• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 10 Op terroristenjacht

  Volledige inhoudsopgave

  De aanslagen op de WTC-torens in New York en het Pentagon
  in Washington van 11 september 2001 hebben de wereld
  geschokt. De Verenigde Staten reageerden met een alomvattende
  strategie. Leger, politie, inlichtingendiensten, politiek
  en diplomatie, alles en iedereen werd ingezet in de nieuwe
  oorlog tegen het terrorisme.
  De vijand kreeg al snel een gezicht: Osama bin Laden en
  zijn Al Qaedanetwerk zouden achter de aanslagen zitten.
  Maar de ‘nieuwe oorlog tegen het terrorisme’ zou zich niet tot
  dit netwerk moeten beperken. Ook terroristen in Indonesi,
  de Filipijnen, Jemen, en de landen die ze ondersteunen, zoals
  Syri, Soedan en Irak, worden door de VS als doel in de nieuwe
  oorlog beschouwd.


  De VS zien een belangrijke rol weggelegd voor de inlichtingendiensten.
  Zij moeten de terroristische netwerken blootleggen
  en de .nanciering lamleggen. Als militair ingrijpen
  onmogelijk is, moeten de inlichtingendiensten zelf optreden.
  De CIA zou zijn ‘licence to kill’ weer terug moeten krijgen.
  Een prominente rol
  Ook in Nederland kwam een roep om een krachtdadig optreden
  van de inlichtingendiensten. Politici van bijna alle partijen
  bepleitten een uitbreiding van de dienst. Oudminister
  van Binnenlandse Zaken Bram Peper was voor het samenvoegen
  van de BVD met de mid, en anderen, onder wie professor
  Arnold Heertje, wilden zelfs het principe van bewijsvoering
  omdraaien: je bent verdacht tot je je eigen onschuld
  kunt bewijzen.
  De regering zat ook niet stil en bediscussieerde in de
  Stuurgroep Terrorisme haar reactie. Op 5 oktober 2001 presenteerde
  premier Kok het ‘actieplan terrorismebestrijding’,
  waarin een pakket van 43 maatregelen werd aangekondigd.
  De BVD krijgt inderdaad een prominente rol in de aanpak van
  terrorisme in Nederland.

  Om te beginnen moet de dienst het roer omgooien en meer
  mensen vrij maken voor terreurbestrijding. De BVD en d
  e Regionale Inlichtingendiensten krijgen daartoe meer mensen
  en middelen. De BVD stelde direct na de aanslagen van
  11 september een operationeel crisisteam in, dat nauw ging
  samenwerken met de CIA, fbi en inlichtingendiensten
  in Europa.
  Het ligt erg voor de hand om de BVD een belangrijke rol te
  geven in de bestrijding, maar is de manier van werken van
  inlichtingendiensten nu eigenlijk wel zo geschikt om terrorisme
  te bestrijden? Het is goed om hier nog eens duidelijk het
  onderscheid tussen politie en inlichtingendiensten te benadrukken.
  De politie spoort verdachten op, doet daarvoor veel
  onderzoek (ook als mensen alleen nog maar het idee hebben
  een misdaad te begaan, de proactieve fase), met het uiteindelijke
  doel om daders veroordeeld te krijgen.
  Inlichtingendiensten zijn geen opsporingsdiensten. Zij
  bewegen zich vooral in de pro proactieve fase. Ze houden
  zoveel mogelijk staatsgevaarlijke mensen in de gaten, maar
  voeren daarnaast ook veel politiek getinte operaties uit. De
  middelen die ze daarvoor gebruiken zijn onuitputtelijk: manipulatie,
  ifiltratie, opzetten van neporganisaties, vervalsen
  van brieven, moorden, ga zo maar door.
  De BVD was tijdens de koude oorlog erg actief om de cpn
  te manipuleren. Er werden valse kaderbrieven geschreven
  waardoor con?icten binnen de partij oplaaiden, er werd actief
  meegewerkt aan oppositie binnen de partij en er werd meegewerkt
  aan het opzetten van concurrerende partijtjes.

  Provocatie en uitlokking

  Ook over de acties van inlichtingendiensten tegen terroristen
  is inmiddels meer bekend.
  Zo is over de Rode Brigades in Itali en de Duitse raf veel
  gespeculeerd over mogelijke betrokkenheid van de inlichtingendiensten.
  Bekend zijn de grote twijfels rondom de ontvoering
  van de christendemocratische leider Aldo Moro waarbij
  het vooral opvallend was dat de Rode Brigades een kopieerapparaat
  van de Italiaanse inlichtingendienst gebruikten.
