• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 3 Geheime consultancy

  Volledige inhoudsopgave

  Bewaking van de onkreukbaarheid bij de overheid werd na de
  val van de muur een van de nieuwe taken van de BVD.
  Inmiddels zijn tal van ministeries, provincies en gemeenten
  onder een ‘integriteitsvergrootglas’ gelegd.
  Het is echter de vraag of een inlichtingendienst wel de
  integriteit van zijn eigen overheid moet bewaken. Was de integriteitsaantasting
  begin jaren negentig wel zo groot dat BVD bemoeienis
  gerechtvaardigd was? Is deze instelling wel de
  juiste partner op dit terrein? Achteraf blijkt het ook de BVD zelf
  geweest te zijn die zich dit terrein toegeigend heeft.
  In.ltratie van de overheid
  Integriteit, onkreukbaarheid, betrouwbaarheid, onaantastbaarheid.
  Woorden die begin jaren negentig jaren werden uitgesproken
  door de minister van Binnenlandse Zaken Ien
  Dales. Het waren jaren waarin het spook van de georganiseerde
  misdaad welig tierde.

  Zowel de Centrale Recherche
  Informatiedienst als de BVD produceerde analyses die er niet
  om logen. Als er niet hard werd ingegrepen, zou het probleem
  van de georganiseerde misdaad flink uit de hand lopen.
  ‘Ma; aachtige praktijken zoals die zich in een aantal landen
  hebben kunnen ontwikkelen nopen ons tot waakzaamheid’,
  zei Dales op een congres van de Vereniging Nederlandse
  Gemeenten van 23 juni 1992. ‘Het zou naef zijn ervan uit te
  gaan dat Nederland geheel zou ontkomen aan de import van
  negatieve randverschijnselen, die een veiligheidsrisico voor de
  democratische rechtsorde inhouden. ‘ De minister maakte
  zich bezorgd en riep de BVD te hulp. De dienst moest een
  orinterend onderzoek uitvoeren naar kwetsbare sectoren binnen
  de overheid.
  Een paar jaar later, tijdens de Parlementaire Enqute
  Opsporingsmethoden van de CommissieVan Traa, bleek de
  minister een flinke duw in de rug te hebben gehad. Niet zij,
  maar de BVD maakte zich ernstig zorgen. Tijdens de openbare

  verhoren van de commissie vroeg commissielid Mohammed
  Rabbae (GroenLinks) over de achtergronden van dit besluit.
  N. van Helten, oudhoofd Democratische Rechtsorde van de
  BVD, antwoordde dat een groeiend aantal mensen zich destijds
  zorgen begon te maken over de bestuurlijke integriteit in
  Nederland. ‘Wij hebben in ieder geval als dienst onze minister
  op de verschijnselen gewezen die wij zagen. Dat is inderdaad
  gebeurd voordat zij die uitspraak deed. De mate waarin
  zij zich door ons heeft laten overtuigen of juist door anderen,
  heb ik geen kijk op. ‘ Feit is wel dat Docters van Leeuwen en
  Van Helten samen een persoonlijke notitie aan Dales hebben
  geschreven waarin zij hun ongerustheid over de integriteit bij
  het openbaar bestuur uitten.
  In Opening van Zaken, een ander BVDjaarverslag (1993)
  schreef Peter Klerks al hoe de twijfels van de Tweede Kamer
  eenvoudig aan de kant werden gezet. Klerks constateerde een
  kamerbrede twijfel over de taakverschuiving van de BVD.
  Vooral daar waar de BVD zou raken aan werkelijke bestrijding
  van de georganiseerde misdaad en de vervolging van individuele
  ambtenaren, stond de Kamer op haar strepen.
  De BVD pakte zijn nieuwe taak ondertussen wel serieus op en
  begon in 1992 het grootschalige onderzoek naar de kwetsbaarheid
  van de overheid. Het onderzoek richt zich op de preventie
  van inbreuken van de bestuurlijke integriteit. In 1993
  wordt echter al duidelijk dat de BVD het taakveld integriteitsbescherming
  vooral als breekijzer inzet om zich ook met de
  georganiseerde misdaad bezig te houden. In het jaarverslag
  benadrukt de BVD zelf dat er ook onderzoek zal worden verricht
  naar (mogelijke) aantasters: ‘Hierbij zullen zo nodig bijzondere
  inlichtingenmiddelen worden ingezet. ‘
  Het integriteitsonderzoek zelf suddert intussen op een laag
  pitje door. Pas in 1995 zal de BVD de uitkomst bekendmaken.
  Voordien richt de BVD alvast het Meldpunt Integriteitsaantasting
  op waar mensen terecht kunnen met verhalen
  over corruptie en belangenverstrengeling en wordt er, vooral
  in verband met de Russische maffia, met buitenlandse inlichtingendiensten
  samengewerkt.
