• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 2 Verboden vruchten

  Volledige inhoudsopgave

  Politie en inlichtingendiensten hebben duidelijk verschillende
  taken en daaraan gekoppeld bevoegdheden. De politie is de
  leidende opsporingsdienst en heeft zich te houden aan een
  beperkt aantal bevoegdheden. Er zijn duidelijke richtlijnen
  voor het gebruik van observeren, afluisteren en dergelijke.
  Hoe ernstiger het misdrijf, des te meer middelen de politie in
  mag zetten om verdachten op te sporen. Tijdens het proces
  controleren rechter en advocaat de ingezette methoden.
  De inlichtingendiensten zijn er ter bescherming van de
  nationale veiligheid. Dit is een veel ruimere taak en met veel
  ruimere bevoegdheden dan de politie. Methoden, middelen,
  werkwijze, operationele gegevens, alles wat deze diensten
  betreft is geheim. Zeker een individuele burger heeft geen
  zicht op mogelijke activiteiten van zo’n dienst tegen hem
  of haar.


  Vanuit deze verschillende taken en bevoegdheden heeft
  het parlement de scheiding tussen inlichtingendiensten en
  politie altijd sterk benadrukt. De rechtsbescherming wordt
  immers flink aangetast als de inlichtingendiensten toch het
  politiepad op gaan.
  Deze o; cile scheiding van taken en bevoegdheden kende
  lange tijd slechts n belangrijke overlap: terreurbestrijding.
  Zowel de politie, dat wil zeggen de afdeling Anti Terrorisme
  en Bijzondere Taken (ATBT) van het Korps Landelijke
  Politiediensten (KLPD) als de BVD heeft hierin een taak:
  de ATBT in het kader van opsporing, de BVD in het beschermen
  van het staatsbelang.
  Deze samenwerking liep niet over rozen, want de BVD en
  de ATBT maaiden regelmatig het gras voor elkaars voeten weg.
  In een aantal onderzoeken, onder andere naar de aanslagen
  door rara eind jaren tachtig, hield de BVD gevoelige informatie
  achter. Uiteindelijk moest een ambtelijke missie de relatie
  redden. De hoofdo; cier van justitie uit Den Haag, J. A. Blok,
  zorgde er in 1991 voor dat BVD’ers en KLPD’ers weer door n
  deur konden. Afgesproken werd om personeel uit te wisselen
  om zo begrip voor elkaars positie te kweken.
  Bij de politie werden de regenjassen van de BVD lange tijd
  met argwaan bekeken, op n afdeling na: de sleutelcentrale.
  De techneuten van de dienst hadden tijdens de koude oorlog
  zo’n goede reputatie opgebouwd dat de Dienst Specialistische
  Recherche Toepassingen van de politie (DSRT ) regelmatig hun
  hulp inriep en en nog steeds inroept. Bij gebrek aan eigen
  mensen of bij moeilijke klusjes gaan de BVD’ers ‘s nachts op
  pad voor de politie. Het gaat dan om hulp bij inkijkoperaties
  om bijvoorbeeld afluisterapparatuur of cameraatjes te plaatsen.
  De deuren ook bij andere afdelingen van de politie openen
  was iets wat wel kon worden overgelaten aan Docters van
  Leeuwen, die in 1989 bij de BVD het roer overnam. Hij zette
  een langzame, maar gestage koerswijziging in. Docters van
  Leeuwen zag ook na de val van het communisme nog een
  belangrijke taak voor zijn dienst weggelegd. Van groot belang
  hierbij was zijn achtergrond: vanaf 1980 was Docters plaatsvervangend
  hoofd Directie Politie en vanaf 1981 plaatsvervangend
  directeurgeneraal van de Directie Openbare Orde en
  Veiligheid, beide bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
  Het was niet vreemd dat hij zijn blik richtte op de bestrijding
  van de georganiseerde misdaad. Ook vanuit het ministerie
  van Justitie en het openbaar ministerie werd belangstellend
  afgetast of de BVD hierin een taak kon hebben.
  ‘Tussen het terrein van defensie en het politiewerk ligt een
  groot “terra incognita” waar de BVD en andere diensten onvoldoende
  zicht op hebben. Ook criminele organisaties “die de
  democratie benvloeden” horen tot dat nieuwe werkgebied’,
  aldus Docters van Leeuwen in het NRC Handelsblad van
  5 november 1990. In een interview met De Volkskrant op
  29 september 1990 was hij nog explicieter. ‘Het gebeurt dat
  BVD’ers en politiemensen elkaar tegenkomen in het veld. Er is
  een steeds groter werkveld waar twee schijnwerpers op gericht
  staan. We weten dat er in Nederland personen rondlopen met
  een hele staf om zich heen, die moet voorkomen dat men een
  bewijsbaar strafbaar feit pleegt. Daar kan de reguliere
  opsporing dus niet bijkomen. Niettemin hebben die mensen
  het niet echt goed voor met de Nederlandse samenleving. En
  dan kom je op de vraag of het interessant zou zijn iets van
  hun strategien en doelstellingen af te weten. Ik vind uiteraard
  van wel. ‘
  Docters van Leeuwen had de politieke wind van het
  moment mee. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin straalde
  als geen ander een ‘crime.ghters’mentaliteit uit en de
  begin 1994 overleden minister van Binnenlandse Zaken
  Ien Dales wierp zich op als bewaakster van de integriteit van
  de overheid.
  In het parlement vielen Docters van Leeuwens voorstellen
  verkeerd. De kamerleden benadrukten juist dat ze de duidelijke
  scheiding tussen de BVD en de politie gehandhaafd wilden
  zien. Zo bekritiseerde exkorpschef Boele Staal (d66) tijdens
  het begrotingsdebat in de Eerste Kamer op 17 maart 1992 de
  bemoeienis van de BVD met de georganiseerde criminaliteit.
  Hij werd hierin bijgevallen door VVDsenator Frits Korthals
  Altes, die minister Dales erop wees dat het hier uitsluitend
  een taak van opsporingsbevoegdheden betreft: ‘Ik wil er ernstig
  voor waarschuwen dat er op dit terrein geen grensoverschrijding
  plaatsvindt. Op grond van de interventies van drie
  fracties vandaag bij de onderscheidende begrotingsbehandelingen
  meen ik dat heel duidelijk kan worden vastgesteld, dat
  een meerderheid van deze Kamer zich daarover zorgen heeft
  gemaakt. Bovendien hecht deze meerderheid sterk aan het in
  acht nemen van deze grenzen. ‘ De minister gaf echter geen
  krimp en deelde haar critici mee dat van een verschuiving van
  aandachtsgebieden geen sprake was: de BVD was niet bezig
  met de georganiseerde misdaad maar met bepaalde aspecten
  daarvan, zoals het omkopen van ambtenaren.
  Op de werkvloer werd ondertussen het verwaarloosde netwerk
  van de BVD met de politie en het openbaar ministerie (OM)
  opnieuw opgezet. Oudkorpschef van Leeuwarden, Nico van
  Helten, was als directeur Democratische Rechtsorde in dienst
  getreden bij de BVD. Hij onderhield nauwe banden met de
  fameuze jaargang 1959 van de Nederlandse Politie Academie:
  Jaap de Wijs (KLPD), Jan Wiarda (destijds Utrecht, nu Den Haag),
  Eric Nordholt (Amsterdam) en Rob Hessing (Rotterdam).
  Begin 1991 startte de door de hoofdo; cier van justitie
  Blok voorgestelde uitwisseling van sleutel.guren met de ATBT.
  In 1993 werden de activiteiten uitgebreid tot het hele politieveld.
  Van Helten startte het project Hermandad, waarbij de
  banden met de politie versterkt werden. Aan dit project
  namen dertig BVD’ers en twintig politieagenten deel.
  Ook met het OMwerden de banden aangehaald. Van 1990
  tot en met 1993 nam mr T. P. L. Bot deel aan de leiding van de
  BVD, daarna nam de Haagseofficier van justitie A. C. M.
