• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • JBZ-raad op 13 juli 2001

  10916/01 ass/PM/mm 1
  DG H NL
  RAAD VAN
  DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 16 juli 2001 (17.07)
  (OR. fr)
  10916/01
  JAI 82
  RESULTAAT BESPREKINGEN
  van: de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
  d.d.: 13 juli 2001
  Betreft: Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 13 juli 2001 betreffende de veiligheid van de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen

  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten memoreren dat een van de doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. In een dergelijke ruimte moeten de burgers het recht genieten om:


  i) hun meningen vrij te uiten en vreedzaam bijeen te komen, rechten die worden weerspiegeld in
  het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; en
  ii) dit te doen in omstandigheden waarin er geen gevaar voor hun eigen veiligheid bestaat noch
  voor die van andere burgers of eigendommen.
  10916/01 ass/PM/mm 2
  DG H NL
  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten betreuren de daden van
  degenen die deze democratische rechten misbruiken door het opzetten, plannen en uitvoeren van
  gewelddaden die samenvallen met openbare demonstraties.
  Voorts spreken zij hun bezorgdheid uit over de dreiging waaraan politieambtenaren die verantwoordelijk
  zijn voor de handhaving van de openbare orde zijn blootgesteld.
  Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen ook in de context van bijeenkomsten van de Europese
  Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen kunnen worden bereikt, herinneren de Raad en de vertegenwoordigers
  van de regeringen der lidstaten, naast de noodzaak van een dialoog met nietgouvernementele
  organisaties, sociale partners en civiele samenleving, met name aan het belang
  van
  – een opbouwende dialoog tussen de organisatoren van openbare demonstraties en de wetshandhavingsautoriteiten
  van het gastland en,
  – nauwe internationale contacten, vooral tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten
  zelf, om ervoor te zorgen dat dergelijke legitieme demonstraties niet door andere elementen
  worden uitgebuit of misbruikt met als enig doel het plegen van collectieve of individuele
  gewelddaden.
  Voortbouwend op de mogelijkheden die worden geboden door bestaande rechtsinstrumenten en de
  binnen de Europese Unie opgezette organen, met name de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering
  van het Akkoord van Schengen (vooral artikel 46) en het gemeenschappelijk optreden van
  26 mei 1997, door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
  Europese Unie met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid,
  zijn de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van mening dat het
  belang van doeltreffende Europese samenwerking op het terrein van de openbare orde moet worden
  benadrukt. Zij zijn van oordeel dat de Task Force van Politiechefs een aanzienlijke bijdrage moet
  leveren tot de praktische uitvoering van de samenwerking tussen de wetshandhavingsinstanties van
  de lidstaten.
  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten erkennen dat het gastland
  verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de context van
  bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen draagt, maar zijn van
  oordeel dat de volgende operationele maatregelen ertoe kunnen bijdragen de risico’s van ernstige
  verstoringen van de openbare orde te beperken.
  10916/01 ass/PM/mm 3
  DG H NL
  II
  1. Politiële samenwerking
  a) de activering in de lidstaten van een vast nationaal contactpunt voor het inwinnen,
  analyseren en uitwisselen van relevante informatie;
  b) de instelling op verzoek van het land waar de gebeurtenis plaatsvindt, van een groep
  verbindingsfunctionarissen die vóór, tijdens en na het evenement door de lidstaten
  waaruit de risicogroepen afkomstig zijn, kunnen worden afgevaardigd;
  c) de inzet van politie- of inlichtingenfunctionarissen die in staat zijn tot identificatie van
  de personen of groepen die een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid kunnen
  vormen en die ter beschikking worden gesteld door de lidstaten waaruit zij afkomstig
  zijn;
  d) de permanente follow-up van dit operationele proces door de in artikel 3 van bovengenoemd
  gemeenschappelijk optreden vermelde hoofden van de centrale instanties.
  Deze groep kan op verzoek van het gastland in de formatie Task Force van Politiechefs
  bijeenkomen om met name:
  – advies uit te brengen over de geschiktste operationele maatregelen om te zorgen
  voor de doeltreffende politiebewaking en veiligheid van Europese Raden en
  soortgelijke gebeurtenissen;
  – bij te dragen tot doeltreffende politiële samenwerking binnen de EU ter ondersteuning
