• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • 5 Actievoerders en ballonnenblazers

  Volledige inhoudsopgave

  Een van de onderwerpen waar de BVD zich mee bezighoudt, is
  ‘politiek (gewelddadig) activisme’, actievoerders dus. Na de
  roerige jaren tachtig concludeert de BVD met name in het
  begin van de jaren negentig dat er van ‘de Beweging’ weinig
  over is. ‘De crisis waarin de Beweging al enige tijd verkeert,
  heeft zich het afgelopen jaar verder verdiept’, schrijft de BVD
  in zijn jaarverslag over 1991. ‘Geringe actiebereidheid’ en
  ‘Geen opleving in de Beweging’ zijn conclusies die de jaren
  daarna getrokken worden. Slechts de aanslagen van rara
  mogen nog op serieuze aandacht van de BVD rekenen.
  Vanaf 1996 komt er volgens de BVD weer wat meer fut in
  de actiebeweging en krijgen met name milieuactivisten een
  vermelding in de jaarverslagen. Aan het aantal benaderingspogingen
  door de BVD of zijn plaatselijke variant, de rid, is
  ook te zien dat men uit de hoek van milieuactivisten een toenemend
  aantal acties verwacht. Zo worden er in 1996 mensen
  benaderd voor het geven van informatie in onder andere
  Groningen, Nijmegen en Arnhem. Ook komt men tot de conclusie
  dat er zich een radicalere stroming ontwikkelt binnen
  de milieubeweging.

  Beroepsactivisten

  Naast milieuactivisten mogen dierenrechtenactivisten en antimilitaristen
  zich op (hernieuwde) aandacht van de BVD verheugen.
  Ook in deze kringen vonden verschillende benaderingspogingen
  plaats. In het jaarverslag van 1998 komt de
  BVD opeens met het begrip ‘beroepsactivisten’ op de proppen.
  ‘Gaandeweg wordt het moeilijker de diverse actieterreinen te
  scheiden. ‘ ‘Steeds meer kan gesproken worden van “beroepsactivisten”
  die op verschillende terreinen actief zijn: het
  milieu, de behandeling van dieren, kernafval en militarisme. ‘
  In 1999 benaderde de Regionale Inlichtingendienst in
  Rotterdam een jonge vrouw. Zij was een van de medeorganisatoren
  van een ‘vredesvoettocht tegen kernwapens’, die van
  16 tot 27 mei 1999 plaatsvond tussen Den Haag en Brussel.
  Deze voettocht was georganiseerd door ‘Voor moeder Aarde’.
  Enkele dagen voor aanvang van de tocht werd de vrouw
  gebeld door ‘Theo’, een medewerker van de Rotterdamse rid,
  die haar begon uit te horen: ‘Waar bestaat de groep uit, zitten
  er ook radicale mensen bij? ‘ Ook was hij erg genteresseerd
  in het thema ‘geweld’ en hoe men daartegenover stond. De
  vrouw vertelde hem dat het een geweldloze actiegroep is
  en hield verder alles af. Een dag of tien later belde dezelfde
  persoon haar opnieuw. Enkele dagen daarvoor had in
  Nootdorp (vlakbij Rotterdam) een nertsenbevrijdingsactie
  plaatsgevonden. Of zij niet toevallig wist wie dat gedaan
  hadden. Waren dat misschien mensen van ‘Voor moeder
  Aarde’? Met de opmerking ‘Ik hou me met kernwapens bezig,
  niet met dierenrechten’ maakte de vrouw een eind aan
  het gesprek.

