• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Brief van de informateurs 28637

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  ’s-Gravenhage, 16 mei 2003

  Daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin doen wij u hierbij
  toekomen het Hoofdlijnenakkoord voor een kabinet van CDA, VVD en D66
  van 16 mei 2003, waarmee de Tweede-Kamerfracties van genoemde
  partijen heden hebben ingestemd. Het hoofdlijnenakkoord is het resultaat
  van de onderhandelingen tussen CDA, VVD en D66 en bevat de program-grondslag
  van een kabinet van CDA, VVD en D66.


  Naar aanleiding van het verzoek van het lid uwer Kamer Halsema, dat ons
  is gebleken uit het ons toegezonden stenografisch verslag van de regeling
  van werkzaamheden van 15 mei jl., verwijzen wij naar de brief van de
  informateurs mr. J. P. H. Donner en prof. dr. F. Leijnse van 12 april jl.,
  kenmerk FU03/062. Overeenkomstig het daarin vervatte standpunt, dat wij
  tot het onze maken, hebben de besprekingen in het kader van een infor-matie
  naar hun aard een vertrouwelijk karakter. Om tijdens de informatie
  een vrije gedachtewisseling tussen partijen mogelijk te maken, moeten zij
  ervan kunnen uitgaan dat bouwstenen en verkenningen voor de onder-handelingen
  die geen onderdeel uitmaken van een door de betrokken
  partijen aanvaard regeerakkoord, vertrouwelijk blijven. Het is dan ook
  goed gebruik dat alleen het eindresultaat van de onderhandelingen die
  leiden tot de vorming van een kabinet, na afloop van de formatie open-baar
  gemaakt wordt, alsmede een beperkt aantal stukken die direct voor
  dat eindresultaat relevant zijn.
  Nu de informatie door de heren Donner en Leijnse niet geleid heeft tot
  een akkoord tussen de bij die informatie betrokken partijen, maken de
  CPB-stukken die in die fase zijn gebruikt geen deel uit van het (in)formatie-dossier,
  zodat wij daarover niet beschikken.
  Gelet op het resultaat van onze informatie en het verlangen van de
  betrokken partijen het Hoofdlijnenakkoord voor een kabinet CDA, VVD en
  D66 van 16 mei 2003 aan u te doen toekomen, menen wij door toezending
  van bovengenoemde notitie van het Centraal Planbureau nummer 2003/49
  Budgettaire en economische effecten van het Hoofdlijnenakkoord 2004–2007
  van 16 mei jl.binnen de gebruikelijke en gangbare grenzen aan het
  verzoek van eerdergenoemde leden van uw Kamer te kunnen voldoen.
  Partijen hebben deze notitie relevant geacht voor de beoordeling van het
  resultaat van de informatie. Wij zenden u deze notitie hierbij toe.
  Indien daartoe uitgenodigd, houden wij ons beschikbaar voor het
  verstrekken van inlichtingen aan uw Kamer.
  F. Korthals Altes
  R. J. Hoekstra
  1 Zie bijlage.

  Tweede Kamer der Staten-Generaal
  2
  Vergaderjaar 2002–2003
  KST68091
  0203tkkst28637-19
  ISSN 0921 – 7371
  Sdu Uitgevers
  ’s-Gravenhage 2003

  MEEDOEN, MEER WERK EN MINDER REGELS
  Hoofdlijnenakkoord voor het kabinet CDA, VVD, D66

  Inhoudsopgave
  Meedoen, meer werk, minder regels 4
  Beleid 6
  Sociaal-economisch beleid 6
  Onderwijs en kennis 8
  Veiligheid en justitiële keten 9
  Zorg 10
  Enkele aspecten van immateriële aard 12
  Bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur 12
  Immigratie en integratie 14
  Ruimte, milieu en natuur, platteland en landbouw, wonen en
  mobiliteit 15
  Internationaal en Europees beleid; defensie 16
  Bijlage: financieel kader 2004–2007 18

  MEEDOEN, MEER WERK, MINDER REGELS
  De burgers zijn zich meer dan ooit bewust van de gebreken die onze
  samenleving vertoont en van de noodzaak de kwaliteit van onze demo-cratie,
  de publieke dienstverlening, de veiligheid, het onderwijs en de zorg
  te verbeteren. Tegelijkertijd is de economische en budgettaire situatie van
  ons land dramatisch slechter geworden. Het nieuwe kabinet wil daarom
  hard aan de slag voor een beter Nederland. Ondanks economische tegen-wind
  moet er flink vooruitgang worden geboekt in het oplossen van
  problemen waarmee de samenleving kampt.
  Inzet
  Het kabinet zet zich in voor een sterke economie, een slagvaar-dige
  overheid, een betere democratie en een veilige samenleving.
  Daartoe zal beleid worden gevoerd om de concurrentiekracht van
  Nederland te herstellen, regelzucht en bureaucratie te vermin-deren,
  de verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers en
  samenleving te versterken en veiligheid te waarborgen. Dit kan
  het kabinet niet alleen. Aan het oplossen van de problemen van
  de Nederlandse samenleving zal iedereen naar vermogen en
  draagkracht moeten bijdragen.
  Iedereen moet meedoen
  Om dit te realiseren moet iedereen meedoen. Met werk, met vrijwilligers-
  activiteiten, in het verenigingsleven, op school en in de buurt. Meedoen
  betekent niet alles van een ander of van de overheid verwachten, maar
  zelf verantwoordelijkheid nemen. De overheid heeft te lang gedacht dat
  door steeds meer regels te maken Nederland er beter voor komt te staan.
  Dat blijkt echter niet te werken. Mensen kunnen veel zelf als zij daarvoor
  de vrijheid krijgen: als ondernemer, als werknemer, als docent, agent,
  verpleger of opvoeder. En als kiezer.
  Onderwijs en kennis belangrijk
  De vitale rol van het onderwijs voor onze samenleving moet worden
  versterkt. Onderwijs en kennis vormen de basis voor economische kracht,
  eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid. Onderwijs is ook een
  belangrijke plaats voor het doorgeven van Nederlandse waarden en
  normen, die voorwaarde zijn voor succesvolle integratie in de samenle-
  ving.
  Haperende economie
  De krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot oplopende loonstijgingen en
  tot een verslechtering van de concurrentiepositie. Met de negatieve inter-nationale
  economische ontwikkeling worden de gevolgen zichtbaar in
  afnemende economische groei, toenemende ontslagen en oplopende
  werkloosheid. Bovendien exploderen de kosten van de gezondheidszorg.
  De begroting vertoont op dit moment weer oplopende tekorten. De
  problemen zijn niet alleen van tijdelijke, maar ook van structurele aard.
  Onze concurrentiepositie is fors verzwakt. Ook de stijgende kosten van de
  vergrijzing van de bevolking vragen om een houdbare oplossing.
  Sterke economie
  Het kabinet wil de economische kracht en de concurrentiepositie van
  Nederland herstellen door werkgelegenheid en arbeidsparticipatie te
  bevorderen, de kwaliteit van onderwijs en wetenschap te verbeteren,
  mobiliteit mogelijk te maken en de tekorten op de begroting weg te
  werken. Dit alles binnen de grenzen van draagkracht en duurzaamheid.
  Tekortschietende overheid
  De mensen klagen over de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Zij
  .voelen een te grote afstand tussen overheid en burger. Wachten in de
  zorg, op de trein en in de file, gevoelens van onveiligheid, beperkte
  openingstijden van overheidsdiensten, bureaucratie, de kwaliteit van het
  onderwijs, overdadige regelgeving: het zijn gespreksonderwerpen waar
  veel ergernis aan te pas komt. Hoewel de afgelopen jaren veel extra finan-ciële
  middelen ter beschikking zijn gekomen voor allerlei publieke dien-sten,
  leidde dit niet tot een noemenswaardige toeneming van de tevre-denheid.
  Het tegendeel lijkt eerder het geval.
  Bovenmatig ziekteverzuim, bureaucratie, veel en gedetailleerde rijks-regels,
  te veel aandacht voor beleid maken en te weinig voor de uitvoe-ring
  daarvan, een ingewikkeld oerwoud van subsidies, gebrek aan hand-having:
  het zijn allemaal signalen van een overheid die minder doeltref-fend
  en doelmatig is dan gewenst. Ook zonder extra geld kan beter
  worden gepresteerd.