  van de lidstaat die gastland is;
  – en toe te zien op de doeltreffendheid van deze regelingen en deze en beste
  praktijken mee te delen aan de bevoegde Raadsgroepen.
  De Task Force van Politiechefs kan een beroep doen op deskundigen op het gebied van
  openbare orde om hen in deze taken bij te staan;
  10916/01 ass/PM/mm 4
  DG H NL
  e) het maken, telkens als dat mogelijk is, van een gemeenschappelijke analyse van de
  ordeverstoringen, delicten en groepen. In het kader van het beraad over de wijziging van
  de Overeenkomst tot oprichting van Europol zal de Raad de mogelijkheid bespreken
  van uitbreiding van de bevoegdheden van Europol ter zake;
  f) de organisatie van specifieke opleidingen door de Europese Politieacademie (EPA) met
  inbegrip van de uitwisseling van beste praktijken. De Raad is ingenomen met het voorstel
  van enkele lidstaten om onder zijn auspiciën in Frankrijk een seminar te organiseren
  op het gebied van handhaving van de openbare orde en is verheugd over het in het kader
  van het programma OISIN met het oog op communautaire financiering ingediende
  project.
  2. Uitwisseling van informatie, met inachtneming van het recht op bescherming van
  persoonsgegevens
  a) het inwinnen, inzamelen en uitwisselen van de in artikel 1 van bovengenoemd gemeenschappelijk
  optreden vermelde informatie, met inbegrip van open bronnen, in overeenstemming
  met de nationale wetgevingen;
  b) in dit kader, in de aanloop naar en tijdens de gebeurtenis, de uitwisseling van informatie
  via de in punt 1 genoemde verbindingsfunctionarissen;
  c) de opstelling door de betrokken lidstaat, onmiddellijk nadat zich verstoringen van de
  openbare orde hebben voorgedaan, van een verslag van incidenten en vervolgens van
  een evaluatieverslag, en de toezending daarvan aan de in artikel 3 van bovengenoemd
  gemeenschappelijk optreden bedoelde centrale instanties;
  d) het gebruiken van alle juridische en technische mogelijkheden voor de uitbreiding en
  bevordering van een snelle en meer gestructureerde uitwisseling van gegevens over
  gewelddadige ordeverstoorders op basis van nationale gegevensbestanden.
  10916/01 ass/PM/mm 5
  DG H NL
  3. Maatregelen aan de grenzen
  In overeenstemming met het communautair recht, het nationaal recht en de fundamentele
  rechtsbeginselen:
  a) verwijderingsmaatregelen uitvoeren die zijn genomen in het kader van de handhaving of
  het herstel van de openbare orde en meewerken aan de repatriëring van de verwijderde
  onderdanen;
  b) alle in de lidstaten bestaande juridische mogelijkheden gebruiken om te verhinderen dat
  personen die als verstoorders van de openbare orde bekend staan, zich naar het land
  begeven waar de gebeurtenis wordt gehouden, indien er ernstige redenen zijn om aan te
  nemen dat deze personen zich verplaatsen met het oogmerk ernstige verstoringen van de
  openbare orde te organiseren, te veroorzaken of daaraan deel te nemen;
  c) toepassing, door de betrokken landen van de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering
  van het Akkoord van Schengen, met name indien dit onontbeerlijk blijkt, van
  artikel 2, tweede alinea;
  d) zo nodig, met de betrokken landen regelingen overeenkomen om gemeenschappelijke of
  gecoördineerde preventieve patrouilles mogelijk te maken of gezamenlijke controles uit
  te voeren.
  4. Justitiële samenwerking
  a) De bevordering van rechtstreekse samenwerking tussen de justitiële autoriteiten of
  andere bevoegde autoriteiten, met name de tenuitvoerlegging van verzoeken om rechtshulp,
  door uitwerking van modellen voor rogatoire commissies en de aanwijzing van
  contactpunten die 24 uur per dag bereikbaar zijn, waardoor de noodzakelijke rechtshulp
  op gang kan worden gebracht. Deze rechtstreekse contacten kunnen worden vergemakkelijkt
  door het Europees justitieel netwerk.
  10916/01 ass/PM/mm 6
  DG H NL
  b) De toepassing van adequate middelen voor constatering en onderzoek zodat gewelddadige
  ordeverstoorders kunnen worden vervolgd en veroordeeld zonder ongewoon
  uitstel en met naleving van de waarborgen voor een eerlijke behandeling.
  5. Organisatorische maatregelen
  a) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke communicatieaanpak, zowel wat de
  betrekkingen met de verschillende betrokken actoren, als wat de algemene communicatie
  betreft;
  b) het betrekken van de organisator van een evenement bij het nemen van interne veiligheidsmaatregelen;
  c) het uitwisselen, met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak,
  van informatie, onder meer via het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie,
  over de beste praktijken voor het aangaan van opbouwende dialogen met organisatoren
  van demonstraties om ervoor te zorgen dat legitieme demonstraties niet door groepen
  met gewelddadige plannen worden uitgebuit.
  _______________