• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • ANP: Nederlander steeds veiliger

  ANP 04/07/2003

  DEN HAAG, 4 juli 2003- Nederlanders zijn steeds minder vaak slachtoffer van een delict en voelen zich ook daadwerkelijk steeds minder vaak onveilig. De waardering voor de politie is echter gedaald, hoewel Nederlanders wel vaker politie op straat zien. Dat staat in de Politiemonitor Bevolking 2003, die de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

  De genoemde brief;

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Den Haag, 4 juli 2003

  Hierbij treft u de uitkomsten aan van de zesde meting in het kader van de
  Politiemonitor Bevolking. Deze tweejaarlijkse onderzoeken worden
  vanaf 1993 verricht naar criminaliteit, onveiligheid en het oordeel over het
  functioneren van de politie. Dit onderzoek geschiedt in opdracht van de
  ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,
  alsmede een groot aantal politiekorpsen. De opzet van het onderzoek is,
  behoudens een aantal kleine wijzigingen, vergelijkbaar met eerdere
  monitoren die vanaf 1993 zijn gehouden.

  De uitkomsten van de Politiemonitor Bevolking worden door vele partijen
  in de praktijk op allerlei manieren gebruikt. Vanuit het idee dat er met deze
  gegevens meer beleidsrelevante informatie moet kunnen worden
  verzameld, hebben wij verdiepende analyses laten verrichten. Dit heeft
  geresulteerd in een beleidsrapport met als thema’s beschikbaarheid van
  de politie, tevredenheid over het contact, onveiligheidsgevoelens,
  overlast, aangifte en geweldsdelicten. Wij bevelen u gaarne deze
  rapporten ter lezing aan. Met deze beleidsrapportage zijn de mogelijk-heden
  tot verdieping echter nog niet uitgeput. De onderzoekgegevens
  bieden mogelijkheden voor verdere studie.

  Ook nieuw is dat wij dit jaar aan het Projectbureau Politiemonitor
  Bevolking de opdracht hebben verstrekt om een speciaal voor de
  Politiemonitor Bevolking vervaardigde grafische softwareapplicatie te
  ontwikkelen. De gebruiker kan met deze software de onderzoeksresultaten
  ordenen, vergelijken en presenteren. Deze software komt voor het einde
  van deze zomer beschikbaar en wordt de politiekorpsen aangeboden.
  In het Landelijk Kader Nederlandse Politie zijn twee prestatieafspraken
  opgenomen, die zijn gebaseerd op de Politiemonitor Bevolking; het betreft
  het oordeel over de beschikbaarheid van de politie en de tevredenheid
  over het laatste contact met de politie.

  Als basisjaar voor deze prestatieafspraken is 2002 gehanteerd. In dat jaar
  is een extra meting gedaan volgens dezelfde opzet als de Politiemonitor
  Bevolking (alleen beperkter van omvang). Wanneer de gegevens uit 2003
  worden vergeleken met de gegevens uit 2002 blijkt, dat zowel de
  beschikbaarheid als de tevredenheid over het laatste contact met de
  politie een positieve ontwikkeling laten zien. Die ontwikkeling wordt in een
  apart rapport, de Prestatiemonitor 2002–2003, beschreven.

  Wat de in de Politiemonitor Bevolking 2003 verzamelde gegevens betreft,
  is een belangrijke constatering dat het veiligheidsniveau ten opzichte van
  de meting in 2001 is verbeterd; burgers voelen zich veiliger dan voorheen.
  Deze monitor toont verder aan, dat er punten zijn die in de toekomst
  verbetering behoeven; de burger is minder te spreken over de behan-deling
  bij aangiften en over de contacten met de politie in het algemeen.

  In het Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving» zijn
  voorstellen gedaan om de veiligheid en leefbaarheid in ons land te
  verbeteren. De maatregelen die in dit verband worden genomen, moeten
  bijdragen aan een verbetering van het oordeel van de burger.

  De Politiemonitor Bevolking bevat in dat kader voor de politie, het
  openbaar ministerie, het openbaar bestuur en de ministeries een veelheid
  aan beleidsrelevante gegevens. Deze monitor is daarom een belangrijk
  instrument dat de vele betrokkenen, die inspanningen verrichten ter
  verhoging van de veiligheid, een schat aan informatie biedt voor een
  effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen.
  Graag verwijzen wij u naar de inhoud van de rapporten.

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  J. W. Remkes
  De Minister van Justitie,
  J. P. H. Donner