  Over het algemeen behoren de mensen die benaderd worden
  met de vraag of ze als informant voor de BVD willen werken
  niet tot de ‘harde kern’ van actiegroepen. Vaak gaat het om
  personen die er zijdelings bij betrokken zijn, wel eens in de
  kraakkroeg komen of bijvoorbeeld via hun werk contact hebben
  met activisten. Ook worden er regelmatig mensen benaderd
  die zelf allang niet meer actief zijn, maar nog wel contacten
  hebben binnen actiekringen. Zo werd er eind 2000 na
  de ontruiming van de gekraakte Kalenderpanden in Amsterdam,
  die met hevige rellen gepaard ging, iemand benaderd
  die al jaren niet meer betrokken was bij de kraakbeweging.
  Hem werd gevraagd om tegen betaling informatie door te
  geven over de Amsterdamse ‘kraakscene’.
  In Leiden werd een persoon thuis en op zijn werk bezocht
  met het verzoek om informatie over het anarchistisch actiecentrum
  Eurodusnie. Hij kwam er soms wel, maar echt actief
  was hij er niet. Men was vooral genteresseerd in wat er tijdens
  de aangekondigde acties rond het bezoek van koningin
  Beatrix aan Leiden, op 30 april 2000, te verwachten was.
  Inlichtingendiensten en politie waren erg actief in Leiden.
  Arrestanten werden na de ontruiming van een gekraakt pand
  urenlang ondervraagd over Eurodusnie, over bepaalde personen
  in dit centrum en over de acties rond koninginnedag. Ook
  bezoekers van Las Vegas, een eetcaf annex weggeefwinkel,
  werden gefotografeerd. Enkele dagen voor koninginnedag
  werden overburen van Las Vegas bezocht door ‘een’ inlichtingendienst
  met de vraag of ze hun huis beschikbaar wilden
  stellen voor het plaatsen van richtmicrofoons. De overburen
  hebben dit geweigerd.
  Ook de eerdergenoemde vrouw in Rotterdam behoorde
  niet echt tot de ‘harde kern van gewelddadige actievoerders’.
  Sterker nog, het was de eerste actie waar ze aan meedeed, en
  dan nog zijdelings ook. Zij kende verder nauwelijk andere
  actievoerders, behalve enkele mensen die ook actief waren
  binnen vredesgroepen.
  Toch zal het niet altijd gaan om personen die aan de rand
  van bepaalde actiebewegingen opereren. Verhalen uit het verleden
  maken duidelijk dat er ook BVDin.ltranten geweest zijn
  die wel degelijk tot die zogenaamde harde kern van activisten
  doordrongen en er een zeer actieve rol speelden. Zo is er het
  verhaal van de BVD’er Joop de Boer (alias ‘Joop Tiel’) die jarenlang
  zeer actief was in de vredesbeweging. Ook in Nijmegen
  werd begin jaren negentig een BVDin.ltrant ontmaskerd die
  bijzonder actief was geweest in de plaatselijke kraakbeweging
  en ook betrokken was bij het Rood Verzetsfront, een ‘poldervariant’
  van de raf. 1
  Er zijn ook recentere verhalen. Zo werd in maart 2001 in
  Nijmegen een jongeman benaderd met de vraag of hij voor de
  BVD wilde in.ltreren in (radicale) dierenrechtengroepen.
  BVD’er ‘John’: ‘We willen weten hoe het wereldje in elkaar zit,
  wat er nou eigenlijk leeft en of er een dreiging is, zoals wordt
  geroepen door diverse lieden. Je moet het meer als een onderzoek
  zien en niet zozeer toegespitst op individuen. ‘ 2 De BVD
  bleef informatie over acties en activisten op milieugebied
  verzamelen. Naast het feit dat er op dit terrein de laatste jaren
  gewoonweg veel actie wordt gevoerd, gaat het ook over groeperingen
  die over het algemeen vrij open zijn. Het inbrengen
  van infiltranten door de BVD was dan ook niet een al te ingewikkelde
  zaak.
  Tussen oktober 1995 en april 1996 vonden er in Arnhem en
  Nijmegen verschillende acties tegen Franse instellingen
  plaats. In 1995 hield Frankrijk kernproeven bij Mururoa in de
  Stille Zuidzee, waartegen over de hele wereld actie werd
  gevoerd. In Arnhem werd op 17 oktober 1995 een bom
  geplaatst bij een kantoor van de bank Credit Lyonnais. Deze
  ging echter niet af. Twee weken later werd er in Nijmegen een
  molotovcocktail geworpen naar een kantoor van dezelfde
  bank. In Arnhem ontplofte op 2 januari 1996 een bom bij de
  plaatselijke vestiging van Banque Paribas in de Bastionstraat.
  In hetzelfde pand houdt ook de Franse honorairconsul
  kantoor. De actie werd enkele weken later opgeist door een
  groepering die zich angst (Anti Nucleair Genootschap Stil
  Tegenoffensief) noemde. Deze actiegroep maakte ook melding
  van een een bom aan boord van een Air Francevliegtuig,
  die overigens nooit is aangetroffen. Op 16 april 1996 ging ook
  bij het kantoor van basf in Arnhem een bom af. Deze aanslag
  werd een tijd later in een brief aan het actieblad Ravage
  opgeist door het Earth Liberation Front (elf ). Ravage kreeg
  kort daarop een inval van het Bastionteam, op zoek naar
  de originele brief. Dit origineel was allang, zoals gewoonlijk,
  vernietigd door medewerkers van Ravage. Wel ging het
  Bastionteam er met het complete abonneebestand van het
  blad vandoor.
  Dit Bastionteam was naar aanleiding van de verschillende
  aanslagen opgericht en bestond uit een twintigtal rechercheurs.
  Daarnaast werd ook de BVD ingeschakeld. Het
  Bastionteam liet er met name in Arnhem geen gras over groeien.