  Inhoudelijk laat de BVD van zich horen door een bijdrage te
  leveren aan een bijeenkomst over integriteit voor Haagse
  ambtenaren in 1992. In de bijdrage van Onno Koerten, directeur
  Staatsveiligheid, is ruime aandacht voor het gevaar van de
  (internationale) georganiseerde misdaad. Koerten besteedt
  dan echter ook veel woorden aan de toch wel veel meer voorkomende
  ‘kleine’ integriteitsaantastingen, een richting die de
  BVD later nog meer op zal gaan.
  Maar was die aantasting van de overheid nu wel zo erg als
  de BVD dacht? Het in 1995 voltooide onderzoek, is, zoals bijna
  alles bij de BVD, helaas niet openbaar, zodat we het moeten
  doen met de eindconclusie: ‘Het onderzoek heeft geen concrete
  aanwijzingen opgeleverd voor grootschalige aantastingen
  door de georganiseerde misdaad van het openbaar
  bestuur op rijksniveau. Op uitvoerend niveau werd wel enige
  aantasting waargenomen, over de exacte schaal bestaat nog
  onduidelijkheid. Mede daardoor is waakzaamheid geboden. ‘
  Opluchting alom zou je verwachten, helemaal als een jaar
  later ook de CommissieVan Traa vaststelt: ‘Er is geen sprake
  van dat zulke groepen langs de weg van corruptie en/ of
  intimidatie belangrijke overheidsdiensten, laat staan gewichtige
  bestuurlijke organen of autoriteiten, onder controle zouden
  hebben. Niettemin geven enkele voorvallen uit de
  genoemde steden aan dat in elk geval op plaatselijk niveau de
  grens tussen openbaar bestuur [lees: (deel) gemeenteraad] en
  criminele groepen niet absoluut is en dus zorgvuldig moet
  worden bewaakt. ‘
  Exit BVD, zou je denken. Er was immers twijfel over een
  dreiging, die na onderzoek bleek mee te vallen, waarmee er
  geen taak meer is voor diezelfde BVD. Niets is minder waar.
  De BVD gaat de jaren erna driftig verder met de taak bestuurlijke
  integriteit.
  Vanaf 1995 brengt de dienst zijn expertise in bij verschillende
  projecten. Zo werd het ministerie van Buitenlandse
  Zaken gescreend, kregen de provincies Drenthe, Limburg en
  Overijssel te maken met de BVD en werden de gemeenten
  Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam en Amsterdam op
  integriteit onderzocht. Ook grote infrastructurele projecten,
  zoals de hsl, de Zuidas en de NoordZuidlijn in Amsterdam
  en de Vinexlocaties, werden begeleid door de BVD. Slechts bij
  de laatste projecten is nog een verband te leggen met de georganiseerde
  misdaad: men moet immers voorkomen dat misdaadgelden
  gewit worden via zulke bouwopdrachten. De integriteitsscan
  bij de overheid zelf begeeft zich al veel meer op
  het terrein van de ‘consultancy’. Maar is de BVD op dit terrein
  de meest voor de hand liggende partner?
  Om te beginnen staat het heimelijke karakter van de BVD
  haaks op een goed integriteitsbeleid. Bij de dienst is het credo:
  geheim, geheimer, staatsgeheim, terwijl goed integriteitsbeleid
  staat of valt met openheid. Juist deze geheimzinnigheid
  riep bij de gemeenten weerstand op om iets aan integriteit
  te doen. ‘De BVD heeft geen competentie op dit gebied’, verklaarde
  de woordvoerster van de vng, C Lomwel in de Volks
  krant.
  ‘Het is niet zo dat we tegen zo’n inventariserend onderzoek
  zijn, maar we hebben er wel moeite mee wanneer de BVD
  ons van hogerhand wordt opgedrongen. ‘
  Ook in Amsterdam is men bij verschillende dienstonderdelen
  niet gecharmeerd van de BVDbemoeienis. De BVD stond
  aan de wieg van het project ‘Correct of Corrupt? ‘, dat de integriteit
  van de Amsterdamse ambtenaren onderzocht en dook
  vervolgens ook op in het Projectbureau NoordZuidlijn. Dat
  werd niet door iedereen gewaardeerd. Het blijft vreemd dat
  een geheime dienst bemoeienis heeft bij een dergelijke
  ingreep in de infrastructuur.
  Onderzoekers op het terrein van de integriteit bij de overheid
  pleiten al sinds jaar en dag voor een open benadering van
  het onderwerp. ‘De meest geschikte manier om corruptie
  tegen te gaan is het verregaand toepassen van transparantie.
