• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Korte bibliografie van recente publicaties over Nederlandse inlichtingdiensten

  Uit : VD-Amok-special over inlichtingendiensten

  december 1998

  Samenstelling: Kees Kalkman
  T. Barkhuysen: Artikel 8 juncto 13 EVRM: De sleutel die past op het slot van de BVD-dossierkast? De uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 1994 in de zaken Van Baggem en Valkenier tegen de Minister van Binnenlandse Zaken. In: Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten NJCM-Bulletin december 1994 blz. 966.
  Binnenlandse Veiligheidsdienst: De politieke Islam in Nederland, Leidschendam 1998, 20 blz. met een overzicht van politieke islamgroeperingen in Nederland.


  Binnenlandse Veiligheidsdienst: Jaarverslag 1997, Den Haag 1998, 65 blz.

  Sinds 1991 publiceert de BVD een Jaarverslag dat enig inzicht biedt in een aantal aandachtsgebieden van de dienst, de samenwerking met andere diensten en klachten en inzageverzoeken.
  D. Engelen: Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Sdu Den Haag 1995, 476 blz. met bronnenoverzicht en register.

  Officiële geschiedschrijving van de BVD tot de jaren zestig.
  D. Engelen: Oorzaken, aard en omvang van de oneigenlijke vernietiging van archiefmateriaal van de MID in de periode 1993-1998 (Den Haag 1998), 10 blz. met als bijlage een kort historisch overzicht over de MID.
  B. de Graaff: Ongelukkige poging tot rehabilitatie van de geheime diensten. NISA Nieuwsbrief 1998/2 blz. 15.

  Beschouwing over het nieuwe wetsontwerp dat de activiteiten van de diensten moet regelen. Het is de vraag of het voldoet aan de eisen van het Europese hof.
  A.J. van Hulst: De Russen komen niet meer. Inlichtingendiensten wat nu? In: Militaire Spectator 1994/1 blz. 29.

  Gevolgen van de ontbinding van het Warschaupakt en het verdwijnen van de IDB voor de militaire dienst.
  Jansen & Janssen: Opening van zaken. Een ander BVD-verslag. Ravijn Amsterdam 1993, 160 blz. met index.

  Alternatief jaarverslag met artikelen over BVD, IDB, affaires, RARA, Suriname.
  Jansen en Janssen: Welingelichte kringen. Inlichtingenjaarboek 1995. Ravijn Amsterdam 1995, 148 blz. met index.

  Kritisch jaarboek met artikelen over Opstand, RID, MID, de ‘speciale dienst’ van de Marechaussee en affaires.
  M.W. Jensen en G.J. Platje: De MARID – De Marine Inlichtingendienst van binnenuit belicht, Sdu Den Haag 1997, 422 blz. met overzicht van MARID-functionarissen en namenregister.

  Sterk door persoonlijke herinneringen gekleurd, weinig echte onthullingen, wel vrijwel de enige publikatie over het onderwerp.
  K. Kalkman: Nederlandse wapens en opleiding spionnen Bouterse. Transporten gingen door na decembermoorden. In: VD AMOK 1996/3 blz. 13.
  F.A.C. Kluiters: De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Sdu Den Haag 1993, 460 blz. met index van inlichtingendienstpersoneel, uitgebreid bronnenoverzicht en register.

  Het standaardwerk over dit onderwerp, met veel organisatorische en biografische gegevens, minder over activiteiten.
  F.A.C. Kluiters: De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Supplement. Sdu Den Haag 1995, 255 blz. met bronnenoverzicht en register.

  Vooral over afluisteren, de MID en de Nederlandse dienst in Suriname.
  F.A.C. Kluiters: Een nieuw wettelijk kader voor de inlichtingendienst: echte openheid? Staatscourant van 27 februari 1998. (ook gepubliceerd in NISA-nieuwsbrief 1998/1).

  Het nieuwe wetsontwerp ademt de geest van de opstellers: de inlichtingendiensten zelf. Het doet weinig recht aan de optiek van buitenstaanders.

  Militaire Inlichtingendienst: Jaarverslag 1997, Den Haag 1998, 38 blz. met organisatieschema.

