands leven’.
  Dat nu zou bij het groepsgerichte onderzoek in het kader van
  het openbareordebeleid niet het geval zijn. In dit onderzoek
  zouden observatie en de inzet van agenten/ informanten
  immers niet stelselmatig gericht zijn op (individuele) personen.
  Paulis, de man uit de praktijk, denkt hier iets anders over.
  In zijn de.nitie van ‘informatieinwinning’ neemt hij nadrukkelijk
  het verzamelen van persoonsgerichte gegevens, mits in
  relatie tot (beoogde) ordeverstoring, op. De enige problemen
  die de ministers signaleren, zijn het ontbreken van een regeling
  voor de vergoeding en het afschermen van informanten,
  en het ontbreken van een regeling voor het onder valse identiteit
  deelnemen aan een chatbox of nieuwsgroep op internet.
  Dit laatste met name omdat binnen zo’n chatbox of nieuwsgroep
  uitingsdelicten zouden kunnen worden beraamd.
  Waar de ministers aan voorbijgaan, is dat het hanteren van
  persoonsregistraties bij de riden het gebruik van de verschillende
  inlichtingenmiddelen wel degelijk ‘een min of meer volledig
  beeld van bepaalde aspecten van iemands leven’ kan
  opleveren. Veel riden houden er, naast onderwerpdossiers
  ten aanzien van de verschillende taakvelden, een of meer
  persoonsregistraties op na. De rid van de regiopolitie
  GelderlandZuid doet bijvoorbeeld al enkele jaren structureel
  onderzoek naar de volgende taakvelden: voetbalvandalisme
  (in 2001 globaal 35% van de effectieve werktijd), dierenrechtenactivisme
  (10%) en extreemrechts, vreemdelingenhaat,
  kraken van panden en milieuactivisme (ieder ongeveer 15%
  van de effectieve werktijd). De andere politieregio’s houden er
  vergelijkbare taakvelden op na. In een vanaf 1997 aangelegd
  politieregister komen, in GelderlandZuid, op deze taakvelden
  2510 personen voor. Dat is uitzonderlijk veel. De meeste
  regio’s hebben over enkele tientallen tot enkele honderden
  mensen gegevens vastgelegd. Een regio als RotterdamRijnmond
  (22 riders) houdt gegevens aan over 900 mensen,
  waarvan de helft op het taakveld voetbalvandalisme. In
  AmsterdamAmstelland (15 medewerkers) gaat het om 1400
  mensen. Alleen Haaglanden (11 riders) springt er nog uit:
  4300 geregistreerden. In de regio ZuidHollandZuid, een
  korps met een kleine maar groeiende rid (van twee naar vier
  personen), worden op dezelfde aandachtsterreinen als in
  GelderlandZuid, minus kraken, gegevens aangehouden van
  93 personen. Over deze rid zijn berichten in de media verschenen
  als zou die uitbreiding samenhangen met het groeiende
  verzet tegen infrastructurele projecten. Volgens de
  korpsleiding hangt de uitbreiding samen met de algehele
  verhoging van de werkdruk.
  Van de geregistreerde personen wordt in GelderlandZuid
  vastgelegd wie zij zijn en waar ze gesignaleerd zijn in relatie
  tot het betre=ende taakveld. Daarnaast knnen onder meer en
  voor zover relevant gegevens worden vastgelegd over bijnamen,
  aliassen, geslacht, adreshistorie, nationaliteit, spreektaal,
  signalementgegevens, foto’s, karaktereigenschappen,
  persoonlijke omstandigheden, opleidingen en beroepen,
  levenswijze, contacten en contactadressen, plaatsen van geregeld
  verblijf, bewegingen, communicatiemiddelen, voeren
  vaartuigen, activiteiten en modus operandi, .nancile gegevens
  en lidmaatschap van organisaties. Van een Nijmeegse
  kraker is gebleken dat over de jaren 19982000 al snel enkele
  tientallen meldingen in het systeem voorkwamen.
  Peper en Korthals sluiten hun standpuntbepaling af met
  de conclusie dat geen nieuwe regelgeving nodig is. Wel vinden
  zij dat met het oog op het toen nog naderende ek 2000
  op korte termijn gekomen moest worden tot een handleiding
  voor de inzet van inlichtingenmiddelen in de praktijk.