  In het glazen huis van de overheid hoeven de politicus en de
  ambtenaar die niets te verbergen hebben ook niets verborgen
  te houden, mits natuurlijk privacy en andere zwaarwegende
  motieven gerespecteerd worden’, aldus Dr Peter Nientied,
  adviseur bij De Boer & Ritsema van Eck.
  Ook Leo Huberts, Hoogleraar Politieen Veiligheidsstudies
  aan de Universiteit van Amsterdam, bepleit een open
  aanpak van het integriteitsprobleem bij de overheid. ‘Er zou
  een apart integriteitsinstituut moeten komen dat informatie
  verzamelt en analyseert en mensen en organisaties adviseert
  met betrekking tot integriteit. Zo’n instelling moet, om oneigenlijke
  benvloeding te voorkomen, een zekere mate van
  onafhankelijkheid hebben van de personen en instanties die
  onderwerp van informatieverzameling, onderzoek en advisering
  kunnen zijn. Belangrijk is dat er mechanismen ingebouwd
  worden die zorgen voor democratische controle en
  transparantie. Een dienst als de BVD vIND ik daarvoor niet
  de aangewezen instantie. Ik heb me ook in het verleden wel
  verbaasd over de rol van de BVD in het kader van het gewone
  integriteitsbeleid. Dat beleid hoort gewoon thuis op het departement.
  Dat laat onverlet, en dat is wel belangrijk, dat ik
  blij ben met een deel van het werk dat de BVD deed en doet
  op dit terrein. Beter door de BVD dan helemaal niet, is dan
  de boodschap. ‘
  Roger Vleugels gaat nog een stap verder in zijn kritiek. In
  Binnenlands Bestuur van 28 mei 1999 schreef hij: ‘Het heeft er
  alle schijn van dat de overheid deze consultancymarkt zelf
  heeft doen ontstaan, doordat ze in eigen huis de controlefuncties
  niet naar behoren uitvoert. Het beste wapen tegen
  bedreiging van de integriteit is gewoon behoorlijk bestuur.
  Had de overheid de .nancile verantwoording, per project en
  per ambtenaar, functioneringsgesprekken of het inzicht in
  bijbanen maar beter op orde. Was er maar sprake van openbare,
  althans openbaar controleerbare aanbestedingen.
  Doordat deze controlefuncties verslonsd zijn worden schrikbeelden
  van corrupte ambtenaren en een oprukkende onderwereld
  te hulp geroepen. ‘
  Het heimelijke karakter van de BVD zorgt er ook voor dat de
  kwaliteit van de integriteitsonderzoeken moeilijk meetbaar is.
  Het overheidsbeleid straalt uit dat integriteitsonderzoek degelijk
  moet gebeuren. De Raad van de Accountancy, waar onderzoeken
  tegen het licht kunnen worden gehouden, staat borg
  voor een bepaalde kwaliteit. Het belang hiervan werd maar
  weer eens onderstreept toen oudburgemeester Bram Peper
  zich niet kon vinden in de strekking van het onderzoek van
  kpmg naar zijn uitgaven in Rotterdam. Bij onderzoeken
  door de BVD heeft de Raad van de Accountancy echter niets in
  te brengen. Vreemd, want ook de BVD doet, na meldingen die
  bij de dienst binnenkomen, wel degelijk ook onderzoek naar
  personen op het Meldpunt Integriteit. Bij dat Meldpunt
  komen jaarlijks tientallen meldingen binnen. Een deel van
  de meldingen wordt door de BVD zelf onderzocht; in 1995
  waren dat er dertien, in 1996 elf , in 1997 veertien en in
  1999 drientwintig.
  Een ander heikel punt is het gegeven van een overheid
  die zichzelf onderzoekt. Net als bij bedrijven hangt men
  de vuile was liever niet buiten. Echt grote aantastingen van
  de integriteit kunnen juist verborgen blijven, of worden
  intern afgehandeld.
  Dit mechanisme is duidelijk terug te zien in de manier
  waarop de BVD de integriteit van een aantal medewerkers van
  het Bureau Bijzondere Zaken (BBZ) van de Immigratie en
  Naturalisatie Dienst (IND ) onderzocht.
  EIND 1998 diende advocaat Pieter Bogaerts een persoonlijke
  klacht in over mogelijk corrumperende contacten tussen de
  leiding van het BBZ en een tolkenbureau in Middelburg. De
  tolken zouden tegen betaling asielzoekers aan een verblijfsvergunning
  helpen. Daarbij zou ook de politieke voorkeur, de
  Koerdische Arbeiderspartij PKK, van betrokkenen een rol spelen.
  Het tolkenbureau zou zich ‘ingekocht’ hebben bij het BBZ.
  Bogaerts wist de toch zware beschuldiging te staven met maar
  liefst acht verklaringen.