  Leden van Action Directe werden in Frankrijk jarenlang door
  de Franse inlichtingendienst met rust gelaten terwijl deze wist
  op welke boerderij ze zich hadden teruggetrokken. In dezelf de
  tijd werden wel allerlei linkse groepen aangepakt.
  In Duitsland zijn veel linkse organisaties aangepakt op
  grond van ‘ondersteuning’ van de raf. In Nederland is zo’n
  poging ondernomen toen de journalisten van Opstand vervolgd
  werden voor deelname aan de rara. In Itali en Spanje
  is het associren van mensen met terroristen een veelgebruikte
  methode om actiegroepen aan te pakken.
  De BVD schuwt bij terreurbestrijding provocatie en uitlokking
  niet en ook het laten doorgaan van aanslagen is een
  beproefd middel. Oud maar bekend is het voorbeeld van de
  BVD’er De Roo, die in januari 1973 de Rode Jeugd provoceerde
  door een wapen te leveren, waarop een informant de vingerafdrukken
  van een prominent lid moest zien te krijgen,
  zodat de beweging eindelijk vervolgd kon worden. Helaas
  voor de BVD’er liep het anders af: de informant vertelde zijn
  verhaal aan de pers en de dienst stond te kijk.
  Een ander voorbeeld van provocatie is het geval van John
  Gardiner. In een gezamenlijke operatie van de BVD en de CIA
  in.ltreerde deze man in 1983 en 1984 de het Vredes Aktie
  Kamp tegen kernwapen in Woensdrecht. Hij brak in bij een
  Belgische kazerne en ontvreemdde een aantal handgranaten,
  die hij vervolgens onder de actievoerders probeerde te slijten.
  Zijn bedoeling was meer dan duidelijk: mensen aanzetten tot
  harde actie, waardoor de beweging gecriminaliseerd kon worden.
  Geen enkele actievoerder peinsde erover de granaten aan
  te nemen.
  Ook de Zaanstad afkomstige Lex Hester moest mensen uit
  de actiebeweging aanzetten tot het plegen van aanslagen. De
  in 1978 geworven man werkte meer dan twaALF jaar voor de
  pid/ BVD en cri. Hester vroeg diverse mensen of ze interesse
  hadden in springstof. Hij legde ook internationaal veel contacten
  en produceerde in opdracht van de BVD een blaadje, het
  Info, over de internationale gewapende strijd.
  Ook in Nijmegen was in de jaren 1978 1981 een BVDinformant
  druk bezig mensen op te hitsen om geweld te
  gebruiken. In het boek ? Operatie Homerus ? spioneren voor de
  BVD ? beschrijft het OBIV de werkwijze van Cees van
  Lieshout. Zowel binnen het Rood Verzetsfront als bij actievoerders
  drong hij erop aan om wapens aan te schaffen. Ook
  drong hij er bij een actie tegen militair speelgoed op aan het
  speelgoed in de v&d, in plaats van erbuiten, in brand te steken.
  Bij een congres van de International Police AssoCIAtion
  in 1979 stelde hij voor een bom te plaatsen in de tent.
  De BVD fungeerde op deze manier eerder als katalysator van
  terrorisme dan ter preventie ervan. Ook is de dienst niet vies
  van het simpel laten lopen van terroristen. ‘Om een betere
  informatiepositie op te bouwen’ vergoelijkt de BVD zijn optreden
  dan, maar politiediensten reageren niet altijd even
  gecharmeerd. Zo observeerde de BVD in 1985 al een tijdje het
  Rood Revolutionair Front, dat in Den Haag een aantal aanslagen
  pleegde. De dienst stond erbij en keek ernaar, en pas toen
  de Rotterdamse politie actief werd, volgde arrestatie van de
  daders.
  Dit probleem van in.ltratie en uitlokking zal zich in een
  ‘oorlog tegen het terrorisme’ vaak genoeg aandienen. Waar
  ligt nu de grens voor een ongecontroleerde dienst als de BVD?
  Zo mag de politie bijvoorbeeld niet met criminele burgerin.ltranten
  werken, de BVD wel? En hoever mag een in.ltrant
  gaan met het plegen van een misdrijf? Moeten ‘lichte’ terreurdaden
  worden getolereerd om door te dringen tot de leiding
  van de organisatie?
  Het zijn voor een deel vragen die ook opduiken als de politie
  deze taak verricht. Groot verschil is dat er bij de politie
  inmiddels een min of meer sluitend systeem van controle is.