  Slagvaardige overheid, betere democratie
  De slagvaardige overheid moet zich kenmerken door minder bureaucratie
  en regelzucht, concrete beleidsdoelstellingen, een voortvarende aanpak
  van langslepende problemen en herstel van de verantwoordelijkheden
  van de samenleving. Versterking van het representatieve karakter van de
  democratie, meer rechtstreekse invloed van de burger en bestuurlijke
  vernieuwing moeten de afstand tussen kiezer en gekozene verkleinen.
  Onpersoonlijke samenleving
  De samenleving wordt ondertussen als steeds onpersoonlijker en onvei-liger
  ervaren. Respect en fatsoen zijn niet zelden ver te zoeken. De
  publieke ruimte lijkt van niemand en in grote steden vertaalt een gebrek-kige
  integratie zich in eenzijdig samengestelde wijken.
  Veilige samenleving
  De kerntaak van de overheid, het waarborgen van veiligheid, moet
  worden waargemaakt. Daartoe moeten criminaliteit en vandalisme harder
  worden aangepakt, maar moet er ook veel meer energie worden gestoken
  in preventie, verantwoordelijkheid van mensen zelf en overdracht van
  waarden en normen. Naleving is primair, zichtbaar en merkbaar toezicht
  daarvoor voorwaarde, handhaving is sluitstuk. Daarmee opent zich een
  perspectief op een samenleving die wordt gekenmerkt door respect voor
  elkaar en tolerantie.
  Hoofdlijnenakkoord
  Deze doelstellingen en de financiële basis daarvoor zijn neergelegd in dit
  hoofdlijnenakkoord. De democratie en het dualisme tussen regering en
  Staten-Generaal worden versterkt door deze programgrondslag te
  beperken tot hoofdlijnen. In de regeringsverklaring en in een op de derde
  dinsdag van september uit te brengen beleidsprogramma zal het te
  voeren regeringsbeleid nader worden uiteengezet, in het vertrouwen dat
  op basis daarvan met de Staten-Generaal een beleid tot stand zal worden
  gebracht dat onze samenleving de komende vier jaren nodig heeft.

  BELEID
  Sociaal-economisch beleid
  De economische en budgettaire situatie van Nederland is dramatisch
  slechter geworden. Alle seinen staan op rood. De werkloosheid zal zonder
  maatregelen in 2007 zijn verdubbeld ten opzichte van 2001 tot vijfhonderd-duizend
  personen. Er zijn maandelijks honderden faillissementen. De
  premielast van de toekomstige pensioenen dreigt onbetaalbaar te
  worden. De overheidsfinanciën komen in de Europese gevarenzone. De
  kern van het probleem wordt gevormd door te hoge loonkosten en te
  weinig innovatief vermogen. Daardoor heeft Nederland in sterke mate te
  lijden van de wereldwijde conjuncturele neergang. En daardoor dreigt
  Nederland bij een toekomstig herstel van de wereldconjunctuur de boot te
  missen.
  Meerjarige matiging van alle inkomens is een voorwaarde voor herstel
  van de werkgelegenheid. Dit werkt alleen als de matiging stevig is en een
  aantal jaren wordt volgehouden. Dat geldt zowel voor de publieke
  sectoren als voor de marktsector.
  De overheid zal haar verantwoordelijkheid nemen door de arbeidsvoor-waardenruimte
  in de publieke sectoren te begrenzen met 1%-punt per jaar
  ten opzichte van de huidige middellangetermijn (MLT) prognose. De
  ontwikkeling van het bruto minimumloon (en daarmee de uitkeringen)
  loopt gelijk op met de contractloonstijging van ambtenaren.
  Het in dit hoofdlijnenakkoord ingezette beleid leidt (volgens de CPB door-rekening)
  tot een matiging van de loonontwikkeling in de marktsector met
  0,6%-punt. Het verschil in loonontwikkeling tussen de publieke en de
  marktsector wordt daarmee op voorhand verkleind.
  Daar staat tegenover dat de arbeidsvoorwaardenruimte voor de ambte-naren
  met gemiddeld %-punt per jaar wordt belast door stijging van de
  werkgeverspremies voor de pensioenen. Deze stijging is hoger dan in de
  marktsector. Naar de mate waarin deze lasten worden beperkt door
  aanpassingen in de pensioenrechten kan de ruimte voor het contractloon
  voor de ambtenaren stijgen, en in navolging daarvan ook de uitkeringen.
  Dit is zeer gewenst; de overheidswerkgevers zullen zich hier krachtig voor
  inzetten.
  Op werkgevers en werknemers in de marktsector wordt een dringend
  appèl gedaan om in CAO-verband de contractlonen tot hetzelfde niveau
  als dat van de overheid te matigen. De sociale uitkeringen zullen alsdan
  tevens geheel in de pas lopen met de loonontwikkeling in de marktsector.
  Het kabinet roept de CAO-partijen op om specifiek aandacht te besteden
  aan scholing en innovatie, aan leeftijdsbewust personeelsbeleid, aan de
  (jeugd)werkgelegenheid en aan de betaalbaarheid van de pensioenen op
  lange termijn.
  Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s wordt niet ter discussie
  gesteld, ervan uitgaande dat de sociale partners de verantwoordelijkheid
  nemen om in de Stichting van de Arbeid goede afspraken te maken en
  deze na te komen.
  Koopkrachtbehoud zal de komende jaren vanwege de lage economische
  groei, de oplopende pensioenpremies en de sterk oplopende kosten van
  de gezondheidszorg niet mogelijk zijn. Een uiterste inspanning is geleverd
  door van overheidszijde in de komende periode ten opzichte van 2003 de
  lasten niet te laten stijgen. Wel zullen introductie van eigen risico’s en
  verkleining van het verplicht verzekerde pakket leiden tot extra door de
  burgers zelf te dragen lasten voor de zorg. Daartegenover zal de overheid
  per saldo een beperkte verlaging van belastingen en premies stellen.
  Vanzelfsprekend wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling van de lasten.
  Ter verzachting van de gevolgen van de loonmatiging voor kwetsbare
  groepen (65-plussers en gezinnen met kinderen en een laag inkomen) en
  ter stimulering van de werkgelegenheid worden fiscale verlichtingen
  doorgevoerd (ouderenkorting, kinderkorting, arbeidskorting en combi-korting).
  Het is onverantwoord en niet aanvaardbaar dat in moeilijke economische
  tijden veel bestuurders van ondernemingen en zelfstandige organen in de
  publieke sector, in schril contrast met de van werknemers gevraagde pas
  op de plaats, bovenmatige inkomensontwikkelingen kennen. Voor struc-tuurvennootschappen
  wordt de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden
  (waaronder ontslagregelingen en leningen) voor de bestuurders vast te
  stellen gelegd bij de algemene vergadering van aandeelhouders (in plaats
  van de raad van commissarissen). Bezien wordt hoe het fiscale instrumen-tarium
  kan worden ingezet om bovenmatige belonings- en afvloeiingsre-gelingen
  te beperken. Inkomens in de (semi-)publieke sector die uitgaan
  boven het inkomensniveau van een minister, worden openbaar gemaakt.
  Het inkomensbeleid zal worden gekenmerkt door een verdere aanpak van
  de armoedeval en door een verdere stroomlijning (door bundeling van
  regelingen en uniformering van inkomensbegrippen) van inkomensafhan-kelijke
  regelingen, met name voor zorg, kinderen en wonen. Op zo kort
  mogelijke termijn wordt de huidige kinderkorting meer glijdend inko-mensafhankelijk
  gemaakt; deze wordt met ingang van 2004 verhoogd. In
  het kader van het nieuwe zorgstelsel wordt een zorgtoeslag ingevoerd, die
  de kosten voor zorg voor huishoudens aan een maximum bindt. Een aan
  de belastingdienst gelieerde uitvoeringsinstantie zal deze en andere inko-mensafhankelijke
  regelingen gaan uitvoeren.
  Om de arbeidsparticipatie structureel te bevorderen zal de werking van de
  socialezekerheids-regelingen moeten worden verbeterd. Dat geldt voor de
  werkloosheidsregelingen (met doorvertaling naar de collectieve sector),
  voor hervorming van de WAO en voor de WAZ, welke laatste wordt afge-schaft.
  In het bijzonder moet de arbeidsparticipatie tussen 55 en 65 jaar
  fors worden verhoogd. Fiscale en andere regelingen die stoppen met
  werken bevorderen, worden beperkt. Ruimere mogelijkheden om werk en
  tijd voor andere doelen (zoals zorg en scholing) over de gehele levensloop
  te spreiden, worden gerealiseerd in een levensloopregeling, die zal
  worden uitgewerkt als een gelijkwaardige keuzemogelijkheid naast het
  spaarloon. Een nieuwe, meer vraaggestuurde regeling voor kinderopvang
  is ook nodig voor de arbeidsmarktdynamiek.
