• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Werkafspraken tussen het openbaar ministerie en de BVD

  Secretariaat vergadering van procureurs-generaal Gedeelte notulen PG-vergadering dd. 30-6-1993 nr 12

  Toegezonden aan: mr Docters van Leeuwen

  WBO 3. Besipreking met hoofd BVD

  De vergadering beschikt over het-jaarverslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over 1992, een notitie inzake de werkafspraken tussen het openbaar ministerie en de BVD betreffende het overleg, bedoeld in artikel 22, derde lid van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en een agendavoorstel voor de bespreekpunten. Deze bespreekpunten zijn: het jaarverslag BVD over 1992, bekrachtiging werkafspraken BVD/OM, rol van de BVD met betrekking tot de bestuurlijke integriteit en de samenwerking BVD-politie.

  Ter vergadering zijn aanwezig de heer mr A.W.H. Docters van Leeuwen (Hoofd BVD) en de heer mr T.P.L. Bot (gedetacheerd officier van justitie bij de BVD). De voorzitter heet beiden welkom. Hij stelt voor de bespreking volgens de voorgestelde punten te laten plaatsvinden. Hij geeft vervolgens het woord aan de heer Docters van Leeuwen. Deze geeft in het kort enkele belangrijke punten voor het OM uit het ‘ jaarverslag weer. Die punten zijn ook apart opgevoerd en krijgen nog de aandacht. Ten aanzien van de notitie inzake de werkafspraken tussen BVD en OM over de informatie-uitwisseling zoals bedoeld in artikel 22 derde lid van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten merkt hij op dat de voorstellen zijn gebaseerd op evaluatie van de gang van zaken tot nu toe. De landelijk officier van justitie voor terreur (mr Varekamp) is op zich tevreden over zijn informatiepositie. Desondanks is het gewenst een regeling overeen te komen voor het overleg tussen BVD en OM voor het geval er toch verschillen van inzicht bestaan. Die regeling is in de notitie weergegeven en komt er in hoofdlijnen op neer dat de landelijk officier het overleg voert inzake terroristische misdrijven en de PG-portefeuillehouder daarover inlicht. indien het aangelegenheden in een ander ressort betreft zal deze zijn ambtgenoten daarover inlichten. Bij overige misdrijven zal de landelijk officier tevens de desbetreffende hoofdofficier inlichten. In alle gevallen kunnen het hoofd BVD en de PGportefeuillehouder ook zelf het overleg voeren. De vergadering stemt in met de notitie en besluit deze in afschrift aan de hoofdofficieren te verzenden. Tevens besluit de vergadering[ de landelijk officier van justitie aan te wijzen als contactfunctionaris voor het OM voor informatie van het OM die relevant kan zijn voor de BVD en eveneens als contactfunctionaris voor de BVD voor informatie over andere zaken dan terreu die relevant kan zijn voor het OM. De heer Docters van Leeuwen vervolgt zijn inbreng met enkele opmerkingen over het vraagstuk van de bestuurlijke integriteit. De BVD is in dit verband begonnen met een zeer uitvoerige en systematische analyse van incidenten op het terrein van het beleid, de uitvoering van het beleid en de concrete uitvoering en toezicht. De heer Docters van Leeuwen merkt op dat de aandacht voor de bestuurlijke integriteit voortkomt uit de betrokkenheid van de BVD bij de aanpak van de zware georganiseerde criminaliteit. Het startpunt is daarbij voor de BVD niet de zware georganiseerde criminaliteit als zodanig maar het effect dat georganiseerde criminaliteit heeft op belangen die de BVD wordt geacht te beschermen. Daarnaast is het noodzakelijk de aanverwante buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten een aanspreekpunt te bieden voor de activiteiten die zij ten aanzien van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelen en deze activiteiten onderling te coórdineren. Hij wijst tenslotte op de noodzaak van internationale operaties om in zeer grote internationale criminele organisaties binnen te dringen. Het gaat daarbij om operaties die pas op zeer lange termijn tot resultaten zullen leiden. PG-Den Bosch merkt op dat ook de politie nationaal en internationaal zich op dergelijke operaties zal richten. Hij acht afstemming tussen politie en BVD noodzakelijk. De heer Docters van Leeuwen antwoordt dat wordt beoogd dergelijke operaties van meet af aan gezamenlijk met de politie op te starten en uit te voeren. De heer Docters van Leeuwen geeft tot slot een uiteenzetting over de verbetering van de relatie tussen BVD en politie. Dit wordt ook wel aangeduid als het project HERMANDAD. In dit kader heeft hij al enkele gesprekken gehad met regionale driehoeken. Naast verbeteringen van de werkrelaties stonden afspraken over informatie-uitwisseling op het gebied van de openbare orde in die gesprekken centraal. In de loop van dit jaar zal hij de overige driehoeken bezoeken. De heer Docters van Leeuwen nodigt tot slot de vergadering uit voor een volgende ontmoeting bij de BVD. De voorzitter dankt namens de vergadering de heer Docters van Leeuwen en de heer Bot voor hun aanwezigheid en neemt de uitnodiging voor een volgend overleg bij de BVD gaarne aan.