  Een bizarre handleiding
  In januari 2000 verschijnt de ‘handleiding informatieinwinning
  openbare orde’. 11 De handleiding is opgesteld in samenspraak
  met vertegenwoordigers van de Advies Commissie
  Inlichtingen (aci) van de Raad van Hoofdcommissarissen en
  ademt zeker waar het de gehanteerde casus betreft een bizar
  vijandbeeld. Het stuk is totstandgekomen tegen de achtergrond
  van een aanstaand ek 2000. Uit vrees voor ernstige
  ordeverstoring bij die gelegenheid is de noodzaak tot het
  inzetten van verdergaande inlichtingenmiddelen een item
  geworden. Als voorbeeld van ordeverstoring wordt echter een
  fictieve casus gegeven die betrekking heeft op de milieubeweging.
  Een korte weergave: de burgemeester van de gemeente
  Herwegsel aan de IJzeren Rijn, de omstreden goederenspoorlijn
  in Limburg, vreest voor openbareordeverstoringen omdat
  de landelijke milieubeweging zich roert. Die beweging bestaat
  uit vele honderden aanhangers die ‘hebben bewezen het middel
  van gewelddadig activisme niet te schuwen’. De rid besluit
  informant Jan te gaan runnen, die daarvoor 100 per week
  zal krijgen plus onkostenvergoeding. Zijn identiteit zal worden
  afgeschermd: de milieuactivisten hebben er immers
  ‘geen problemen mee om andersdenkenden te bedreigen of
  te mishandelen’. Al snel komt ook nog de groep Bomen en
  Bossen Voor Alles (BBVA) in beeld, een groep die in staat is ‘op
  grote schaal vernielingen aan te richten’. Op een bijeenkomst
  van de milieubeweging (250 aanwezigen, onder wie maar
  liefst vijftig BBVA’ers) blijkt een van de aanwezigen een geweer
  bij zich te hebben. De rid weet, onder meer via Jan, dat de
  actievoerders een snelweg willen blokkeren. Vanuit de blokkade
  zullen de actievoerders, ‘gevuld met drank en vrijwel
  zeker verdovende middelen, op zoek gaan naar een locatie of
  evenement ‘waar nog wat te doen is’. In het verleden is bijvoorbeeld
  sprake geweest van het plegen van vernielingen bij
  een asielzoekerscentrum.
  Tot zover de fictieve casus, die meer zegt over de realiteitszin
  van de aci dan over de milieubeweging zoals we die in
  Nederland kennen.
  Door middel van het onrealistische beeld van de aci, zelfs bij
  het alom gevreesde supportersgeweld is slechts zelden sprake
  van de aanwezigheid van geweren, wordt de toepassing van
  vergaande inlichtingenmiddelen goedgepraat: het onderzoek
  doen naar een, volgens de burgemeester uit de casus,
  ‘lastig’ gemeenteraadslid, de inzet van wat een informant
  genoemd wordt; de vraag is of niet eerder sprake is van een
  (gestuurde) agent, het installeren van een videocamera bij een
  gekraakt pakhuis, ook als dat bewoond wordt door mensen
  die niets met de acties te maken hebben, het inzetten van
  een observatieteam.

  De handleiding geeft een mogelijkheid informanten af te
  schermen: de informant wordt gecodeerd opgenomen in een
  lijst van informanten en als informatie wordt geoperationaliseerd,
  dan gebeurt dat door een procesverbaal van de chef rid
  waarin de naam van de informant niet voorkomt.