  Gegeven de noodzaak van herstel van de economische dynamiek – en
  daarmee van de werkgelegenheid – zullen de reeds ingezette deregulering
  en decentralisatie van reïntegratiebudgetten, gesubsidieerde arbeid en
  algemene bijstand naar de gemeenten worden doorgezet, gericht op
  invoering per 1 januari 2004. Zij zijn een noodzakelijke voorwaarde voor
  een beter werkende arbeidsmarkt. De vorig jaar met sociale partners en
  gemeenten overeengekomen stappen om te komen tot het verder regulier
  maken van gesubsidieerde arbeidsplaatsen (ID-banen), worden met hand-having
  van de voorziene financiële middelen voortgezet. Tevens wordt
  uitvoering gegeven aan de afspraken tussen het rijk en de gemeenten om
  tot een daadwerkelijke doorstroom te komen van mensen met een ID- of
  WIW-baan naar reguliere banen, waarbij een groter beroep op bijstand en
  de WAO wordt voorkomen.
  Een verlaging van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers in
  de komende kabinetsperiode met een kwart ten opzichte van 31 december
  2002, zal per ministerie taakstellend worden toebedeeld. Het aldus vastge-stelde
  administratievelastenplafond zal worden gehandhaafd.
  Onderwijs en kennis
  Onderwijs en onderzoek zijn een essentiële basis van de samenleving en
  de economie. Ondanks de moeilijke financieel-economische situatie wordt
  er niet bezuinigd op onderwijs en kennis. Integendeel, het kabinet trekt
  juist fors extra middelen uit voor deze prioriteit in het beleid. Bovendien
  kan de sector efficiencywinsten door vermindering van bureaucratie en
  overhead herinvesteren in het onderwijs. Schoolbudgetten zullen zo veel
  mogelijk worden gebundeld en gedecentraliseerd (ook van gemeenten)
  naar de scholen. In dat kader worden middelen voor onderwijsachter-standenbeleid
  en gewichtenregeling samengebracht in één nieuwe rege-ling,
  met als maatstaf de feitelijke achterstand van de leerling. Dat biedt
  scholen de mogelijkheid om meer gebruik te maken van schakelklassen
  om leerlingen met achterstanden te laten inlopen. Het extra budget dat
  scholen krijgen kan dan ook naar eigen inzicht worden besteed. De over-heid
  gaat zich vooral richten op de kwaliteit van de onderwijsoutput
  (eindtermen, kerncurriculum) en zorgt voor toezicht daarop. Er zal meer
  ruimte geboden worden voor de inrichting van het onderwijs (zoals
  studiehuis en basisvorming). Ouders, docenten en leerlingen moeten
  meer invloed op de inrichting van het funderend onderwijs krijgen.
  Daartoe moeten besturen meer verantwoording afleggen en meer inzicht
  geven in bestedingen en de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet kiest
  voor kleinschalig onderwijs en stimuleert dit door fusies en de vorming
  van steeds grotere scholen af te remmen. De maatschappelijke stage in
  het voortgezet onderwijs, die in het vrije deel van het curriculum mogelijk
  is, wordt bevorderd.
  Aan de vrijheid van onderwijs wordt niet getornd. Scholen hebben recht
  op naleving en bescherming van hun eigen grondslag en traditie. Scholen
  kunnen van ouders en leerlingen vragen de grondslag en traditie van de
  school te respecteren. Van scholen mag dan worden gevraagd, zonder
  acceptatieplicht, om leerlingen op die basis te aanvaarden. In dat kader is
  het nuttig als gemeenten met scholen afspraken maken over de opneming
  van allochtone leerlingen.
  Het terugdringen van het lerarentekort heeft prioriteit. Door uitbreiding
  van ondersteunende functies wordt de werkdruk verlicht; het vak wordt
  aantrekkelijker gemaakt. Uitval in het beroepsonderwijs wordt tegenge-gaan
  door meer leerlingbegeleiders. betere aansluiting tussen vmbo en
  mbo, praktijkgerichte lessen die het beste uit elke leerling halen, en
  bijvoorbeeld door deelcertificaten op verschillende niveaus mogelijk te
  maken. De aansluiting van de beroepsopleiding op de arbeidsmarkt wordt
  verbeterd, onder andere door meer samenwerking met het bedrijfsleven.
  Nederland moet tot de Europese voorhoede behoren op het terrein van
  hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Ter wille van de benodigde
  integrale aanpak wordt een Innovatieplatform opgericht, waarin de bij
  onderwijs en innovatiebeleid betrokken ministers en vertegenwoordigers
  van relevante maatschappelijke partijen (zoals bedrijfsleven en onder-wijsen
  kennisinstellingen) onder leiding van de minister-president
  plannen uitwerken voor de te volgen strategie voor kennisontwikkeling en
  -exploitatie. Het budget voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelings-werk
  wordt verhoogd om met name het midden- en kleinbedrijf te stimu-leren
  te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het klimaat voor star-tende
  ondernemers in de technologiesector wordt versterkt. Excelleren in
  kennis kan slechts door goed en toegankelijk hoger onderwijs en concen-tratie
  van onderzoeksgebieden en -locaties, bijvoorbeeld biotechnologie
  en ICT. Om de kwaliteit te verhogen en concurrentie te stimuleren wordt
  een deel van de eerste geldstroom overgeheveld naar de tweede.
  Instroom in en afronding van bètaen technische opleidingen worden
  gestimuleerd door, zonodig onorthodoxe, maatregelen.
  Kunst inspireert en draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Het
  kabinet stimuleert een sterke culturele infrastructuur. Het behoud van de
  Nederlandse taal en cultuur in een steeds kleiner wordende wereld is van
  groot belang. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen staat de kwaliteit
  voorop. Om kunstenaars en kunstinstellingen meer ruimte te geven zich
  op de inhoud van hun werk te richten, worden minder administratieve
  eisen aan de subsidieaanvragen gesteld.
  Veiligheid en justitiële keten
  Een effectievere aanpak van criminaliteit is nodig. Dat vergt meer aan-dacht
  voor overdracht van waarden en normen, preventie, aanpak van
  asociaal gedrag en vandalisme, resocialisatie (zoals Glenn Mills-scholen
  en Den Engh), slachtofferzorg, het tegengaan van verloedering van de
  publieke ruimte en handhaving van beleid en regels. Intensiveringen in
  preventie en de justitiële keten zijn prioriteit. Het vigerende veiligheids-plan
  zal worden uitgevoerd en aangevuld. De middelen die extra ter
  beschikking worden gesteld voor knelpunten in diverse onderdelen van de
  justitiële keten, zullen op elkaar worden afgestemd. Daarbij zal een accent
  worden gelegd op preventie, de rechterlijke macht (zittende en staande
  magistratuur) en het gevangeniswezen, alsmede op enkele knelpunten bij
  de politie. Bovendien is in alle onderdelen van de keten verbetering van
  efficiency mogelijk.
  De overheid kan wetten en regels niet handhaven als burgers en bedrijven
  zich daarvoor niet in de eerste plaats zelf verantwoordelijk achten. Nale-ving
  is primair, zichtbaar en merkbaar toezicht daarvoor voorwaarde,
  handhaving is sluitstuk. Zo is het de taak van ouders, gesteund door de
  sociale omgeving, om hun kinderen op te voeden. Er moet een systeem
  van jeugdzorg zijn, waarin bij probleemsituaties tijdig ondersteuning
  wordt geboden en adequaat wordt ingegrepen om ernstige schade te
  voorkomen (opvoedingsondersteuning, gezinscoaches). Kinderen en
  gezinnen mogen niet tussen wal en schip raken door afstemmingsproble-men
  tussen departementen, bestuurslagen en jeugdzorginstellingen. Als
  onderdeel van een goed preventiebeleid moeten gemeenten in samen-werking
  met woningbouwcorporaties en opvanginstellingen zorgdragen
  voor voldoende maatschappelijke opvang, die 24 uur per dag toegankelijk
  is bij crisissituaties.
  Het functioneren van de politie kan en moet effectiever en efficiënter.
  Daarvoor ligt een nadrukkelijke opdracht bij de korpsen zelf. Ook bij de
  komende CAO-onderhandelingen zal dit inzet zijn. Toezichthouders –
  onder regie van de politie – moeten de politie in staat stellen zich te
  concentreren op haar eigenlijke kerntaak en de goede uitvoering daarvan.