  Binnen korte tijd werd daar een tiental mensen benaderd
  voor informatie over mogelijke daders van de aanslagen. Deze
  personen hadden allen een verleden als activist en op verschillende
  manieren een band met het bekende en inmiddels gelegaliseerde
  Arnhemse kraakpand Hotel Bosch. Dit leverde al
  met al geen resultaat op en op 22 augustus 1996 meldde de
  regiopolitie GelderlandMidden dat het Bastionteam was opgeheven.
  In november 1996 werd er in Arnhem echter weer een
  tiental mensen benaderd in verband met de aanslagen. In dit
  geval ging het om mensen die betrokken waren bij het jongerencentrum
  Willemeen. Uiteindelijk is het allemaal op niets
  uitgelopen, en is er niemand opgepakt of veroordeeld voor de
  aanslagen. Wel hebben politie en inlichtingendiensten een aardig
  inkijkje gehad in het Arnhemse actiewezen.
  In Nijmegen benaderde de BVD in 1996 op z’n minst drie personen.
  Twee van hen weigerden medewerking maar een derde,
  Eric (niet z’n echte naam), werkte daadwerkelijk enige tijd voor
  de dienst. Eric was een student psychologie die trompet speelde
  in de Nijmeegse Politiekapel, waar overigens wel meer burgers
  meespelen. Ook was hij actief binnen actiekringen. Zo deed hij
  bijvoorbeeld in 1995 mee aan een mars voor een kernwapenvrije
  wereld, van Brussel naar Moskou. Tijdens een actie bij de
  kerncentrale in Dodewaard, waar Eric in april 1996 bij aanwezig
  was, kwam hij een politieman tegen die ook meespeelde in
  de politiekapel. Deze vroeg hem naar zijn achternaam en korte
  tijd later ontving Eric een uitgenodiging voor een gesprek op
  een Nijmeegse politiebureau. In juni 1996 sprak hij hier met
  Peter Peters, medewerker van de rid van de regio GelderlandZuid.
  Peters vroeg hem of hij bereid was om informatie te verschaffen
  over milieuactivisten. ‘Wij hebben gemerkt dat jij in
  kringen zit waar wij in genteresseerd zijn, ‘ aldus de rid’er. Van
  de kant van de politie zou daar het een en ander, .nancieel,
  tegenover staan. Eric was op dat moment al een beetje uitgekeken
  op de actiebeweging. Later verklaarde hij dat hij voor de BVD
  was gaan werken uit nieuwsgierigheid, voor de spanning en
  ‘omdat ik moeilijk nee kan zeggen’. Ook kon hij als student het
  geld goed gebruiken. De beide partijen komen overeen dat hij
  300 per maand plus onkosten (onder andere voor consumpties
  en een abonnement op Ravage) zou krijgen.
  Bij het eerstvolgende gesprek, in motel Nuland, was er
  naast rid’er Peters ook een BVDmedewerker, die zich voorstelde
  als Arie Valentijn. Bij alle volgende gesprekken was
  deze Valentijn ook aanwezig. Deze vonden plaats in een ‘safehouse’
  in Arnhem. De hier woonachtige vrouw zou bij lastige
  vragen, bijvoorbeeld van de buren, zeggen dat het om een
  bijbelstudieclub ging.
  Het was niet de bedoeling dat Eric meteen de daders van
  de aanslagen in Arnhem en Nijmegen leverde. De hele operatie
  was meer opgezet om in de toekomst verzekerd te zijn van
  informatie (‘ We willen erin zitten als er in de toekomst weer
  zoiets gebeurt’). De opdrachten die hij in eerste instantie
  kreeg, waren er vooral op gericht hem een bekender gezicht te
  laten worden binnen actiekringen. Zo moest hij zich aansluiten
  bij de voedselcoperatie De Tuinbroek, een groep mensen
  die gezamenlijk biologische produkten inkocht. De Tuinbroek
  was gevestigd in het Nijmeegse kraakpand De Grote Broek.
  Eric leverde de rid/ BVD de complete ledenlijst van de coperatie.
  Ook moest hij gaan eten in vegetarisch eethuis De Klinker,
  eveneens in De Grote Broek gevestigd. Hij kreeg vervolgens de
  opdracht binnen de coperatie en het kraakpand contacten te
  leggen met mensen die zich bezighielden met (milieu) acties.
  Andere opdrachten waren er eveneens op gericht hem een
  bekender gezicht te geven. Zo bezocht hij regelmatig een caf
  waar veel activisten kwamen (‘ Zat ik in caf de Bijstand in
  mijn eentje pils te drinken’), ging hij enkele malen langs bij de
  linkse boekwinkel Assata, en bezocht hij een discussieavond
  over radicalisering van de milieubeweging.
  Over zijn bevindingen bracht hij in de tweewekelijkse ontmoetingen
  met z’n runners verslag uit. Zij vroegen hem met
  name te noteren wie er bij de verschillende gelegenheden
  aanwezig waren, het woord voerden of anderszins opvielen.
  Al met al had dit een langdurige BVDoperatie moeten worden.
  Bedoeling was dat Eric in elk geval voor de duur van z’n
  studietijd in.ltreerde bij diverse actiegroepen. Daarna zou
  men wel verder zien. Eric zelf gooide echter na vier maanden
  de handdoek in de ring. Hij kon niet langer leven met het feit
  dat hij mensen die hem vertrouwden aan het verraden was.
  Op 16 oktober 1996 maakt hij z’n beslissing om te stoppen
  aan zijn runners bekend. De twee reageerden nogal gerriteerd
  en verzochten hem het hele verhaal niet aan de grote
  klok te hangen. Ook geven ze hem nog een laatste vijftig gulden
  mee. Eric heeft desondanks iedereen die hij bespioneerd
  heeft ingelicht.

