• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Id-plicht in Nederland
  Id-plicht in Nederland 

  1925 Rooms-Katholiek politiebond St. Micha�l stuurt verzoekschrift aan Justitie;voor een snelle invoering van een verplichte identiteitskaart.
  1933 pre-advies Rijksinspectie van Bevolkingsregisters (Jacob Lentz).
  1939 Distributie-kaart. (de invoer van het identiteits-bewijs en het dragen daarvan wordt overigens door het kabinet ‘de Geer’ nog in maart 1940 afkeurd, als on-Nederlands)
  1945 afschaf Id-plicht / instelling commissie voor het Persoonsbewijs. Een van de redenen om niet de Id-plicht te continue�ren, is de ‘vervalsingsmentaliteit’, die aan de oorlog is overgehouden.
  1951 Id-plicht definitief afgeschaft.
  1971 Commissie Koopmans; over toezicht op automatisering overheid.
          1976 eindrapport commissie Koopmans.
          1981 behandeling 2de Kamer.
          1984 oorspronkelijk wetsvoorstel ingetrokken
          1985 nieuw wetsvoorstel.
          1988 wetsvoorstel aangenomen.
          1993 Wet persoonsregistratie.
          2001 wordt vervangen door Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  1974 Europees pasporten unie (EPU).
  1977 Comite van ministers van de raad van Europa bespreekt een uniform identiteits- bewijs inzake de fraudebestrijding; vrerplicht dan wel facultatief.
  1981 EPU wordt in Nederland aangenomen.
  1982 invoering landelijk persoonnummer. Opzetting Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS).
  1984 Korthals-Altes spreekt zich ‘persoonlijk’ uit over Id-plicht en de wenselijkheid daarvan. Commissie Geelhoed
  1986 Lubbers II ‘algemene id-plicht op grond van bestande documenten’ in het CDA-VVD regeer- akkoord,hoewel er niets over in de verkiezings- programmas staat. (fraude-bestrijding) Vreemd genoeg bestaat er al een Id-plicht bij de Nederlandse Bank en afzonderlijke banken als het gaat om div. transacties. Korthals-Altes wetsvoorstel Anonieme Verdachten. zie ook Stichting Waakzaamheid Persoonsgegevens. Voorstel zogenoemde pasjeswet voor migranten.
  1987 Notitie Grensbewaking van Korthals-Altes (ivm Akkoord van Schengen 1985)
  1988 CDA-kamerlid Gualtherie wil verdergaan, ‘algemene Id-plicht’. VVD vindt ‘beperkte Id-plicht’ bespreekbaar.PvdA is tegen. Conclussie als een verdachte zich beroept op zn Nederlandse nationaliteit hoeft hij zich niet te identificeren, tenzij het vermoeden bestaat dat hij vreemdeling is. Dus wordt er over na gedacht de Vreemdelingenwet te wijzigen. En heel nederland te zien als grensgebied. Staassecretaris Korte-van Hemel stelt voor Kmar te stationeren in oa. de grote steden ivm wegvallende grenscontroles.
  1989 Sofinummer wordt ingevoerd. Lubbers III; in het regeer-akkoord met de PvdA wordt ondanks het aanvankelijke protest, toch de ‘beperkte Id-plicht’ opgenomen. Ook wordt een facultatieve Id- kaart overwogen.
  invoer en nieuwe productie methode pasport. Ivm EPU.
  1990 Akkoord van Schengen; grenscontroles Benelux, Frankrijk, Duitsland worden op geheven. W�ltgens stelt voor in een discussie over zwartrijden meer personeel aan te nemen, Brinkman heeft het over de ‘sociale noodzaak’ van een Id-plicht. Wiebenga VVD vindt dat de paspoortwet ook om een binnelands Id-bewijs vraagt. Commissie Zeevalking > voorstellen leiden naar Koppellinngswet.
  1992 Torentjes overleg Lubbers III met fractie-voorzitters over beperkte Id-plicht’, ook voor PvdA ‘bespreekbaar’ geworden. Hirsch Ballin komt met wetsvoorstel.
  1993 Anonieme Verdachten aangenomen 1ste Kamer alleen GroenLinks is tegen. Wetsvoorstel Hirsch-Ballin wordt met 2 amendementen aan genomen, alleen GroenLinks is tegen. Invoer Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS).
  1994 ‘beperkte Id-plicht’ WID, Id-plicht in het openbaar vervoer, bij oa voetbal, en op de werkplek; met als pressiemiddel het Anoniem Tarief (60% belasting)
  1995 voorstel Koppelingswet. Extra agenten Vreemdelingenpolitie.
  1998 Koppelingswet treedt in werking.
  2001 11 september;WTC aanslag. Er wordt overwogen grenscontroles her-intevoeren (Schengen verdrag art.2) wordt uiteindelijk beperkt tot Schiphol en haven Rotterdam, versterking toezicht financi�le transacties (Wif 1993), verscherpt toezicht vreemdelingen, maar ook actiegroepen(Landelijk Co�rdinatiepunt Openbare Orde (KLPD)).Proef met Iris-scan Meldcentra voor vreemdelingen Rotterdam.
  2002 voorstel Donner.
  2003 Kabinetsformatie Balkenende II
  Wetsvoorstel 29 218 ingediend
  Raad van State geeft advies
  Wetsvoorstel behandeld in de commissie Justitie