• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Resolutie van de Raad van betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

   

   

   

  RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

  Brussel, 4 juli 2001

  10536/01

  ENFOPOL 71

  NOTA                                                                                                                           van:                 Belgische delegatie

  aan:                 Groep Politiële Samenwerking                                                                                        nr. vorig doc.: 9833/1/01 ENFOPOL 59 REV 1 ; Pbl. C 196, 13.7.1999, blz. 1                                    Betreft:            Voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

                           – Nieuwe Resolutie van de Raad                                                                                    

  Resolutie van de Raad van …………. betreffende een handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming  en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

   

   

   

   

  DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

   

   

   

  (1) Overwegende dat het doel van de Europese Unie is, de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door de ontwikkeling van een gezamenlijk optreden van de lidstaten op het gebied van politiële samenwerking;

   

   

  (2) Overwegende dat de Raad op 9 juni 1997 een resolutie heeft aangenomen over voorkoming en beteugeling  van  voetbalvandalisme  door  ervaringsuitwisseling,  stadionverboden  en mediabeleid1

   

   

  (3) Overwegende dat in het kader van de Raad van Europa de Overeenkomst van 19 augustus 1985 is       gesloten   inzake   gewelddadigheden   door   en   wangedrag   van   toeschouwers   rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden;

   

   

  (4) Overwegende dat er ter bestrijding van het voetbalvandalisme nog meer inspanningen moeten worden geleverd, gebaseerd op de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, in het bijzonder tijdens  het  Europees  kampioenschap  voetbal  1996,  de  Wereldbeker  voetbal  1998  en  het Europees kampioenschap voetbal 2000 en op de bevindingen van de evaluatie van de internationale    politiesamenwerking   naar   aanleiding   van   dit  laatste   tornooi   die  door

  politiedeskundigen is verricht;

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 PB C 193 van 24.6.1997, blz. 1

   

  (5) Overwegende dat het van groot belang is dat er voor de politiediensten in de lidstaten een Europees kader komt met betrekking tot de inhoud en reikwijdte van de politiesamenwerking, de relatie van de politie met de media, de samenwerking met begeleiders van supporters en het toegangsbeleid voor stadions;

   

   

  (6) Overwegende dat er een grote behoefte is het Europees kader als hierboven bedoeld neer te leggen in een handboek voor de politiediensten;

   

   

  (7) Onverminderd  de  bestaande  nationale  bepalingen  en  de  uitoefening,  door  de  Europese

   

  Commissie,   van   de   bevoegdheden       waarover   zij   krachtens   het   EG-Verdrag   beschikt,

   

   

   

   

   

   

   

  NEEMT DE VOLGENDE RESOLUTIE AAN:

   

   

   

  1. De Raad verzoekt de lidstaten de samenwerking te versterken, in het bijzonder de praktische samenwerking tussen de politiediensten voor het beheer van het evenement, en in het bijzonder ter   voorkoming   en   bestrijding   van   geweld   en   ongeregeldheden   rond voetbalwedstrijden met een internationale  dimensie.

   

   

  1. Om dit de bereiken wordt in de bijlage een handboek met voorbeelden van werkmethoden vastgesteld ter beschikking van de politiediensten. De bevoegde werkgroep van de Raad wordt verzocht om voor dit handboek in het licht van actuele ervaringen waar nodig in de toekomst wijzigingen voor te stellen. Een  eerste wijziging werd in dat kader  ingevoerd naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2000.

   

  BIJLAGE

   

   

   

   

   

  Handboek voor de internationale politiesamenwerking en maatregelen ter voorkoming  en bestrijding van geweld en ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden, waarbij ten minste één lidstaat  is betrokken.

   

   

  Inhoudsopgave handboek:

   

   

   

  1. Het informatiebeheer door de politiediensten

   

  De overheden en politiediensten houden rekening met minimumcriteria waaraan  het informatiebeheer  moet voldoen.

   

   

  1. De voorbereiding door politiediensten

   

  De organiserende overheden en politiediensten betrekken reeds in een vroeg stadium de politiediensten uit deelnemende landen bij de voorbereidingen.

