• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Slot: nut en nadeel van inlichtingendiensten

  Volledige inhoudsopgave

  De wereld is na 11 september 2001 niet meer dezelfde als
  voorheen, concludeerde menigeen na de aanslagen in de
  Verenigde Staten. Deze wijsheid geldt onder andere voor de
  wereld van inlichtingen-en veiligheidsdiensten. Aan de ene
  kant was er wereldwijde verbazing en verontwaardiging dat
  met name de Amerikaanse inlichtingendiensten de aanslagen
  niet hadden weten te voorkomen, aan de andere kant werd er
  vooral richting inlichtingendiensten gekeken om dergelijke
  aanslagen in de toekomst juist wel te voorkomen.
  Publiekelijk werd de vraag gesteld of de Nederlandse
  inlichtingendiensten bij machte zouden zijn een grote ter-reuraanval
  tegen te gaan. Zonder deze vraag op een zinnige
  manier te beantwoorden wordt de BVD aangemerkt als de
  instantie die ons moet beschermen tegen (islamitisch) ter-rorisme
  en daarvoor vele miljoenen extra krijgt toegeworpen.


  De BVD probeerde zich de afgelopen tien jaar doorlopend als
  broodnodig te presenteren. Onder directeur Arthur Docters
  van Leeuwen zocht de dienst begin jaren negentig de open-heid
  om aan te geven dat er nog voldoende bedreigingen voor
  de samenleving waren om het bestaan van de BVD te recht-vaardigen.
  Zo presenteerde Docters van Leeuwen een video-band
  van een militante neonazi-bijeenkomst om aan te geven
  dat er een risico was waar de BVD bovenop zat.
  Na deze periode van openheid pro.leerde de BVD zich als
  hoeder van het nationale veiligheidsgevoel. Wanneer ergens in
  de samenleving commotie ontstond, presenteerde de dienst
  zich als oplossing. De in de oude stadswijken spelende proble-men
  kregen in de jaren negentig zeer veel aandacht in de
  media en in de politieke discussie. De BVD zag hierin voor zich-zelf
  een taak. Er werd een ‘Toekomstgerichte Veiligheids-analyse’
  opgestart om te bekijken of er in bepaalde wijken dus-danige
  problemen ontstaan dat er een machtsvacum tot stand
  komt. De dienst wilde onderzoek doen naar intimidatie door
  politieke en religieuze organisaties en door ‘informele macht-circuits’.
  De BVD wilde een aantal wijken onder de loep nemen
  en oplossingen aandragen. Na een jaar onderzoek werd in het
  jaarverslag gemeld dat het toch geen taak voor de BVD bleek te
  zijn. Volgens de BVD was de overheid voldoende bij machte
  haar gezag te handhaven zonder bijstand van de inlichtingen-diensten.
  Het zal er ook wel iets mee te maken hebben dat de
  politieke steun wel erg minimaal was. Zo verklaarde het cda -kamerlid
  Wim Mateman: ‘Ik moet er niet aan denken dat er in
  het buitenland verhalen zouden verschijnen dat in Nederland
  de problemen in de grote steden zo groot zijn geworden dat
  zelfs de spionagediensten zich ermee bezighouden. Dat is
  ?auwekul. Ik zou willen zeggen: schoenmaker, blijf bij je leest. ‘
  Tegelijkertijd werkte de BVD hard aan zijn imago. Door
  meer aanwezig te zijn in de samenleving werd de dienst nor-maler
  en meer geaccepteerd gevonden. Allerlei organisaties
  en instituten knoopten voor korte of lange tijd banden met de
  BVD aan. De dienst zelf laat regelmatig onderzoek doen door
  wetenschappers en begon begin jaren negentig met een
  klankbordgroep, voornamelijk bestaande uit medewerkers
  van maatschappelijke organisaties als de Anne Frank
  Stichting en het Nederlands Centrum Buitenlanders. Eens in
  de zoveel tijd had men overleg met deze groep. Al stierf het
  project een zachte dood, beetje bij beetje verdween wel het
  gleufhoedenimago en ontstond een beeld van een normale
  ambtenarenorganisatie vol goede bedoelingen.
  Maar het ging natuurlijk om meer dan alleen image-building.
  Er moest ook daadwerkelijk arbeid gecreerd wor-den.
