• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • NRC: Commissie pleit voor beperkte legitimatieplicht

  NRC Handelsblad 18/03/1991

  DOOR EEN ONZER REDACTEUREN

  DEN HAAG, 18 maart – Er moet een beperkte algemene identificatieplicht komen. Dit is nodig in het kader van van het binnenlands vreemdelingentoezicht. Dat is een van de aanbevelingen van de Commissie binnenlands vreemdelingentoezicht.

  Deze commissie, naar haar voorzitter aangeduid als de commissie-Zeevalking, heeft vanmiddag haar eindrapport aangeboden aan minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie). De instelling van de commissie vloeide voort uit het regeerakkoord waarin gesteld werd dat het kabinet zich zou laten adviseren over het tegengaan van illegale immigratie.

  Minister Hirsch Ballin noemde de voorstellen van de commissie een ‘duidelijke en aan de eisen van deze tijd aangepaste regeling’. De commissie stelt in haar eindrapport onder meer dat marechaussee en vreemdelingenpolitie de bevoegdheid moeten krijgen personen staande te houden ter vaststelling van hun identiteit, als dat voor de vervulling van hun toezichthoudende taak redelijkerwijs nodig is. Nederlanders noch vreemdelingen zouden verplicht moeten zijn steeds een identiteitsbewijs bij zich te dragen.

  Wel zouden beide groepen de plicht hebben in bepaalde omstandigheden hun identiteit te bewijzen. Tegen het niet nakomen van deze plicht zou echter geen strafsanctie moeten worden ingevoerd. Wel zou een aparte strafsanctie kunnen gelden voor het opgeven van valse persoonsgegevens.

  De commissie-Zeevalking meent dat illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland het beste kan worden tegengegaan door na te gaan op welke wijze een illegale vreemdeling zich economisch staande kan houden. Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen moeten in beginsel van collectieve voorzieningen worden uitgesloten, met name als het gaat om uitkeringen. In de gemeentelijke geautomatiseerde administratie (GBA) zou moeten worden opgenomen of een persoon legaal in Nederland verblijft. De gemeentelijke sociale diensten zouden daar gevolgen aan moeten verbinden.

  De commissie vindt verder dat illegale tewerkstelling effectief tegen moet worden gegaan. Het in dienst hebben van illegalen zou zwaarder bestraft moeten worden, tot een hechtenis van maximaal een jaar en een geldboete van vijfduizend gulden. Ook zouden de kosten van het oppakken en uitzetten van illegale arbeiders kunnen worden verhaald op de werkgever of kan worden gedacht aan maatregelen in de fiscale sfeer.