   

   

  1. De organisatie van de samenwerking tussen de politiediensten

   

  De organiserende overheden en politiediensten houden rekening met minimumcriteria waaraan  de organisatie van de internationale politiesamenwerking moet voldoen.

   

   

  1. De samenwerking politiediensten met de stewards

   

  De organiserende overheden en politiediensten betrekken de begeleiders van supporters van de deelnemende voetbalbonden bij de ondersteuning van de taakuitvoering en komen tot een optimale samenwerking met hen.

   

   

  1. Checklist mediabeleid en communicatiestrategie politie/overheid bij grote (internationale)

   

  kampioenschappen en wedstrijden

   

  De politiediensten maken gebruik van de checklist mediabeleid.

   

  1. De rol van de organisator

   

  De organiserende overheden houden rekening met het raamwerk van eisen aan de organisatoren op verschillende gebieden.

   

   

  1. Overzicht van door de Raad van de Europese Unie eerder aanvaarde documenten

   

  Een overzicht van eerder door de Raad genomen besluiten geeft inzicht in de tot nu toe genomen maatregelen.

   

  HOOFDSTUK 1: Het informatiebeheer van de politiediensten

   

   

   

  Afdeling 1: Minimumvereisten waaraan  het informatiebeheer moet voldoen

   

   

   

  1. I. Inleiding

   

   

   

  –        De groei van diverse internationale  en Europese competities heeft geleid tot de internationalisering van het voetbalgebeuren.

   

   

  –        Met het oog op het efficiënt beheer van voetbalwedstrijden, en in het bijzonder de

   

  bestrijding van het voetbalgeweld en het voorkomen ervan, is de uitwisseling van informatie van cruciaal belang.  Voor deze informatie-uitwisseling is de creatie van een permanent nationaal  (politioneel) informatiecentrum  voetbal in elke lidstaat noodzakelijk.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal fungeert als centraal en uniek aanspreekpunt inzake de uitwisseling van relevante informatie m.b.t voetbalwedstrijden met een internationale dimensie en inzake de uitwerking van de internationale  politiesamenwerking rond voetbalwedstrijden.

   

   

  –        De betrekkingen tussen het nationaal  informatiecentrum  voetbal en de bevoegde nationale autoriteiten worden beheerst door het toepasselijke nationaal  recht. De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het nationaal  informatiecentrum  voetbal zijn taken efficiënt en kwaliteitsvol kan uitvoeren. Het nationaal  informatiecentrum  voetbal wordt uitgerust met de noodzakelijke materiële voorzieningen om de toegewezen taken op een efficiënte en snelle wijze te kunnen uitoefenen.  De personele invulling van het nationaal informatiecentrum  voetbal garandeert de nodige politiële expertise inzake de problematiek rond voetbalwedstrijden.

   

   

  –        De nationale informatiecentra  voetbal werken  in internationaal verband op basis van gelijkheid.  Er is geen hiërarchische relatie.

   

  1. II. Doelstellingen

   

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal draagt door de coördinatie van de informatie- uitwisseling rond voetbalwedstrijden bij tot de openbare rust, veiligheid en gezondheid en streeft een doeltreffende besteding van de beschikbare middelen na.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal heeft daarnaast tot doel de internationale politiesamenwerking rond de politionele aanpak van het voetbalfenomeen te vergemakkelijken en de informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van de verschillende landen te bevorderen.

   

   

   

   

  III. Taken met internationale dimensie

   

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal staan in voor de ondersteuning van de bevoegde nationale autoriteiten.  Op basis van de geanalyseerde en geëvalueerde informatie kunnen aan de bevoegde nationale autoriteiten de nodige voorstellen of adviezen worden aangereikt betreffende het door deze overheden te voeren beleid inzake voetbalgerelateerde problemen

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal beschikt in het kader van wedstrijden met een internationale  dimensie  over een permanente risico-analyse van de eigen clubs en van het eigen nationaal  team, en dit ten behoeve van de nationale informatiecentra  voetbal van andere landen.

   

   

  –        Het nationaal informatiecentrum  voetbal staat, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale regelgeving terzake, in voor het beheer van de informatie betreffende de persoonsgegevens van risicosupporters.