  Welschen zijn plaats in als hoofd Strategische Planning en
  Controle. Beiden speelden een belangrijke rol bij de toenemende
  informatiestroom vanuit de BVD naar de politie. Na een
  aantal jaren gefungeerd te hebben als hoofdo; cier van justitie
  in Haarlem, werd Bot plaatsvervangend hoofd van de BVD.

  Georganiseerde misdaad

  Dat de BVD, ondanks de twijfels vanuit het parlement, de
  bestrijding van de georganiseerde misdaad serieus wil aanpakken
  blijkt uit de gesprekken met het College van
  ProcureursGeneraal (pg). De notulen van de vergadering van
  dit College van 30 juni 1993, waarop ook Docters van
  Leeuwen en de gedetacheerde Bot aanwezig waren, laten hier
  geen twijfel over bestaan. Docters van Leeuwen legde tijdens
  de vergadering uit wat de inzet van de BVD zou worden:
  ‘Daarnaast is het noodzakelijk de aanverwante buitenlandse
  inlichtingenen veiligheidsdiensten een aanspreekpunt te
  bieden voor de activiteiten die zij ten aanzien van de georganiseerde
  criminaliteit ontwikkelen en deze activiteiten onderling
  te cordineren. Hij wijst tenslotte op de noodzaak van
  internationale operaties om in zeer grote internationale criminele
  organisaties binnen te dringen. Het gaat daarbij om
  operaties die pas op zeer lange termijn tot resultaten zullen
  leiden. pgDen Bosch merkt op dat ook de politie nationaal en
  internationaal zich op dergelijke operaties zal richten. Hij acht
  afstemming tussen politie en BVD noodzakelijk. De heer
  Docters van Leeuwen antwoordt dat wordt beoogd dergelijke
  operaties van meet af aan gezamenlijk met de politie op te
  starten en uit te voeren. ‘
  Hoe nauw de samenwerking tussen de BVD en de politie werd
  in die jaren, blijft lange tijd omgeven door een rookgordijn.
  Wel scheef hoofdo; cier van justitie J. A. Blok in het boek
  Criminele Inlichtingen (1993) dat de werkwijze en taak van de
  BVD wel erg dicht tegen die van de Criminele Inlichtingendiensten
  (CID ) aan zat. ‘Geen scheidsrechter kan met
  een beroep op de wettelijke bevoegdheden een van beide
  partijen de.nitief de toegang tot het voorveld, de proactieve
  fase ontzeggen. ‘
  Het duurt echter tot 1995 voordat de volle omvang van de
  BVDinzet op het terrein van de bestrijding van de georganiseerde
  misdaad duidelijk wordt. In dat jaar publiceert de parlementaire
  CommissieVan Traa haar rapport. Omdat tijdens
  dit onderzoek naar de werkwijze van de politie op het terrein
  van de bestrijding van de georganiseerde misdaad al snel
  bleek dat de BVD zich ook op dit terrein begaf, heeft de
  Commissie de BVD ook bekeken.
  Tot hun grote schrik ontdekten de onderzoekers dat de BVD
  veel nauwer betrokken was bij de bestrijding van de georganiseerde
  misdaad dan bekend was. Zo bleek de BVD zeer nauw
  samen te werken met de Inter Regionale Kernteams (irt). De
  dienst had een vaste liaison bij het copateam in Den Haag,
  dat de rol van Desi Bouterse bij drugshandel uit Suriname
  onderzocht, en verder ‘parttime’ BVD’ers bij de andere teams.
  In de verhoren voor de commissie onder voorzitterschap
  van Maarten van Traa (PVDA) minimaliseerden de betrokkenen
  de rol van de BVD zoveel mogelijk. Zo verklaarde de landelijke
  officier van justitie terreurbestrijding, mevrouw P. H. M. van
  der MolenMaesen, dat de BVD slechts als ‘oog en oor’ bij de
  irt’s zat. Eigen onderzoek van de commissie leverde een
  ander beeld op. Op de werkvloer werd er wel degelijk nauw
  samengewerkt. De BVD’ers gaan na ‘welke informatie van de
  BVD mogelijk relevant is voor strafrechtelijk onderzoek’.
  Een oudmedewerker van een irt bevestigt het beeld. ‘De BVD
  zat er altijd bij en dan bedoel ik ook op het uitvoerend niveau.
  Daar werd veel informatie uitgewisseld. ‘ Informatie die overigens
  nooit in procesverbalen is terug te vinden. ‘Het is
  natuurlijk gemakkelijk weg te werken. Je maakt er CIDinformatie
  van, of je creert gewoon een tipgever. Ook kan informatie
  via het buitenland weer terugkomen. Daar zijn genoeg
  oplossingen voor te vinden. ‘ Dit soort Ubochtconstructies om
  informatie wit te wassen is nu juist een doorn in het oog van
  veel advocaten, aangezien zo niet meer te achterhalen valt
  waar, wanneer en hoe bepaalde informatie is vergaard, wat
  een goede rechtsgang belemmert.
  O; cieel moest de informatiestroom van BVD en politie lopen
  via de landelijkeofficier van justitie terreurbestrijding. Informatie
  van de BVD gaat via een ambtsbericht naar de politie.
  Deze ‘verbodenvruchtenregeling’ is de belangrijkste
  manier om BVD informatie wit te wassen. Het is een regeling
  die refereert aan een brief die minister van Justitie Hirsch
  Ballin op 28 februari 1992 aan de Tweede Kamer stuurde.
  Hij stelde simpelweg dat door de BVD verzamelde informatie
  en materiaal wel degelijk de basis kunnen verschaffen om
  een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, een rechtmatige
  verdenking kunnen opleveren en wettig bewijsmateriaal kunnen
  vormen.
  Het komt erop neer dat de BVD een ambtsbericht schrijft
  dat geen inzicht in zijn eigen bronnen of werkwijze geeft. Via
  de landelijkeofficier van justitie terreurbestrijding gaat het
  bericht door naar de ATBT, die het vervolgens doorsluist naar
  het betreffende opsporingsteam. De landelijkeofficier van
  justitie krijgt als enige inzage in de achterliggende informatie.
  Docters van Leeuwen meldde de CommissieVan Traa dat
  onder zijn bewind (19891995) zo’n zestig ambtsberichten
  naar het OMzijn gestuurd. In 1997 en 1998 zijn 67 ambtsberichten
  uitgebracht en in 1999 gingen volgens de BVD
  58 ambtsberichten de deur uit, waarvan 23 aan het OM.
  In 2000 zijn er veertig ambtsberichten verstuurd, waarvan
  18 aan het OM.
  Maar meer dan de twijfel naar de rechtmatigheid bestaat
  er ook twijfel over de inhoudelijke kant van de ambtsberich
  ten. De afgelopen jaren waren veel ambtsberichten in de ogen
  van een aantal rechters en wetenschappers kwalitatief ver
  onder de maat.
  Neem het ambtsbericht over twee taxichauffeurs van de
  Taxicentrale Amsterdam. In beide gevallen vond de rechter
  dat er onvoldoende aanwijzingen waren hen als verdachten
  aan te merken. Gebrandmerkt waren ze ondertussen wel.
  Begin 2001 kwam de BVD onder vuur te liggen over de
  kwaliteit van een ambtsbericht. Het betreft hier de gevoelige
  geschiedenis van de irtaffaire. Nadat de CommissieVan Traa
  in 1995 al uit de doeken had gedaan hoe het irt NoordHolland
  Utrecht op grote schaal drugs doorliet om een informant
  te laten groeien binnen het criminele milieu, volgde in
  1999 de parlementaire CommissieKalsbeek met schokkende
  feiten. Parallel aan de containers softdrugs zouden containers
  met coke zijn gesmokkeld. De groeiinformant van de CIDKennemerland
  en een aantal opsporingsambtenaren zouden
  hier actief aan hebben meegewerkt.
  Op aandringen van de Tweede Kamer moest Justitie de
  handel en wandel van een aantal in de irtaffaire aangebrande
  opsporingsambtenaren natrekken. Bewijzen voor de parallelle
  import van coke zijn niet gevonden.