  Het BBZ regelde tot 1999 de tolken en handelt verder alle
  moeilijke zaken af, zoals onderzoek naar mensensmokkel,
  valse papieren en criminaliteit onder asielzoekers. BBZ neemt
  vaak deel aan opsporingsonderzoeken en is het contact
  van de IND voor de BVD. De BVD wil namelijk regelmatig
  dossiers van vreemdelingen inzien en wil vervolgens een
  aantal vreemdelingen benaderen. Dit gaat allemaal in nauw
  overleg met het BBZ. In feite is de BVD voor een goede toegang
  tot de indbestanden afhankelijk van medewerking van
  het BBZ.
  In 1998 moest de BVD dus ditzelfde BBZ gaan onderzoeken.
  Toen de BVD uiteindelijk concludeerde ‘dat er geen indicaties
  zijn voor de juistheid van de concreet geuite beschuldigingen
  ten aanzien van leidinggevende .guren binnen de IND , of ook
  maar aanwijzingen die in die richting wijzen’, nam advocaat
  Bogaerts dit dan ook met een korreltje zout.
  In dit geval speelt ook de specifieke rol van de BVD als
  inlichtingendienst een rol. Juist binnen het ambtenarencircuit
  heeft de BVD gevoelige relaties. De BVD heeft op allerlei
  ministeries, provincies en gemeenten formele en informele
  contacten. De dienst is afhankelijk van de medewerking van
  veel ambtenaren en dit staat degelijk integriteitsonderzoek in
  de weg.

   

  Het screenen van politici

   

  Ondanks al deze nadelen lijkt de overheid toch door te willen
  gaan op de ingeslagen weg. Bij alle discussies over het integriteitsbeleid
  schuift de minister van Binnenlandse Zaken de
  BVD naar voren. De BVD zelf blijft in zijn jaarverslagen hameren
  op de kwetsbaarheid van de overheid voor aantasting van
  haar integriteit door de georganiseerde misdaad.
  Het wordt echter tijd dat dat beeld ondertussen bijgesteld
  wordt. Ook Jan Wilzing, korpschef regiopolitie IJsselland en
  portefeuillehouder Georganiseerde Criminaliteit in de Raad
  van Hoofdcommissarissen, constateerde in september 2001
  in het Tijdschrift voor de Politie dat er begin jaren negentig misschien
  te bezorgd was gereageerd. ‘Het is boeiend om nu, in
  retrospectief, te bezien of onze bezorgdheid van destijds daadwerkelijk
  is uitgekomen. Ik constateer dat de vrees die wij destijds
  hadden voor een overheersende verwevenheid van de
  ondermet de bovenwereld, een sterke toename van de ambtelijke
  corruptie, ma; ose ontwikkelingen naar Amerikaans
  voorbeeld en een eventuele infectie van de politiek door de
  onderwereld, niet als zodanig zijn uitgekomen. ‘
  Eenzelfde conclusie zou moeten gelden voor de BVDbetrokkenheid
  bij het screenen van kandidaten voor politieke
  partijen. In de herfst van 1993 bracht de Amsterdamse politie
  in samenwerking met het televisieprogramma nova een aan
  tal grote acties tegen de georganiseerde misdaad in beeld. Als
  klap op de vuurpijl verklaarde hoofdcommissaris Nordholt in
  een afsluitend interview dat ook politieke partijen gen.ltreerd
  werden door de georganiseerde misdaad. De verbijstering
  was groot: dreigt Nederland af te glijden naar Italiaanse
  toestanden, waar maffia en politiek twee handen op n buik
  zijn? Nordholt was echter heel vaag in zijn constatering. Toen
  Paul Witteman feiten wilde weten, hield hij de lippen op
  elkaar: ‘Daar spreek ik niet over. ‘ De voltallige pers ging
  gealarmeerd door dit bericht natuurlijk direct op jacht.
  Al snel bleek dat het in Amsterdam ging om een mislukte
  poging van een lid van een Turkse criminele organisatie om
  zich verkiesbaar te stellen in een stadsdeel voor de PVDA. Op
  landelijk niveau was er het geval van de bekende onroerendgoedhandelaar
  Harry Mens, die in verband met een analyse
  van een criminele organisatie in de CIDregisters zou voorkomen.
  Concreet waren er geen verdenkingen tegen hem.
  Maar hij was wel bezig zich verkiesbaar te stellen voor de VVD
  in de Tweede Kamer.