   

   

  –        Het nationaal informatiecentrum  voetbal staan in voor de coördinatie van de politionele informatie-uitwisseling naar aanleiding van voetbalwedstrijden. Deze informatie- uitwisseling kan tevens plaatsvinden met andere wethandhavingsautoriteiten die bijdragen tot de veiligheid of de openbare orde.

   

  1. IV. Politionele informatie-uitwisseling

   

   

   

  1) Soorten informatie

   

   

   

  Een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene informatie en persoonsinformatie. a)        ALGEMENE INFORMATIE

  De algemene informatie kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

   

   

   

  • strategische informatie: gegevens die het evenement in al zijn dimensies omschrijven met bijzondere aandacht voor de veiligheidsrisico’s die het evenement inhoudt.
  • operationele informatie: gegevens die toelaten om een correct beeld te vormen van de gebeurtenissen in het raam van het evenement.
  • tactische informatie : gegevens die toelaten aan de operationele verantwoordelijken gepast te ageren in het raam van de ordehandhaving en veiligheid rond het evenement.

   

   

   

   

  1. b) PERSOONSINFORMATIE

   

   

   

  Met persoonsinformatie  wordt in deze context bedoeld de informatie over individuele personen die een gevaar vormen of kunnen vormen voor de openbare orde of veiligheid rond het evenement of betrokken zijn geweest in incidenten met als doel gepaste maatregelen  voor te bereiden of te nemen. (bvb. lijsten van stadionverboden, beeldmateriaal betreffende personen…). De informatie die uitgewisseld wordt, dient een welbepaald doel, namelijk bijdragen tot het welslagen van een bepaalde opdracht. Het gebruik van de geleverde informatie is beperkt in tijd en ruimte.

   

  Informatie dient  zowel lokale als bovenlokale belangen van verantwoordelijke overheden en van politiediensten.  De aangeleverde informatie moet de overheden en politiechefs in staat stellen hun verantwoordelijkheden op te nemen met kennis van zaken op alle niveaus.

   

   

  De uitwisseling van personeninformatie  geschiedt overeenkomstig de toepasselijke nationale en internationale regelgeving.

   

   

  2) Chronologisch verloop van de informatie-uitwisseling

   

   

   

  Er worden drie fases onderscheiden: voor, tijdens en na het evenement:

   

  –        voor het evenement: vanaf men weet heeft dat een bepaalde wedstrijd gaat gespeeld worden of een tornooi gepland is,

  –        tijdens het evenement:  periode vanaf de eerste  tot de laatste feiten die van invloed zijn of kunnen zijn op de openbare orde,

  –        na het evenement: afsluitende fase waarin debriefing en evaluatie plaatsvinden. Deze drie fases zullen niet noodzakelijk steeds strikt te scheiden zijn.

   

   

  Onder evenement wordt begrepen een bepaalde wedstrijd of een bepaald tornooi in al zijn dimensies.

   

   

  1. a) TAAK NATIONAAL INFORMATIECENTRUM VOETBAL VAN HET ORGANISEREND LAND

   

   

  1. Voor het evenement

   

   

   

  Op strategisch vlak dienen de behoeften aan informatie te worden geformuleerd, d.w.z. de vraag naar informatie wordt gericht aan het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ander land of de andere landen. Deze vraag kan onderwerpen behelzen zoals de risico-analyse van de

  supporters van het desbetreffende team, informatie met betrekking tot het team zelf en zijn begeleiding (wanneer er een dreiging is), informatie inzake spotters, etc.

   

  Daarnaast verstrekt het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land, voor zover mogelijk, reeds informatie over onderwerpen zoals: de toepasselijke wetgeving en het beleid van de overheden, informatie nopens de organisatie van het evenement, identificatie van de verantwoordelijke overheden en politiechefs, etc.

  Tevens wordt alle relevante informatie verstrekt aan de andere belanghebbende nationale informatiecentra  voetbal.

   

   

  Op operationeel vlak wordt aan het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ander land of de andere landen de vraag gericht inzake informatie betreffende verplaatsingen van gewone en risicosupporters, van het deelnemend team en zijn begeleiding (wanneer er een dreiging is), de ticketverkoop en eventueel een vraag om medewerking van politiemensen, zoals bijvoorbeeld spotters, en van fan-coachers, alsmede een eventuele vraag betreffende terrorisme en algemene criminaliteit.

