• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • niet uitsluiten maar openbreken

  Protesteren tegen de Koppelingswet is niet genoeg. Zoals je in deze krant kunt lezen is de uitsluiting al lange tijd aan de gang. Het is dan ook belangrijk om juist voorzieningen open te houden of weer open te breken. Daartoe zijn er al meerdere netwerkverbanden in Nederland. Een van die netwerken is het Solidariteits Netwerk voor Illegalen in Nederland.

  Het SNIN bestaat uit zelfstandig werkende basisgroepen die ageren tegen het migratie-beleid en actief betrokken zijn bij het opbouwen van alternatieve collectieve voorzieningen voor illegalen en uitgeprocedeerden. De aangesloten groepen erkennen dat het uitwisselen van informatie belangrijk is. Dat kennis gedeelt kan worden en onderlinge ondersteuning van acties en activiteiten het protest tegen het migratiebeleid versterkt. Het SNIN is met andere woorden een communicatie- en ondersteuningsnetwerk.

  Het solidariteitsnetwerk is in opbouw. Uit protest tegen het bekrompen beleid vanuit Den Haag. Er zijn overal in het land, op het werk, in dorpen en grote steden, in kerken en in buurthuizen, individueel of in collectief verband mensen aktief om alternatieve voorzieningen te creëren. Illegalen worden in huis opgenomen, een arts die medicijnen uitschrijft, een spreekuur van vrijwilligers die illegalen in hun asielprocedure begeleiden, anderen die voor noodopvang zorgen, mensen die taalles geven en anderen die naast praktische ondersteuning politiek protest aantekenen tegen het migratie- en illegalenbeleid van de regering.

  Het migratiebeleid in Nederland is kortzichtig. Migratie wordt afgeschilderd als ‘ons probleem’ en gaat geheel voorbij aan de oorzaken van migratie. Ageren tegen dit vluchtelingenbeleid is van groot belang. Dit om te proberen de politieke krachtsverhoudingen te wijzigen en een ander migratiebeleid af te dwingen. Van belang is ook om initiatieven te nemen die gericht zijn op het verhinderen van de uitvoering van het beleid door het opzetten van basisvoorzieningen voor illegale migranten en uitgeprocedeerde asielzoekers. En om ervoor te zorgen dat illegalen en uitgeprocedeerden een stem krijgen en zich weerbaar kunnen opstellen. De gevolgen van het beleid van de regering moeten zichtbaar gemaakt worden.

  De uitgangspunten van het SNIN

  De bij het SNIN aangesloten organisaties erkennen dat de wereld van iedereen is en vinden dat vrij verkeer van personen over de hele wereld een fundamenteel recht is.
  Mensenrechten gelden voor iedereen. Daarom moet ook voor iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt basisrechten gegarandeerd worden. Recht op gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, privacy en inkomen. Het niet toekennen van deze rechten aan migranten zonder verblijfstitel is een schending van mensenrechten.
  Het Noorden – de rijke wereld – beheert de mondiale goederen en kapitaalstromen. Het Noorden misbruikt de natuurlijke hulpbronnen en houdt de armoede in het Zuiden in stand. De oneerlijke verdeling van welvaart tussen het Noorden en Zuiden en de schending van universele mensenrechten leidt tot – niet zelden – massale en gedwongen migratie. Niet de migratie vormt het probleem maar de oorzaken van migratie. Niet de vluchtelingen zijn het probleem.
  Nee, zij hebben een probleem. Oplossingen voor de problemen van vluchtelingen kunnen alleen gevonden worden in het mondiaal verdelen van welvaart en door respect voor mensenrechten. Het sluiten van de grenzen van Nederland en Europa voor migranten heeft slechts negatieve gevolgen. Zo worden allochtonen steeds meer negatief gestigmatiseerd. Illegalen en uitgeprocedeerden worden weggedrukt in de marge van de samenleving en komen in handen van mensensmokkelaars, huisjesmelkers en andere uitbuiters. Het restrictieve migratiebeleid leidt tot meer politie, meer controle en minder privacy en rechten; ook voor legaal verblijvenden. Nederland wordt niet gestimuleerd de situatie in herkomstlanden te verbeteren waardoor vele volkeren ondergedompeld blijven in armoede en internationale spanningen toenemen.

  Wat wil het netwerk?

  De initiatieven van het netwerk en de aangesloten organisaties zijn gericht op het betrekken van mensen bij het lot van illegalen en uitgeprocedeerden. Daartoe wordt informatie verschaft over de oorzaken van migratie en de situatie waarin illegalen in Nederland verkeren. Daarbij wordt confrontatie met de overheid niet gemeden. Mensenrechten van geïsoleerden en weerlozen mogen niet geschonden worden.
  De organisaties die bij het netwerk zijn aangesloten zetten directe hulp op ten behoeve van illegalen; medische voorzieningen, huisvesting, juridische bijstand.
  De bij het netwerk verbonden organisaties stimuleren andere mensen en groepen zich actief in te zetten voor illegalen.

  Hoe werkt het netwerk?

  Groepen die verbonden zijn bij het Solidariteits Netwerk nemen zelf het initiatief en doen een beroep op de anderen. Deelname aan het netwerk vergt een actieve opstelling. De groepen houden elkaar onderling op de hoogte, delen op eigen initiatief ervaringen en maken zonder tussenkomst van een landelijk secretariaat, gebruik van elkaars faciliteiten.
  Het netwerk biedt daarbij de mogelijkheid tot onderlinge afstemming in politieke actie en de alternatieve hulpverlening aan illegalen en uitgeprocedeerden.
  Iedere groep en organisatie die de uitgangspunten van het SNIN onderschrijft kan deel uitmaken van het netwerk. De nieuwe groep/organisatie wordt opgenomen in de adressenlijst en door de andere aangesloten organisaties op de hoogte gehouden van de lokale initiatieven.