  Daartoe kunnen gemeenten de opbrengst van bestuurlijke boetes inzetten.
  Om de politie te ontlasten zal grootschalige politie-inzet bij manifestaties
  worden teruggedrongen; een voorstel voor bijdragen aan de politiekosten
  bij commerciële manifestaties wordt voorbereid. Er komt een algemene
  identificatieplicht, waarbij iedereen van 14 jaar en ouder een identificatie-bewijs
  bij zich moet hebben (draagplicht), dat getoond moet worden
  wanneer politie en andere toezichthouders bij de uitoefening van hun
  taken daarom vragen. Het kabinet zal te zijner tijd op basis van de resul-taten
  van een evaluatie bezien of deze leeftijdsgrens aanpassing behoeft.
  De mogelijkheden voor het toepassen van preventief fouilleren zullen
  worden uitgebreid met specifieke openbaar-vervoerstrajecten en vervoer-sassen.
  Het nieuwe kabinet gaat door op de ingeslagen weg naar verster-king
  van de beheersbevoegdheid van de minister van BZK inzake de
  politie en de vorming van een nationale recherche. In 2004 vindt een
  evaluatie naar het functioneren van de politie plaats om te bezien of
  verdergaande organisatorische maatregelen nodig zijn.
  Het kabinet zal inzetten op een harde aanpak van de productie van en
  handel in harddrugs, in het bijzonder XTC. Luchtvaartmaatschappijen
  worden verantwoordelijk gesteld voor het uitvoeren van controles waar-door
  drugssmokkelaars geen gebruik kunnen maken van hun vluchten. Bij
  het herhaald tekortschieten van de inspanningen van een luchtvaartmaat-schappij
  zullen sancties volgen, waaronder de intrekking van landings-rechten.
  Heroïneverstrekking onder strenge medische begeleiding aan
  zeer zwaar verslaafden voor wie geen andere behandelings-mogelijk-heden
  meer openstaan (met nadrukkelijke aandacht voor een individueel
  behandelplan), zal in de huidige omvang worden voortgezet. Te zijner tijd
  zal op basis van de resultaten van een evaluatie worden bezien of dit
  beleid zal worden aangepast. Het kabinet treedt in overleg met gemeenten
  teneinde coffeeshops in de buurt van scholen en in grensgebieden terug
  te dringen.
  Binnen en buiten de overheid moeten hoge eisen worden gesteld aan
  integriteit en dienen corruptie en fraude met harde hand te worden tegen-gegaan
  en bestreden. Het kabinet zal een strikt integriteitsbeleid voeren
  binnen de overheid en zorgdragen voor effectief toezicht op de financiële
  markten. Daarnaast dienen fraude en uitbating van illegalen door werkge-vers
  en huisjesmelkers krachtig bestreden te worden. Bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer komt een ieder toe, maar mag worden door-broken
  indien wetshandhaving en bestrijding van criminaliteit dat
  vereisen. Uitgangspunt is daarbij dat belemmeringen voor informatie-uitwisseling
  die een effectieve aanpak van criminaliteit en misbruik van
  sociale zekerheid verhinderen, worden weggenomen.
  De rechterlijke macht moet in haar algemeenheid ontlast worden van
  minder zware zaken (door afdoening buiten rechte door politie en open-baar
  ministerie, bestuurlijke handhaving, mediation, arbitrage, klachten-commissies
  en dergelijke). De leden van het openbaar ministerie zullen
  zich moeten specialiseren om doeltreffender complexe zaken tot een
  veroordeling te kunnen brengen. Op een aantal terreinen is, gelet op de
  grote maatschappelijke problemen, hardere bestraffing nodig. Daarbij is
  een hogere strafmaat nodig voor recidive en draaideurcriminelen alsmede
  voor misdrijven waarvan kinderen het slachtoffer zijn. Een effectievere
  aanpak van huiselijk geweld is nodig (daderbehandeling, uithuisplaatsing
  e.d.). Vervroegde invrijheidstelling moet worden vervangen door een
  systeem waarbij invrijheidstelling een voorwaardelijk karakter krijgt en
  van rechtswege vervalt bij hernieuwd delinquent gedrag. De capaciteit
  van het gevangeniswezen zal worden vergroot. Meer gedetineerden op
  één cel wordt mogelijk voor kortgestraften en voorlopig gehechten, mits
  er geen onverantwoord risico is voor gedetineerden en bewakers, en de
  cellen daarop zijn aangepast. Er komt meer capaciteit voor de strafrechte-lijke
  opvang van verslaafden. De positie van het slachtoffer wordt
  versterkt. Het kabinet treedt in overleg met de Nederlandse Orde van
  Advocaten over de versterking van de rechtsbijstand aan minder draag-krachtigen.
  Zorg
  Kwaliteit en kwantiteit van de zorg schieten te vaak tekort, terwijl de
  kosten explosief stijgen. Het kabinet houdt nu reeds rekening met een
  stijging van de collectief verzekerde zorguitgaven boven de basisraming
  van het CPB van 1 miljard euro in de kabinetsperiode. Met het oog op de
  economische ontwikkeling is het niet gewenst dat de toch al sterk stij-Tweede
  gende ziektekostenpremies door deze extra uitgaven nog hoger zouden
  moeten worden vastgesteld. Ingrijpende maatregelen zijn dan ook op
  korte termijn noodzakelijk om tot een houdbaar stelsel te komen, waarin
  een collectieve verzekering van noodzakelijke zorg duurzaam kan worden
  gegarandeerd. Het verzekerd pakket in AWBZ en ziekenfonds zal daartoe
  met ingang van 2004 worden verkleind, waarbij de poortwachtersfunctie
  van de huisarts zal worden behouden 1 . Er moet ernstig rekening mee
  worden gehouden dat de uitgaven voor zorg nog verder zullen door-groeien
  dan nu reeds in de meerjarenramingen is voorzien. Het kabinet zal
  alsdan maatregelen nemen om de zorguitgaven binnen het budgettair
  kader te houden en het beslag op de collectieve middelen niet verder te
  laten oplopen. Daarbij zal het gaan om verdere pakketbeperkingen, de
  verhoging van eigen bijdragen in de AWBZ en een eigen risico in het
  ziekenfonds, en maatregelen om de doelmatigheid te verhogen. Bij het
  vergroten van de doelmatigheid heeft de sector een zware verantwoorde-lijkheid.
  Indien de benodigde verhoging van eigen betalingen sociaal
  onverantwoorde consequenties dreigt te krijgen, kan alleen in het uiterste
  geval ook het herintroduceren van budgetplafonds voor (onderdelen van)
  de AWBZ aan de orde komen. Bij het inkomensbeleid zal het kabinet reke-ning
  houden met de gevolgen van deze maatregelen voor chronisch
  zieken, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. Om het beroep op
  de zorg terug te dringen, zal ook meer aandacht worden geschonken aan
  bevordering van de volksgezondheid door preventief beleid en sport.
  Sport is van grote maatschappelijke betekenis. Van sportbeoefening gaat
  een positieve impuls uit voor jongeren en sport heeft door het fijnvertakte
  netwerk van sportverenigingen en vrijwilligerswerk een sterke samenbin-dende
  functie. Het overheidsbeleid is erop gericht dat waar nodig te
  ondersteunen. Dat geldt in het bijzonder ook voor gehandicaptensport.
  In de zorg horen de behoeften van patiënten en cliënten centraal te staan
  en moet de professionaliteit van medewerkers tot haar recht komen. De
  administratievelastendruk, de bureaucratie en overhead in alle onderdelen
  van de zorg moeten fors omlaag. Geld en tijd moeten aan patiënten en
  cliënten worden besteed, niet aan bovenmatige overhead, formulieren en
  kantoren. De centrale aanbodsturing is vastgelopen en wordt zo snel als
  verantwoord is vervangen door gereguleerde marktwerking. De normali-sering
  van marktverhoudingen in diverse deelmarkten in de zorg zal
  worden bevorderd, met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) als
  toezichthouder, waarbij het kabinet zorgdraagt voor afstemming van de
  activiteiten van de NMa en die van het College Tarieven Gezondheidszorg.