  Bijzondere middelen mogen spaarzaam worden ingezet en
  moeten worden getoetst door de Centrale Toetsingscommissie
  (ctc) van het openbaar ministerie. Ook een verdachte
  blijft inzicht houden in hoeverre zijn grondrechten
  zijn gewaarborgd. Tijdens een proces moet de politie inzicht
  geven in gebruikte methodes, terwijl de BVD meestal volstaat
  met een vaag ambtsbericht.
  In Vrij Nederland van 29 september 2001 stellen de advocaten
  Gerard Spong en Oscar Hammerstein dat de wetgeving in
  Nederland al meer dan genoeg mogelijkheden biedt om
  potentile terroristen op te sporen: ‘Via strafbaarstelling van
  het plegen van voorbereidingshandelingen, deelname aan een
  criminele organisatie, de wapenwetgeving, is een potentile
  terrorist op dit moment al vele jaren in de gevangenis op te
  bergen. ‘ Gezien alle garanties voor verdachten ligt deze strafbaarstelling
  wel meer voor de hand dan de ondoorzichtige
  paden van de BVD.

  Mensenrechten

  De regering stelt in haar actieplan terrorismebestrijding dat
  de BVD nauwer moet samenwerken met andere inlichtingendiensten
  en Europol. Daar waar het gaat om westerse inlichtingendiensten
  lijkt de samenwerking nog het soepelst te
  lopen, maar met een internationale coalitie, vol landen waar
  mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn, is
  samenwerking eigenlijk uit den boze.
  De BVD constateert dit zelf overigens al jaren in zijn jaarverslag.
  Over 2000 schrijft de dienst: ‘De intensiteit van een
  relatie met buitenlandse inlichtingenen veiligheidsdiensten
  hangt af van een aantal factoren, zoals de vraag of een dienst
  in voldoende mate is ingebed in de overheidsorganisatie van
  een democratische rechtsstaat. Ook worden professionaliteit
  en betrouwbaarheid van de buitenlandse relatie beoordeeld.
  Voorts wordt bezien of juridische bezwaren bestaan tegen het
  aangaan van een relatie’. De BVD hamert er vooral op dat de
  door hem verstrekte inlichtingen niet worden doorgeleid naar
  andere diensten. Wel is hij in het kader van het opzetten van
  de directie Inlichtingen Buitenland al jaren bezig om de contacten
  met andere inlichtingendiensten uit te breiden.
  Na de aanslagen van 11 september 2001 zijn de diensten
  waarmee moet worden samengewerkt, duidelijk van signatuur
  veranderd. Waar tot nu gold dat de samenwerking altijd
  binnen legitieme kaders moest plaatsvinden, zal de wens
  om terroristen op te sporen zegevieren. Geheel nieuw is dit
  overigens niet, want ondanks de mooie woorden van de BVD
  en de wens van de Tweede Kamer om het mensenrechtenprincipe
  hoog te houden, ligt dat voor internationale samenwerking
  toch wat subtieler.
  In antwoord op kamervragen van Leoni Sipkes en Tara
  Singh Varma van GroenLinks op 18 juli 1995 stelde minister
  van Binnenlandse Zaken Dijkstal destijds al dat ‘de vraag of
  onrechtmatig handelen van de Turkse of een andere inlichtingendienst
  samenwerking met de BVD uitsluit niet zomaar te
  beantwoorden is’. De samenwerking moet in ieder geval voldoen
  aan het Nederlands recht, ‘maar daarbij spelen meerdere
  factoren een rol’, aldus Dijkstal. ‘Ook de gevolgen van nietsamenwerking
  zijn van belang, zo kan nietsamenwerken in
  verband met het voorkomen van terroristische activiteiten ook
  onrechtmatig zijn. ‘ Met andere woorden: de BVD hoeft zich
  niets aan te trekken van de mensenrechtensituatie in een
  bepaald land als het gaat om terreurbestrijding. Professor
  Y. Buruma, hoogleraar strafrecht aan de Katholieke
  Universiteit Nijmegen toont zich verbaasd over deze uitspraak
  van Dijkstal. ‘Van dit soort gedachten word ik heel zenuwachtig,
  het idee dat je je beroept op je plicht boeven te vangen kan
  nooit als vergoelijking dienen. Aan plichten zitten ook spiegelrechten,
  dat moet in balans zijn. ‘
  De huidige internationale coalitie tegen terrorisme bevat
  een flink aantal landen waar mensenrechtenschendingen
  schering en inslag zijn. SaoediArabi, Rusland, de Verenigde
  Arabische Emiraten zijn de meest in het oog lopende, maar
  hoe zit het met Tadzjikistan, Turkije en Pakistan? Toch zal de
  BVD intensief informatie met deze landen uitwisselen, mt het
  risico mee te werken aan het schenden van mensenrechten.
