• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Aanwijzing onderwerpen inlichtingentaak AIVD

  Pages 1–1 from Untitled
  Page 1
  Besluit van 10 juli 2002 tot de aanwijzing
  van onderwerpen als bedoeld in
  artikel 6, tweede lid, onder d, van de
  Wet op de inlichtingen-en veiligheids-diensten
  2002

  10 juli 2002/ Nr. 02G434823
  De Minister-President, Minister van
  Algemene Zaken, handelend in over-eenstemming
  met de Ministers van
  Binnenlandse Zaken en
  Koninkrijksrelaties en Defensie;
  Gelet op artikel 6, tweede lid, onder
  d, van de Wet op de inlichtingen-en
  veiligheidsdiensten 2002;

  Besluit:
  Artikel 1
  Als onderwerpen op het terrein waar-van
  onderzoek wordt verricht als
  bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder
  d, van de Wet op de inlichtingen-en
  veiligheidsdiensten 2002 worden in
  het belang van de nationale veiligheid
  aangewezen:
  a. risico’s voor het functioneren van
  voor Nederland relevante internatio-nale
  organisaties en voor de samen-werking
  met de aan die organisaties
  deelnemende landen;
  b. politieke, etnische of religieuze
  spanningen of geschillen in specifieke
  landen of regio’s, ongeacht of zij bin-nen
  of tussen landen optreden, die
  kunnen leiden tot een bedreiging voor
  de internationale stabiliteit of de
  internationale rechtsorde;
  c. de infrastructuur voor internatio-naal
  terrorisme;
  d. ontwikkelingen in herkomstlanden
  van in Nederland verblijvende
  migranten;
  e. ontwikkelingen in landen die rele-vant
  zijn in het kader van de prolife-ratie
  van massavernietigingswapens
  en hun overbrengingsmiddelen;
  f. factoren die destabiliserende
  invloed hebben op de (inter) nationale
  rechtsorde, zoals drugs-, wapens-,
  diamant-en mensenhandel, mensen-smokkel
  en het witwassen van geld.

  Artikel 2
  De aanwijzing van deze onderwerpen

  laat onverlet de activiteiten die de
  Militaire Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst in het kader van de
  taken bedoeld in artikel 7 van de Wet
  op de inlichtingen-en veiligheidsdien-sten
  2002 verricht.

  Artikel 3
  Dit besluit treedt in werking met
  ingang van 12 juni 2002 en vervalt
  met ingang van 1 januari 2003.

  Dit besluit wordt met de toelichting
  in de Staatscourant geplaatst.

  De Minister-President,
  Minister van Algemene Zaken,
  W. Kok.

  Toelichting
  Het besluit strekt er toe invulling te
  geven aan het bepalen van de onder-werpen
  waarop de inlichtingentaak
  van de Algemene Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst zich richt conform
  artikel 6, tweede lid, onder d, van de
  Wet op de inlichtingen-en veilig-heidsdiensten
  2002.
  Gekozen wordt voor een in de tijd
  beperkte aanwijzingsperiode. Uiterlijk
  1 januari 2003 worden de onderwer-pen
  opnieuw beoordeeld en vastge-steld.

  Het besluit zelf kent geen rubrice-ring.
  De nadere uitwerking naar
  aspecten, landen en regio’s is om
  redenen van nationale veiligheid vast-gelegd
  in een bijlage bij dit besluit die
  Stg. GEHEIM is gerubriceerd.
  De onderwerpen van onderzoek
  zijn deels aangewezen om inlichtingen
  te verzamelen die de Nederlandse
  regering in staat stellen bij het bepa-len
  van standpunten en bij het voeren
  van internationale onderhandelingen,
  te beschikken over de informatie die
  via andere, bijvoorbeeld diplomatie-ke,
  kanalen niet of moeilijk te verkrij-gen
  is. Het gaat hier om het inwinnen
  van ontbrekende maar cruciale gege-vens
  die ofwel bij andere inlichtingen-diensten
  voorhanden zijn ofwel met
  eigen inspanningen verkregen kunnen
  worden. Dit betekent dat de AIVD-activiteiten
  complementair zijn aan de

  bestaande taken van het Ministerie
  van Buitenlandse Zaken en zijn verte-genwoordigingen
  in het buitenland.
  Daarnaast zijn er onderwerpen
  aangewezen die betrekking hebben op
  het verzamelen van inlichtingen
  betreffende andere landen die de
  AIVD in staat stellen toekomstige
  dreigingen eerder te onderkennen en
  bestaande dreigingen beter te door-gronden.
  Concrete dreigingen worden
  reeds in het kader van de voor de
  binnenlandse veiligheidstaak bestaan-de
  bevoegdheden en procedures zoals
  vastgelegd in artikel 6, tweede lid,
  onder a, van de WIV 2002 onder-zocht.

  In aanvulling hierop wordt nog
  opgemerkt dat de inlichtingentaak
  betreffende andere landen niet alleen
  beoordeeld moet worden op onmid-dellijk
  nut voor Nederland in enge
  zin, maar dat gezamenlijke Europese
  en bondgenootschappelijke inspannin-gen
  eveneens meewegen bij de beant-woording
  van de vraag of en in hoe-verre
  een en ander in het belang is
  van de nationale veiligheid. De
  opbrengst van het onderzoek naar de
  genoemde onderwerpen kan worden
  ingebracht in het kader van bilaterale
  en multilaterale samenwerking.
  De aanwijzing van de onderwerpen
  betekent niet dat er sprake is van een
  op basis van uitsluiting scheppen van
  enige vorm van exclusiviteit voor de
  AIVD of de MIVD ten aanzien van
  de te onderzoeken onderwerpen, noch
  dat er sprake is van een geografische
  verdeling van landen of regio’s tussen
  beide diensten. Waar sprake is van
  een overlap van de activiteiten van de
  AIVD en de MIVD, bijvoorbeeld bij
  het onderwerp proliferatie, geldt dat
  beide diensten de activiteiten zorgvul-dig
  afstemmen. In algemene zin geldt
  dat de AIVD en de MIVD relevante
  informatie onverwijld delen.

  De Minister-President,
  Minister van Algemene Zaken,
  W. Kok.

  Uit: Staatscourant 15 juli 2002, nr. 132 / pag. 7 1

  AZ
  Aanwijzing onderwerpen inlichtingentaak AIVD
  1