  Groenfront!: de windmolens van Herman Oolbekkink
  Vanuit een vergelijkbare beeldvorming als die ten grondslag
  ligt aan de handleiding ontstaat in 1999 het CICI. Dit Centraal
  Informatie en Cordinatiepunt Infrastructurele Projecten
  moet vanaf 1 januari 2000 informatie verzamelen, bundelen
  en exploiteren met betrekking tot het verzet tegen grote
  infrastructurele projecten (Betuwelijn, uitbreiding Schiphol,
  hsl). Het is een Gelders/ Nijmeegs initiatief, dat echter snel te
  verhuizen is naar plekken waar het verzet toeneemt. Het CICI
  richt zich niet alleen op radicale actievoerders, wat dat ook
  mogen zijn. Het is een samenwerkingsproject van acht politieregio’s:
  GelderlandZuid, GelderlandMidden, Noorden
  OostGelderland (noordtak Betuwelijn), ZuidHollandZuid,
  RotterdamRijnmond (Betuwelijn), Kennemerland, HollandMidden
  en Middenen WestBrabant (hsl). In de loop van
  2000 is LimburgNoord hieraan toegevoegd vanwege de eventuele
  aanleg van de Ijzeren Rijn. Het wisselt informatie uit
  met de BVD. 12
  Het CICI is een idee van de Nijmeegse ridchef Herman
  Oolbekkink. Deze reisde in 1996, na het lezen van een verslag
  over een milieuactiekamp in ZuidWales in het actieblad
  NN, af naar een gebied in Engeland waar geprotesteerd werd
  tegen de aanleg van een stuk autoweg. In een verslag in het
  personeelsblad van de regiopolitie GelderlandZuid, GaZet,
  verhaalt hij over boomhutten, tunnels, vastgeketende actievoerders
  n de hoge kosten die het optreden tegen dergelijke
  acties met zich meebrengt. Gelukkig, zo stelt Oolbekkink vast,
  zijn de Engelse travellers voorlopig nog wel even zoet in eigen
  land, ‘zodat het niet te verwachten is dat zij de Noordzee zullen
  oversteken’. Maar, zo sluit hij zijn reisverslag af: ‘Als het
  Nederlandse activisten lukt deze actievormen hier in te voeren
  en ze er voldoende mensen warm voor krijgen, dan kan de
  politie de borst nat maken. Wellicht is de tijd voor de politie
  en bestuur rijp om zich eens te bezinnen op dit fenomeen, de
  actiewereld gaat ons al voor. ‘
  Oolbekkink zag zijn kans schoon toen tussen april 1998
  en maart 1999 verschillende panden werden gekraakt op het
  Betuwelijntraject. Tijdens een vergadering van enkele leden
  van de Raad van Hoofdcommissarissen, op 31 maart 1999,
  wordt het CICI gelanceerd. In een brief van 5 juli 1999 van de
  ZuidGelderse korpschef aan de minister van Binnenlandse
  Zaken, die met geld over de brug moet komen, wordt een
  schrikbeeld van verzet geschetst. Verwezen wordt naar het
  verzet in Engeland en Japan tegen grote infrastructurele projecten.
  ‘De projecten zijn’, aldus de korpschef, ‘zeer omstreden,
  de actiegroepen zeer actief en zij spannen zich zeer in
  om tot grote verhinderingen te komen. Zij zijn dan ook zeer
  goed georganiseerd en hebben zeer e=ectieve technieken ontwikkeld
  om het de uitvoerders zeer moeilijk te maken. In
  Engeland hebben deze fenomenen zich tenslotte fors voorgedaan.
  De actievoerders ketenen zich vast hoog in bomen, zij
  graven zich in een ingewikkeld net van ondergrondse gangen.
  Hierop zijn veel varianten denkbaar. ‘ Deze superlatieven leiden
  tot een angstwekkende conclusie voor de Nederlandse
  situatie: ‘Niet alleen is er werk van actievoerders te verwachten,
  maar ook van de lokale bevolking. Preparatie vanuit de
  politie in het belang van de openbare orde, is dan ook van
  groot belang. ‘
  En: ‘Dit klemt temeer, nu in de politieregio GelderlandZuid
  zich signalen voordoen, die erop kunnen wijzen dat ook
  bij de genoemde infrastructurele werken acties zullen komen.
  Zo zijn er verschillende woningen gekraakt op het
  Betuwetraject door actievoerders. Zij zijn bezig een goede
  relatie op te bouwen met de lokale bevolking en er zijn signalen
  dat men aan het graven is. ‘
  Tijdens de vergadering van 31 maart hebben twee politiemensen
  uit Engeland en een vertegenwoordiger van de BVD
  presentaties gehouden. Oolbekkinks doemscenario en de presentaties
  hadden effect: de vergadering besloot unaniem dat
  er, gezien de veelheid van regio’s en de (inter) nationale organisatiegraad
  van de actievoerders, op landelijk niveau actie
  geboden was. Nadat minister Peper ook nog het subsidieverzoek
  had gehonoreerd, was het CICI geboren. Oolbekkink
  werd zelf operationeel chef. Daarnaast zou de club bestaan uit
  een bewerker/ analist, een administratief medewerker en een
  aantal informatierechercheurs. Over de exacte startdatum
  bestaat nog onduidelijkheid. Volgens onderzoekers van het
  aan de Universiteit van Twente verbonden Instituut voor
  Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken (ipit) was het CICI
  al operationeel voor de o; cile startdatum, 1 januari 2000. 13
  Volgens de politie in Nijmegen is het gewoon gestart op de
  o; cile datum. Voor die tijd maakte het CICIwerkterrein, het
  verzet tegen grote infrastructurele projecten, wel deel uit van
  de activiteiten van afzonderlijke aangesloten riden.