  In een ambtsbericht van 12 juni 1997 meldde de BVD dat
  [nn] in opdracht van iemand anders in het irt gen.ltreerd
  zou zijn, dat hij grote partijen drugs op de Nederlandse markt
  zou hebben gebracht, dat hij samen met anderen en op grote
  schaal allerlei winkels en horecagelegenheden zou hebben
  opgekocht, dat hij samen met anderen, onder wie Klaas
  Langendoen en Joost van Vondel (ex CIDKennemerland), een
  vermogen zou hebben belegd in buitenlandse ondernemingen,
  en dat hij gebruik zou hebben gemaakt van de diensten
  van een Amsterdamse makelaar. De BVD tekende aan dat men
  de genoemde informatie niet zelf had onderzocht en ook de
  juistheid ervan niet kon beoordelen.
  Op aandrang van de Tweede Kamer onderzochten de wetenschappers
  H. Nelen, H. van de Bunt en C. Fijnaut de manier
  waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Over het BVDambtsbericht
  zijn ze duidelijk: ‘Hoe het ook zij, er zijn
  zelfs geen aanknopingspunten gevonden om de vermeende
  hoofdrolspelers Langendoen en van Vondel als verdachten
  aan te merken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
  zij grote sommen geld hebben verdiend en dat zij miljoenen
  guldens hebben belegd in een met name genoemde
  Oostenrijkse onderneming. ‘
  Dat de BVD de bronnen van zijn ambtsberichten niet altijd
  checkt bleek na de aanslagen van 11 september 2001 in de vs.
  Op 16 oktober 2001 viel midden in de nacht een arrestatieteam
  binnen bij Masoud Aghahassannejad. Op verdenking
  van het aanmaken van brieven met antraxpoeder werden
  Aghahassannejad en zijn vriendin Jarka Jankovicova zes
  dagen vastgehouden. Aanleiding voor de arrestatie vormde
  een ambtsbericht van de BVD. Daar was een tip binnengekomen
  dat ze samen in een weiland in de omgeving enveloppen
  met poeder hadden gevuld. Na zes dagen voorarrest liet de
  rechtercommissaris beide verdachten echter gaan. Er was
  geen enkel bewijs gevonden van ook maar mogelijke sporen
  van antrax. Volgens advocaat C. Boonman lieten politie en BVD
  zich mee slepen door de hysterie die er toen heerste rondom
  poederbrieven. Zelf vermoedt hij dat er een lugubere grap is
  gemaakt: ‘Ik denk dat het iemand uit zijn naaste omgeving
  moet zijn. Hoe komt men anders aan zijn adres? ‘ verklaarde
  Boonman in NRC Handelsblad van 26 oktober 2001.
  De CommissieVan Traa had ernstige twijfels over de verstrekking
  van BVDinformatie aan de politie: ‘Gezien de
  Europese jurisprudentie is het de vraag of de artikelen 11 en 12
  wiv voldoende basis bieden voor de verstrekking van informatie
  door de BVD aan opsporingsinstanties. ‘
  De landelijkeofficier van justitie terreurbestrijding, van
  der MolenMaesen, kan slechts de achtergrond van het ambtsbericht
  inzien, maar zij kan niet controleren of de BVD zich bij
  het vergaren van de informatie wel aan zijn wettelijke taak
  heeft gehouden.
  Toen de commissie onder leiding van Van Traa ook nog
  van Docters van Leeuwen zelf vernam dat er ernstige twijfels
  waren over de rechtmatigheid van het verstrekken van BVD
  informatie aan de politie, had de regeling wellicht overboord
  moeten worden gegooid. Docters van Leeuwen legde uit dat
  het Europese Hof stelde dat ook de BVD duidelijk moet voldoen
  aan het kenbaarheidsvereiste en het voorzienbaarheidsvereiste.
  ‘Dat slaat ook terug op deze situatie. De burger moet
  weten wanneer de BVD zich met iets bemoeit en wat er dan
  kan gebeuren. In dat kader lijkt het mij dat wij zeer goed moeten
  kijken of die procedure niet toch een wettelijke grondslag
  moet krijgen. ‘
  In de nieuwe Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten
  is zonder horten en stoten de ‘verboden vruchtenregeling’
  opgenomen. Belangrijkste argument van regeringszijde
  was dat burgers door de nieuwe wet wel weten wanneer
  ze object van onderzoek van de AIVD kunnen zijn.
  Gealarmeerd door de CommissieVan Traa reageerde de
  Tweede Kamer halverwege de jaren negentiger alerter op de
  taakverschuiving van de BVD. In het debat over het jaarverslag
  van 1995 op 27 augustus 1996 stelde Korthals van de VVD duidelijk
  dat ‘wij niet willen dat de BVD een verlengstuk van de
  politie wordt. […] De enige taak die de BVD met betrekking tot
  de politie behoort te hebben is te waarborgen dat de integriteit
  van de politie groot en goed blijft. ‘ Mevrouw Scheltemade Nie
  (d66) vond dat de activiteiten van de BVD zo beperkt mogelijk
  moesten zijn, en constateerde hiaten in de wetgeving wat
  betreft het grensvlak van samenwerking tussen politie en BVD.
  Ondanks de flinke trap op de rem van het parlement gaat de
  BVD, gesteund door het paarse kabinet, door op de ingeslagen
  weg. Met ‘een integrale aanpak van de georganiseerde misdaad’
  presenteert de dienst in het jaarverslag van 1996 vol
  trots zijn activiteiten.
  Naar aanleiding van bij Justitie gestolen floppies en bedreiging
  van leden van het OMwordt het Contrastrategien project
  op de rails gezet. Ter bescherming van de bestuurlijke
  integriteit worden nu ook ‘operationele’ middelen ingezet en
  de BVD krijgt een vaste plek in het eerste landelijke rechercheteam,
  het landelijke xtcteam.
  Dat de intensivering ook werkelijk plaatsvindt, bevestigt
  N. Mastenbroek, destijds hoofd van de Centrale Recherche
  Informatiedienst, in een interview in het Algemeen Dagblad
  (10 mei 1996). ‘De overlap van het werk van onze Dienst
  Bijzondere Recherche Zaken (nu ATBT) van de CRI en de BVD
  is groter geworden. We zullen meer informatie gaan uitwisselen,
  samen analyses uitvoeren en kennis vergaren. ‘
  In het parlement is het stil rondom deze toch fikse uitbreiding
  richting opsporing. Slechts het CDA en d66 roepen
  nog iets over de gewenste strikte scheiding van politieen
  inlichtingentaken. Thom de Graaf (d66) plaatst vraagtekens
  bij de deelname van de BVD aan het landelijke xtcteam, dat
  zich tot doel stelt de productie en uitvoer van deze drug onmogelijk
  te maken. ‘De deelname van de BVD maakt de scheiding
  tussen “typische veiligheidstaken en strafvorderlijke opsporing”
  onduidelijk’ verklaarde De Graaf in Het Parool van
  19 december 1996.
  De regering lijkt niet te zitten met deze onduidelijkheid.
  In oktober 1997 kondigt ministerpresident Wim Kok de volgende
  uitbreiding van de BVD inzake opsporing aan. De BVD
  krijgt een plaats in de Taskforce Mensensmokkel. ‘We gaan
  daar gericht informatie inbrengen. Bijvoorbeeld als uit inlichtingen
  van onze zusterdiensten, vooral uit de landen van herkomst,
  blijkt dat er sprake is van georganiseerde mensensmokkel.
  We hebben al liaisons in Istanboel en Singapore’,
  meldt de BVDwoordvoerder Vincent van Steen. Maar ook
  informatie uit Nederlandse bronnen zal worden gebruikt, uit
  vreemdelingendossiers, van vluchtelingen die geworven zijn
  als informant en natuurlijk uit eigen onderzoek. De BVD stopt
  ook veel energie in zijn buitenlandse contacten. Zo wordt in
  1998 voor de tweede keer een bijeenkomst van experts georganiseerd
  over de Balkan. Thema’s zijn de ontwikkelingen
  in Kosovo en mensensmokkel.
  Bovenstaande activiteiten van de BVD vallen volgens de
  dienst zelf buiten het directe opsporingswerk en er is dus ook
  geen vermenging van bevoegdheden. Toch vormen alle BVDactiviteiten
  een belangrijke schakel in de keten van opsporing.