  Eigen verantwoordelijkheid en initiatief van partijen in de zorg komt
  voorop te staan. De overheid blijft uiteraard toegankelijkheid, betaalbaar-heid
  en kwaliteit van de zorg garanderen. In dit kader wordt de stelsel-herziening
  van de zorg, binnen de contouren die door de vorige twee
  kabinetten zijn aangegeven, doorgezet. Per 1 januari 2006 wordt een
  verplichte standaardverzekering voor curatieve zorg ingevoerd. Deze
  wordt uitgevoerd door private uitvoerders, die winst mogen beogen,
  binnen publieke randvoorwaarden (zoals acceptatieplicht, risicovereve-ning
  en een verbod op premiedifferentiatie op grond van persoonlijke
  kenmerken). Werkgevers dragen de helft van de totale macropremielast
  via een loongerelateerde bijdrage. Iedere volwassene betaalt een nomi-nale
  premie, met een verplicht eigen risico, waarbij het kabinet voor-alsnog
  uitgaat van 200 euro per jaar. Dit eigen risico kan op vrijwillige
  basis verder worden verhoogd. In de premie voor kinderen tot 18 jaar
  wordt via een rijksbijdrage voorzien; voor hen geldt geen eigen risico.
  Door middel van een zorgtoeslag 2 wordt blijvend gezorgd voor een
  compensatie van in verhouding tot het gezinsinkomen te hoge premie-lasten.
  Bij de stelselherziening zal in beginsel alle op genezing gerichte
  1 De beperkingen van het verzekerde pakket
  hebben betrekking op het aantal psychothera-peutische
  behandelingen bij bepaalde stoor-nissen,
  tandheelkundige zorg voor volwas-senen,
  zittend ziekenvervoer, niet-chronische
  fysiotherapie en oefentherapie, bepaalde
  geneesmiddelen, een korting op subsidies,
  alsmede een effectiever geneesmiddelen-beleid.
  2 De hoogte van de zorgtoeslag is gelijk aan
  de genormeerde ziektekosten per huishouden
  minus de standaard ziektekostenpremie minus
  het verplicht eigen risico.
  zorg van de AWBZ worden overgeheveld naar de standaardverzekering
  curatieve zorg.
  Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het terugdringen van de
  wachttijden bij ziekten met levensbedreigende risico’s. Het kabinet zal
  daarom de capaciteit van medische opleidingen verruimen (waarmee de
  numerus fixus op termijn overbodig wordt), de aantrekkelijkheid van
  werken in de zorg bevorderen, en het huisartsentekort aanpakken.
  Enkele aspecten van immateriële aard
  Handhaving van de zorgvuldigheidsnormen bij zwangerschapsafbreking
  is gewenst, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het
  voorhouden van alternatieven, waaronder adoptie. Tevens zal extra
  aandacht worden besteed aan voorlichting om ongewenste zwangerschap
  te voorkomen. Wat betreft de laatste fase van het leven is meer aandacht
  nodig voor palliatieve zorg en de opleiding daarvoor. Tijdens de komende
  kabinetsperiode zal het verbod op het speciaal tot stand brengen en
  gebruiken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek en andere
  doeleinden dan het tot stand brengen van zwangerschap, worden gehand-haafd.
  Aan gemeenten zal een ruimere vrijheid worden gegeven om in
  hun beleid ter zake van ruimtelijke ordening rekening te houden met
  bestaande bordelen, ook in de regio waarin de betrokken gemeente ligt.
  Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige
  omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand
  met zich dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde
  een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen
  personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de
  voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft.
  Bestuurlijke vernieuwing en openbaar bestuur
  Het kabinet zal de bestuurlijke vernieuwing en vergroting van de kwaliteit
  van het openbaar bestuur met kracht ter hand nemen. Versterking van het
  huidige stelsel van representatieve democratie is daarvoor noodzakelijk,
  inclusief versteviging van de politieke partijen en hun wetenschappelijke-en
  scholingsinstituten, alsmede verbetering van de voorbereiding en
  uitvoering van overheidsbesluitvorming. Effectiviteit, slagkracht en «luis-terend
  vermogen» van de overheid moeten worden vergroot. Een taken-operatie,
  waarin regelgeving, staand beleid en organisatie van de rijks-dienst
  ter hand worden genomen, is nodig. Daarbij zullen ook de taken,
  werkwijze en omvang van de zelfstandige bestuursorganen, gedeconcen-treerde
  rijksdiensten en adviesraden tegen het licht worden gehouden. Bij
  de uitvoering van de rijkstaken zal meer en beter gebruik worden gemaakt
  van ICT. In het kader van het terugdringen van de bureaucratie zal het
  kabinet terughoudend zijn met het uitbrengen van nieuwe beleidsnota’s
  en studies. Daarom zullen ook de bestaande wettelijke verplichtingen tot
  het periodiek uitbrengen van beleidsnota’s, indien verantwoord, worden
  geschrapt.
  De minister-president zal leiding geven aan een regiegroep uit het kabinet,
  die een grondig en gericht onderzoek zal instellen naar de verschillende
  modaliteiten van de versterking van de positie van de minister-president,
  diens bevoegdheden en diens democratische legitimatie, waaronder de
  argumenten voor en tegen diens rechtstreekse verkiezing. Het kabinet
  doet daarna zo spoedig mogelijk beargumenteerd verslag van zijn bevindingen
  aan de Staten-Generaal, waar mogelijk vergezeld van concrete
  voorstellen.
  Voor een betere werking van de parlementaire democratie is dualisme een
  noodzakelijke voorwaarde. Herziening van het kiesstelsel kan een belang-rijke
  bijdrage leveren aan versterking van de democratie. Een nieuw kiesstelsel
  dient te blijven binnen de grondwettelijke voorwaarden van even-redige
  vertegenwoordiging en het vaste aantal van 150 Tweede Kamerzetels.
  Uitgangspunt van verandering is een sterkere nadruk op het eigen
  mandaat van de individuele volksvertegenwoordiger. Daartoe zal worden
  bezien hoe een deel van de zetels via districten aan kandidaten kan
  worden toegewezen. Een ander deel zou toegewezen kunnen worden via
  landelijke lijsten die door de partijen worden vastgesteld. De uitslag van
  het aantal per partij behaalde zetels wordt bepaald door het totale aantal
  in het gehele land uitgebrachte stemmen per partij. Op deze manier wordt
  verzekerd dat partijen en hun ondersteunende kiezersgroepen op dezelfde
  grondslag van evenredige vertegenwoordiging als in het huidige stelsel in
  de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Het stelsel gaat uit van ofwel
  één stem (die districtsgewijs wordt uitgebracht) ofwel twee stemmen, één
  op de landelijke lijst en één op een districtskandidaat naar voorkeur. De
  stem op de landelijke lijst is dan bepalend voor de zetelverdeling in de
  Tweede Kamer. De partijen stellen, binnen zelfgekozen procedures, kandi-daten
  voor de districten. Dit kunnen enkelvoudige of meervoudige
  districten zijn. Bij de voorbereiding van voorstellen worden ook andere
  varianten betrokken die het eigen mandaat van volksvertegenwoordigers
  benadrukken. Het nieuwe kiesstelsel zal in deze kabinetsperiode worden
  ingevoerd. Daartoe zal het noodzakelijke voorstel tot wijziging van de
  kieswet binnen 12 maanden na het aantreden van het kabinet om advies
  aan de Raad van State worden aangeboden.
  Het oordeel van beide Kamers in tweede lezing met betrekking tot het
  correctief wetgevings-referendum wordt afgewacht. Het wetsvoorstel tot
  intrekking van de tijdelijke referendumwet wordt ingetrokken, zodat de
  tijdelijke referendumwet zijn gelding blijft behouden tot de daarin opge-nomen
  expiratiedatum (1 januari 2005). Het blijft mogelijk dat in
  gemeenten referenda worden gehouden.
  Veranderingen in het gemeentebestuur zijn nodig om de slagvaardigheid
  te vergroten en de betrokkenheid van burgers te versterken. De tweede
  lezing van de deconstitionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester
  wordt gesteund. Binnen 12 maanden na het aantreden van het
  kabinet zal een wetsvoorstel om advies aan de Raad van State worden
  aangeboden ter invoering van de rechtstreeks door de bevolking gekozen
  burgemeester. Na aanvaarding van de deconstitutionalisering is dit
  binnen de Grondwet mogelijk. In de tussentijd wordt de wet gewijzigd
  teneinde te bereiken dat bij de verplichte voordracht van twee kandidaten,
  alleen de eerste openbaar gemaakt wordt indien de raad heeft besloten
  geen burgemeestersreferendum uit te schrijven. Belangrijke randvoor-waarden
  voor de invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester zijn
  een passende regeling van diens bevoegdheden in relatie tot de wethou-ders
  en van de gemeenteraad, diens bevoegdheden op het terrein van de
  politie en een herziening van de verantwoordelijkheid voor het korps-beheer.