  In de hoedanigheid van hoofd van de rid GelderlandZuid
  vergezelde Herman Oolbekkink in het najaar van 1999 een
  afvaardiging van de Projectorganisatie Betuweroute op een
  reisje langs de burgemeesters van de gemeenten Bemmel,
  Elst, Valburg en Geldermalsen waar de actiegroep Groenfront!
  in totaal acht panden had gekraakt. Oolbekkink maakte
  zich niet als zodanig bekend. Een van de burgemeesters
  moest er na het gesprek door een ambtenaar op gewezen worden
  dat een van zijn gesprekspartners voor de politie werkte
  en hoofd van de inlichtingendienst was. De ridchef schetste
  in het gesprek een beeld van de Groenfront!activisten dat
  de burgemeester op grond van zijn eigen informatie niet
  erg geloofwaardig voorkwam. De rid’er had het over ‘zeer
  bedreigend’, ‘gevaarlijke typen’, waarmee ‘korte metten’ moest
  worden gemaakt. De burgemeester heeft het ernstig
  bevreemd dat juist een politieambtenaar dit beeld schetste en
  dat deze zich zo eenzijdig aan de zijde van een particuliere
  partij schaarde. 14 Twee jaar later blijkt Oolbekkink er nog
  steeds een dergelijk vijandsbeeld op na te houden. In een
  interview met De Gelderlander (7 juli 2001) suggereerde hij dat
  er bij de Betuwelijnpanden emmers met stenen boven de
  voordeur stonden.
  Het CICI dient informatie in te winnen over ‘groepen en
  organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastructurele
  projecten te verhinderen dan wel te bemoeilijken’. Het CICI
  bundelt en analyseert de informatie die afkomstig is van de
  verschillende deelnemende korpsen, die op hun beurt door
  het CICI van informatie worden voorzien. In 2000 verstrekte
  de rid van de regiopolitie ZuidHollandZuid over acht personen
  gegevens aan het CICI, de rid ontving over tien personen
  gegevens. Met andere aangesloten regio’s werden amper persoonsgegevens
  uitgewisseld.
  Daarnaast onderhoudt het CICI namens de deelnemende
  korpsen contacten ‘met bij de bouw van grote infrastructurele
  werken betrokken private en publieke factoren’.
  De tweede voortgangsrapportage van het CICI aan de
  minister van Binnenlandse Zaken, van 2 januari 2001, maakt
  melding van het ‘gerealiseerd zijn van aanspreekpunten bij de
  betrokken organisaties’. Uit een brief van de korpschef van de
  regio GelderlandZuid aan OBIV van 8 maart 2001 blijkt echter
  dat de ‘enige gesprekspartner de Projectorganisatie
  Betuweroute is’. Dat is zo tot de opheffing van het CICI gebleven.
  Met die organisatie vindt geregeld mondeling overleg
  plaats, waarvan geen verslagen worden gemaakt. Het voorgenomen
  landelijk platform waarin de BVD, vertegenwoordigers
  van de betrokken ministeries en korpsleidingen zouden deelnemen,
  is nooit van de grond gekomen. Bij het CICI is uit de
  regio’s GelderlandZuid, GelderlandMidden en Noorden
  OostGelderland elk een informatierechercheur gedetacheerd
  en er is een administratief medewerkster aangesteld. Soms
  wordt administratieve ondersteuning vanuit een andere regio
  verleend. Dit gebeurde in 2000 bijvoorbeeld vanuit het korps
  ZuidHollandZuid (Dordrecht).
  Herman Oolbekkink zou tot zijn pensionering in juni
  2001 projectleider blijven. In de loop van 2000 is hij echter
  van die taak ontheven. Reden: onverenigbaarheid van de BVDtaak
  die Oolbekkink ook vervult en het openbareordekarakter
  van het CICI. Dit is opmerkelijk, want bij iedere rid is sprake
  van een dergelijke vermenging. Bovendien ging het CICIwerkplan
  van 1999 er nog van uit dat alle CICIambtenaren
  juist artikel 18functionarissen zouden zijn, dat wil zeggen
  politieambtenaren die op grond van artikel 18 van de oude wiv
  BVDwerkzaamheden verrichten (in de praktijk rid’ers).
  De tweede voortgangsrapportage van het CICI meldt trots dat
  ‘het team op adequate wijze heeft kunnen reageren op ont
  wikkelingen die een mogelijke impact hadden op de openbare
  orde’. En: ‘Alle vergaarde informatie uit open en zogenaamde
  gesloten bronnen is inmiddels in geautomatiseerde
  registers verwerkt. ‘ Bij het CICI wordt per infrastructureel project
  een onderwerpdossier aangehouden.