  Zonder goede buitenlandse contacten is internationale
  opsporing bijna onmogelijk en de BVD heeft toegang tot wel
  heel veel bronnen.
  Vanaf 1999 komt de vermenging met de opsporing duidelijker
  aan het licht. Bij de bespreking van het BVDjaarverslag
  over 1999 laat minister Klaas de Vries doorschemeren dat de
  betrokkenheid van de BVD bij de bestrijding van mensensmokkel
  flink groeiende is. Zo vervaardigt de BVD analyses
  van migratiestromen, bekijkt de dienst de veiligheidssituaties
  in landen van herkomst en het migratiebeleid in doorvoerlanden.
  Tegelijk doet de BVD ook flink wat voorwerk voor de
  opsporingsdiensten, zoals het maken van profielen van
  mensensmokkelorganisaties
  in de landen van herkomst en het in
  kaart brengen van de ‘kwartiermakers’, die in Nederland de
  aankomst van gesmokkelde mensen voorbereiden. Ook
  onderzoekt de BVD de kwetsbaarheid voor corruptie bij diplomatieke
  vertegenwoordigingen en de uitvoeringspraktijk bij
  de toelating van vreemdelingen. Ten slotte onderzoekt de BVD
  terroristische en extremistische antecedenten die van belang
  kunnen zij bij het verstrekken van verblijfstitels.
  Bij de presentatie van het Dreigingsbeeld Mensensmokkel
  op 29 mei 2001 schrijft minister van Justitie Benk Korthals
  dat de BVD verder wordt uitgebreid. ‘De liaisons van de BVD in
  Amman, Moskou en Singapore zijn zich ook met mensensmokkel
  bezig gaan houden door het opbouwen van netwerken
  met collegadiensten en andere organisaties die zich
  met dit onderwerp bezighouden. ‘

  Spionnen in de rechtszaal: de zaak Mink K.

  Ondanks de toenemende betrokkenheid van de BVD bij strafzaken
  haalt deze slechts zelden de rechtszalen. Af en toe komt
  de dienst met informatie in de vorm van een ambtsbericht,
  maar de door veel advocaten gesuggereerde bemoeienis van
  de BVD met de proactieve opsporingsfase heeft nog geen
  rechtbank mogen toetsen. Als naar buiten komt dat de BVD
  zich mengt in die fase, is de rechtszaal immers te klein. De
  BVD mag veel meer afluisteren, inbreken, observeren, en dergelijke
  dan de politie en zou politieonderzoeken op die
  manier een ongeoorloofd duwtje in de rug kunnen geven.
  Wat de rechtszalen bijvoorbeeld niet haalt is het zogenaamde
  ‘klusjesteam van de BVD’. Deze sleutelcentrale staat volgens
  een aantal advocaten de politie nog steeds regelmatig bij.
  Vooral het plaatsen van zendertjes om direct af te kunnen luisteren
  is een vaak genoemde bezigheid. Na de invoering van
  de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) in 1999 is
  de politie gebonden aan een fiks aantal voorschriften voordat
  ze iemand direct mag afluisteren. Voor korte periodes, of om
  een onderzoek vlot te trekken, vindt zij de procedures te traag.
  Op zo’n moment wordt de BVD te hulp geroepen.
  Soms haalt de BVD wel de rechtszalen, in dit geval de speciaal
  beveiligde rechtbank in AmsterdamOsdorp. In 2000 en 2001
  stond de inmiddels meer dan bekende Mink K. hier terecht.
  Hij werd verdacht van bezit van een partij wapens die de politie
  op 1 september 1999 aantrof in een flat aan de Amsterdamse
  Nachtwachtlaan. De BVD zou op verschillende manieren
  betrokken zijn bij deze zaak.
  Om te beginnen lijkt de BVD de partij wapens aan de
  politie te hebben weggetipt door het creren van wateroverlast.
  Ook zou de dienst al eerder contact hebben gehad met
  Mink K., die onder andere een Russische raket aan de BVD zou
  hebben geleverd. Tijdens het proces ontdekten de advocaten
  ook dat de BVD met een eigen onderzoek naar K. bezig was.
  Ook werd informatie, gegeven aan het openbaar ministerie in
  verband met een gesloten deal, doorgegeven aan de BVD.
  Daarnaast maakte de BVD ook deel uit van het team dat de
  mogelijke corruptie bij de overheid, naar aanleiding van de
  irtaffaire, onderzocht
  De naam van Mink K. duikt al op sinds het irt
  NoordHolland Utrecht achter de erfgenamen van Klaas
  Bruinsma aanzit. K. heeft zijn nationale bekendheid echter
  vooral te danken aan de CommissieKalsbeek. Deze commissie
  onder leiding van de latere staatssecretaris Ella Kalsbeek
  rapporteerde in juni 1999 over de stand van zaken in opsporingsland.
  Na de verschijning van het rapport van de
  CommissieVan Traa was afgesproken de vingers voorlopig
  aan de pols te houden.
  Een van de belangrijkste bevindingen van de CommissieKalsbeek
  was de ‘ontdekking’ van parallelle importen. Tijdens
  het doorlaten van containers vol softdrugs in de irtperiode
  zouden er gelijktijdig containers met cocane zijn binnengesmokkeld.
  Nederlandse overheidsambtenaren zouden daarbij
  betrokken zijn. De commissie meldde dat er gesprekken
  waren met een crimineel om de betrokkenheid van overheidsambtenaren
  vast te kunnen stellen.
  Mink K. komt in beeld als offi cier van justitie Fred Teeven
  aan de slag gaat met een aantal irterfenissen. Teeven was van
  mening dat Mink K. de ‘sleutel was tot de schatkamer’. De
  informatieuitwisseling tussen het OMvan Amsterdam en dat
  van Haarlem was echter ontzettend slecht. Teeven veranderde
  daarom van tactiek: geen langdurige onderzoeken meer in de
  hoop dat de verdachte gaat praten als hij een lange straf voor
  de boeg heeft, maar in plaats daarvan direct praten nog voordat
  er een onderzoek is. Bedoeling was om te bezien of K. relevante
  informatie bezat die in een later stadium zou kunnen
  leiden tot een de.nitieve afspraak, waarbij in ruil voor informatie
  strafvermindering werd gegeven.
  De verkennende gesprekken met Mink K. vonden plaats
  vanaf september 1998 en zouden in het proces rondom de
  wapenvondst in de Nachtwachtlaan een belangrijke rol spelen.
  In het kort kwam het erop neer dat K. informatie aan het OM
  zou leveren op voorwaarde dat een oude straf niet ten uitvoer
  zou worden gelegd totdat het Europese Hof zich erover
  had uitgesproken, en dat de door K. geleverde informatie niet
  ten nadele van hemzelf en derden gebruikt zou mogen worden.
  K. verklaarde tijdens het proces zelf dat hij aantekeningen
  maakte voor de gesprekken met Teeven.
  Uitdrukkelijke toevoeging van zowel Mink K. als Teeven
  was dat de overeenkomst niet bekend zou worden gemaakt
  aan derden. Tijdens het proces kwam in de besloten zittingen
  naar voren dat de deal niet alleen al aan de CommissieKalsbeek
  bekend was gemaakt, de verstrekte informatie was
  ook aan de BVD doorgegeven.
  Maar terug naar het begin. Mink K. dook al op in het zogeheten
  Deltaonderzoek van het irt NoordHolland/ Utrecht naar
  de erven van Klaas Bruinsma. De politie gebruikte in dit
  onderzoek de Deltamethode: drugs werden op grote schaal
  doorgelaten om op die manier een criminele burgerin.ltrant
  naar de top van de Deltaorganisatie te loodsen.
  Begin november 1992 werd op deze manier een partij
  Colombiaanse weed gevolgd van de Amsterdamse haven
  naar het Friese Oudebildtzijl. De partij werd hier opgeslagen
  in een schuur bij een boerderij aan de Nieuwebildtdijk.
  Na een inkijkoperatie werd de Friese politie ingelicht, die tot
  haar grote verbazing niet alleen weed aantrof, maar ook een
  grote partij xtc, plus tientallen handgranaten en zo’n honderd
  kilo semtex.