  Daartoe heeft de dienst zichzelf ook diverse keren nieu-we
  werkterreinen toebedeeld. Het verband tussen deze nieu-we
  onderwerpen en de taken van de BVD is nogal eens ver te
  zoeken. De opdracht van de BVD is kort gezegd het verzame-len
  van gegevens over organisaties en personen die door de
  doelen die zij nastreven of door hun activiteiten een potentieel
  gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische
  rechtsorde, de staatveiligheid of andere gewichtige belangen.
  Tal van terreinen waarop de BVD zich de laatste jaren heeft
  begeven hebben hiermee niets of nauwelijks iets te maken.
  Ook de werkwijze op een terrein dat wel binnen het taken-pakket
  van de BVD zou passen, de mogelijke aanwezigheid van
  gewelddadige fundamentalistische organisaties in Nederland,
  geeft te denken. De BVD bracht grote delen van de islamitische
  nut en nadeel van inlichtingendiensten | 201
  gemeenschap in Nederland in kaart en moest telkens weer tot
  de conclusie te komen dat er weliswaar fundamentalisten
  zijn, maar dat hun gedachtegoed bij de overgrote meerderheid
  van de in Nederland verblijvende moslims niet aanslaat.
  Reden om te stoppen met het in de gaten houden van islami-tische
  personen en organisaties was dit echter niet.
  Daarnaast belemmert onderzoek van de BVD juist ook de
  nodige publieke discussie over fundamentalisme in de
  Nederlandse samenleving. Ook de openbare rapportages van
  de dienst blijven namelijk gebaseerd op geheime bronnen.
  Dat maakt de uitkomst oncontroleerbaar, wat de openbare
  discussie remt.
  Openbare discussie over deze onderwerpen is juist gebaat
  bij openbaarheid. Dat het ook juist anders kan bewees nova
  met een uitzending over fundamentalistische imams op 13
  juni 2002. Met een verborgen camera had nova uitspraken
  van een aantal imams vastgelegd, die de nodige vragen oprie-pen.
  De oproepen tot martelaarschap tegen de vs en Israel en
  de uitspraken over de behandeling van vrouwen volgens de
  islamitische wetten leidden tot algemene verontwaardiging en
  openbare discussies.
  Waarom kiest de BVD er eigenlijk voor om deze herorin-tatie
  te zoeken in plaats van zich neer te leggen bij het weg-vallen
  van zijn belangrijkste taakgebied (‘ De Russen’) en naar-gelang
  in te krimpen? Het klassieke verhaal is dat de dienst
  zich, net als iedere andere organisatie, in tijden van verande-ring
  met name richt op het eigen voortbestaan. Dit is zeker
  voor een deel waarheid, maar tegelijkertijd is een inlichtin-gen-
  en veiligheidsdienst ook een organisatie waar vaak een
  beroep op wordt gedaan als andere middelen falen of wanneer
  er een algemeen gevoel van angst of onzekerheid heerst.
  De wil tot behoud van de dienst kwam niet alleen van de BVD
  zelf . Met name vanuit de politiek bestond grote aarzeling om
  de dienst in te krimpen. Van deze aarzeling heeft de dienst
  handig gebruik gemaakt. Door de veranderde presentatie en
  nieuwe doelgroepen heeft de BVD nu veel meer speelruimte
  dan menigeen begin jaren negentig had verwacht. De vraag
  waar dit allemaal toe zou kunnen leiden werd niet gesteld.
  Het is niet vanzelfsprekend dat de politiek zich zo ruimhartig
  achter de BVD stelt, een dienst die uitsluitend kan functione-
  ren door het consequent schenden van privacy en grondrech-ten.
  De dienst is in het verleden vaak niet in staat geweest om
  bijvoorbeeld aanslagen te voorkomen. De successen die de
  BVD wel boekte, lagen dikwijls op het terrein van politie en jus-titie,
  zoals de opsporing van extreem-rechtse activisten die een
  joodse begraafplaats hadden vernield. Er wordt vaak verwezen
  naar de noodzaak van een geheime dienst in de strijd tegen
  bijvoorbeeld internationaal terrorisme en de verspreiding van
  (kennis over) atoom-, bacteriologische en chemische wapens.