  Het heeft voorts een persoonsregister aangelegd, waarin 238
  namen voorkomen. Met betrekking tot deze ‘subjecten’ wordt
  men steeds vaker geconfronteerd met informatie over andere
  activiteiten dan waar het CICI voor bedoeld is: antimilitarisme,
  acties tegen kernenergie en kernwapens en milieuactivisme
  in het algemeen. Het team behandelt deze informatie als ‘bijvangst’
  en stelt, aldus de voortgangsrapportage, dat ze ‘derhalve
  aan de informatiebehoefte van de collega’s (rid’ers) in
  den lande maar beperkt kan voldoen’. In 2000 heeft het besloten
  ook met de regio LimburgNoord samen te werken vanwege
  de eventuele aanleg van de IJzeren Rijn. Het CICI doet
  ook onderzoek naar het verzet tegen de voorgenomen aanleg
  van een Multimodaal Transportcentrum (MTC ) bij Nijmegen.
  De Betuwelijn
  De vraag rijst hoe adequaat het CICI zijn werk doet. Ht project
  waar het zich met name mee heeft beziggehouden, is het
  verzet tegen de aanleg van de Betuwelijn. Volgens de onderzoekers
  van het ipit zou het CICI de Projectorganisatie
  Betuweroute aanvankelijk hebben geadviseerd de gekraakte
  panden op het traject niet te (laten) ontruimen. Dit advies
  kwam van de rid GelderlandZuid en niet van het CICI, dat
  immers bij het kraken van de panden nog niet bestond.
  Argument was dat de krakers in de panden redelijk geclusterd
  zaten. Door ze te laten zitten waren ze gemakkelijker in de
  gaten te houden. We mogen ervan uitgaan dat CICI/
  Oolbekkink de belangrijkste toeleverancier van informatie
  was toen het op 8 en 9 februari 2000 wel tot ontruiming
  kwam. Oolbekkink was de Chef Info tijdens de ontruimingsoperatie.
  Het heeft er veel van weg dat de vooraf aan de eigen
  organisatie verstrekte informatie van eenzelfde kaliber was als
  die welke eerder aan de vier burgemeesters in de Betuwe werd
  gegeven: groot gevaar was te duchten van de actievoerders
  van Groenfront! Anders is niet te verklaren hoe het tot zo’n
  buitenproportionele politieinzet is gekomen als op de ontruimingsdagen
  bleek: zeshonderd politiemensen tegenover
  ongeveer tachtig actievoerders.
  De ‘voorinformatie’ was overigens behalve van het CICI
  afkomstig van de plaatselijke politie (waarnemingen tijdens
  de surveillance, persoonlijke indrukken van de netwerkers) en
  de politieonderhandelaars die vanaf kort voor de ontruimingen
  werden ingezet. Het betreft gespecialiseerde onderhandelaars
  die onder meer bij gijzelingen in actie komen. Het CICI
  maakte gebruik van zowel open bronnen (zoals kranten en de
  website van Groenfront!) als agenten of informanten. 15
  Op zaterdag 20 november 1999, kort voor de o; cile start
  van het CICI werd een jonge vrouw uit een van de Betuwelijnkraakpanden
  benaderd door ‘Peter’, een medewerker van de
  rid van het politiekorps LimburgNoord, met het oog op het
  verkrijgen van informatie over acties van Groenfront! De
  rid’er wilde weten wie van Groenfront! deel uitmaken en wie
  er in de gekraakte panden op het traject van de Betuwelijn zitten.
  Bovendien wenste hij informatie over te verwachten
  acties rond (de ontruiming van) die panden. De vrouw weigerde
  op de benadering in te gaan. 16
  De rid LimburgNoord bleef actief ten aanzien van de
  Betuwelijnpanden. Na de aanhouding van drie vrouwen bij de
  ‘bevrijdingsactie’ van milieuactiviste Gonnus op 8 januari
  2000 sprak weer een ‘Peter’ een nietgearresteerde vrouw aan
  in de hal van een politiebureau van Venlo. Hij bleek veel over
  haar te weten en ging een uitgebreid gesprek met haar aan
  over actievoeren, criminalisering van actievoerders, geweld en
  de Betuwelijnpanden. Uiteindelijk bood hij haar nog een lift
  aan. De activiste ging hier niet op in.