  De nacht na de inval zag de plaatselijke politie op de dijk
  een auto met een aantal mensen erin. Volgens de politie zat
  Mink K. in de auto, maar bij een proces drie jaar later werd
  duidelijk dat de herkenning slechts zestig procent was. Alleen
  de eigenaar van de boerderij, D., werd gearresteerd en in 1993
  veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. In hoger beroep
  werd het vonnis zelfs vernietigd: justitie had een illegale
  inkijkoperatie uitgevoerd.
  De opmerkelijke wapenvondst drong natuurlijk ook door
  tot de BVD. De dienst wilde maar al te graag weten voor wie de
  partij nu eigenlijk bedoeld was en startte een eigen onderzoek.
  Volgens de advocaat van D., F. Niesink, ging de BVD
  daarbij niet erg zachtzinnig te werk. ‘Mijn clint is destijds
  een paar keer klem gereden in z’ n auto door agenten van de
  BVD. Ze hadden hun nummerplaten afgedekt en traden
  behoorlijk intimiderend op. “Zeg nou toch hoe het in elkaar
  steekt”, hielden ze hem voor, maar hij had nergens iets mee te
  maken. Hij verhuurde die boerderij gewoon. ‘ D. is voor zover
  bekend de enige die deze ervaring heeft met de BVD in die tijd.
  Dat de BVD een onderzoek start wordt ook bevestigd door een
  oudirtmedewerker: ‘Vanaf Oudebiltzijl zaten ze er met de
  lippen bovenop. ‘
  Mink K. duikt in de jaren erna regelmatig op in onderzoeken.
  Zo zou hij betrokken zijn bij een grote wapenvondst in
  de Amsterdamse Newtonstraat in 1994. Zijn advocaten J. Mul
  en A. van der Plas hebben echter grote twijfels bij het bewijs
  materiaal. ‘Mink’s vingerafdrukken zouden zijn gevonden op
  de grijze plastic zakken waarin de wapens gewikkeld waren.
  Op de foto’s van de inbeslagname zaten de wapens echter
  helemaal niet in grijze zakken, wij vermoeden dat die er later
  ingestopt zijn. ‘ Ook verklaarde een anonieme getuige dat
  Mink K. in een bepaalde week in de Newtonstraat was
  geweest. Juist in die week verbleef hij echter in Spanje, iets
  wat door de politie zelf met videobanden werd bevestigd.
  In april 1995 werd Mink K. aangehouden bij een inval in
  hasjcoffeeshop Betty Boop aan de Nieuwezijds Kolk in
  Amsterdam. Bij die actie werden tachtig Tshirts met de
  afbeelding van officier van justitie J. Valente en daaronder de
  tekst: ‘Gezocht in verband met inkijkoperaties’ in beslag
  genomen. Destijds werd er direct een mogelijk verband
  gelegd met de inbraken bij Valente door ‘contra’s. ‘ De BVD
  heeft vanaf de inbraken bij Valente ook intensief onderzoek
  gedaan naar deze mensen die de politie in de gaten hielden.
  Stil blijft het niet rondom Mink K. Bij Operatie Gouden
  KALF, waarbij enkele wisselkantoren in Amsterdam opgerold
  worden wegens het witwassen van drugsgelden, duikt zijn
  naam weer op. Ook zou hij betrokken zijn bij het omkopen
  van een Belgische politieman, die hem zou hebben voorzien
  van allerlei vertrouwelijke dossiers.
  Op 1 juni 1999 vond de politie in een leegstaande woning
  aan de Vrijheidslaan een flink arsenaal oorlogsmaterieel,
  waaronder raketwerpers en automatische wapens. Exact drie
  maanden later stuitten agenten in een woning aan de
  Nachtwachtlaan op een grote hoeveelheid vuurwapens, munitie
  en xtcpillen. Volgens het Amsterdamse korps waren
  beide ontdekkingen toevalstreffers: tot tweemaal toe hadden
  buren geklaagd over wateroverlast. Aangezien deze treffers
  toch wel erg toevallig waren en de wapens veel weg hebben
  van een depot voor spionnen, dook de pers op een mogelijke
  connectie met inlichtingendiensten.
  Jos Slats en Marianne Husken van Vrij Nederland meldden
  al in oktober 1999 van een betrouwbare bron te hebben
  vernomen ‘dat de lekkende kranen natuurlijk onzin was.
  De CID was gewoon getipt door de BVD, maar dat kan het
  Korps natuurlijk niet aan de grote klok hangen. ‘ Jos Slats
  voegde hier tijdens het proces aan toe dat hij ook van zijn
  bronnen had vernomen ‘dat drie of vier medewerkers van
  de BVD gedurende langere tijd onderzoek naar de verdachte
  hebben verricht’.
  Ook Koen Voskuil van het blad Spits onthulde op 12 september
  2000 de betrokkenheid van de BVD bij het onderzoek.
  Voskuil sprak met een Amsterdamse politieman die een vertrouwensfunctie
  bekleedde in het korps en over de wateroverlast
  meldde: ‘Dat hebben we er maar van genaakt. [] Soms
  heb je even een doorbraak nodig in je onderzoek. ‘
  Het proces tegen Mink K. begint in maart 2000 en de
  advocaten P. Bakker Schut en A. van der Plas overtuigen de
  rechtbank ervan een deel achter gesloten deuren te houden.
  Op 14 maart gaat het echter mis. De microfoon naar de perstribune
  staat open en de aanwezige journalisten noteren ijverig
  wat K. vertelt. Op vragen of de wapenvondst iets te maken
  had met zijn werk voor de BVD, antwoordde hij: ‘Dat heeft er
  niets mee te maken. Daar ga ik niet op in. ‘ Wel bevestigde hij
  dat hij een werkafspraak had gemaakt met de Amsterdamse
  officier van justitie Teeven. De partij wapens, die hij slechts als
  wapenkenner zou hebben gecontroleerd, zou hij niet aan de
  politie hebben gemeld, want dat was ‘geen calamiteit’.
  Het NOSjournaal meldde dezelfde avond dat Mink K.
  waarschijnlijk al langere tijd informant voor de BVD was. ‘Op
  basis van gesprekken met bronnen binnen het Ministerie van
  Binnenlandse Zaken en Defensie heeft het NOSjournaal vast
  kunnen stellen dat Mink K. informant is geweest van de BVD’.
  K. zou de BVD informatie leveren over wapenhandel van
  Joegoslaven. In n concreet geval leverde hij de BVD een
  Russische antitankraket, afkomstig van het Joegoslavische
  leger. Het wapen werd opgeslagen bij de Marechaussee in
  Soesterberg, maar hier ontplofte de ontsteking van de raket en
  twee marechaussees raakten gewond. Onderzoek van de rijksrecherche
  wees uit dat er regels waren geschonden, maar er
  volgden geen sanctie en het rapport is nu staatsgeheim.
  Tijdens het hoger beroep komt de betrokkenheid van de BVD
  bij de zaakK. opnieuw uitgebreid aan de orde. In het geheime
  deel van de zitting wordt bevestigd dat de BVD ook een eigen
  onderzoek naar Mink K. had lopen. ‘Zoals uw Hof en de advocaat
  generaal weten uit de besloten zitting van uw Hof, is deze
  informatie [de informatie van de vn journalist Jos Slats, dat
  drie tot vier medewerkers van de BVD gedurende langere tijd
  onderzoek naar de verdachte hebben verricht] voor honderd
  procent bevestigd door u onder ede gehoorde personen die
  geacht kunnen worden te weten waarover zij spreken’,
  verklaarde A. van der Plas in haar pleidooi.
  Ook in het openbare deel van het hoger beroep komt een
  mogelijke betrokkenheid van de BVD aan de orde. Van der Plas
  stelt dat ‘de BVD in ieder geval in hetzelfde jaar een onderzoek
  had lopen op de verdachte’. Aanwijzingen waren er in ieder
  geval genoeg.