  Het eerste jaarverslag van de MID waarin onder meer wordt ingegaan op de verschillende taken, het verzamelen van gegevens, Wob-verzoeken en de archieven.
  Ministerie van Defensie, Defensie archieven-, registratie- en informatiecentrum (DARIC): Rapportage inventarisatie archieven MID, november 1995-juni 1996, Den Haag 1996.

  Rapport over de archiefvernietiging bij de MID met gegevens over de opbouw van de archieven.
  NISA Nieuwsbrief, Postbus 18210 1001 ZC Amsterdam.

  Huisorgaan van de Netherlands Intelligence Studies Association, waarin vier keer per jaar nieuws, een lopende bibliografie en relevante tijdschriftenoverzichten en internetpagina’s worden gepubliceerd.
  J.F.M. Pouw: Naar een ‘Europees binnenlands veiligheidsbeleid’? Europese samenwerking en de ‘autonomie’ van nationale veiligheidsdiensten. Clingendael Den Haag 1995, 173 blz. met literatuuroverzicht.

  Grondig overzicht van Europese samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid en politie. Enkele hoofdstukken behandelen de plaats van de BVD hierin.
  S.J.G. Reyn en F.M. Bazen: Inlichtingen in een nieuwe veiligheidssituatie. Naar een nieuwe vorm van inlichtingenstudies in de KL. In: Militaire Spectator 1993/9 blz. 397.

  Veranderde militaire inlichtingenbehoefte als gevolg van VN-taken.
  Rijksarchiefdienst/PIVOT: Inlichtingendienst Buitenland. Een institutioneel onderzoek naar de Buitenlandse Inlichtingendienst/Inlichtingendienst Buitenland (1946-1996). PIVOT-rapport nr. 30, Den Haag 1996, 86 blz. met organisatieschema’s. Tekst: D. Engelen.

  Het resultaat van een zogeheten institutioneel onderzoek naar het handelen van de BID/IDB is een overzichtelijk compendium over deze dienst.
  De Rode Oortjes: Wie niet weg is, is gezien. De marechaussee bespioneert anti-militaristen. Ravijn Amsterdam 1993, 76 blz.

  Activiteiten van marechaussee en BVD en een beschouwing over de inlichtingendienst van de marechaussee.
  F. van der Spek: Een kwalijk gezwel. In: VD AMOK 1998/1 blz. 12.

  Binnen de Nederlandse staatsrechtelijke structuur is voor de BVD en andere diensten geen plaats.
  Stichting Backslash, Buro Jansen & Janssen en Stichting Hacktic: De muren hebben oren…. Een gids tegen afluisteren.

  Technische invalshoek. Het afluisteren door de diensten komt ter sprake.
  De tragiek van een geheime dienst. Een onderzoek naar de BVD in Nijmegen. 1990, 221 blz.

  Verslag van een contra-observatie door de Nijmeegse linkse beweging. Ook informatie over PID, CRI en CID.
  Tweede Kamer: Beheren en beweren. Rapport van de werkgroep Onderzoek archieven van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Den Haag 1998, 224 blz. met bijlagen en de weergave van de gevoerde gesprekken (TK 1997-1998, 25809, nrs. 4-5).
  G. de Valk: De BVD en inlichtingenrapportages. Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, KU Nijmegen 1996, 280 blz. met index.

  Kritisch onderzoek naar de manier waarop de BVD met de feiten omgaat met als case-study een uitgelekt kwartaaloverzicht van de BVD over de anti-kernenergiebeweging.
  G. de Valk: Frustratie en koudwatervrees. De ‘linkse’ discussie over de BVD. In: VD AMOK 1997/5 blz. 12.

  Pleidooi voor een controleerbare inlichtingendienst.
  Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten: Activiteitenverslag 1997. Brussel 288 blz.

  Een onderdeel van dit verslag van de Belgische parlementaire controlecommissie is een 40 blz. tellende samenvatting van de situatie in Nederland wat betreft wetgeving, bevoegdheden, werkwijze en controle.
  G. Zoutendijk, J. de Ruiter en S. Miedema, Rapport van de Commissie van Drie, Den Haag 1995, 27 blz.

  Rapport in opdracht van de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over de archiefvernietiging. Bevat informatie over opbouw van het BVD-archief.