  Binnen het politieapparaat was men niet erg tevreden over
  de informatievoorziening vanuit het CICI naar de uitvoerenden
  tijdens de ontruimingsactie in februari 2000. De politieorganisatie
  was op technisch niveau onderverdeeld in de
  clusters Elst/ Bemmel, Valburg en Geldermalsen en er werden
  vier Bratragroepen ingezet uit Groningen, Utrecht en
  Amsterdam. Deze ? oorspronkelijk: branden traangasgroepen
  ? zijn gespecialiseerd in het verwijderen van uiteenlopende
  vormen van fysieke obstakels. De commandanten
  van de clusters en Bratragroepen vonden dat het te lang
  duurde voordat zij de beschikbare informatie daadwerkelijk
  kregen. Het CICI verweerde zich met de vertrouwelijkheid van
  de informatie en de noodzaak tot bronbescherming. De
  Algemeen Commandant, de hoogste tactisch uitvoerende van
  de operatie, is eraan te pas gekomen om de informatie alsnog
  op technisch niveau te krijgen. Te laat bleef het echter. Hoe
  dan ook werden de risico’s op operationeeltechnisch (leidinggevend)
  niveau (vooraf) stukken lager ingeschat dan gebeurde
  op centraal en door het CICI inge?uisterd niveau. Het CICI
  maakte te hoge inschattingen van het aantal actievoerders en
  van hun gewelddadigheid. Aan de andere kant voorzag het
  niet dat de actievoerders zich zouden verschansen in bomen
  en vastberaden waren in hun (geweldloze) verzet. 17 Dit laatste
  is nu juist kenmerkend voor de wijze van verzet van een actiegroep
  als Groenfront! Dat had Oolbekkink al kunnen vaststellen
  tijdens zijn snu=elstage in Engeland.
  De ontruimingsactie in februari 2000 heeft veel geld en
  middelen gekost. Dat is ook precies wat Groenfront! beoogt:
  het vertragen van de realisatie van infrastructurele projecten en
  het op hoge kosten jagen van de partijen die tot realisatie willen
  overgaan. Op die manier hoopt het dat bedrijven en overheden
  zich op termijn wel een paar keer bedenken alvorens tot
  bepaalde projecten te besluiten. Het CICI is in het leven geroepen
  om deze doelstelling van de actievoerders te neutraliseren.
  Groenfront! heeft zich niet alleen rond de gekraakte panden
  op het Betuwelijntraject gemanifesteerd. In 2000 is het
  overgegaan tot bezettingen van bouwterreinen. Ook hierbij is
  schade aangericht in de zin van vertraging en is politieinzet
  nodig geweest om de actievoerders te verwijderen en aan te
  houden. Het CICI heeft die acties niet voorkomen. Wel wordt
  voor het CICI zo’n vier ton per jaar uitgetrokken, werken er
  drie politiemensen fulltime en legt het van honderden burgers
  privacygevoelige gegevens aan, die overigens ook al berusten
  bij de rid van afzonderlijke regio’s en die niet tot een beter
  plaatje leiden dan de informatie die mensen uit de basispolitiezorg
  of op plaatselijkambtelijk niveau kunnen aanleveren.
  Het CICI functioneert en disfunctioneert bovendien als
  iedere andere geheime dienst omdat men op een hoop
  gegevens blijft zitten zonder die te (willen) operationaliseren.
  Het CICI is een overbodig project geweest. Opgestart op
  basis van een wat hysterische reactie van inlichtingenman
  Oolbekkink na zijn bezoek aan Engeland en opgeblazen door
  diens korpsleiding in een verkooppraatje naar andere korpsen
  en de departementsleiding bij Binnenlandse Zaken, heeft het
  CICI ook mee kunnen varen op de tenminste publicitair succesvolle
  Groenfront! golven. Na de ontruimingen van de
  gekraakte panden op de Betuweroute had het CICI echter al
  snel niets meer te doen.
  In politieland is men er inmiddels ook achter dat het CICI
  weggegooid geld is. Eind 2001 wordt het project opgedoekt.
  Het persoonsregister wordt vernietigd en eenieder gaat over
  tot de orde van de dag: de riden waarvoor dat relevant is, zullen
  een taakveld ‘grote infrastructurele projecten’ houden met
  daaraan gekoppelde persoonsgegevens. Alleen de uitwisseling
  tussen de verschillende riden wordt mogelijk wat stugger.