  Een infiltratiepoging bij Milieudefensie

  Op 21 november 1998 plaatste Vrij Nederland onder de kop
  ‘Sabotage op Schiphol’ een artikel over BVDinfiltratie bij de
  Vereniging Milieudefensie. Een (toen) dertigjarige medewerker
  van de afdeling Speciale Operaties van de BVD zou, onder
  de naam Marc Witteveen, in 1996 gen.ltreerd zijn in de anti
  Schipholafdeling van de milieuorganisatie. En dat terwijl de
  dienst gezworen had dat Milieudefensie geen onderwerp van
  onderzoek was.

  Op 18 oktober 1996 meldde De Telegraaf dat de BVD ‘vreest
  voor terreur op Schiphol’. Volgens de BVD zou er sprake zijn
  van een harde kern van milieuactivisten die genoeg had van
  het poldermodel en de ludieke acties, en die harde acties zou
  willen gaan voeren. Een van die acties waar de BVD in het
  Telegraafartikel mogelijk op zou kunnen doelen, vond plaats
  in januari 1996. Toen werd er op een van de taxibanen van
  Schiphol een aantal kraaienpoten gevonden, die tot grote
  ongelukken hadden kunnen leiden. Een vreemde actie, die
  niemand heeft opgeist.
  De Telegraaf suggereerde in hetzelfde artikel dat Wijnand
  Duyvendak, prominent Milieudefensiemedewerker, een van
  die voorstanders van een hardere lijn was. Duyvendak was op
  dat moment campagneleider van de acties tegen Schiphol. Bij
  Milieudefensie was men, op z’n zachtst gezegd, niet echt blij
  met het artikel. De organisatie was juist voorstander van overleg
  met Schiphol en wenste niet neergezet te worden als een
  ‘extremistische’ organisatie. Ze verzocht de BVD eind oktober
  1996 om een gesprek naar aanleiding van het artikel. BVDwoordvoerder
  van Steen schreef op 28 oktober terug: ‘In verband
  met de geheimhoudingsplicht van de BVD kunnen over
  de aandachtsgebieden van de BVD geen speci.eke mededelingen
  worden gedaan. Gelet op de aanleiding van uw verzoek
  wijs ik er overigens op dat de Vereniging Milieudefensie geen
  onderwerp van onderzoek is van de BVD. De belangstelling
  van de BVD richt zich uitsluitend op personen of groepen van
  personen die gelet op de taakstelling van de BVD de aandacht
  van de BVD behoeven. ‘
  Nu kun je over het waarheidsgehalte van mededelingen
  van een geheime dienst sowieso je twijfels hebben, in dit geval
  was het zeker gelogen. Namelijk welgeteld n dag voordat
  Van Steen zijn antwoord aan Milieudefensie doorfaxte, maakte
  Marc Witteveen zijn ‘openbaar debuut’ als activist voor de
  milieuorganisatie (hij was al ‘gewoon’ lid). Op 27 oktober
  1996 hield Milieudefensie een actie in Vertrekhal 1 van
  Schiphol, bestaande uit het oplaten van duizenden ballonnen
  in de hal. Een van de vrijwilligers die hielpen met het oppompen
  van de ballonnen, was Marc Witteveen. Ook zijn andere
  activiteiten bij Milieudefensie waren niet al te spannend. Zo
  bezocht hij een aantal vergaderingen, hielp een handje bij een
  actie op het strand van Wijk aan Zee en nam deel aan de klimgroep,
  die werd getraind in het beklimmen van gebouwen en
  bevestigen van spandoeken. Veel contact met andere Milieudefensiemedewerkers
  had hij niet.
  Hoewel Milieudefensie toch niet echt een radicale organisatie
  te noemen is en Marc Witteveen ook niet de meest
  opwindende karweitjes te doen kreeg, had de BVD de hele operatie
  goed voorbereid. Het feit dat het hier ging om een medewerker
  van de dienst zelf , is al opzienbarend te noemen, want
  over het algemeen probeert de BVD mensen van buiten de
  dienst als informant te werven. Kennelijk was het belang van
  deze operatie zo groot dat men geen enkele risico wilde
  nemen. Ook uit andere feiten bleek dit. Om hun in.ltrant van
  een nieuwe achtergrond te voorzien benaderde de dienst de
  directeur van een bedrijf in Diemen met het verzoek om
  iemand op kosten van de BVD te werk te stellen: Witteveen dus.
  Witteveen werd bovendien aanbevolen als iemand die ‘veel van
  computers weet’. Wat dat betreft zou hij zich dus daadwerkelijk
  nuttig kunnen maken voor de onderneming. In de tijd dat
  hij voor het bedrijf werkte, hebben verschillende runners hem
  hier bezocht. Waarom de BVD uitgerekend dit bedrijf in
  Diemen met dit verzoek benaderde, is niet bekend, ook niet of
  er eerdere contacten waren tussen de directeur en de dienst.
  Tegenover mensen van Milieudefensie liet Witteveen
  weten lange tijd in Amerika gewoond te hebben, maar dat hij
  zo genoeg had van de politiek en het individualisme in dat
  land dat hij besloot naar Nederland te gaan, het land van
  z’n grootouders.
  Marc Witteveen schreef ook enkele ingezonden brieven
  naar Ravage. In mei 1997 liet hij weten dat het actieklimaat in
  Nederland hem nogal tegenviel: ‘er is een activisme dat de
  indruk wekt niet verder te komen dan wat vage, vooral gezellige
  actie’s (of moeten we hier “gezinsuitjes” lezen?) van overigens
  prima groepen als Greenpeace en Milieudefensie. ‘
  Waar zijn sympathie, of misschien liever: interesse meer naar
  uitgaat, is een groep als het elf (Earth Liberation Front), dat
  in 1996 uit protest tegen de kernproeven bij Mururoa enkele
  bommen liet ontploffen. ‘Gelukkig zijn er enkelen opgestaan
  die zich nuttig en potentieel effectief lijken te verzetten. ‘
  Verder pleit hij voor meer samenwerking tussen linkse activisten,
  ook na de Eurotop in Amsterdam, om af te sluiten met:
  ‘Lets put our actions where our mouth is! Genoeg! ‘
  In september 1997 laat hij in Ravage opnieuw van zich
  horen. Ditmaal door middel van een verslag over een Earth
  First!actiekamp in Schotland dat hij in juni bezocht had. Echt
  succesvol uit het oogpunt van de BVD zal dit bezoek waarschijnlijk
  niet geweest zijn. Ongetwijfeld kwam hij daar onder
  meer om te kijken wat voor Nederlandse activisten er aanwezig
  zouden zijn. Buiten de kookploeg van mobiele keuken
  Rampenplan was hij echter de enige Nederlander in het
  kamp. Ook deden er door zijn gedrag en gebrekkige kennis
  van het actiewezen al verhalen over hem de ronde in het kamp
  dat hij weleens van een inlichtingendienst zou kunnen zijn
  Na november 1997 is niet meer van Marc Witteveen vernomen.
  In die maand vertrok hij volgens eigen zeggen weer
  naar de Verenigde Staten om een ziek familielid bij te staan.
  Ook zegde hij die maand zijn abonnement op Ravage op, stopte
  de huur van zijn woning en liep zijn arbeidscontract af. Het
  bevolkingsregister geeft aan dat Marc Witteveen vertrokken is
  naar San Diego.