  In Amsterdam was de BVD nog actief inzake de VVD’er
  Henk Rieske, fractievoorzitter van een stadsdeelraad. In een
  ambtsbericht aan de VVD schreef de BVD dat Rieske actief en
  bewust betrokken was bij het helen van illegaal gegenereerde
  gelden. Niet mis zo’n beschuldiging. In het boek Het
  Koningskoppel
  van Klaas Langendoen en Arthur Vierboom
  legde Rieske echter uit hoe het in elkaar stak. Vanaf 1990
  werd hij door justitie verdacht van deelname aan een organisatie
  die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten
  heling van geld. Op 14 juni 1992 werd het onderzoek afgesloten:
  er waren onvoldoende aanwijzingen gevonden voor
  schuld. Toch kwam de BVD in november 1993 met een verdachtmakend
  ambtsbericht.
  Ondanks de magere oogst, van echte in.ltratie kan immers
  niet worden gesproken, was de integriteit van politici plotseling
  wel een hot item geworden. In Amsterdam werd het
  onderwerp flink ter hand genomen. Het driehoeksoverleg
  (burgemeester, politie en openbaar ministerie) bekeek met de
  BVD de mogelijkheden om politici te screenen. De BVD kon
  daarbij steunen op een rijke ervaring uit het verleden. Tijdens
  de koude oorlog hield de dienst politici van allerlei pluimage
  in de gaten. Destijds was men vooral bang voor in.ltratie door
  communisten, maosten en trotskisten in de reguliere partijen
  en vakbonden. De partijen werden meestal rechtstreeks
  genformeerd en namen hun eigen maatregelen.
  Afgesproken werd nu dat de burgemeester het aanspreekpunt
  wordt voor de partijen. Bij ernstige twijfel over een kandidaat
  kunnen zij via hem een beroep doen op de BVD.
  Omgekeerd kan de BVD de burgemeester inlichten. Landelijk
  werd het in.ltratieverhaal besproken door minister van
  Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal met de partijvoorzitters.
  Ook zij spraken af de Amsterdamse regeling toe te passen.
  In 1997 barstte de discussie over de in.ltratie in politieke
  partijen opnieuw los. Een groep PVDA-leden in Beverwijk trekt
  aan de bel. Het net gekozen gemeenteraadslid Faiz Yerlibucak
  zou banden hebben met de Grijze Wolven. De beschuldigingen
  zijn serieus. Uit diverse anonieme bronnen komen feiten naar
  boven, die er inderdaad op wijzen dat Yerlibucak op z’n minst
  sympathiseert met deze extreem rechtse Turkse organisatie.
  Vooren tegenstanders van Yerlibucak vallen in de pers
  over elkaar heen en de beschuldigingen kunnen niet echt
  hard gemaakt worden. Wel krijgen de verontruste leden een
  steuntje in de rug van het Comit Stop de Grijze Wolven, dat
  in het boek, Turks Extreem Rechts, meldt dat de Grijze Wolven
  proberen te in.ltreren in de plaatselijke politieke partijen.
  Het comit noemt onder andere de Amsterdamse stadsdeelraden
  Bos en Lommer, Zeeburg en Slotermeer/ Geuzenveld.
  Bij Yerlibucak plaatst het comit grote vraagtekens.
  Ondertussen heeft de PVDAfractievoorzitter in Beverwijk,
  Maarten Dijkshoorn, contact opgenomen met het partijbestuur.
  Via Amsterdam wordt de BVD ingeschakeld om
  Yerlibucak te screenen. De dienst concludeert dat de man
  niets te verwijten valt.
  Het blijft echter onduidelijk wat voor afspraken er nu precies
  zijn met de BVD. Naar aanleiding van deze affaire stelt
  TweedeKamerlid Peter Rehwinkel (PVDA) in het PVDA
  Vlugschrift van 31 mei 1997: ‘Yerlibucak is op deze manier van
  alle blaam gezuiverd. Wel vind ik dat er in de toekomst richtlijnen
  moeten worden opgesteld die ook rekening houden met
  de privacy en de reden om iemands antecedenten te onderzoeken.
  ‘ Thom de Graaf, woordvoerder juridische zaken van
  d66, toonde zich in het Vlugschrift zeer verbaasd. Volgens De
  Graaf ontbreekt het aan een rechtsbasis voor zo’n onderzoek.
  Ook hij pleitte voor richtlijnen die geldig zouden moeten zijn
  voor alle partijen. PVDAKamerlid Gerrit Jan van Oven pleitte
  voor een bijeenkomst van de partijvoorzitters met de BVD.
  Op 4 september 1997 vindt die bijeenkomst al plaatst. De
  voorzitters van PVDA, CDA, VVD, d66 en GroenLinks zijn het
  erover eens dat de BVD in beginsel geen taak heeft bij het
  screenen van kandidaten. Ook minister Dijkstal meent dat het
  op voorhand screenen van kandidaten voor vertegenwoordigende
  functies niet past in de wettelijke taakopdracht van de
  BVD. Afgesproken wordt de in 1994 vastgestelde lijn te blijven
  volgen. De partijen kunnen bij ernstige twijfel aankloppen bij
  de BVD en als de BVD zelf iets tegenkomt over mogelijk mala.de
  kandidaten dan worden de partijen ook genformeerd.