  Zo was de teamleider van het onderzoek naar de wapenvondst
  in de Nachtwachtlaan, N. Moinat tot augustus 1998 werkzaam
  bij de plaatselijke afdeling van de BVD, de Regionale
  Inlichtingendienst (RID ). In Amsterdam werken RID en CID zeer
  nauw samen. Moinat wilde niet antwoorden op vragen over
  mogelijk onderzoek naar Mink K. in zijn ridtijd. Wel verklaarde
  hij dat hij gedurende het gehele onderzoek zijn collega L. de
  Boer van de RID onderzoeksgegevens uit de zaak had verstrekt.
  De RID lijkt meer vingers in de pap te hebben dan justitie
  wil toegeven. Van der Plas en Bakker Schut ontdekten in het
  dossier een procesverbaal waarin het verzoek tot identificatie
  van de vingerafdrukken afkomstig bleek te zijn van de RID .
  Alle ondervraagden weten niet meer hoe dat zo komt. De RID
  had ook grote interesse in het netwerk rondom Mink K.
  De plaatselijke BVD’ers kraakten de organizer van Mink K.,
  iets wat normaliter door de Teams Computercriminaliteit
  wordt gedaan.
  Eigenlijk ligt de betrokkenheid van de BVD er bij dit onderzoek
  ook dik bovenop. We moeten dan weer een stap terug
  in de tijd, namelijk twee maanden voor de inval in de flat aan
  de Nachtwachtlaan.
  Het is 1 juli 1999 als een zware bom tot ontploffing komt in
  de auto van ene P. Hij zit op dat moment niet zelf achter het
  stuur, maar wel zijn vriendin, die onmiddellijk overlijdt. Uit
  CIDinformatie van de politie Amsterdam blijkt P. in de drugshandel
  te zitten. Hij is afkomstig uit Servi en maakt volgens
  de eerste CIDberichten van de Amsterdamse politie na de
  bomaanslag deel uit ‘van een groep actief in de verdovende
  middelen handel’. Volgens de politie maakt ook ene Zoran R.
  deel uit van de groep. De CID omschrijft hem als ‘de grote man
  voor wat betreft de handel in wapens in Amsterdam’. In juli
  1999 is de oorlog om Kosovo in volle gang. Alles wat maar
  een beetje Servisch is, en in wapens of drugs handelt staat
  onder grote belangstelling van de BVD.
  P., wiens auto werd opgeblazen, woonde aan de Nachtwachtlaan
  347. Het is in hetzelfde flatgebouw als waar twee
  maanden later op nr 332 de wapenvondst wordt gedaan. En nr
  332 blijkt te worden gehuurd door ene Ad S. Deze zou volgens
  het CIDbericht van de Amsterdamse politie uit juli ook deel
  uitmaken van de groep rondom P. Op het bellenbord van de
  Nachtwachtlaan staat de naam S. gewoon vermeld, iets wat de
  politie zegt niet te hebben opgemerkt. S. duikt vervolgens wel
  op in het onderzoek rondom Mink K. Een misser van de eerste
  orde? Of moesten de wapens met rust worden gelaten? Of
  mocht een BVDoperatie niet doorkruist worden?
  De BVD was in ieder geval heel erg genteresseerd in
  Mink K. Dat kwam naar buiten bij de uitspraak van het
  Amsterdamse hof op 18 april 2000. Hoewel het hof een deel
  van de uitspraak in het geheim deed, stond de inhoud ervan
  een dag later al in het NRC Handelsblad. Het hof verbood de
  verdere vervolging van K. In het geheime deel gaf het hof aan
  dat het OMde overeenkomst met hem heeft geschonden door
  de informatie door te geven aan de BVD. Het hof legt echter uit
  dat ook de bewijsvoering tegen Mink K. niet voldoende is:
  ‘Het hof betrekt daarbij dat het uit het onderzoek ter terechtzitting
  in hoger beroep niet de overtuiging heeft gekregen dat
  verdachte bij de in een woning aangetroffen grote partij
  wapens op andere wijze betrokken was dan het op verzoek van
  een kennis nagaan of deze wapens ontladen waren en/ of
  gevaar op konden leveren. Tot de beslissing van het hof draagt
  tenslotte bij het belang van het vertrouwen dat iedere informant
  moet kunnen stellen in het Openbaar Ministerie. ‘
  Het NRC Handelsblad meldt dat de hoogste baas van het OM,
  Procureurgeneraal J. de Wijckerslooth, zelf de ‘letterlijke
  verslagen van de in totaal tien gesprekken die de
  Amsterdamseofficier van justitie F. Teeven en Mink K. voerden,
  in handen heeft gesteld van de BVD’. K. en Teeven hadden nu
  juist in de overeenkomst laten opnemen dat informatie
  ‘op geen enkele wijze ter beschikking van derden, waaronder
  begrepen politiefunctionarissen, fiod, etc. zal worden
  gesteld’. Het hof vond dat De Wijckerslooth deze bepaling op
  ‘grove wijze’ had geschonden. Uit dezelfde krant blijkt dat
  De Wijckerslooth, na een weigering van het OM Amsterdam
  de informatie aan de BVD te geven, Teeven een officile dienstopdracht
  gaf om het materiaal af te staan aan de BVD-officier
  van justitie Peter Snijders had ook al informatie doorgegeven
  aan de CommissieKalsbeek tegen de wens van de rest van het OM in.
  Na de uitspraak van het hof stapt Mink K. naar de civiele
  rechtbank: in een kort geding tegen de Nederlandse staat eist
  hij dat de BVD de gegevens die de dienst van De Wijckerslooth
  heeft gekregen over de gesprekken met Teeven vernietigt. Op
  9 mei 2001 bepaalt de Haagse rechtbank dat de BVD die gegevens
  inderdaad moet vernietigen. Het openbaar ministerie
  zegt de gegevens te hebben doorgegeven op grond van zijn
  wettelijke plicht. Artikel 22 van de Wet op de Inlichtingenen
  Veiligheidsdiensten bepaalt dat het OM overlegt met de BVD
  wanneer de taakvervulling daartoe aanleiding geeft. In artikel
  13 van de wiv is vastgelegd dat de diensten, mede door het verschaffen
  van gegevens, elkaar zoveel mogelijk medewerking
  verlenen. De rechtbank vond echter dat in dit geval denkbaar
  is dat de taakvervulling van het OM zich verzette tegen het verschaffen
  van informatie: ‘In ieder geval stond de overeenkomst
  en de belangen van de eiser gegevensverstrekking aan
  de BVD in de weg. ‘
  De Nederlandse staat ging in hoger beroep en op
  9 september 2001 bepaalt het Haagse gerechtshof dat de BVD
  de gegevens toch niet hoeft te vernietigen. Het hof heeft niet
  naar de inhoud van de informatie gekeken en acht het oordeel
  van het openbaar ministerie dat die informatie van belang is
  voor de BVD als een vaststaand gegeven. Daarnaast is het van
  oordeel dat het aan de BVD doorgeven van de informatie over
  de gesprekken van Mink K. met Teeven voor K. geen groter
  gevaar op kan leveren. ‘Door de bijzondere positie van de BVD
  in ons staatsbestel en de in de wiv geregelde geheimhoudingsverplichting
  van diens ambtenaren wordt het gevaar
  voor verdere verspreiding van de door K. verstrekte informatie
  in voldoende mate ingedamd. ‘ De verstrekking aan de BVD is
  dus wel rechtmatig en de informatie wordt niet vernietigd.
  De beslissing van het Haagse hof betekent dat de BVD op
  grond van zijn geheimhoudingsplicht toegang zal blijven
  houden tot alle informatie die de dienst wil hebben. De vraag
  wat de BVD doet met informatie zoals over Mink K. is niet
  gesteld. Vreemd is de gang van zaken wel, zeker in verhouding
  tot de afspraken tussen het OM en de BVD over het uitwisselen
  van informatie.
  In de middels de Wet Openbaar van Bestuur verkregen
  Nota Informatie uitwisseling politie-BVD van de BVD van 1 juli
  1997 staat vermeld dat het openbaar ministerie op grond van
  artikel 22 WIV de BVD informatie kan verstrekken. om en BVD
  vermelden echter expliciet dat ‘de BVD ontvangen gegevens
  niet mag gebruiken zonder overleg met de verstrekker
  (Geen Actie Zonder Overleg) ‘. In het geval van Mink K. zou
  dat betekenen dat de BVD het OM vraagt of men iets met de
  informatie mag doen, maar aangezien het OM is gebonden
  aan de overeenkomst met Mink K. zelf , moet het OM dus weer
  aan hem vragen of de BVD iets met de informatie mag doen.