  Milieudefensie en de BVD kwamen in maart 1997 bijeen. Na
  een aanvankelijke weigering door de BVD van een gesprek met
  Milieudefensie, die hierom gevraagd had na het Telegraafartikel
  van 18 oktober 1996, kwam de dienst korte tijd daarna zelf
  met het verzoek om een gesprek. In dit ‘kennismakingsgesprekje’
  bevestigde de BVD bij monde van Jan Harm Bakhuys
  nogmaals dat de dienst Milieudefensie als organisatie
  niet in de gaten hield. ‘Wel richt de BVD zich op personen, dus
  theoretisch gezien ook op personen binnen Milieudefensie.
  Maar dit is puur hypothetisch’, zei Bakhuys. Ook was de BVD
  noch de cri verantwoordelijk voor het uitlekken van gegevens
  naar De Telegraaf. Dit zou gebeurd zijn door Peter Siebelt, een
  verwoed verzamelaar van alles wat volgens hemzelf ‘links’ is.
  Bakhuys verklaarde dat er met name vanuit het bedrijfsleven
  (onder andere Schiphol, Siemens, akzo, klm) druk zou worden
  uitgeoefend op de BVD om Milieudefensie in de gaten te
  houden. Elke actie en elk vermist verkeersbaken zouden zij in
  verband met Milieudefensie brengen. Ook binnen de BVD zelf
  gingen deze geluiden steeds meer op.
  Het tweede gesprek, in maart 1998, heeft een zelfde soort
  insteek. Bakhuys begint ook hier weer over druk van buitenaf.
  Speci.ek ging het over de bezetting van de Rijksluchtvaartdienst
  en een vliegtuig op Schiphol die Milieudefensie georganiseerd
  had. Vooral Schiphol en de klm zouden de BVD hebben
  verweten waarom deze daar niets van wist. Ook zouden
  zij de BVD opnieuw onder druk hebben gezet om Milieudefensie
  wel als ‘target’ te zien.
  Na aanleiding van de publicatie over Marc Witteveen in
  Vrij Nederland van 21 november 1998 stuurt Milieudefensie
  een boze brief naar de BVD met het dreigement de gesprekken
  te beindigen. Op aandringen van de BVD vindt er een derde
  gesprek plaats op 27 januari 1999. Hierin bevestigt de BVD de
  juistheid van het verhaal dat vn had gepubliceerd, en de vermoedens
  dat Marc Witteveen Milieudefensie had gebruikt als
  opstapje naar radicalere groepen. De infiltratie van Witteveen
  en het eerste gesprek (maart 1997) waren gericht op het oplossen
  van de ‘kraaienpotenactie’, volgens Bakhuys een ‘zeer ernstige,
  zoniet terroristische daad’. Doel was om te bekijken in
  hoeverre het mogelijk zou kunnen zijn dat Milieudefensie, of
  personen binnen Milieudefensie, betrokken was bij deze actie.
  De BVD was tot de conclusie gekomen dat Milieudefensie niet
  het soort organisatie was dat zich van dergelijke middelen
  bediende en had daarom ook de infiltratie van Witteveen in
  Milieudefensie stopgezet.
  Het klinkt allemaal heel redelijk en logisch, maar erg waarschijnlijk
  is het niet. Zo lag er tussen de ‘kraaienpotenactie’ en
  het actief worden van Marc Witteveen, zogenaamd in het kader
  van het onderzoek naar de kraaienpoten, veertien maanden.
  Ook ging er volgens Bakhuys bij de BVD het gerucht dat
  GroenFront! een soort verlengstuk van Milieudefensie zou
  zijn. Wat Milieudefensie niet zou kunnen doen, zou
  GroenFront! ‘opknappen’. De BVD zou zich zorgen maken over
  activisten die naar hardere actiemiddelen grepen omdat er
  toch niet naar hen geluisterd werd. Buitenlandse activisten die
  ‘maling aan onze vorm van democratie hebben’, zouden deze
  gevoelens nog eens versterken.
  De BVD wilde daarom graag een lijntje naar Milieudefensie
  openhouden. Zoiets als ze vroeger met de vakbeweging hadden,
  waardoor bijvoorbeeld cpn’ers geweerd konden worden
  uit de top van de verschillende vakbonden. De scheiding tussen
  ‘redelijke’ milieuorganisaties als Milieudefensie en
  Greenpeace en radicalere groepen als GroenFront! moet dan
  ook voornamelijk in dit daglicht gezien worden. Het zou volgens
  Bakhuys ook in het belang zijn van Milieudefensie als zij
  niet op n lijn werd gesteld met GroenFront!
  Na januari 1999 zijn er geen gesprekken meer geweest tussen
  de BVD en Milieudefensie. De laatste laat overigens weten
  daar ook geen enkele behoefte meer aan te hebben. Toch kan
  de BVD de milieuorganisatie niet helemaal loslaten. Aan de
  vooravond van de Klimaattop, die van 12 tot 25 november 2000
  plaatsvond in Den Haag, nam de dienst contact op met een
  medewerker van Milieudefensie die in werkelijkheid al geruime
  tijd exmedewerker was. De BVD en de politie in Den Haag
  waren enigszins ongerust over de Klimaattop. Met de rellen
  van Seattle en Davos in het achterhoofd was men bang dat het
  ook in Den Haag uit de hand zou lopen. Er was met name geen
  zicht op buitenlandse activisten die zouden komen. De vraag
  aan Milieudefensie was dan ook of zij wel iets hiervan wist: zij
  was immers druk bezig met het voorbereiden van acties.
  Aangezien de persoon die gebeld werd, er niets over kon vertellen,
  nam hij contact op met Milieudefensie. Hier hadden ze
  het echter druk met het voorbereiden van de acties en waren ze
  van mening dat problemen inzake de openbare orde maar door
  de politie moesten worden opgelost. Van rellen of ernstige
  ordeverstoringen is het nooit gekomen.
  Dat milieuactivisten voorlopig nog niet verlost zijn van
  bemoeienissen van de BVD of de rid, bleek uit een klein
  berichtje in mETRO van 7 februari 2001. Hierin viel te lezen dat
  de politie van de regio ZuidHollandZuid de komende jaren
  een hoop milieuacties en activisten verwacht door de aanleg
  van de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn. Om alvast voorbereid
  te zijn verdubbelde de rid het aantal medewerkers.
  Wat iemand op De Aktielijst deed concluderen: ‘Waarmee weer
  is aangetoond dat activisme goed is voor de werkgelegenheid. ‘