  In veel van deze landen worden oppositiebewegingen al
  snel in verband gebracht met terrorisme. In de wereld van de
  inlichtingendiensten bepaalt het credo ‘voor wat hoort wat’ de
  samenwerking. De eigen politieke invalshoek, over wat terrorisme
  is en hoe het bestreden dient te worden, voert ook de
  boventoon. Neem bijvoorbeeld Turkije, dat een povere parlementaire
  traditie heeft en oppositie of afscheidingsbewegingen
  al snel het predikaat terrorisme geeft. De aan deze bewegingen
  gelieerde politieke organisaties in Nederland worden
  hier te lande getolereerd, mits er geen misdrijven in het spel
  zijn. En zal Turkije nu echt nauwer samen gaan werken met
  de BVD als Nederland zijn grootmoedig beleid handhaaft?
  Ook tal van westerse landen hebben een regime van terreurbestrijding
  waar Nederland zich tot nu verre van heeft
  gehouden. In de BVDnota Terrorisme aan het begin van de 21e
  eeuw
  (juni 2001) legt de dienst zelf uit waarom dat zo is. ‘De
  ervaringen uit de zeventiger jaren hebben geleerd dat het tot
  terrorist verklaren van politiek gewelddadige activisten, met
  de daarbij behorende overkill van justitile en politile maatregelen,
  in ernstige mate radicaliserend kan werken. ‘
  Deze houding verklaart wellicht waarom ook organisaties als
  de Iraanse volksorganisatie Mujaheddin in Nederland volkomen
  legaal kunnen bestaan. Zij komen echter wel voor op
  de jaarlijks gepubliceerde lijst Foreign terrorist Organisations in
  de VS. De kans dat de Nederlandse aanpak sneuvelt in het
  internationale krachtenveld is erg groot. De Verenigde Staten
  zullen er alles aan doen om hun visie op terrorisme op te dringen
  aan de landen van de coalitie.
  Spanje wil nu eindelijk wel af van de eta, Rusland zit nog
  steeds met die lastige Tsjetsjenen, Griekenland zit nog met
  een terroristische splinter en ook de ira is wat betreft GrootBrittanni
  nog niet uitgevochten. Buruma: ‘Al een aantal jaar
  wordt er in Europa gewerkt aan meer geformaliseerde banden
  tussen inlichtingendiensten. Daar komen ook impulsen waar
  we niet op zitten te wachten. We zitten in Europa met een groot
  aantal nog minder transparante diensten dan de BVD, zoals
  bijvoorbeeld in Frankrijk, Engeland, Itali of Spanje. Je raakt
  volledig het zicht kwijt als dat verder geformaliseerd wordt. ‘
  Geen enkele inlichtingendienst wordt zodanig gecontroleerd
  dat de betrouwbaarheid van zijn gegevens te checken
  valt. In Nederland is er geen kamerlid of minister die kan
  inschatten hoe betrouwbaar de registraties bij de BVD zijn. Uit
  via de Wet Openbaarheid van Bestuur vrijkomen persoonsdossiers
  blijkt dat de dienst in ieder geval in de periode van de
  koude oorlog veel fouten maakte. Mensen zaten ten onrechte
  in bestanden of feiten werden aangedikt.
  Een van de weinige gedegen analyses van de kwaliteit van de
  BVDregistraties is De BVD en inlichtingenrapportages (1996)
  van Giliam de Valk, die moest vaststellen dat ‘fouten, vertekeningen,
  suggestieve en vage termen, afwezigheid van beleidsrelevante
  conclusies, en aanbevelingen een terugkerend probleem
  waren bij onderzoeken en rapportages van de BVD’.
  Andere westerse landen zijn beslist niet terughoudender bij
  het registreren van ‘staatgevaarlijken’. Duitsland staat al sinds
  de jaren zeventiger bekend om de grote hoeveelheid registraties,
  en ook Spanje, Itali, Belgi en Frankrijk weten de computers
  van hun inlichtingendiensten te vullen.