  Voetbalvandalisme

  Op het gebied van voetbalvandalisme is een enigszins met het
  CICI vergelijkbare club ondergebracht bij de regiopolitie
  Utrecht: het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme
  (CIV ). Het CIV bestaat sinds 1986 en houdt zich bezig met het
  verzamelen en analyseren van feiten en gegevens betre=ende
  voetbalvandalisme, waaronder het CIV momenteel verstaat:
  ‘Gedragingen van personen, alleen of in groepen, in relatie tot
  een in Nederland of in het buitenland gespeelde voetbalwedstrijd,
  waarbij tenminste n club uit het betaalde voetbal of
  het nationale elftal is betrokken, die te maken hebben met
  verstoring van de openbare orde/ veiligheid en/ of het plegen
  van strafbare feiten met betrekking tot die wedstrijd in en
  rond het stadion, dan wel gepleegd tijdens het gaan naar en
  van deze wedstrijd. ‘
  Het CIV bestond in 2000 uit een afdelingshoofd, twee
  beleidsmedewerkers en een administratief medewerker. In
  vergelijking met het CICI en in relatie tot de ernst van de ‘dreiging’
  is het dus een kleine club. Een ander opmerkelijk verschil
  zit in de personen over wie gegevens bij het CIV worden
  geregistreerd. Natuurlijk is er allereerst het onderscheid tus
  sen ‘voetbalvandaal’ en ‘infrastructuuractivist’. Belangrijker is
  echter het verschil dat gegevens worden verzameld over personen
  die zijn aangehouden of tegen wie procesverbaal terzake
  van een strafbaar feit is opgemaakt (CIV ) en verdachten
  van met openbare ordeverstoringen samenhangende strafbare
  feiten en personen die naar redelijkerwijs kan worden vermoed
  direct betrokken zullen zijn bij verstoringen van de
  openbare orde (CICI).
  Dit verschil heeft ook grote gevolgen voor het soort gegevens
  dat wordt vastgelegd. In het geval van het CIV betreft het
  ‘doorsnee’ aanhoudinggerelateerde informatie. Bij het CICI
  kunnen veel privacygevoeliger gegevens worden vastgelegd,
  het CIV heeft beleidsmedewerkers, het CICI beschikt over
  informatierechercheurs.
  Bij het CIV worden in ieder geval drie jaar na een laatste
  aanhouding of als vast is komen te staan dat iemand ten
  onrechte is aangehouden de gegevens verwijderd. Zo’n hard
  moment (moment van aanhouding) en toetsbaar gegeven
  (terecht/ onterecht aangehouden) ontbreken bij het CICI.
  Belangrijke bron van informatie voor de CIV medewerkers
  zijn de door de bij de verschillende regiokorpsen aangestelde
  voetbalcordinatoren aangeleverde wedstrijdverslagen. In het
  centrale CIV register werden vanaf het seizoen 19951996
  jaarlijks van ruim vijftienhonderd aangehouden mensen
  gegevens vastgelegd. 19 Voor een deel zijn het natuurlijk
  ‘dubbelen’: niet iedere nieuwe aanhouding betreft ook een
  nieuwe persoon.
  Het voetbalseizoen 19961997 bracht een ommekeer in de
  aanpak van het voetbalvandalisme dankzij een aantal inCIDenten
  waarvan het tre=en bij Beverwijk tussen Ajaxen
  Feyenoordsupporters ? waarbij Carlo Picornie het leven liet ?
  het ernstigste was. Onder aansturing van het ministerie van
  Binnenlandse Zaken werd het ‘Beleidskader ter bestrijding
  van voetbalvandalisme en geweld’ opgesteld. Kern hiervan is
  een zogeheten ketenbenadering: iedere bij de bestrijding van
  het voetbalvandalisme betrokken partij zal die maatregelen
  moeten nemen voor die zaken waar zij verantwoordelijk voor
  is. Voor de politie werd dit onder meer ingevuld door middel
  van de ‘adoptie’ van supportersgroepen: ‘Het zich structureel
  als politie verantwoordelijk weten voor de eigen supporter
  naar woonplaats en naar club. ‘ Een verbetering van de informatiepositie
  en het ‘kennen en gekend worden’ neemt hierbij
  een belangrijke plaats in.
  Het CIV stelt in zijn jaarverslag over het seizoen 19971998
  vast dat de rol van de riden binnen het voetbal relatief nieuw
  is en dat vanaf dit seizoen de betrokkenheid en informatieuitwisseling
  vergroot zal worden. Ook hier blijkt weer een verschil
  met het CICI: open informatie wordt verzameld en verspreid/
  uitgewisseld via/ door het CIV , gesloten informatie
  wordt rechtstreeks door de betre=ende riden met elkaar
  uitgewisseld. Het CIV komt hier niet aan te pas. Vanaf 1997 is
  de rid van het korps RotterdamRijnmond cordinator voor
  de uitwisseling van gesloten informatie.