  Deze manier van screenen wordt nog steeds toegepast.
  Volgens Coby Admiraal van het partijbureau van de PVDA in
  Amsterdam wordt de BVD in het uiterste geval ingeschakeld.
  ‘Eerst gaan we zelf allerlei referenties van de kandidaten na.
  Er wordt gepraat met mensen uit de directe omgeving en pas
  als er gerede twijfel is aan iemands overwegingen wordt de
  burgemeester ingeschakeld. ‘ Duidelijke richtlijnen zijn er
  echter nog niet. ‘Daar wordt wel aan gewerkt bij Binnenlandse
  Zaken. ‘ Volgens Admiraal is het in ieder geval de laatste jaren
  niet voorgekomen dat de BVD zelf naar de PVDA is toegestapt
  met informatie over een kandidaat.
  De richtlijnen blijken er overigens wel te zijn. In een brief
  van 26 mei 1998 aan de Tweede Kamer doet minister Dijkstal
  haar.jn uit de doeken wat de regels inhouden. Dijkstal benadrukt
  ook de eigen verantwoordelijkheid van de politieke partijen.
  De BVD zou pas in zicht moeten komen als er tegen een
  (kandidaat) politicus reeds verdenkingen bestaan. Net als in
  het verleden kan de BVD een onderzoek instellen tegen een
  (kandidaat) politicus als hij tegen iemand aanloopt in een
  regulier eigen onderzoek.
  De te volgen procedure lijkt wat meer rechtszekerheid te
  bieden. Op het moment dat een partijvoorzitter om een BVDscreening
  vraagt, moet de betrokkene ook worden ingelicht,
  tenzij de effecttiviteit van het onderzoek geschaad zou kunnen
  worden. Als de BVD dan een onderzoek verricht, wordt er
  schriftelijk gerapporteerd zodat de betrokkene zich kan verweren.
  Navraag bij de gemeente Amsterdam leert echter dat
  men daar de betrokkenen juist niet vooraf informeert.
  Toch blijft de grote vraag of deze manier van BVDscreening
  terecht is. De in.ltratie door de georganiseerde misdaad
  in de politiek heeft nooit werkelijk plaatsgevonden. Nordholt
  overdreef in 1993 schromelijk, in de jaren erna heeft geen
  enkel geval zich meer aangediend.

   

  Veiligheidsdienst Aruba

   

  De Nederlandse overzeese gebiedsdelen beschikken over hun
  inlichtingendiensten. Het Caribische eiland Aruba heeft, met
  zijn status aparte in het Koninkrijk, een eigen Veiligheidsdienst
  Aruba (VDA).
  De afgelopen jaren heeft de VDA regelmatig in het centrum
  van de belangstelling gestaan. De media, de politiek en inlichtingendiensten
  uit Aruba zelf , Nederland en de Verenigde
  Staten gaven de VDA veel aandacht. Op geringe afstand van
  Venezuela en Colombia, voorzien van een goede .nancile
  infrastructuur en met veel toeristen die het eiland passeren, is
  Aruba al jarenlang een belangrijk aandachtspunt voor investeerders
  en witwassers van drugsgelden. De Amerikaanse
  regering verklaarde in de jaren tachtig drugs tot een van de
  belangrijkste bedreigingen van de Amerikaanse samenleving.
  Om deze bedreiging te elimineren begon zij een ‘War on
  Drugs’ waarin enorme hoeveelheden geld en mensen werden
  genvesteerd. Deze oorlog heeft naast de binnenlandse bestrijding
  van drugshandel en gebruik ook een stevige buitenlandse
  poot. De Verenigde Staten proberen, voorlopig zonder veel
  succes, ook de producenten en aanvoerroutes aan te pakken.
  Ook Aruba moet volgens de Verenigde Staten in het gelid
  gebracht worden. Wanneer de Amerikaanse antidrugsdienst
  dea Aruba eIND jaren tachtig bestempelt als een centrum van
  de drugshandel, reageert Nederland op deze beschuldiging
  door een aantal Nederlanders op belangrijke posities bij justitie
  te zetten. Ook de VDA wordt ingezet. Aruba is echter een zo
  klein dat er weinig geheim kan blijven voor de bewoners.
  Bovendien zijn de lijnen tussen politiek, inwoners en zakenleven
  (bona.de en mala.de) erg kort. Een spannend werkterrein
  voor een inlichtingendienst dus.
