• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD

  Bij het toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid
  en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD
  Het onderzoek van de Commissie heeft zich gericht op de rechtmatigheid van de inzet van
  de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD in de
  periode van september 2010 tot en met augustus 2011. Deze bevoegdheden zijn neergelegd
  in de artikelen 25 en 27 van de Wiv 2002 en mogen enkel worden ingezet indien dit
  noodzakelijk is in het kader van de veiligheidstaak of de inlichtingentaak buitenland van de
  AIVD. Ook is wettelijk vereist dat de inzet van deze bevoegdheden proportioneel en
  subsidiair is en voldoet aan in de Wiv 2002 neergelegde zorgvuldigheidsvereisten.
  De Commissie constateert dat de AIVD bij de inzet van de afluisterbevoegdheid doordacht
  te werk gaat. Zij heeft in de door haar onderzochte operaties geen onrechtmatigheden
  geconstateerd. Dit is gezien het grote aantal onderzochte operaties een compliment waard.
  Op enkele punten constateert de Commissie evenwel dat er sprake is van
  onzorgvuldigheden, vooral ten aanzien van de motivering van operaties.
  Voor een deugdelijke motivering is van belang dat de AIVD hierin alle beschikbare relevante
  informatie betrekt. Alleen dan kan zorgvuldig worden afgewogen of de privacyinbreuk die
  gepaard gaat met de inzet van de afluisterbevoegdheid inderdaad noodzakelijk,
  proportioneel en subsidiair is. De Commissie heeft in één geval geconstateerd dat contraindicaties
  inzake de dreiging die van een target uitging, niet waren opgenomen in de
  motivering. De Commissie signaleert ook dat de AIVD incidenteel omwille van de efficiëntie
  van het inlichtingenwerk parallelle, verschillend gerubriceerde motiveringen aanwendt.
  Naar het oordeel van de Commissie staat dit op gespannen voet met het belang van een
  zorgvuldige en eenduidige motivering.

  De Commissie constateert dat het in het onderzoek van de AIVD naar
  radicaliseringstendensen niet altijd evident is dat de personen of organisaties jegens wie de
  afluisterbevoegdheid wordt ingezet, ook daadwerkelijk aanleiding geven tot het ernstige
  vermoeden een gevaar te zijn voor de nationale veiligheid. De Commissie onderkent het
  belang van dit onderzoek maar benadrukt dat dan wel voortdurend de inzet van bijzondere
  bevoegdheden jegens deze personen of organisaties kritisch geëvalueerd dient te worden. Zij
  heeft in één geval geconstateerd dat de AIVD gedurende enkele jaren bijzondere
  bevoegdheden heeft ingezet zonder duidelijkheid te hebben verkregen over de dreiging die
  van de betrokken personen uitging. De Commissie is van oordeel dat de inzet van de
  afluisterbevoegdheid met name in de laatste periode van dit onderzoek zich op het
  grensgebied bevond van wat wettelijk is toegestaan. In één geval zijn door de AIVD
  bijzondere bevoegdheden ingezet tegen een persoon die een bepaalde boodschap wilde
  publiceren waarvan volgens de AIVD niet uit te sluiten was dat deze opgevat kon worden
  als een oproep tot activisme of geweld. De Commissie vindt deze formulering te ruim. Voor
  ii
  de inzet van een bijzondere bevoegdheid moet immers gemotiveerd worden dat er een
  ernstig vermoeden van een gevaar is.
  In één geval constateert de Commissie dat de AIVD de afluisterbevoegdheid heeft ingezet
  terwijl er belangrijke redenen waren om voorafgaande hieraan de MIVD de consulteren.
  Hierdoor had de AIVD niet alleen mogelijk operationeel relevante informatie kunnen
  verkrijgen, ook kan zo voorkomen worden dat beide diensten zich los van elkaar met
  dezelfde operationele aangelegenheden bezighouden.
  De Commissie onthoudt zich, net als in twee eerdere rapporten waarin dit onderwerp ter
  sprake kwam, van een oordeel over de rechtmatigheid van de selectie van Sigint door de
  AIVD. Bij de inzet van deze bevoegdheid licht de AIVD vaak niet toe aan wie de nummers
  en technische kenmerken toebehoren en waarom deze telecommunicatie dient te worden
  geselecteerd. Deze problematiek lijkt eigen aan de selectie van Sigint, de Commissie heeft dit
  onlangs ook ten aanzien van de MIVD geconstateerd. De motiveringsvereisten van de Wiv
  2002 zijn evenwel strikt, aangezien bij de selectie van Sigint kennis wordt genomen van de
  inhoud van communicatie van personen en organisaties. In het eind 2011 uitgebrachte
  toezichtsrapport 28 inzake de inzet van Sigint door de MIVD heeft de Commissie het
  juridisch kader voor het gehele proces van de inzet van Sigint uiteengezet en
  aanknopingspunten gegeven voor een betere motivering. De Commissie zal dan ook in het
  volgende diepteonderzoek naar de inzet van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot
  de selectie van Sigint door de AIVD nagaan in hoeverre de motivering van de selectie van
  Sigint is verbeterd.

  Het rapport is te vinden bij CTIVD

  Reactie van de minister

  Persbericht