• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • initiatief van het Spaanse voorzitterschap tot invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten.

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

  Brussel, 29 januari 2002 (05.02)

  (OR.es)

  57121/02

  ENFOPOL18

  (klik hier voor orginele document (in pdf))
  NOTA van het voorzitterschap

  Aan:, de Groep terrorisme

  Betreft: initiatief van het Spaanse voorzitterschap tot invoering van een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten.
  De Groep terrorisme verenigt vertegenwoordigers en deskundigen van de politie- en de inlichtingendiensten die in iedere lidstaat met de terreurbestrijding belast zijn, met het oog op een betere samenwerking tussen die diensten.

  Het zal de Groep in haar werkzaamheden niet ontgaan zijn dat er bij het plaatsvinden van diverse. evenementen en topbijeenkomsten van de Europese Unie een gestage toename te constateren valt van incidenten die gepaard gaan met door radicale extremistische groeperingen gepleegd geweld en crimineel vandalisme, en duidelijk terreur gezaaid hebben in de samenleving. Die incidenten krijgen notoir veel media-aandacht en verontrusten de Europese burger.

  De feiten worden gepleegd door diffuse groeperingen die opereren onder diverse maatschappelijke dekmantels. Onder “diffusé groeperingen” verstaan wij organisaties die, gebruikmakend van hun rechtspositie in de legaliteit, acties ondernemen die zijdelings de eigen doelen van terroristische organisaties dienen. Deze duidelijke manipulering vormt nu reeds een ernstige dreiging die op zeer korte termijn aanzienlijk groter kan worden.

  In de bedoeling samen te werken ter voorkoming van deze situaties, die zich voordoen in de marge van evenementen en topbijeenkomsten georganiseerd door diverse internationale en communautaire lichamen, stelt het Spaanse voorzitterschap voor om via een besluit van de Raad een standaardformulier voor informatie-uitwisseling over terroristische incidenten in te voeren. Zo’n formulier zou een bijzonder nuttig instrument zijn voor preventie van en, in voorkomend geval, vervolging wegens geweldpleging door radicale stedelijke jongerengroeperingen, die zich steeds vaker voor de criminele doelen van terreurorganisaties laten gebruiken.

  Het standaardformulier zou de gegevens bevatten die stroken met de bedoelingen en behoeften van de bij de gegevensuitwisseling betrokken lidstaten en, in voorkomend geval, Europol.

  Voorgesteld wordt voor het uitwisselen van gegevens over deze groeperingen gebruik te maken van het BDL-datatransmissiesysteem. dat zich reeds als snel, veilig en efficiënt heeft bewezen,

  Wij verzoeken de delegaties dit voorstel in overweging te nemen.