  Ook op deze terreinen is zelden of nooit iets gebleken van
  enig succes. Wat terrorisme betreft, zijn er zelfs voorbeelden
  van het tegendeel, namelijk dat de BVD en andere inlichtin-gendiensten
  ten behoeve van een verbeterde inlichtingenposi-tie
  zelf actief deelnemen in terroristische groepen. Daarbij
  komt nog eens dat, zeker in Europees verband, lang niet altijd
  duidelijk is wat er onder terrorisme en ondersteuning van
  terrorisme verstaan moet worden. Wanneer Nederland zich
  zou verbinden aan een Europese strijd tegen terrorisme, moet
  het rekening houden met de veel repressievere wetgeving van
  bijvoorbeeld Spanje, Itali en Duitsland op dit gebied.
  Door het gebrek aan enige serieuze (politieke) controle
  hebben we te maken met diverse ernstige risico’s. Ten eerste
  is er geen duidelijkheid over de activiteiten van de dienst. In
  hoeverre houdt hij zich aan de wet? Hanteert hij begrippen als
  proportionaliteit (zet men niet veel te zware middelen in
  tegen relatief kleine problemen) en subsidiariteit (kunnen
  bepaalde problemen niet beter door een andere dienst behan-deld
  worden dan door een geheime dienst)? Heeft hij enig oog
  voor privacy? Deze en andere vragen kunnen niet of hooguit
  negatief worden beantwoord. Evenmin is er controle mogelijk
  op de e=ectiviteit en rentabiliteit van de dienst. Is hij wel bezig
  met het bestrijden van risico’s of is er, ten behoeve van de
  eigen informatiepositie, eerder sprake van ondersteuning van
  deze risico’s. Wordt er geen geld en menskracht genvesteerd in
  grote onzin? Door gebrek aan toezicht is hier moeilijk antwoord
  op te geven, maar wat er mondjesmaat naar buiten komt over
  de BVD, doet vermoeden dat het lang niet altijd goed gaat.
  Voor veel van de terreinen waar de nieuwe BVD, de AIVD
  zich op begeeft, hebben we allang andere (overheids) diensten.
  nut en nadeel van inlichtingendiensten | 203
  Georganiseerde misdaad is een taak van politie en justitie.
  Corruptie van ambtenaren kan onderzocht worden door (over-heids)
  accountants. En voor zover er al een probleem is rond
  integratie van allochtonen, ligt hier meer een taak voor regio-nale
  overheden, scholen, migrantenorganisatie’s en derge-lijke,
  dan voor een geheime dienst. Economische spionage is
  voor een deel de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven
  zelf . Daarnaast houden ook bijvoorbeeld de Economische
  Controledienst en het ministerie van Economische Zaken
  zich hier al mee bezig.
  Dan blijft er nog een categorie over waar de AIVD nu feite-lijk
  alleen actief is: (internationaal) terrorisme en de versprei-ding
  van massavernietigingswapens. Aangezien in beide
  gevallen sprake is van strafbare feiten, hebben politie en justi-tie
  hier ook bevoegdheid. Zij kunnen, binnen de huidige
  wetgeving, ook voorbereidingshandelingen opsporen en orga-nisaties
  in kaart brengen die zich (mogelijk) bezighouden met
  strafbare feiten of van plan zijn strafbare daden (misschien) te
  plegen. Daarvoor hebben zij bovendien een zeer breed scala
  aan bevoegdheden tot hun beschikking, zoals bijvoorbeeld
  vastgelegd in de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden.
  Politie en justitie zijn weliswaar ook geen bolwerken van
  openheid, maar zij kunnen in elk geval veel beter gecontro-leerd
  worden door rechters en politiek. Een goed voorbeeld
  hiervan is de Commissie-Van Traa die politie en justitie op de
  vingers tikte over ongeoorloofde opsporingsmethoden.
  De val van de Berlijnse muur was een mooi moment
  geweest om een uitgebreide discussie te houden over de func-tie
  en het functioneren van de BVD. Helaas is dit niet of nau-welijks
  gebeurd. Toch blijft er ook ruim tien jaar later maar
  n conclusie over. Het is de hoogste tijd de AIVD grondig in
  te krimpen of, misschien nog beter, helemaal af te scha=en.
  Geheime diensten hebben nu eenmaal een geheel eigen dyna-miek
  en over het algemeen een eigen agenda. Dit maakt dat
  zij een geschiedenis hebben van meer kwaad dan goed doen.
  Dat de controle op deze diensten volledig tekortschiet draagt
  hier zeker aan bij. Het zou een grote stap vooruit zijn om het
  takenpakket over te hevelen naar andere capabele, beter
  gecontroleerde organisaties.