  Het grotestedenbeleid wordt voorgezet. Het kabinet staat welwillend
  tegenover pleidooien van de grote steden om hun bevoegdheden en
  mogelijkheden te verruimen, voor zover deze ontoereikend zijn om de
  problemen in eigen stad succesvol aan te pakken.
  Het 50-jarig bestaan van het Statuut van het Koninkrijk leidt tot een herbezinning
  op het Koninkrijksverband. Het Statuut blijft daarbij de basis voor
  de samenwerking tussen de drie landen Nederland, Nederlandse Antillen
  en Aruba. Gelet op de ontwikkelingen wordt in samenspraak met het land
  de Nederlandse Antillen en de afzonderlijke eilanden gezocht naar een
  aanpassing van de huidige structuur, waardoor meer recht wordt gedaan
  aan de eigen mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden om de
  problemen van de afzonderlijke eilanden aan te pakken. Behoud van de
  landsverantwoordelijkheid voor overstijgende aangelegenheden blijft de
  inzet. Het kabinet spant zich in voor erkenning van de bijzondere positie
  van de Nederlandse Antillen en Aruba als ultraperifere gebieden in de zin
  van het EU-verdrag.
  Immigratie en integratie
  Een belangrijk uitgangspunt in onze samenleving is dat ruimte wordt
  gegeven aan religieuze, culturele en etnische verschillen, waarbij op basis
  van de fundamentele Nederlandse normen en waarden eenieder respect
  heeft voor de opvattingen van de medemens in een door tolerantie geken-merkte
  samenleving. Respect, tolerantie en het bestrijden van discrimi-natie
  zijn essentieel om de samenhang in onze maatschappij te behouden.
  Wie zich duurzaam wil vestigen in ons land moet actief aan de samenle-ving
  deelnemen en zich de Nederlandse taal eigen maken, zich bewust
  zijn van de Nederlandse waarden, en de normen naleven. Iedere nieuw-komer
  die op vrijwillige basis naar ons land komt en valt onder de doel-groepen
  van de Wet inburgering nieuwkomers, moet eerst in eigen land
  Nederlands op basisniveau leren als voorwaarde voor toelating. Eenmaal
  in Nederland aangekomen, moet hij of zij zich dan nog verdiepen in de
  Nederlandse maatschappij. Nader af te bakenen groepen oudkomers, in
  ieder geval zij die onvoldoende Nederlands beheersen en afhankelijk zijn
  van een uitkering, moeten alsnog een inburgeringsexamen halen. Asiel-zoekers
  krijgen pas een definitieve verblijfsstatus, na het behalen van het
  examen. Het cursusaanbod wordt vrijgegeven en wordt op eigen kosten
  gevolgd. De overheid reguleert een staatsexamen en geeft aan oudko-mers
  en statushouders na het behalen daarvan een gemaximeerde
  vergoeding voor gemaakte kosten voor de opleiding als stimulans tot het
  volgen daarvan. Om gezinsvorming te combineren met goede integratie
  worden binnen de grenzen van internationale verdragen eisen gesteld,
  zoals een leeftijdsgrens van 21 jaar en een inkomenseis van 120% van het
  wettelijk minimumloon. Aanvragen voor machtiging tot voorlopig verblijf
  worden sneller afgehandeld.
  Nederland blijft bereid vluchtelingen in de zin van het Vluchtelingenver-drag
  op te vangen. Om dat mogelijk te maken moeten aanvragen om asiel
  strikt, rechtvaardig, snel en met behoud van zorgvuldigheid worden
  beoordeeld. Een effectief terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers
  (inclusief AMA’s) is een onmisbaar onderdeel van het asielbeleid. Daartoe
  wordt een aparte organisatie opgezet. Het kabinet streeft naar een Euro-pees
  asiel- en migratiebeleid. Het verdient de voorkeur dat vluchtelingen
  worden opgevangen in de regio en dat de asielprocedure door de UNHCR
  wordt uitgevoerd. Daartoe wordt gestreefd naar versterking van de positie
  van de UNHCR door aanvulling van het Vluchtelingenverdrag.
  Op de kortst mogelijke termijn wordt een regeling vastgesteld waarmee
  een verblijfsstatus wordt gegeven aan een beperkte nader af te bakenen
  groep asielzoekers in procedure die vanwege inactiviteit van de overheid
  langer dan vijf jaar in één asielprocedure zijn. Voorwaarden zijn dat aan
  hen niet op voorhand de tijdelijkheid van verblijf is meegedeeld en dat
  aanzuigende werking en nieuwe procedures in verband met de definitie
  van de groep worden vermeden. Dit laat de inherente afwijkings-bevoegdheid
  van de minister onverlet.
  Illegaal verblijf en profiteren van illegalen moeten krachtiger worden
  bestreden. Het kabinet zal vooral met financiële sancties (boetes, verhalen
  van uitzettingskosten en ontnemen van genoten voordeel) optreden tegen
  mensen die zich via illegalen verrijken (huisjesmelkers, koppelbazen,
  werkgevers). Het tegengaan van misbruik van illegalen is ook een aspect
  van de voorgenomen intensivering van de bestrijding van mensenhandel,
  gedwongen prostitutie en jeugdprostitutie.
  Ruimte, milieu en natuur, platteland en landbouw, wonen en
  mobiliteit

  Duurzame kwaliteit van de leefomgeving is voor alle burgers van direct
  belang. De overheid dient zich dit – met beperking van centralisme en
  regelgeving – ter harte te nemen. Met het oog op een leefbaar land voor
  toekomstige generaties dienen het milieu en de natuur, het wonen en de
  infrastructuur, verantwoord te worden beheerd en ontwikkeld.
  De noodzaak tot beperking van de bureaucratie en tot vermindering van
  regeldruk doet zich nadrukkelijk voor op de beleidsterreinen die te maken
  hebben met de ruimtelijke inrichting van ons land. In lijn met de z.g.
  Stellingnamebrief zullen, binnen de randvoorwaarden van bescherming
  van de natuurlijke leefomgeving en de rijksverantwoordelijkheid ter zake,
  meer ruimte en verantwoordelijkheid aan provincies en gemeenten
  worden gegeven. De afzonderlijke nota’s op desbetreffende onderdelen
  van ruimtelijk beleid zullen worden samengevoegd tot één nota Ruimte.
  Om sneller ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren worden
  gestroomlijnde en daardoor kortere procedures ingevoerd (zoals de rijks-projectenprocedure).
  Een aldus dynamischer vormgegeven ruimtelijk
  instrumentarium draagt bij aan een daadkrachtig beleid voor milieu en
  natuur, platteland en landbouw, en wonen.
  Behoud en versterking van natuur en milieu vergen een activerend beleid
  in nationaal, Europees en internationaal verband. De ontkoppeling van
  economische groei en milieudruk, die de afgelopen jaren tot stand is
  gebracht, dient te worden gehandhaafd. Milieutechnologie zal worden
  gestimuleerd. Een verdere vergroening van het belastingstelsel is een
  belangrijk instrument. Voorts is een actief Nederlands optreden in interna-tionaal
  en Europees verband nodig. Nederland zal in de Europese Unie
  pleiten voor een scherpe normstelling ten aanzien van milieu en dieren-welzijn,
  waaronder verbetering van de omstandigheden van intensieve
  veehouderij, alsmede afschaffing van het Europese non-vaccinatiebeleid.
  Nederland zal geen nieuw beleid introduceren dat stringenter is dan de
  Europese normen voorschrijven, tenzij een specifiek Nederlands probleem
  een specifiek Nederlandse oplossing vergt. Nederland zal zijn Kyotover-plichtingen
  op de meest kostenefficiënte wijze nakomen en zal de nako-ming
  van het Verdrag van Kyoto in EU-verband bepleiten. De kerncentrale
  Borssele zal worden gesloten wanneer de technische ontwerplevensduur
  (ultimo 2013) geëindigd is.
  Boren naar gas in de Waddenzee is niet toegestaan.
  Voor schuin boren onder de Waddenzee zijn reeds aanzienlijke investe-ringen
  gedaan in de twee bestaande locaties. Er wordt niettemin gestreefd
  naar een verder moratorium van tien jaren met betrekking tot het schuin
  boren naar gas onder de Waddenzee.
  Ten aanzien van de Biesbosch zal een moratorium van tien jaren worden
  ingesteld.