  Of laat de BVD de gespreksverslagen in de la liggen?
  Onwaarschijnlijk, helemaal als de bronnen van Husken en
  Slats gelijk hebben. In Vrij Nederland van 5 mei 2001 onthullen
  zij namelijk dat ‘bronnen binnen het opsporingsapparaat
  tegenover vn bevestigden dat de BVD is ingeschakeld omdat
  “de verdenking” bestaat dat er een “relatie” is tussen de verboden
  IRA en de wapenvondst aan de Nachtwachtlaan’.
  Wat er precies heeft gespeeld in de zaak Mink K. blijft
  onduidelijk. Er is een grote betrokkenheid van de BVD bij
  deze zaak, verbazingwekkend is echter het zwijgen over
  deze betrokkenheid van de kant van de politiek. Waar er wel
  uitgebreid gediscussieerd is over de deal die Teeven met Mink
  K. heeft gesloten, wijdt de Tweede Kamer geen woord aan de
  bemoeienis van de BVD/ RID met de zaak, terwijl de dienst zijn
  activiteiten op het gebied van opsporing de laatste jaren flink
  uitbreidt. Dergelijke ondoorzichtige zaken zullen dus veel
  vaker optreden. De BVD opereert nu eenmaal op een manier
  die de rechtszaal niet tolereert en zal dan ook zoveel mogelijk
  buiten beeld worden gehouden.
  Ondertussen lijkt er geen eind te komen aan de zaak tegen
  Mink K. Zowel het openbaar ministerie als de advocaten zijn
  na de uitspraak van het Amsterdamse Hof in cassatie gegaan
  bij de Hoge Raad. In het NRC Handelsblad (28 februari 2002)
  meldde Marcel Haenen dat de hoogste juridische adviseur van
  de Hoge Raad, advocaatgeneraal F. Machielse, vond dat er een
  nieuwe strafzaak moet komen tegen Mink K. Volgens
  Machielse moet de Hoge Raad de uitspraak van het Amsterdamse
  Hof om het openbaar ministerie niet ontvankelijk te
  verklaren vernietigen. Machielse spreekt van een onbegrijpelijk
  arrest en meent dat de zaak in de luwte van een ander Hof,
  bij voorkeur Den Haag, moet worden overgedaan. Naar zijn
  mening heeft het openbaar ministerie simpelweg zijn constitutionele
  plicht gedaan door BVD en Tweede Kamer in te lichten
  over de overeenkomst met Mink K. Door een deel van de
  uitspraak geheim te houden zou het Amsterdamse Hof
  bovendien in strijd met de Grondwet hebben gehandeld. Op
  2 juli 2002 vernietigde de Hoge Raad het arrest van het
  Amsterdamse Hof. De zaak Mink K. krijgt nog een flinke staart.

  Samenwerking met de politie

  Wie nu verwacht dat de BVD-betrokkenheid zich beperkt tot de
  zware georganiseerde misdaad, komt bedrogen uit. De BVD
  bekijkt inmiddels ook andere vormen van criminaliteit.
  Activiteiten worden nauw afgestemd met de politie en controle
  is er niet.
  In Het Parool van 11 december 1993 vertelde de gewezen
  Amsterdamse korpschef Nordholt: ‘We hebben op basis van
  de ervaring van dit jaar besloten permanent een man van de
  BVD te detacheren bij ons Korps. Hij krijgt inzage in alle
  onderzoeken en zal daar ook aan meedoen. Die man komt
  niet alleen maar een beetje meekijken, maar brengt ook deskundigheid
  in: hoe moet je kijken, welke criteria leg je aan en
  hoe beoordeel je of informatie daaraan voldoet? Als je ervan
  uitgaat dat dit soort dingen zich voordoet en je gaat ernaar kijken,
  dan zul je ze ook vaker tegenkomen. Misschien zullen
  wij in de toekomst ook wel iemand detacheren bij de BVD’.
  Nordholts idee is wijd en zijd aangeslagen. In de jaren die
  volgen plaatst de BVD liaisons bij alle politieregio’s. De afspraken
  worden vastgelegd in convenanten. Twee van deze convenanten
  hebben wij met een beroep de Wet Openbaarheid van
  Bestuur los gekregen. Beide convenanten zijn identiek, waarschijnlijk
  gelden ze dus voor alle politieregio’s.
  De convenanten zijn in 1996 afgesloten. Als achtergrond
  van de nauwere samenwerking wordt gesteld dat ‘de laatste
  jaren steeds nadrukkelijker blijkt dat er zich risico’s aandienen
  waarbij tegelijk en het belang van de strafvordering en het
  belang van de openbare orde en ook belangen op het terrein
  van de staatsveiligheid betrokken zijn’.
  Er is regionaal regulier overleg tussen de driehoek (burgemeester,
  openbaar ministerie en politie) en de BVD en de activiteiten
  van de politie en de BVD worden zeer nauw op elkaar
  afgestemd, de convenanten spreken van ‘periodiek overleg
  tussen de regionale driehoek en de BVD’. ‘In dit overleg wordt
  de feitelijke samenwerking gevalueerd en worden beleidsafspraken
  gemaakt met betrekking tot alle onderwerpen die
  voor de daarop volgende periode van gemeenschappelijk
  belang worden geacht. Per onderwerp wordt vastgesteld onder
  wiens verantwoordelijkheid de te ontplooien activiteiten worden
  verricht. ‘
  Dat het convenant niet de gebruikelijke ridinformatiestroom
  in de richting van de BVD behandelt blijkt uit de uitleg
  van de samenwerking: ‘Daar waar sprake is van justitile
  onderzoeken, die in relatie staan tot taakvelden van de BVD
  worden de ondersteunende activiteiten van de BVD in een activiteitenplan
  vastgelegd. ‘
  Op het Amsterdamse stadhuis spreekt men met geen
  woord over deze toch wel opmerkelijke samenwerking. Een
  verzoek om meer informatie over het overleg tussen de driehoek
  en de BVD in het kader van de Wet Openbaarheid van
  Bestuur werd afgewezen en commentaar wil men niet leveren.
  De gemeenteraad is nooit ingelicht en kan dus ook zijn
  controlerende taak niet vervullen, terwijl het op het oog toch
  om gevoelige onderwerpen gaat.
  Een tipje van de sluier werd opgelicht tijdens het hoger
  beroep tegen Mink K. Zijn advocaten, Van der Plas en Bakker
  Schut, stelden ook de samenwerking tussen de BVD en de politie
  in Amsterdam aan de orde. Zij hadden immers het vermoeden
  dat de BVD iets met de wapenvondst aan de
  Nachtwachtlaan te maken had.
  Enkele rechercheurs en leidinggevenden van het
  Amsterdamse korps werden aan de tand gevoeld. Het betrof
  J. W. Pronker, chef Dienst Centrale Recherche, J. C. van
  Riessen, en N. Moinat. Pronker is de baas van de Amsterdamse
  recherche, Van Riessen heeft de directe operationele
  leiding over het korps en Moinat leidde Kernteam
  Amsterdam dat het onderzoek verrichtte naar de wapens van
  de Nachtwachtlaan.
  De advocaten probeerden vooral duidelijkheid te krijgen
  over de mogelijke bemoeienis van de de Regionale
  Inlichtingendienst. De RID is de regionale voelspriet van de
  BVD en tegelijkertijd de dienst die in nauwe samenwerking
  met andere afdelingen van de politie voor de burgemeester
  inlichtingen verzamelt over mogelijke verstoringen van de
  openbare orde.
  Het was niet eenvoudig voor K. ‘s advocaten de gegevens te
  verzamelen. Moinat is van begin 1996 tot augustus 1998
  werkzaam geweest bij de RID . En ridwerkzaamheden vallen
  onder het gezag van de BVD en zijn dus geheim. Elke vraag
  over die periode bleef derhalve onbeantwoord. Hetzelfde geldt
  voor Pronker en Van Riessen. Als direct verantwoordelijk voor
  de RID vallen ook zij wat dat betreft onder gezag van de BVD.
