• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Brief aan Minister Peper: oprichten CICI

  Ministerie van Binnenlandse Zaken
  T.a.v. minister A. Peper
  Postbus 20011
  2500 EA Den Haag

  Ons Kenmerk: 00/011/VV

  Betreft: oprichten CICI

  Amsterdam, 1 februari 2000

  Geachte minister,

  Door middel van deze brief willen Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en Stichting Greenpeace Nederland uw aandacht vragen voor het volgende.
  Half oktober kwamen Telegraaf en andere media met het bericht dat politie en BVD plannen hebben tot het oprichten van een Centraalpunt Informatie Cordinatie Grote Infrastructurele Projecten, kortweg CICI genoemd. Een onderzoeksbureau heeft onlangs via de Wet Openbaarheid Bestuur meer informatie verkregen over het CICI. Deze informatie verontrust ons zeer.

  De doelstelling van het CICI wordt in haar werkplan als volgt geformuleerd: De politie heeft in een zo vroeg mogelijk stadium zicht op activiteiten en ontwikkelingen rond grote infrastructurele projecten welke een impact hebben of kunnen gaan hebben op de openbare orde. Dit leidt tot de volgende taakstelling: Het inwinnen van informatie over groepen en organisaties die tot doel hebben de aanleg van infrastructurele werken te verhinderen dan wel te bemoeilijken. Deze ingewonnen informatie dient vervolgens samengebracht, geanalyseerd en geëxploiteerd te worden. Tevens heeft CICI een directe verbinding met de BVD.

  Stichting Greenpeace Nederland, Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie zijn open en transparante organisaties die gerechtelijke uitspraken eerbiedigen. Wij hebben de afgelopen jaren getracht de aanleg van een aantal infrastructurele werken die volgens onze overtuiging in strijd waren met duurzaamheidsdoelstellingen te verhinderen , in de eerste plaats door ons te richten op de politieke besluitvorming en in de tweede plaats door gebruik te maken van onze juridische rechten. Voorbeelden daarvan zijn de publieke meningsvorming en de strijd rond de gasboringen in de Waddenzee, de Betuwelijn of de vijfde baan voor Schiphol. De in het werkplan geformuleerde taakstelling maakt onze organisaties tot onderwerp van politieonderzoek.

  Bij het werkplan van het CICI is een lijst gevoegd met Acties die mede de aanleiding vormen voor de oprichting van het CICI. Op deze lijst komen nogal wat activiteiten voor waarvoor de politie (en de BVD) naar onze overtuiging geen belangstelling behoort te hebben en waarover ook geen informatie behoort te worden ingewonnen. Het betreft hier bijvoorbeeld een voorbereidende vergadering van een manifestatie tegen de Betuwelijn, georganiseerd door de dorpsvereniging van Slijk Ewijk. Ook de grote landelijke actiedag Trek de Groene Grens van Vereniging Milieudefensie op 24 oktober jl. blijkt zich in belangstelling van de politie te hebben kunnen verheugen.

  Ondergetekenden zijn van mening dat in een democratische samenleving een dergelijke brede taakstelling en werkwijze van de politiediensten volstrekt niet past. Het geeft geen pas burgers en maatschappelijke organisaties die gebruik maken van hun democratische vrijheden tot onderwerp te maken van politieonderzoek, waarbij de gegevens ook nog eens kunnen worden uitgewisseld met de BVD. Op deze wijze wordt de bevoegdheid van de BVD (indirect) fors uitgebreid. Deze bevoegdheid strekt zich immers alleen uit tot organisaties en personen die door hun doelstellingen of activiteiten aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor een gewichtig belang van de staat. Een activiteit zoals de actiedag Trek de Groene Grens geeft geen aanleiding tot een dergelijk vermoeden en zou dan ook niet mogen voorkomen op de actielijst bij het werkplan van het CICI.

  U heeft Vereniging Milieudefensie op 15 december jl. bij brief (Uw kenmerk: 1507641/01) verzekerd dat zowel de landelijke organisatie als de plaatselijke groepen als zodanig geen onderwerp van onderzoek van de BVD zijn. Vereniging Milieudefensie had u naar aanleiding van berichten in de pers om opheldering gevraagd over rol en taak van CICI. In reactie daarop gaf u deze verzekering.

  Gezien bovenstaande vragen wij u om het CICI en de taakstelling die aan het CICI is gegeven opnieuw te bezien. Tevens vragen we van u de verzekering dat de werkzaamheden op het terrein van de grote infrastructurele projecten door onze organisaties geen onderwerp zijn van onderzoek door de BVD noch de politie.

  Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet,

  Ad van den Biggelaar
  Directeur Stichting Natuur en Milieu

  Harry Crielaars
  Directeur Stichting Greenpeace Nederland

  namens deze
  Chris Zijdeveld
  Voorzitter Vereniging Milieudefensie