  Dierenrechtenactivisten
  Ook dierenrechtenactivisten genieten de aandacht van de BVD.
  Dierenrechten zijn een van de gebieden waarop actievoerders
  zich ?ink roeren. Zo werden er brandaanslagen gepleegd op
  vleesverwerkingsbedrijven, waarbij voor miljoenen euro schade
  werd aangericht. Ook werden er op grote schaal nertsen
  bevrijd. Deze acties werden opgeist door actiegroepen zoals
  het Animal Liberation Front (ALF), het Dierenbevrijdingsfront
  en Rode Haan. Naast de branche zelf , die een beloning uitloofde
  voor informatie over daders, waren ook politie en de
  BVD genteresseerd in deze groeperingen. Omdat de dierenrechtenbeweging
  een relatief jonge en gesloten beweging is,
  voor zover er al van een beweging gesproken kan worden,
  is een van de manieren voor de BVD om meer zicht op de
  verschillende groepen te krijgen, het werven van informanten.
  In 1993 vestigde de uit de Verenigde Staten afkomstige
  dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical
  Treatment of Animals) zich in Nederland. In de vs werd
  de organisatie om haar redelijk radicale standpunten scherp
  in de gaten gehouden door de fbi en andere inlichtingendiensten.
  Toen PETA een kantoor opende in Nederland, duurde
  het niet lang voordat de BVD op de stoep stond bij een van
  de bestuursleden. Wist hij eigenlijk wel dat PETA een gewelddadige
  organisatie was, nauw verbonden met het ALF? PETA
  zou zich in Nederland toch wel rustig opstellen? En was
  hij wel op de hoogte van zijn verantwoordelijkheid als
  bestuurslid? Wilde hij trouwens niet als informant voor de
  dienst komen werken? Het bestaan van PETA in Nederland
  was geen lang leven beschoren en de organisatie is enkele
  jaren geleden opgedoekt.
  Naast het werven van informanten zoekt de BVD het ook in
  samenwerking met andere diensten. Zo nemen medewerkers
  van de BVD in oktober 2000 deel aan een ontmoeting met vertegenwoordigers
  van politie, justitie en inlichtingenen vei
  ligheidsdiensten uit Nederland en Belgi. Naast een evaluatie
  van het Europese voetbalkampioenschap dat eerder dat jaar in
  beide landen plaatsvond, werd er gesproken over dierenrechtenactivisme.
  Ook Belgi heeft de laatste jaren te maken
  gehad met diverse aanslagen en nertsenbevrijdingen. Doel
  van de bijeenkomst was onder meer om te kijken of er overeenkomsten
  zijn in de aanslagen, en of aanslagen in Belgi
  mogelijkerwijs door Nederlanders waren gepleegd. ‘Een aantal
  doelwitten van het ALF in Belgi is gelegen langs de autosnelweg
  via welke men Nederland snel kan bereiken’, melden
  de notulen, die via een beroep op de Wet Openbaarheid van
  Bestuur boven tafel kwamen.
  Iets wat de BVD ook doet, is het voorlichten van bijvoorbeeld
  politiemensen of marechaussees voorafgaande aan een
  actie of demonstratie. Zo was er in oktober 1998 in Leiden de
  Animal Rights Gathering, een internationaal treffen van dierenrechtenactivisten.
  Een van de acties zou plaatsvinden bij
  bprc in Rijswijk, waar onder andere proeven met apen
  worden uitgevoerd. Van tevoren werd de Marechaussee, die
  speciaal voor deze actieweek ingeschakeld was, gebrieft door
  een medewerker van de BVD. Volgens de BVD waren de
  deelnemende actievoerders allemaal ALF’ers en zeer militant.
  De marechaussees waren niet erg onder de indruk van de
  voorlichting. Het praatje was zeer algemeen, en de BVD’er wist
  op zeer algemene vragen (dingen die gewoon op de website
  stonden) geen antwoord. Ook bij volgende brie.ngs was dit
  het geval. Deze brie.ngs vinden zo’n beetje standaard plaats
  bij nietaangemelde acties of demonstraties.
  Alleen in het begin van 2000 zijn er in Nederland mensen
  opgepakt in verband met acties tegen nertsenhouders. Het
  ging hier om twee Duitsers die in de buurt van een nertsenfokkerij
  werden aangehouden. Zij hadden weliswaar gereedschap
  en een plattegrond van de fokkerij bij zich, maar werden
  opgepakt buiten het terrein, nog voordat ze iets hadden
  kunnen doen. Ze zijn daarna uitgeleverd aan Duitsland. Maar
  daar bleef het bij wat opgepakte activisten betreft.
  Uiteraard is dit niet tot ieders tevredenheid. Verschillende
  politiekorpsen klagen over de gebrekkige cordinatie. Ook de
  woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Fokkers van
  Edelpelsdieren, Wim Verhagen, beklaagde zich in een radiouitzending
  over de geringe daadkracht van de politie. ‘Het komt
  regelmatig voor dat informatie bij de cri terechtkomt via ons, in
  plaats van via de politie. ‘ Zijn vereniging loofde dan ook zelf
  maar een beloning van 15.000 uit voor tips die leiden tot
  arrestatie van daders van aanslagen of nertsenbevrijdingen.
  Ook in de Tweede Kamer worden er af en toe vragen gesteld
  over het onderwerp. In oktober 2000 antwoordde minister Benk
  Korthals op vragen vanuit de Kamer: ‘De problematiek rondom
  deze gewelddadige acties is bekend bij de politie en de BVD. De
  aanpak hiervan heeft prioriteit en wordt gedegen opgezet. De
  afdeling terrorisme en bijzondere taken van het KLPD vervult een
  ondersteunende en cordinerende rol bij deze onderzoeken.
  Meermalen heeft afstemming en vergelijking plaatsgevonden
  met andere politiediensten in Europa. [] gegeven het grote aantal
  inCIDenten dat zich heeft voorgedaan, wordt inmiddels al op
  beperkt bovenregionaal niveau samengewerkt en worden
  momenteel de mogelijkheden onderzocht om op korte termijn
  een breder opgezette intensieve bovenregionale samenwerking
  op te starten om de aanslagen en inCIDenten in onderlinge
  samenhang nader en nog intensiever te onderzoeken. De eerder
  genoemde afdeling van het KLPD zal actief participeren in dit
  team. Uiteraard vindt er ook afstemming plaats met de BVD. ‘ Op
  14 december 2000 werd daadwerkelijk besloten tot instelling
  van een bovenregionaal rechercheteam dat zich bezighoudt met
  dierenrechtenactivisme. Ruim een jaar later is het team, ‘Escape’
  geheten, al weer van de baan. Het Openbaar Ministerie liet in
  een persbericht weten dat het team in februari 2002 ontbonden
  is. Sinds de oprichting een jaar eerder hebben twaALF rechercheurs
  zich beziggehouden ‘met mogelijke criminele activiteiten
  van extremistisch dierenactivisme’. Aangezien dit niet leidde tot
  de vervolging en/ of veroordeling van verdachten, is het Escapeteam
  opgeheven. De verzamelde informatie is aan de BVD en de
  Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken van het Korps
  Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als daartoe
  aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw instellen
  van een bovenregionaal of ander team dat zich met dierenrechtenactivisme
  bezig gaat houden.
  Ruim een jaar later is het team, ‘Escape’ geheten, al weer
  van de baan. Het Openbaar Ministerie liet in een persbericht
  weten dat het team in februari 2002 ontbonden is. Sinds de
  oprichting een jaar eerder hebben twaALF rechercheurs zich
  beziggehouden ‘met mogelijke criminele activiteiten van
  extremistisch dierenactivisme’. Aangezien dit niet leidde tot
  de vervolging en/ of veroordeling van verdachten, is het
  Escapeteam opgeheven. De verzamelde informatie is aan de
  BVD en de Afdeling Terrorisme en Bijzondere Taken van het
  Korps Landelijke Politiediensten overgedragen. Wel kan er, als
  daartoe aanleiding bestaat, besloten worden tot het opnieuw
  instellen van een bovenregionaal of ander team dat zich met
  dierenrechtenactivisme bezig gaat houden.
  Volgens een getroffen transporteur uit Den Oever is het
  allemaal vrij simpel. Op radio 1 liet hij weten: ‘Er zijn in heel
  Nederland maar 25 mensen die dit soort acties, moreel
  gezien, kunnen doen. Je moet wel een bord voor je kop hebben
  om dat te doen. Het moet toch niet zo moeilijk zijn om
  daar in te in.ltreren of iets dergelijks? ‘