  Het kabinetsbeleid moet gericht zijn op een leefbaar platteland en op een
  vitale en duurzame agrarische sector. Een forse verlichting van de admini-stratieve
  lasten is in deze sector dringend noodzakelijk. De gemeenten in
  het landelijk gebied krijgen overeenkomstig de Stellingnamebrief meer
  mogelijkheden om te bouwen overeenkomstig de natuurlijke bevolkings-aanwas,
  opdat er voldoende ruimte is voor werken en wonen, mede reke-Tweede
  ning houdend met de sociale samenhang in de gemeenten. De provincies
  geven tot op regionaal niveau de kaders aan. De voorgenomen intensive-ring
  van particulier en agrarisch natuurbeheer, die naast de aankoop van
  natuurterreinen wordt nagestreefd, draagt eveneens bij aan een vitaal en
  leefbaar platteland. De ambities en wensen ten aanzien van de reconstruc-tieplannen
  moeten in evenwicht worden gebracht met de financiële
  middelen; de consequenties zullen niet afgewenteld worden op de agrari-sche
  bedrijven. De Wet ammoniak veehouderij wordt zodanig vorm-gegeven,
  dat deze gericht is op de zeer kwetsbare natuur. Het streven blijft
  om 10% van de landbouwproductie in 2010 bestemd te hebben voor
  biologische landbouw. Realisatie van de doelstellingen van de Ecologi-sche
  Hoofdstructuur in 2018 acht het kabinet van vitaal belang. Adequaat
  toezicht op de voedselveiligheid door de Voedsel- en Warenautoriteit is
  voor de volksgezondheid en voor de toekomst van de agrarische sector
  noodzakelijk.
  Het over de gehele linie teruglopend bouwvolume en de kwaliteit en
  diversiteit van (achterstands) wijken in de grote steden vergen een stevige
  aanpak. Van gemeenten en woningcorporaties wordt verwacht, dat zij in
  lijn met de door hen onderling gesloten convenanten, hun verantwoorde-lijkheid
  waarmaken voor een betekenisvolle verhoging van het bouwvo-lume
  in het algemeen en voor een extra inspanning in achterstandswijken
  in grote steden in het bijzonder. Het kabinet zal daaraan zijn bijdrage
  leveren door belemmeringen weg te nemen, onder andere in de Onteige-ningswet,
  in de besluitvorming met betrekking tot infrastructurele ontslui-ting
  en door schrapping van door wijkontwikkelingsmaatschappijen te
  betalen dubbele overdrachtsbelasting. Bij de allocatie van stadsvernieu-wingsbudgetten
  zal rekening worden gehouden met de vermogenspositie
  van de betrokken woningcorporaties.
  Het bewonersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen
  wordt afgeschaft. Via het Gemeentefonds worden gemeenten daarvoor
  gecompenseerd. De stijging van de OZB op bedrijfspanden en van het
  eigenaarsdeel van de OZB op woningen wordt na overleg met de
  gemeenten gemaximeerd.
  Het beleid is gericht op evenwicht tussen wegen en openbaar vervoer,
  tussen grote mainports en kleinschaliger regionale infrastructuur. Het
  kabinet zal actief middelen binnen het meerjarig investeringsprogramma
  transport (MIT) herprioriteren ten gunste van (onderhouds)knelpunten in
  het openbaar vervoer en daarnaast filebestrijding (de motie TK 2002–2003
  nr. 28 600, nr. 59 wordt op de toegezegde wijze uitgevoerd) en het
  Bestuursakkoord water. De opbrengst van het «kwartje van Kok» zal gelet
  op de herkomst vooral worden aangewend voor wegen en daarnaast voor
  onderhoud van openbaar vervoer en vaarwegen. Verdergaande decentra-lisatie
  van infrastructuurmiddelen naar provincies zal worden nagestreefd.
  Het kabinet zal in overleg met de transportsector de mogelijkheid van
  beprijzing van de transportsector, onder gelijktijdige terugsluis binnen de
  budgettaire spelregels, bezien.
  Internationaal en Europees beleid; defensie
  Verdergaande samenwerking binnen de Europese Unie is op tal van
  terreinen – zoals grensoverschrijdende criminaliteit, migratie en milieu –
  onmisbaar voor een effectieve aanpak van problemen. Stabiliteit en
  behoud van gemeenschappelijke waarden en normen zijn het best
  gewaarborgd door de onderlinge verbondenheid van de Lidstaten in een
  vitale Europese Unie. Daardoor gemotiveerd zet het kabinet zich in om de
  Unie te versterken en de communautaire methode, met versterking van de
  rol van de Europese Commissie en het Europees Parlement, te intensi-
  veren. Het subsidiariteitsbeginsel blijft daarbij uitgangspunt. Het kabinet
  streeft ernaar het evenwicht tussen de instellingen van de Europese Unie
  alsmede de gelijkwaardigheid van de verschillende Lidstaten te behou-den.
  Nederland streeft naar versterking van het Europees buitenlands- en
  veiligheidsbeleid. Het kabinet acht het van belang verdergaande meerderheidsbesluitvorming
  op verantwoorde manier vorm te geven.
  Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Unie in de tweede helft van
  2004 moeten onder andere ten aanzien van de uitbreiding met nieuwe
  Lidstaten belangrijke stappen worden genomen. Nederland staat positief
  tegenover de uitbreiding waarbij vrijwaringsclausules adequaat dienen te
  worden vastgesteld. Het kabinet zal bevorderen dat de toetredende landen
  de door hen aangegane verplichtingen kunnen nakomen en met de Euro-pese
  Commissie in overleg treden over de vrijwaringsclausules. Het voor-zitterschap
  biedt ook een goede gelegenheid activiteiten te richten op het
  betrekken van de Nederlandse bevolking bij de Europese Unie. Het
  kabinet zal ten aanzien van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  inzetten op meer marktwerking en verdere omvorming van productsteun
  in inkomenssteun die gekoppeld is aan natuur- en landschapsbeheer, een
  grotere nadruk op plattelandsbeleid en beperking van het totale beslag op
  de Europese begroting. Tevens wordt gestreefd naar verruiming van de
  toegang tot de Europese markt voor producten uit ontwikkelingslanden.
  Het budgetrecht van het Europees Parlement moet worden uitgebreid tot
  alle EU-uitgaven.
  Vrede en veiligheid in de wereld zijn gediend met een versterking van de
  internationale rechtsorde door middel van de Verenigde Naties en de
  Veiligheidsraad. Bij de beslissing over deelneming aan vredesoperaties
  zullen de criteria van het Toetsingskader worden gehanteerd. Het kabinet
  zal binnen het kader van de NAVO werken aan de totstandkoming van een
  effectief Europees veiligheids- en defensiebeleid. Daarnaast zal het
  kabinet zich ook actief inzetten om de transatlantische relatie te verste-vigen.
  In het Integraal Defensieplan, dat deel uitmaakt van de defensie-begroting
  voor 2004, worden de rol van de krijgsmacht en de daaruit
  voortvloeiende prioriteitstellingen onder veranderende internationale
  omstandigheden nader bepaald.
  Bij het Nederlands buitenlands- en veiligheidsbeleid dient sprake te zijn
  van een geïntegreerde besluitvorming, waarbij de inzet op de verschil-lende
  relevante beleidsterreinen wordt gecoördineerd.
  Het kabinet acht ontwikkelingssamenwerking naast vrijmaking van de
  wereldhandel een belangrijk instrument ter bevordering van internatio-nale
  solidariteit en stabiliteit. De hulp aan ontwikkelingslanden conform
  de ODA-definitie is en blijft 0,8% BBP. Naar verwachting worden meer
  schulden van ontwikkelingslanden kwijtgescholden dan tot nu toe
  geraamd. Volgens de bestaande toerekeningssystematiek en in overeen-stemming
  met de internationale richtlijnen (OESO/DAC) leidt dit tot een
  budgettaire verlichting. Bij de OESO wordt bepleit dat een groter deel van
  de kosten van vredesoperaties in ontwikkelingslanden alsmede het
  klimaatbeleid in ontwikkelingslanden (CDM) onder de ODA-definities
  worden gebracht.
  BIJLAGE FINANCIEEL KADER 2004–2007 HOOFDLIJNENAKKOORD CDA,
  VVD, D66

  1. Begrotingsbeleid
  Uitgegaan wordt van het voorzichtig scenario van het Centraal Planbu-reau.