  De VDA gaat vanaf het moment dat Aruba eIND jaren tachtig
  in het middelpunt van de aandacht van de Amerikaanse
  drugbestrijders komt, samen met BVD en CIA intensief informatie
  verzamelen over een drugsen witwasnetwerk op
  Aruba. Met name de vrijhandelszone van het eiland staat in
  het middelpunt van de belangstelling. Dit onderzoek loopt
  een aantal jaren ongestoord voort, waarbij de resultaten door
  de VDA worden doorgegeven aan betrokken inlichtingendiensten
  in het buitenland. Het criminele netwerk blijkt banden te
  onderhouden met de Arubaanse zakenwereld en politiek om
  op Aruba op grote schaal drugsgeld wit te kunnen wassen. In
  een internationaal onderzoek naar de .nancile handel en
  wandel van de Siciliaanse drugsma; a wordt eveneens bevestigd
  dat Aruba een populaire geldroute is. Daarbij duiken ook
  regelmatig de namen van een aantal belangrijke Arubaanse
  zakenfamilies op, waaronder de familie Mansur die groot zijn
  geworden door middel van allerhande smokkelactiviteiten. De
  Mansurs beheersen tegenwoordig voor een groot deel het
  .nancile en politieke leven op Aruba. Bovendien hebben ze
  een deel van de media in handen en zijn ze op het eiland zo
  goed als onaantastbaar.
  In 1994 komt er een nieuwe regering aan de macht op Aruba.
  De winnende Arubaanse Volks Partij (AVP) is gefinancierd
  door personen uit de kringen van de Mansurs. Er zijn sterke
  vermoedens dat dit gebeurde op voorwaarde dat de VDA zou
  worden tegengewerkt bij het onderzoek naar de witwaspraktijken.
  Wanneer de dienst het onderzoek intensiveert, leidt dit
  dan ook tot een voorspelbare vete met de nieuwe regering.
  De regering lijkt zich niet erg te interesseren voor mogelijke
  drugsgerelateerde misdaad op het eiland. Volgens premier
  Jan Hendrik Eman (AVP) is dit vooral een probleem van andere
  landen: de producenten en de consumenten. Aruba kan er
  niets aan doen dat het als tussenstation wordt gebruikt. De
  onderzoeken naar betrokkenheid bij drugshandel en witwaspraktijken
  worden via de Mansurmedia tegelijkertijd gepresenteerd
  als verraad aan de Arubanen: de VDA heeft gegevens
  over dubieuze handelingen met grote geldbedragen doorgegeven
  aan Amerikaanse inlichtingendiensten. Die gegevens
  betreffen onder andere een lijst met namen van betrokkenen
  bij witwaspraktijken, onder wie een aantal belangrijke inwoners
  van Aruba. De regeringEman eist naar aanleiding hiervan
  onmiddellijk inzage in alle VDA activiteiten.
  In reactie hierop stelt de dienst samen met de BVD en de
  CIA een onderzoek in, waarvan de conclusie luidt dat Aruba
  geen werkelijke democratie meer is en dat de machthebbers
  de onzuivere belangen van enkele machtige eilandbewoners
  dienen. Op dat moment dreigen twee leden van de familie
  Mansur te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.
  Enkele jaren daarvoor had de BVD al een poging gedaan de
  familie Mansur erin te luizen met behulp van de beruchte
  gentlemancrimineel Heer Olivier. Olivier werd ingezet als
  undercoveragent van de CID, BVD en Amerikaanse douane.
  De hele zaak mislukte echter omdat de Mansurs de zaak uiteindelijk
  toch niet vertrouwden.
  De situatie loopt in oktober 1994 snel uit de hand wanneer
  de Arubaanse regering zware druk op de VDA uitoefent en zijn
  functioneren flink belemmert. Ook zet de regering VDAdirecteur
  Martin Ras aan de kant. De Nederlandse rijksoverheid
  grijpt in en brengt de dienst via een Koninklijk Besluit onder
  direct Nederlands bestuur. Tegelijkertijd brengt de marine de
  relevante archieven in veiligheid en wordt het hoofd van de
  dienst met zijn familie in ijltempo naar Nederland getransporteerd.
  De BVD betreedt het eiland in de persoon van Onno
  Koerten, de directeur Staatsveiligheid. Hij neemt de leiding
  van de VDA over en licht de dienst door. De aanbevelingen die
  Koerten op basis van dit onderzoek doet, bevestigen de lezing
  van het voormalige hoofd van de VDA. Zo stelt Koerten dat
  ministerpresident Eman heeft geprobeerd om een van cocanehandel
  verdachte zakenman vrij te krijgen in de Verenigde
  Staten, waarbij hij ten onrechte schermde met steun van de
  Nederlandse regering. Daarnaast constateert Koerten meer
  criminele contacten van enkele (ex) ministers. Een minister
  had bijvoorbeeld zijn zus aangesteld op zijn ministerie, direct
  nadat ze in Nederland was vrijgelaten. Ze had vastgezeten
  wegens cocanesmokkel.
