• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
  Brussel, 10 juli 2001 (11.07)
  (OR. fr,en)
  10731/01
  LIMITE
  JAI 74
  NOTA
  van: het voorzitterschap
  aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)
  Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten

  1. In overeenstemming met het mandaat dat hun door het Coreper op 5 juli jl. is verleend, zijn de Raden JBZ op maandag 9 juli 2001 bijeengekomen voor de bespreking van de ontwerpconclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, zoals gewijzigd naar aanleiding van de naar het voorzitterschap gezonden opmerkingen.

  Het resultaat van hun besprekingen gaat hierbij.
  2. Het voorzitterschap wijst op de door verscheidene delegaties geformuleerde voorbehouden
  betreffende:
  – punt 2, onder d), dat betrekking heeft op de uitwisseling van gegevens over verstoorders
  van de openbare orde die gewelddaden hebben gepleegd, door middel van ofwel toegang
  tot de bestaande nationale gegevensbestanden, ofwel de oprichting van een
  Europese gegevensbank (A, S, GR, FIN, DK, IRL, NL, F).
  – punt 3, onder b), inzake het vrije verkeer van personen die als verstoorders van de
  openbare orde bekend staan (FIN, GR, F, A, S, IRL, DK en NL).
  10731/01 cle/DL/ver 2
  DG H NL
  Gezien het politieke belang ervan is het voorzitterschap van oordeel dat deze twee voorstellen
  in de Raad op 13 juli aanstaande uitvoerig moeten worden besproken.
  3. Twee delegaties maakten een studievoorbehoud bij punt 1, onder e), waarin bepaald wordt dat
  de Raad de mogelijkheid zal bespreken om de bevoegdheden van Europol op het gebied van
  openbare orde uit te breiden (NL en A).
  4. Het voorzitterschap verzoekt het Coreper zijn goedkeuring te hechten aan de ontwerpconclusies
  in de bijlage, met uitzondering van de twee onder punt 2 hierboven genoemde
  punten, en aan de toezending daarvan aan de Raad met het oog op goedkeuring ervan.
  _______________
  10731/01 cle/DL/ver 3
  BIJLAGE DG H NL
  BIJLAGE
  Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad JBZ en de vertegenwoordigers van de regeringen
  der lidstaten – 13 juli 2001
  I
  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten memoreren dat een van de doelstellingen
  van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te ontwikkelen als een ruimte van vrijheid,
  veiligheid en rechtvaardigheid. In een dergelijke ruimte moeten de burgers het recht genieten
  om:
  i) hun meningen vrij te uiten en vreedzaam bijeen te komen, rechten die worden weerspiegeld in
  het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; en
  ii) dit te doen in omstandigheden waarin er geen gevaar voor hun eigen veiligheid bestaat noch
  voor die van de burgers of eigendommen.
  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten betreuren de daden van
  degenen die deze democratische rechten misbruiken door het opzetten, plannen en uitvoeren van
  gewelddaden die samenvallen met openbare demonstraties.
  Voorts spreken zij hun bezorgdheid uit over de dreiging waaraan politieambtenaren die verantwoordelijk
  zijn voor de handhaving van de openbare orde zijn blootgesteld.
  Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen ook in de context van bijeenkomsten van de Europese
  Raad en andere vergelijkbare vergaderingen kunnen worden bereikt, herinneren de Raad en de vertegenwoordigers
  van de regeringen der lidstaten, naast de noodzaak van een dialoog met nietgouvernementele
  organisaties, sociale partners en civiele samenleving, met name aan het belang
  van
  – een opbouwende dialoog tussen de organisatoren van openbare demonstraties en de wetshandhavingsautoriteiten
  van het gastland en,
  – nauwe internationale contacten, vooral tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten
  zelf, om ervoor te zorgen dat dergelijke legitieme demonstraties niet door andere elementen
  worden uitgebuit of misbruikt met als enig doel het plegen van collectieve gewelddaden.
  10731/01 cle/DL/ver 4
  BIJLAGE DG H NL
  Voortbouwend op de mogelijkheden die worden geboden door bestaande rechtsinstrumenten en de
  binnen de Europese Unie opgezette organen, met name de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering
  van het Akkoord van Schengen (vooral artikel 46) en het gemeenschappelijk optreden van
  26 mei 1997, door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
  Europese Unie met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid,
  zijn de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van mening dat het
  belang van doeltreffende Europese samenwerking op het terrein van de openbare orde moet worden
  benadrukt. Zij zijn van oordeel dat de Task Force Hoofden van politie een centrale rol moet spelen
  bij de praktische uitvoering van de samenwerking tussen de wetshandhavingsinstanties van de lidstaten.
  De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten erkennen dat het gastland de
  primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de context
  van bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare vergaderingen draagt, maar zijn
  van oordeel dat de volgende operationele maatregelen ertoe kunnen bijdragen de risico’s van
  ernstige verstoringen van de openbare orde te beperken.
  II
  1. Politiële samenwerking
  a) de activering in de lidstaten van een vast nationaal contactpunt voor het inwinnen,
  analyseren en uitwisselen van relevante informatie;
  b) de instelling op verzoek van het land waar het evenement plaatsvindt, van een groep
  verbindingsfunctionarissen die vóór, tijdens en na het evenement door de lidstaten
  waaruit de risicogroepen afkomstig zijn, kunnen worden afgevaardigd;
  c) de inzet van politie- of inlichtingenfunctionarissen die in staat zijn tot identificatie van
  de personen of groepen die een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid kunnen
  vormen en die ter beschikking worden gesteld door de lidstaten waaruit zij afkomstig
  zijn;
  10731/01 cle/DL/ver 5
  BIJLAGE DG H NL
  d) de permanente follow-up van dit operationele proces door de in artikel 3 van bovengenoemd
  gemeenschappelijk optreden vermelde hoofden van de centrale instanties.