  Kollum

   

  Begin november 2000 krijgt het Anti Discriminatie Buro
  Friesland in Leeuwarden een anonieme telefonische tip over
  een mogelijke aanslag op het asielzoekerscentrum in Kollum.
  In dit dorp was de situatie na de moord op Marianne Vaatstra
  nogal gespannen, met name rond het asielzoekerscentrum.
  Het ADB neemt de tip serieus en belt met het politiebureau
  van Burgum, het district waar ook Kollum in ligt. Kort daarna
  krijgt het ADB een telefoontje van de Centrale Recherche
  en Inlichtingendienst (cri) waaraan nogmaals het verhaal
  wordt verteld.
  Weer enkele dagen later wordt het ADB gebeld door
  ‘Binnenlandse Zaken’ met het verzoek tot een afspraak. Dit
  gesprek vond plaats op 22 november op het kantoor van het
  BVD. Wat de medewerkers van het ADB al vermoedden, werd
  bewaarheid: het ging inderdaad om een gesprek met de BVD,
  en wel met de heer Van Waalderen. De BVD was erg nieuwsgierig
  naar de inschatting van het ADB over de situatie in
  Kollum: ‘Wat is volgens jullie mogelijk, wat denken jullie dat
  zou kunnen gebeuren? ‘ Het ADB gaf zijn mening en vertelde
  nog eens het verhaal van de tip.
  Van Waalderen toonde daarnaast veel interesse in het
  archief van het ADB. Hij wilde daar graag eens een blik in
  werpen: ‘Het zou mooi zijn als we foto’s van de harde kern
  van relschoppers in Kollum zouden hebben. ‘ Volgens Van
  Waalderen verliep de samenwerking met de politiekorpsen
  ‘niet optimaal’ en had hij om die reden geen foto’s van bepaalde
  personen in Kollum. Het ADB reageerde afwijzend. Aan de
  ene kant had het geen behoefte aan snuffelende BVD’ers en
  aan de andere kant zit er over Kollum alleen maar openbronnenmateriaal
  (voornamelijk krantenknipsels) in het archief,
  materiaal dat de BVD zelf ook wel zou hebben.
  Uiteraard zou de BVD graag willen weten wie de tipgever
  was. Omdat het ADB hierop geen antwoord kon of wilde geven,
  kwam Van Waalderen met de vraag of het ADB niet genteresseerd
  was om als ‘tussenpersoon’ op te treden tussen de BVD en
  de bevolking van Kollum. Het ADB zou dan contacten moeten
  leggen tussen de BVD en mensen als de tipgever, maar ook met
  leraren en maatschappelijk werkers. Het ADB wees dit meteen
  af, wat na vier uur praten het einde van het gesprek betekende.
  Twee dagen later nam Van Waalderen opnieuw contact op
  met het ADB en verzocht om een nieuw gesprek. Hoewel men
  bij het ADB het nut daar niet echt van inzag stemde men toch
  in. In grote lijnen was het een zelfde gesprek. Weer ging Van
  Waalderen in op het archief van het ADB en probeerde hij uit
  te vissen wat ze daar in hebben: ‘Heb je niet een leuke foto van
  wat mensen uit Kollum? ‘
  Een goede ingang in Kollum had de BVD blijkbaar nog niet
  gevonden. Daarom was Van Waalderen erg benieuwd naar de
  bronnen van het ADB binnen Kollum en wie er, volgens het
  ADB, eventueel als contactpersoon voor de BVD kon dienen. Hij
  herhaalde zijn vraag of het ADB als tussenpersoon wilde fungeren
  tussen de BVD en de bevolking van Kollum. Tevergeefs.
  De BVD was nog steeds genteresseerd in de tipgever.
  Klaarblijkelijk had de dienst de telefoonlijsten van het ADB
  opgevraagd, want Van Waalderen vroeg nadrukkelijk nog eens
  naar de datum waarop deze persoon het ADB had gebeld.
  De BVD’er was niet alleen benieuwd naar de situatie in
  Kollum, maar ook in het ADB zelf . Naast vragen over de orga
  nisatie van het ADB, wie werken er enzovoort, ging zijn interesse
  met name uit naar Ate de Jong, de ‘baas’ van het ADB.
  Ate de Jong is een oude bekende van de BVD, met name door
  zijn activiteiten voor de cpn. Ook was hij de oprichter van het
  fafk, het Fries AntiFascisme Komitee. Van Waalderen was
  dan ook zeer genteresseerd in de lijnen tussen het ADB en het
  fafk. Kennelijk is de BVD echter niet altijd even accuraat, want
  het fafk was al enkele jaren voordien opgeheven. Met deze
  ‘update’ van de eigen archieven hoefde Van Waalderen dus
  niet helemaal met lege handen terug naar Leidschendam

  De Amsterdamse taxioorlog

   

