• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Brief aan de PvdA Eerste Kamerleden

  Eerste Kamer


  onderwerp: identificatieplicht
  inhoud: Aan de PvdA fractie eerste kamer, afschrift aan GroenLinks en SP

  Betreft wetsvoorstel uitbreiding identificatierplicht.

  Bij de plenaire behandeling van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht op 10 december, na een eerste ronde kritiek van Kamerleden:

  “Voorzitter. Alle interventies van de verschillende leden zouden mij slechts moeten dringen tot compactheid, omdat men zegt: hoe meer ik zeg, des te meer raakt men
  tegen. Ik kan het dus beter kort houden. Er is nu nog een meerderheid. Ik ga ervan uit dat, als ik nu zwijg, die meerderheid er nog is. Dan kunnen wij allemaal naar
  huis gaan.”

   

  Het wetsvoorstel werd aangenomen.

  Aan de Eerste Kamer Fractie PvdA

  Geachte fractieleden,

  Op 16 december december jl. werd door de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor een uitgebreide identificatieplicht aangenomen. Volgens de website van de eerste Kamer
  behelst dit voorstel o.a. Een toon en draagplicht voor de burger. Het wetsvoorstel zoals dat is aangenomen is in strijd met Art.8 EVRM. Er is geen duidelijk aantoonbare
  noodzaak voor de invoering van een algemene identificatieplicht, geen ‘ social pressing need’. Bovendien bevat het wetsvoorstel structurele onduidelijkheden.
  Tijdens het wetsoverleg van 8 december en de plenaire zitting van 10 december is deminister er niet in geslaagd overtuigende argumenten aan te dragen om een inbreuk op
  de persoonlijke vrijheid van iedereen te rechtvaardigen. Wel kwam de minister met een aantal zeer ongelukkige voorbeelden die in de richting gaan van oneigenlijk
  gebruik.

  Voor de PvdA zou het binnensluipen van discriminatie altijd een punt van zorg geweest zijn. De beperking van de bevoegdheid van politie om ‘binnen het kader van
  een redelijke taakuitoefening’ naar een identiteitsbewijs te vragen, biedt geen garantie om discriminatie of anderszins oneigenlijk gebruik te voorkomen. Ik wijs op het simpele feit dat de aanwezigheid van politie in de openbare ruimte betekent dat zij in functie is. De opgelegde beperking is slechts een politiek en geen realistisch argument. Er is geen specifieke doelbinding waarvan een werkelijke beperking uit kan gaan zodat het voorliggende wetvoorstel met recht als algemene
  identificatieplicht moet worden aangeduid.

  Volgens minister Donner zou het alleen de bedoeling geweest zijn om een toonplicht in te voeren, de burger moet terstond een identiteitsbewijs ter inzage kunnen geven aan politie of opsporend ambtenaar. Het woord draagplicht wordt geschrapt maar met een oneigenlijke constructie alsnog impliciet opgelegd. De sanctie van 2250 euro is ook onevenredig hoog, het niet willen of kunnen tonen van een identiteitsbewijs is
  ook geen overtreding die in verhouding staat tot andere delicten in de openbare ruimte waarvoor een geldboete van de tweede categorie wel gerechtvaardigd is. De rechtsbescherming van burgers die niet akkoord gaan met controle en de boete is onvoldoende.

  Er zijn reeds voldoende mogelijkheden om de identiteit van personen te controleren bij verdenking van een strafbaar feit. Overtuigende argumenten en bewijzen dat criminaliteitsbestrijding wordt verbeterd met de invoering van een algemene identificatieplicht ontbreken. Ik wijs u in dit verband op het vergelijkend onderzoek uitgevoerd door de burgerrechtorganisatie Liberty naar het effect van ID bewijzen in EU landen cards dat ook bij de PvdA bekend is. Met de introductie van het pakket antiterrorisme maatregelen door het tweede kabinet Kok werd besloten geen algemene identificatieplicht in te voeren omdat dit nauwelijks een bijdrage levert aan criminaliteits en terrorismebestrijding. De ommezwaai die de PvdA heeft gemaakt op het partijcongres in Zwolle, ligt niet in verlengde van een duidelijke visie maar
  is een compromis aan het CDA toen er werd onderhandeld over een regeerakkoord.

  Nu de PvdA in de oppositie is, is het mi. niet politiek noodzakelijk om een ondeugdelijk wetsvoorstel politiek te steunen. Bovendien is de motie van de PvdA voor gratis identiteitsbewijzen voor minder vermogenden, verworpen en dan zwijgen we nog over het feit dat kinderen van 14 jaar met een identificatieplicht worden opgezadeld. Het zou de PvdA sieren het huidige wetsvoorstel alsnog terug te verwijzen en op het gebied van veiligheid te kiezen voor een duurzame ‘realpolitiek’ waarbij de rechten van onschuldige burgers worden gerespecteerd.

  Met vriendelijke groeten,

  Johan van Someren

  Bijlage