  Ondanks de vrij serieuze aantijgingen van Koerten verdwijnen
  zijn aanbevelingen in een Arubaanse bureaula en
  keert de VDA na een jaar onder curatele te hebben gestaan,
  terug onder Arubaans bestuur. Het Koninklijk Besluit wordt
  ingetrokken, maar verder is er niets veranderd. De verhoudingen
  blijven hopeloos vertroebeld. Wel is het plan van de
  Arubaanse regering om een stroman hoofd van de VDA te
  maken, inmiddels verleden tijd. Het nieuwe hoofd en zijn
  adjunct worden voor hun taak opgeleid door de BVD en staan
  dus onder indirecte Nederlandse controle.
  In 1996 verslechtert de hele politieke en justitile sfeer op
  het eiland verder als gevolg van de ruzie rond de VDA. Dat
  merkt ook het hoofd van het openbaar ministerie Zwinkels.
  Zwinkels is een van de mensen die in 1991 vanuit Nederland
  naar Aruba zijn gestuurd naar aanleiding van de opmerkingen
  van de dea over Aruba. Hij doet, net als de VDA, diepgravend
  onderzoek naar de witwaspraktijken op het eiland en de
  betrokkenheid van de belangrijke zakenfamilies. Volgens de
  Arubaanse politieke leiding gedraagt hij zich als een stroman
  van de Amerikaanse justitie in de op hol geslagen War on
  Drugs. Zwinkels is de lokale vertegenwoordiger van het
  Nederlandse streven om Aruba weer in het gareel te krijgen.
  Volgens de Arubaanse regering zou Zwinkels echter een verborgen
  agenda hanteren en niet of nauwelijks communiceren
  met de lokale politie en politiek.
  Zwinkels is inmiddels betrokken bij een operatie tegen de
  Colombiaanse drugsma; a op basis van in.ltratie en gecontroleerde
  doorvoer. Hierbij maakt hij gebruik van Nederlandse
  politie en justitie en passeert hij de Arubanen, wat tot veel
  kinnesinne leidt. Bovendien verwijten de Arubanen hem dat
  hij geld dat gemoeid was met de gecontroleerde doorvoer van
  weed in eigen zak heeft gestoken. Naar aanleiding van al deze
  conflicten wordt hem het werken onmogelijk gemaakt. Ook
  de VDA is erbij betrokken. Volgens Zwinkels is de dienst lamgelegd
  maar doet hij niets, omdat hij, net als het om, door de
  enorme ruzies met de regering in een volledig isolement is
  geraakt en geen vuist meer kan maken.
  De situatie loopt nog verder uit de hand wanneer
  Arubaanse politici Zwinkels proberen pootje te lichten en de
  Nederlandse rijksoverheid de kant van Zwinkels kiest. VVDfractieleider
  Frits Bolkestein gooit nog wat olie op het vuur
  door te constateren dat Aruba op weg is een ‘roversnest’ te
  worden. Op Aruba zelf verkondigt de grootste oppositiepartij
  dat de VDA gemanipuleerd wordt door de regering. Op de achtergrond
  zou de Colombiaanse cocanema; a een rol spelen.
  De regering in Den Haag wil een grote schoonmaak van
  de Antilliaanse en Arubaanse politie en justitie. Ze stelt een
  onderzoekscommissie in die met een vernietigend rapport
  komt over de Arubaanse situatie: de hele politietop moet
  worden vervangen, de minister van Justitie moet weg, het
  voormalige hoofd mag niet terugkeren en ook Zwinkels moet
  het veld ruimen. Dit laatste zou een tegemoetkoming aan de
  Arubaanse overheid zijn geweest, maar mogelijk heeft hij
  zich met zijn manier van werken ook volledig onmogelijk
  gemaakt. Verder wordt het Wetboek van Strafvordering aangepast
  en wordt de merkbare invloed van Amerikaanse
  opsporingsinstanties op de Arubaanse drugsbestrijding
  groter. Een van de eerste die dit merkt is de familie Mansur,
  die twee van haar leden uitgeleverd ziet worden aan de
  Verenigde Staten.
  Hierna begint de opbouw. Met de Nederlandse mid wordt
  een samenwerkingsovereenkomst gesloten, de BVD levert
  technische bijstand, stages en opleidingen voor de VDA.
  De leiding van de VDA wordt vervangen en na deze schoonmaak
  kan de VDA ook weer zaken doen met de Amerikaanse
  inlichtingendiensten. Deze ondersteuning blijft daarna structureel
  bestaan.