  Eind 1999, begin 2000 woedde er in Amsterdam een ware
  taxioorlog. Chauffeurs van Taxicentrale Amsterdam (TCA), tot
  dan toe min of meer monopolist in en rond de hoofdstad, en
  chauffeurs van nieuwkomer Taxidirekt lagen regelmatig met
  elkaar in de clinch. TCA’ers waren niet van plan hun vaste
  standplaatsen af te staan aan hun concurrenten van
  Taxidirekt, hoewel deze daar volgens de nieuwe taxiwet wel
  recht op hadden. TCA’ers beriepen zich hierbij op het feit dat
  zij hun taxivergunning voor veel geld (in sommige gevallen
  enkele tonnen) hadden moeten aanschaffen, terwijl
  chauffeurs van Taxidirekt deze bijna voor niks hadden verkregen.
  De TCA’ers beschuldigden Taxidirektchauffeurs van
  broodroof en weigerden hen toe te laten op de standplaatsen.
  Dit leidde onder meer tot het klemrijden van Taxidirektwagens,
  vernielingen en bedreigingen. Maar ook Taxidirektchauffeurs
  lieten zich niet onbetuigd.
  Op het hoogtepunt van de ‘oorlog’ arresteerde de politie op
  26 januari 2000 zes taxichauffeurs in Amsterdam, Rotterdam
  en Den Haag. Zij zouden plannen beramen om onder meer
  het treinverkeer rond Amsterdam plat te leggen, bussen van
  vervoersbedrijf Connexxion, dat ook met taxi’s in Amsterdam
  zou gaan rijden, in de brand te steken en taxi’s omver te gooien.
  Dit alles om te protesteren tegen de nieuwe taxiwet. Ook
  zouden zij een voortrekkersrol spelen in de organisatie van
  een grote demonstratie tegen genoemde wet. De arrestatie
  van de zes leidde tot grote woede onder taxichauffeurs. Zij
  trokken ‘s avonds met enkele honderden naar het Amster
  damse politiebureau Warmoesstraat, waar de twee gearresteerde
  Amsterdammers werden vastgehouden. Hier ontstond
  een massale vechtpartij waarbij de Mobiele Eenheid eraan te
  pas kwam om de demonstranten te verwijderen. Een van de
  twee arrestanten, Jerry van Dijk, werd onwel en moest
  met hartklachten worden afgevoerd naar het ziekenhuis.
  Uiteindelijk zat hij negen dagen in een cel.
  Lange tijd bleef het vervolgens stil. Totdat in april 2001
  opeens naar buiten kwam dat Jerry van Dijk, evenals zijn collega,
  buiten vervolging was gesteld. Zijn hele arrestatie was gebaseerd
  op een ambtsbericht van de BVD. De dienst had een anonieme
  tip gekregen, naar eigen zeggen ‘uit doorgaans betrouwbare
  bron’, over de betrokkenheid van Van Dijk bij de acties en
  speelde die door aan justitie. Bij verhoor voor de rechtercommissaris
  moest het hoofd van de BVD, Van Hulst, echter toegeven
  dat de informatie niet was gecontroleerd op juistheid.
  Omdat er verder geen concrete aanwijzingen waren dat Van
  Dijk betrokken was bij bovengenoemde aantijgingen, restte de
  raadkamer van de rechtkamer niets anders dan hem buiten
  vervolging te stellen. Zij achtte het ‘hoogst onwaarschijnlijk’
  dat de strafrechter de verdenkingen later bewezen zou achten.
  Van Dijks advocaat, mr H. Scholten, was uiterst verbaasd
  over de gang van zaken. ‘Van Dijk werd al geruime tijd afgeluisterd
  door de Amsterdamse politie. Uit die gesprekken
  bleek niets van enige betrokkenheid bij de acties. Er viel juist
  in te horen dat Van Dijk tegen collega’s liet weten helemaal af
  te zien van acties. Ook deed hij herhaalde pogingen om het
  conflict juist te sussen. Hij had daarover veel contact met de
  gemeente en de politie. ‘
  Ook trok Van Dijk zich terug uit voorbereiding van de
  geplande demonstratie tegen de nieuwe taxiwet omdat hij
  voorzag dat die uit zou lopen op geweld.
  Het is een vreemd verhaal, want wat doet de BVD bij een
  lokaal probleem inzake de openbaar orde? Dat de dienst daarbij
  ook nog eens nietgecontroleerde, onjuiste informatie de
  wereld in helpt, is vrij pijnlijk. Zeker gezien het feit dat politie
  en justitie de dienst blijkbaar zo serieus nemen dat ze vergeten
  dat hun eigen informatie, de getapte telefoongesprekken,
  het BVDverhaal nogal tegenspreekt.

  Taartengooiers

   

  Dat de (op) komst van Pim Fortuyn niet op ieders instemming
  kon rekenen mag onderhand bekend zijn. Op 14 maart 2002
  besloot een drietal actievoerders tot het zogenaamd ‘taarten’
  van de politicus. In het Haagse perscentrum Nieuwspoort
  wierpen zij onder het motto ‘Op naar de nul zetels! ‘ drie taarten
  in het gezicht van Fortuyn. De drie wisten vervolgens te
  ontkomen, Fortuyn trok een schoon pak aan en de persconferentie
  vond alsnog plaats. Na de moord op Fortuyn op 6 mei
  2002 kwam de actie opeens in een ander daglicht te staan. De
  taartactie, en het niet oppakken van de daders, zou er mede
  voor gezorgd hebben dat er een klimaat ontstond waarin de
  moord op Fortuyn kon plaatsvinden. Partijleden van de lpf en
  de advocaten Spong en Hammerstein lieten in de pers hun
  ongenoegen blijken over het niet vervolgen en arresteren van
  de drie actievoerders. Onder druk van de publieke opinie
  besloot het openbaar ministerie op 14 mei tot het arresteren
  van drie verdachten. Met veel machtsvertoon werden zij
  ‘s ochtends vroeg door een arrestatieteam van hun bed gelicht.
  Hoe het om achter de naam en verblijfplaats van de drie
  kwam, werd al snel duidelijk. De BVD stuurde namelijk op
  23 april 2002 een ambtsbericht naar de landelijke officier van
  justitie, van de MolenMaesen. De tekst van dit ambtsbericht
  luidde: ‘Hierbij bericht ik u dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke taak
  uit betrouwbare bron de identiteit heeft vastgesteld van de
  drie daders van de “taart”actie tegen Wilhelmus Simon
  Petrus Fortuijn d. d. 14032002 in Den Haag. Het betreft hier:
  xxxxx en zeer waarschijnlijk: xxxxx’.
  De drie verdachten kwamen na drie dagen weer vrij.
  Volgens de rechtercommissaris waren er geen wettelijke gronden
  om hen langer vast te houden. Wel volgt er nog een proces
  over de taartactie. Of er voldoende bewijs is tegen de drie is
  echter de vraag. Het Nederlands Forensisch Instituut vergeleek
  foto’s van de verdachten met videobeelden van de actie in
  Nieuwspoort. Zij kon echter niet tot de conclusie komen dat de
  verdachten ook daadwerkelijk de taarten gegooid hebben.