  Er geldt een scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Voor de
  uitgaven geldt een onderscheid in drie sectoren (rijksbegroting, sociale
  zekerheid, zorg). Voor elke sector wordt een reëel uitgavenplafond vastge-steld.
  Elke sector behoort eventuele overschrijdingen binnen het uitgaven-plafond
  te compenseren. Vanzelfsprekend zullen de regels voor het strin-gente
  begrotingsbeleid voor de ministeries worden bestendigd.
  Inkomstenmeevallers komen ten gunste van het begrotingssaldo.
  Inkomstentegenvallers komen ten laste van het EMU-saldo, met dien
  verstande dat nadere maatregelen worden getroffen indien tegenvallers
  het in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact noodzakelijke structurele
  reductietraject van 0,5% per jaar en/of de feitelijke grens van een EMU-tekort
  – om redenen van prudentie te stellen op – 2 1 /2 % als signaalwaarde
  – bedreigen.
  2. Voorjaarsnota 2003
  De opstelling van de Voorjaarsnota (begrotingsuitvoering) 2003 loopt in
  de tijd samen met de opstelling van het financieel kader voor de kabinets-periode
  2004–2007. Het demissionaire kabinet heeft de onderhandelende
  partijen geïnformeerd over de uitvoeringsproblematiek 2003 (en de door-werking
  daarvan). Deze problematiek en de voorgenomen dekking zijn
  weergegeven in onderstaande tabel. Het nieuwe kabinet zal dienovereen-komstig
  de Voorjaarsnota 2003 aan de Tweede Kamer toen toekomen.
  Voorjaarsnota 2003 2004 2005 2006 2007
  Bijstellingen zorg (ijklijn termen) 0,65 0,37 0,29 0,29
  Oplossingen zorg (ijklijntermen) –0,34 –0,31 –0,31 –0,31 –0,31
  Bijstelling sociale zekerheid 0,44 0,39 0,24 0,16 0,08
  Oplossingen sociale zekerheid –0,56 –0,07 –0,07 –0,10 –0,12
  Bijstellingen rijksbegroting 1,05 0,52 0,61 0,41 0,32
  Beperking incidenteel 2003 –0,19 –0,19 –0,19 –0,20 –0,20
  Oplossingen rijksbegroting –0,16 0,01 0,01 –0,02 –0,02
  Versnelling maatregelen 2004 naar 2003 –0,52
  Prijsbijstelling 2003 –0,35 –0,35 –0,35 –0,35 –0,35
  Per saldo doorwerking GF/PF –0,05 0,07 0,07 0,02 0,00
  Totaal –0,03 0,44 0,30 –0,10 –0,31
  Verhoging AWBZ premie per 1/7/03 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50
  3. Toelichting op ombuigingen, lasten en intensiveringen
  2004–2007
  Ondanks de enorme inspanning die geleverd wordt om het EMU-tekort
  substantieel terug te dringen, is een samenhangend pakket aan maatre-gelen
  bereikt die de structurele economische groei niet schaadt en die de
  werkgelegenheid merkbaar bevordert.
  Het pakket aan ombuigingen op de uitgaven verbetert het feitelijke
  EMU-saldo van – 1,8% BBP met + 1,3% BBP in 2007 tot – 0,5% BBP.
  Daarmee voldoet Nederland aan de criteria van het Europese Stabiliteits-en
  Groeipact. Het structurele saldo slaat om van een tekort van 1,2% naar
  een overschot van 0,5%, wat van belang is om in de toekomst de lasten
  van de vergrijzing te kunnen dragen. Ten opzichte van 2003 (na verwer-king
  van de Voorjaarsnota) zijn de lasten verlicht. Daarmee wordt voor-komen
  dat lastenstijgingen de groei remmen. Het pakket is zowel aan de
  uitgaven- als aan de lastenkant gericht op maatregelen die de economi-sche
  structuur versterken en de arbeidsparticipatie bevorderen.
  2007
  EMU-saldo bij ongewijzigd beleid –1,8% BBP
  Ombuigingen (incl. zorg) ! 13,1 miljard
  Uitgavenintensiveringen (incl. zorg) ! 3,4 miljard
  Lastenverlichting t.o.v. 2003 ! –1,4 miljard
  Resulterend EMU-saldo –0,5% miljard
  Binnen het pakket is er ruimte gemaakt voor enkele intensiveringen. Gelet
  op de (door EMU-saldo en lastenniveau) begrensde mogelijkheden is de
  omvang van de intensiveringen relatief fors. Zeker indien daarbij wordt
  betrokken dat in 2004 (door het vorige kabinet) voor een aantal zelfde
  beleidsterreinen ook extra middelen zijn uitgetrokken en het feit dat een
  aantal van deze beleidsterreinen daarenboven nog autonome groei kent.
  Onderwijs en kennis heeft (afgezien van de overschrijdingen in de zorg)
  bij de uitgaven het grootste accent gekregen met een intensivering van
  800 miljoen (waarvan 100 mln fiscaal), bovenop de 1 1 /2 miljard aan extra
  onderwijsuitgaven die reeds in de meerjarenramingen is vervat.
  Intensiveringen (in miljoenen euro, 2007) Additionele
  Uitgavengroei
  ongewijzigd beleid
  Intensiveringen
  strategisch akkoord
  2002
  Additionele
  Intensiveringen
  hoofdlijnen akkoord
  2003
  Totaal
  Onderwijs en kennis 1000 mln 580 mln 1 800 mln 2 2380 mln
  Veiligheid – 800 mln 350 mln 1150 mln
  Jeugdzorg/preventie – 100 mln 100 mln
  Kinderopvang (WBK) – 100 mln 100 mln
  Defensie, internationaal 50 mln 100 mln 150 mln
  Natuur, landbouw en milieu – 250 mln 3 250 mln
  Mobiliteit 500 mln 420 mln 500 mln 1420 mln
  Zorg 2500 mln 5 1200 mln 1000 mln 4 4700 mln
  1 Incl. ICES/KIS;
  2 waarvan netto 100 mln verhoging budget WBSO (fiscaal)
  3 plus 450 mln verdere vergroening belastingen (fiscaal); dit wordt teruggesluisd
  4 overschrijdingen in de zorg;
  5 reële volumegroei
  3a. Ombuigingen
  Ombuigingen (in miljarden euro 2002) 2004 2005 2006 2007
  a Verantwoorde arbeidsvoorwaardenruimte
  1 Loonontwikkeling collectieve sector 0,55 1,10 1,65 2,20
  2 Incidentele loonontwikkeling collectieve sector 2004–2007 0,13 0,25 0,38 0,51
  b Bevorderen arbeidsparticipatie
  1 WW-maatregelen (netto) 0,13 0,24 0,39
  2 Doorwerking WW-maatregelen naar collectieve sector (netto) 0,01 0,02 0,04 0,05
  3 Herkeuren WAO’ers (herprioritering keuringssystematiek) 0,08 0,14 0,14
  4 Afbouw REA mede i.r.t. nieuwe WAO 0,13 0,25 0,25
  5 Afschaffen WAZ 0,05 0,07 0,13
  6 Ontwikkeling uitkeringen 0,63 1,43 2,18 2,91
  7 Beperken gemeentelijk minimabeleid 0,15 0,15 0,15 0,15
  8 RWI adviestaken naar SER, RWI subsidies afschaffen 0,04 0,07 0,07 0,07O
  9 Aanpak illegaliteit 0,02 0,03 0,04 0,04
  10 Versobering IHS gericht op kwaliteitskorting en scheefwonen 0,11 0,19 0,21
  11 Budget verlofknip (zie ook lastenmaatregelen) 0,10 0,20 0,20 0,20
  c Buitenland, defensie en asiel
  1 Ramingbijstelling (schuldkwijtschelding) 0,30 0,30 0,30 0,30
  2 Reëel constant houden non ODA, o.a. door CO2 -meevallers 0,04 0,08 0,11 0,15
  3 Asiel/inburgering/immigratie 0,05 0,10 0,10 0,10
  4 Beëindiging remigratieregeling 0,01 0,02 0,03 0,03
  5 Financiële Perspectieven EU vanaf 2007 0,05
  Ombuigingen (in miljarden euro 2002) 2004 2005 2006 2007
  d Beperken bureaucratie en regelgeving collectieve sector
  1 Inhuur externen 0,15 0,20 0,20 0,20
  2 Efficiency door professionele inkoop en aanbesteding 0,02 0,03 0,05 0,05
  3 Additionele efficiency 1% per jaar, Rijk 0,04 0,08 0,11 0,15
  4 Idem tranche 2007 1% extra 0,04