  Toch moesten Pronker, Van Riessen en Moinat wel iets
  prijs geven over de informatieuitwisseling tussen RID en politie.
  Aan de ene kant stellen ze dat er alleen via de o; cile
  ambtsberichten informatie wordt doorgegeven, terwijl er aan
  de andere kant gemakkelijk informeel contact is. Pronker verklaarde
  dat ‘er geen vast criterium voor het doorgeven van
  informatie aan de BVD is; indien medewerkers denken dat iets
  van belang kan zijn voor de BVD geven zij eenzijdig informatie
  aan de BVD’. Voor wat hoort wat: als de politie iets wil weten
  van de BVD klopt ze ook aan bij de RID . ‘Een enkele keer worden
  in dit verband vragen bij de chef van de RID neergelegd.
  Deze vraagt dan aan de BVD of daar informatie voorhanden is,
  die wij via ambtsberichten kunnen krijgen. ‘
  Er lijkt in ieder geval intensief overleg met de BVD te zijn
  over de dagelijkse gang van zaken. Volgens Pronker is ‘er een
  werkplan waarin de BVD zijn prioriteiten en de benodigde
  capaciteiten aangeeft. Over de dagelijkse activiteiten vindt
  periodiek overleg plaats tussen de chef RID en de BVD. ‘
  Pronker ontweek de vraag of er zo’n werkplan over Mink K.
  was met een beroep op zijn BVDstatus. ‘Ik kan wel zeggen dat
  zo’n plan niet zozeer op individuen is gebaseerd als wel op
  prioriteiten. ‘ Of daar dan iets als Joegoslaven in Amsterdam of
  wapenhandel onder viel, wilde Pronker niet zeggen.
  Van Riessen bevestigde het bestaan van de werkplannen
  en hield ook vast aan het feit dat informatie van de BVD via de
  ambtsberichten komt. Wel voegde hij eraan toe dat hijzelf in
  speciale gevallen contact had met de BVD. Waarover wilde hij
  niet zeggen. Ook liet hij zich ontglippen dat er wel degelijk
  buiten de ambtsberichten om informatie van bureau naar
  bureau gaat tussen de RID en CID . ‘De BVD geeft zowel korps
  als RID informatie over bepaalde zaken; dit laatste komt echter
  niet in ambtsberichten terecht. Die informatie kan gaan
  over bepaalde groepen waar de BVD mee bezig is. ‘
  De praktijk wordt zo enigszins zichtbaar, maar het plaatje
  is nog niet compleet. Sinds eind jaren tachtig valt de RID in
  Amsterdam namelijk samen met de CID , de Criminele
  Inlichtingendienst, onder het Bureau Recherche Informatie.
  De belangrijkste reden was dat er diverse raakvlakken zijn
  in de taakgebieden van de CID en RID . Toen was dat vooral
  het politiek gewelddadig activisme, waar een overlap in
  inlichtingenwerk en opsporing zat. Het reorganisatieplan van
  de Amsterdamse recherche meldde echter nog een andere
  reden: ‘Naast dit gemeenschappelijke werkterrein komt het
  regelmatig voor dat een van de genoemde diensten stuit op
  informatie die op het taakgebied van de ander ligt. ‘
  De praktische gevolgen van deze conclusie en samenvoeging
  laten zich raden: de gewenste en enigszins duidelijke
  scheiding tussen riden CIDinformatie is hiermee opgeheven.
  Als een RID ‘er, met zijn ruime BVD-bevoegdheden, tegen
  informatie aanloopt die voor de CID van belang is, gaat hij dus
  daarnaar toe. Een ‘informeel’ praatje met een collega kan een
  onderzoek net uit het slop halen, of juist op gang brengen.
  Geen haan die ernaar kraait, want de informatie komt uiteindelijk
  van de CID .
  De betrokkenheid van de RID lijkt dan toch ook groter dan
  Pronker en Van Riessen hebben willen toegeven. De meeste
  informatie daarover komt uiteindelijk ook van teamleider
  Moinat. In de Mink K.zaak heeft deze zijn oudcollega’s bij de
  RID regelmatig aangesproken. ‘Er is contact geweest met de
  RID in verband met het kraken van de databank, de organizer
  van Mink K. ‘ Het kraken van databanken is tegenwoordig vrij
  eenvoudig. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft software
  ontwikkeld die aan alle korpsen ter beschikking is
  gesteld. De korpsen zelf bepalen welke dienst het ‘kraken’ uitvoert,
  maar voor de hand ligt dat de specialisten van de Teams
  Computercriminaliteit zo’n taak op zich nemen.
  Moinat verklaarde dat er met de RID over wel meer dingen
  werd gepraat. Volgens hem was het echter slechts eenrichtingverkeer.
  ‘Dat contact liep via mij met collega De Boer,
  omdat ik hem goed ken. In de loop van het onderzoek heb ik
  geen informatie over Mink K. van hem gekregen. Hij wilde
  juist informatie van mij hebben, wat niet ongebruikelijk is. Ik
  informeerde hem over de onderzoeksgegevens van de aangetroffen
  wapens, de soorten, de merken en dergelijke. Ik kreeg
  daar niets voor terug; ik heb hem ook geen verzoeken gedaan.
  Dat contact met De Boer ging niet buiten de normale procedure
  om, maar ik heb me wel direct tot hem gewend. ‘
  Als Van der Plas en Bakker Schut doorvragen over de
  periode dat Moinat zelf bij de RID werkzaam was, wil Moinat
  overleg met de advocaatgeneraal. Na een hALFuur overleg laat
  Moinat weten over die periode niet te kunnen spreken. Die
  tijd valt weer volledig onder gezag van de BVD.
  Wel laat Moinat vanuit zijn ervaring doorschemeren dat de
  Regionale Inlichtingendiensten vaker achter ‘criminele informatie’
  aanzitten. ‘De RID ‘ers hebben vanuit hun positie toegang
  tot dossiers. Ze worden op de hoogte gehouden, of gaan
  zelf achter informatie aan. De contacten vanuit de tactische
  teams zijn meestal niet zo actief. ‘ Sinds hij teamleider bij het
  Kernteam is, verstrekt Moinat de RID ook op eigen initiatief
  regelmatig informatie. ‘Ik ken de gang van zaken en het
  belang van een goede informatiepositie. ‘
  De Amsterdamse RID /CID constructie van het Bureau
  Regionale Recherche is inmiddels praktijk in het hele land.
  Na de CommissieVan Traa zijn beide soorten inlichtingendiensten
  samengevoegd tot Criminele Inlichtingen Eenheden
  (cie). Dit betekent dat de al eind jaren tachtig geconstateerde
  overlap in het werk van de BVD en de CID alleen maar groter is
  geworden. Aan de toch al dunne scheidslijn tussen inlichtingenwerk
  en opsporen is hiermee definitief een eind gekomen.
  Het is dan ook niet vreemd dat de CommissieKalsbeek,
  die in 1999 de maatregelen van de CommissieVan Traa evalueerde,
  concludeerde dat ‘de BVD zich inmiddels meer is gaan
  bezighouden met de georganiseerde criminaliteit. Vanwege
  de ruime taakomschrijving van de BVD is het mogelijk om de
  activiteiten van de BVD op het gebied van de georganiseerde
  criminaliteit binnen de taakde.nitie te laten vallen. ‘
  De Tweede Kamer heeft het hier vreemd genoeg bij gelaten.
  Bij de behandeling van het eindrapport van de
  CommissieKalsbeek en de nieuwe wiv in juni 2001 is slechts
  zijdelings het verschil in bevoegdheden voor de BVD en de
  politie in verband met de RID besproken. Maar ook hierbij
  beperkte de discussie zich tot de handhaving van de openbare
  orde en ging ze niet over de misdaADBestrijding in het algemeen.
  Een volgende evaluatiecommissie van de opsporingsmethoden
  van de politie ontkomt er niet aan de BVD eens flink
  onder de loep te nemen. MisdaADBestrijding moet een goed
  controleerbaar, democratisch en gestuurd proces blijven in
  Nederland. Een uitdijende BVD hoort daar niet in thuis.