  Juist het oncontroleerbare karakter maakt de uitwisseling van
  deze informatie erg gevoelig. Met het voorstel van de
  Europese Commissie om in heel Europa terrorisme strenger
  aan te pakken is het ook nodig om na te denken over de waarborgen
  van verdachten. Bij een uitgebreidere nauwere samenwerking
  van inlichtingendiensten komen die rechten steeds
  meer in het geding.
  De regering wil ook dat de BVD nauwer gaat samenwerken
  met de politie. De Raad van Hoofdcommissarissen moet een
  plan van aanpak ontwikkelen om de informatieuitwisseling
  tussen politie en BVD te verbeteren. Gedacht wordt aan het
  opzetten van een nieuwe structuur. De samenwerking moet
  zich richten op preventie van terrorisme, zo stelt de regering,
  onder andere door het ‘verbeteren van de informatiepositie
  van politie en inlichtingenen veiligheidsdiensten’. Uiteindelijk
  moet het leiden tot een gerichtere opsporing van terroristen.
  De capaciteit van de opsporingsdiensten (de kernteams,
  KLPD en om) wordt dan ook uitgebreid.
  In eerste instantie moet ook hier het roer om: minder
  onderzoek naar georganiseerde misdaad, meer onderzoek
  naar terrorisme. De regering wenst vooral een versterking van
  de analysecapaciteit (zowel KLPD als BVD) ‘om de voordelen
  van samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium optimaal
  te kunnen benutten’. Ze wil laten onderzoeken of er een relatie
  is tussen mensensmokkel en terrorisme en zelf maatregelen
  treffen om illegale immigratie (‘ waaronder mogelijk
  terroristen’) tegen te gaan. De Task Force Mensensmokkel
  wordt dan ook uitgebreid. Waarschijnlijk krijgt de Afdeling
  Terrorisme en Bijzondere Taken (ATBT) van het KLPD hierin
  een doorgeeffunctie. Reeds op 15 februari 1999 ondertekenden
  het hoofd van de BVD, Sybrand van Hulst, en de voorzitter
  van het College van ProcureursGeneraal, Mr C. R. L. R. M. Ficq,
  een convenant dat de samenwerking tussen de BVD en de
  ATBT (destijds DBRZ ) regelt. Vastgelegd werd hoe gezamenlijk
  analyserapporten moeten worden opgesteld ‘om situaties
  waarin door een gebrek aan vergelijking van de beschikbare
  informatie (terroristische) acties niet tijdig worden onderkend,
  voorkomen moeten worden’. De samenwerking moest
  daarvoor ‘verder gentensiveerd worden, en niet alleen informatie
  uitwisselen, maar ook informatie bundelen in
  gezamenlijke, uitsluitend voor intern gebruik, te vervaardigen
  analyserapporten’.
  De versterking van de samenwerking met de politie
  zal dus voornamelijk gestoken worden in het nog verder
  aanhalen van de banden met de Kernteams. De positie van
  BVD-liaisons, die bij grote onderzoeken meelopen om te
  kijken welke informatie van belang is, zal verder worden uitgebouwd.
  Het zal een stroom van oncontroleerbare informatie
  opleveren.
  Ook moet de BVD meer gaan aftappen en decoderen.
  Volgens de regering maken ‘terroristen namelijk intensief
  gebruik van de moderne technologie’. Enkele projecten
  worden nu versneld uitgevoerd: de regelgeving over de
  aftapbaarheid van internetproviders, de toegang van de
  overheid tot cryptovoorzieningen bij zogeheten Trusted
  Third Parties en de invoering van het Nationaal Actieplan
  Digitaal Rechercheren. Verder dient de BVD de capaciteit om
  satellietverkeer af te kunnen luisteren uit te breiden
  (er was juist een inkrimping voorzien) en moeten BVD en
  politie toegang krijgen tot verkeersgegevens van telecom
  en internetproviders. Dit opent onder andere de mogelijkheid
  om met terugwerkende kracht te kunnen zien van
  welke plek iemand met zijn of haar mobiele telefoon heeft
  gebeld. Ook eenieders surfen emailgedrag kan hiermee
  vastgelegd worden.
  Gecombineerd met de nieuwe wiv creert de overheid
  hiermee een Nederlandse variant van het Echelonsysteem.
  Het betekent een .kse aantasting van de privacy van erg veel
  mensen, waarbij het de grote vraag blijft hoe effectief dit alles
  eigenlijk is tegen terroristen. Versleuteling van berichten zal
  voor hen namelijk altijd mogelijk blijven. In feite schept de
  overheid een soort nepveiligheid waarbij essentile grondrechten,
  zoals het recht op vertrouwelijke communicatie in
  het geding komen.