  Een aanvullende bron van informatie bij het CIV had vanaf
  oktober 1999 het ‘Meldpunt Voetbalvandalisme’ moeten zijn.
  Het is een kliklijn (09001433) waarop iedereen (de voorbereiding
  van) voetbalvandalisme kan melden. Het nummer
  functioneert echter niet. Uit het jaarverslag 19992000 van
  het CIV : ‘Vele bellers bleken al snel op te hangen, verkeerd verbonden
  te zijn, dan wel onzin te vertellen. ‘ Tot en met mei
  2000 werd het nummer 912 keer gebeld. Slechts zes procent
  van de telefoontjes hadden enige relatie met voetbal.
  Het CIV slaagt erin een aardig leesbaar jaarverslag te
  maken over zijn activiteiten en de ontwikkelingen op het
  gebied van het voetbalvandalisme. Tot afname van geweld en
  vandalisme, van het aantal aanhoudingen en van de politieinzet
  heeft het bestaan van het CIV echter niet geleid. Een
  terugkerende vaststelling in de jaarverslagen is dat die afname
  er niet in zit. In december 2000 werd, na het verschijnen van
  het jongste CIV jaarverslag, in de media bericht dat het voetbalvandalisme
  zou afnemen. Het ging om een daling van het
  aandeel fysiek geweld op het totaal van aanhoudingen. Dat
  totaal was echter iets hoger dan het voorafgaand seizoen en de
  politieinzet was alleen maar weer toegenomen. Het aantal
  .rsto=enders was weer groot (75 procent) en 31 procent van
  de aangehoudenen was tussen de twaALF en achttien jaar oud.
  Het is de vraag of deze getallen de conclusie kunnen onderbouwen
  dat het voetbalvandalisme afneemt.
  Ook op het terrein van de bestrijding van voetbalvandalisme
  zien we weer het vastleggen van een enorme hoeveelheid gegevens
  van grote groepen mensen. Alleen al bij het CIV zelf
  gaat het om de gegevens van enkele duizenden mensen. Bij
  de verschillende riden worden van een nog veel grotere
  groep mensen gegevens bijgehouden. Die diensten registreren
  immers ook gegevens over mensen die niet zijn aangehouden.
  In de regio GelderlandZuid houdt de rid zich voor
  60 procent van het openbareordewerk bezig met voetbalvandalisme.
  Als we ervan uitgaan dat dit leidt tot een vergelijkbaar
  percentage geregistreerden, dan staan er in die regio zo’n
  1250 mensen in relatie tot voetbalvandalisme geregistreerd.
  Dat is bij benadering evenveel als het CIV op jaarbasis landelijk
  noteert. En dan zit in GelderlandZuid nog niet eens de
  grootste risicoclub. Ondanks al deze databanken slagen de
  politile informatieclubs er niet in het voetbalvandalisme
  terug te brengen. Intensievere bemoeienis door de riden en
  cordinatie op ridniveau in RotterdamRijnmond veranderen
  daar vermoedelijk weinig aan.
  Juist door de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen
  zal een goede informatieverstrekking naar het operationele
  vlak vaak weer stuklopen op handhaving en uitbreiding van de
  informatiepositie en bescherming van bronnen. Uit onder
  meer het onderzoek door het ipit naar het grootschalige
  optreden in de Betuwe kan afgeleid worden dat meer te verwachten
  valt van het ten aanzien van voetbalvandalisme ingevoerde
  adoptiestelsel en het ‘kennen en gekend worden’. Een
  direct contact tussen politiemensen uit de basiszorg en activisten
  of voetbalsupporters sorteert meer e=ect dan het in het
  geniep verzamelen van informatie, al was het alleen maar
  door de niet altijd zuivere motieven waarmee informanten en
  agenten informatie verstrekken en de vertekening die daardoor
  optreedt. Voor een direct contact zullen echter niet altijd
  mogelijkheden bestaan of zal niet steeds de bereidheid aanwezig
  zijn. Het is echter de vraag of de wijze waarop riden,
  met name middels gesloten bronnen, informatie verzamelen,
  kan resulteren in een juist en te operationaliseren beeld van
  de werkelijkheid. Liever geen beeld dan een vertekend en niet
  te gebruiken beeld, zou je zeggen.