  Deze groep kan op verzoek van het gastland in de formatie Task Force Hoofden van
  politie bijeenkomen om met name:
  – advies uit te brengen over de geschiktste operationele maatregelen om te zorgen
  voor de doeltreffende politiebewaking en veiligheid van Europese Raden en
  soortgelijke evenementen;
  – te zorgen voor doeltreffende politiële samenwerking binnen de EU ter ondersteuning
  van de lidstaat die gastland is;
  – en toe te zien op de doeltreffendheid van deze regelingen.
  De Task Force Hoofden van politie kan een beroep doen op deskundigen op het gebied
  van openbare orde om hen in deze taken bij te staan.
  e) De noodzaak van een gemeenschappelijke analyse van de ordeverstoringen, delicten en
  groepen. In het kader van het beraad over de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting
  van Europol zal de Raad de mogelijkheid bespreken van uitbreiding van de
  bevoegdheden van Europol ter zake.
  f) De organisatie van specifieke opleidingen door de Europese Politieacademie (EPA) met
  inbegrip van de uitwisseling van beste praktijken. De Raad is ingenomen met het voorstel
  van enkele lidstaten om onder zijn auspiciën in Frankrijk een seminar te organiseren
  op het gebied van handhaving van de openbare orde en is verheugd over het in het kader
  van het programma OISIN met het oog op communautaire financiering ingediende
  project.
  2. Uitwisseling van informatie, met inachtneming van het recht op bescherming van
  persoonsgegevens
  a) het inwinnen, inzamelen en uitwisselen van de in artikel 1 van bovengenoemd gemeenschappelijk
  optreden vermelde informatie, met inbegrip van open bronnen, in overeenstemming
  met de nationale wetgevingen;
  10731/01 cle/DL/ver 6
  BIJLAGE DG H NL
  b) in de aanloop naar en tijdens de evenementen, de uitwisseling van informatie via de in
  punt 1 genoemde verbindingsfunctionarissen;
  c) de opstelling door de betrokken lidstaat, onmiddellijk nadat zich verstoringen van de
  openbare orde hebben voorgedaan, van een verslag van incidenten en vervolgens van
  een evaluatieverslag, en de toezending daarvan aan de in artikel 3 van bovengenoemd
  gemeenschappelijk optreden bedoelde centrale instanties;
  d) het nagaan van de juridische mogelijkheden voor en de noodzaak van uitwisseling van
  gegevens op basis van de bestaande nationale gegevensbestanden of de oprichting van
  een Europese gegevensbank inzake onruststokers die gewelddaden hebben gepleegd.
  3. Maatregelen aan de grenzen
  a) uitvoering, in overeenstemming met het nationaal recht van verwijderingsmaatregelen
  die zijn genomen in het kader van de handhaving of het herstel van de openbare orde en
  in overeenstemming met het nationaal recht meewerken aan de repatriëring van de verwijderde
  onderdanen;
  b) de juridische mogelijkheden in overeenstemming met het communautair recht nagaan
  om te verhinderen dat onderdanen die als verstoorders van de openbare orde bekend
  staan, de lidstaat verlaten, door een andere lidstaat reizen of binnendringen in het land
  dat het evenement organiseert, indien is komen vast te staan dat deze personen zich verplaatsen
  met het oogmerk ernstige verstoringen van de openbare orde te organiseren, te
  veroorzaken of daaraan deel te nemen;
  c) toepassing, door de betrokken landen van de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering
  van het Akkoord van Schengen, met name indien dit onontbeerlijk blijkt, van
  artikel 2, tweede alinea, of, zo nodig, met de betrokken landen regelingen overeenkomen
  om gemeenschappelijke of gecoördineerde preventieve patrouilles mogelijk te
  maken of gezamenlijke controles uit te voeren.
  10731/01 cle/DL/ver 7
  BIJLAGE DG H NL
  4. Justitiële samenwerking
  a) De bevordering van rechtstreekse samenwerking tussen de justitiële autoriteiten of
  andere bevoegde autoriteiten, met name de tenuitvoerlegging van verzoeken om rechtshulp,
  door uitwerking van modellen voor rogatoire commissies en de aanwijzing van
  contactpunten die 24 uur per dag bereikbaar zijn, waardoor de noodzakelijke rechtshulp
  op gang kan worden gebracht. Deze rechtstreekse contacten kunnen worden vergemakkelijkt
  door het Europees justitieel netwerk.
  b) De toepassing van adequate middelen voor constatering en onderzoek zodat plegers van
  gewelddadige ordeverstoringen snel kunnen worden vervolgd en veroordeeld.
  5. Organisatorische maatregelen
  a) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke communicatiestrategie, zowel wat de
  betrekkingen met de verschillende betrokken actoren, als wat de algemene communicatie
  betreft;
  b) het betrekken van de organisator van een evenement bij het nemen van interne veiligheidsmaatregelen;
  c) het uitwisselen met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie,
  van informatie over de beste praktijken voor het aangaan van opbouwende dialogen met
  organisatoren van demonstraties om ervoor te zorgen dat legitieme demonstraties niet
  door groepen met een gewelddadige agenda worden uitgebuit, onder meer via het
  Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.