  Daarnaast staat het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land in voor het verstrekken van de informatie aan het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ondersteunend land of ondersteunende  landen, en dit betreffende de organisatie van de ordedienst en in het bijzonder de methode van integratie van de spotters in het dispositief van de lokale ordedienst, alsmede de richtlijnen voor de supporters, etc. Tevens wordt alle relevante informatie verstrekt aan de andere belanghebbende nationale informatiecentra  voetbal.

   

   

  1. Tijdens het evenement

   

   

   

  Op operationeel niveau staat het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land in voor de vraag om bevestiging van de aangeleverde informatie, waaronder de actualisering  van de risico-analyse. Deze vraag wordt, indien wordt voorzien in een systeem van de inplaatsstelling van liaison-officieren, gericht en beantwoord via deze laatste.

   

   

  Op tactisch vlak ziet het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land toe op

   

  de bevestiging van de aangeleverde informatie door vaststelling op het terrein door alle betrokken actoren. Eventueel kan de aanpassing  van maatregelen voorgesteld worden.  Daarnaast wordt voorzien in algemene informatie inzake de eventuele terugkeer van teruggedreven en/of uitgewezen supporters aan het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het land van herkomst

  en van de transitlanden.

   

  Daarnaast verstrekt het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land de nodige informatie inzake de terugkeer van de supporters aan het nationaal  informatiecentrum voetbal van het land van herkomst en van de transitlanden.

   

   

  1. Na het evenement

   

   

   

  Op strategisch vlak verricht het informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land een evaluatie van het supportersgedrag  en hiermee wordt de risico-analyse over de bezoekers geactualiseerd door  het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ondersteunend land. Tevens wordt een evaluatie uitgevoerd inzake het proces van de informatie-uitwisseling.

   

   

  Op operationeel vlak wordt een evaluatie gemaakt van de operationele bruikbaarheid van de aangeleverde informatie door het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ander land of de andere landen en de omkadering door het bezoekend land. Door het nationaal informatiecentrum voetbal van het organiserend land wordt de feitelijke informatie omtrent de

  aangekondigde bezoekers, alsmede een beschrijving van de incidenten meegedeeld. Tevens wordt de informatie betreffende eventuele aanhoudingen uitgewisseld, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden. Tevens wordt overgegaan tot de evaluatie van de buitenlandse ondersteuning.

   

   

   

   

  1. b) TAAK NATIONAAL INFORMATIECENTRUM VOETBAL VAN HET ONDERSTEUNEND LAND

   

   

  1. Voor het evenement

   

   

   

  Op strategisch vlak wordt door het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ondersteunend land, op eigen initiatief, alle relevante informatie verstrekt aan de andere belanghebbende nationale informatiecentra  voetbal. Daarnaast dient het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het ondersteunend land ten behoeve van het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend  land te antwoorden op de geformuleerde vragen en de lijst van de stadionverboden binnen de wettelijke mogelijkheden te exploiteren.

   

  Op operationeel niveau wordt overgegaan tot het beantwoorden van de geformuleerde vragen. Het gaat hier in het bijzonder om het beantwoorden van de vragen inzake supportersverplaatsingen  en inzake medewerking van politiemensen, zoals bijvoorbeeld spotters, en het zenden van fancoachers.

   

   

  Op tactisch vlak wordt overgegaan tot de voorbereiding van de integratie van de politiedelegatie.

   

   

   

  1. Tijdens het evenement

   

   

   

  Op operationeel vlak wordt de aangeleverde informatie geactualiseerd en worden de supportersbewegingen en –verblijven opgevolgd. Tevens wordt de nuttige informatie inzake het supportersgedrag in eigen land tijdens het kampioenschap of tornooi verschaft.

   

   

  Op tactisch vlak wordt toegezien op de opvolging van de supportersbewegingen.

   

   

   

  1. Na het evenement

   

   

   

  Op strategisch vlak volgt een aanpassing  van de risico-analyse.

   

   

   

  Op operationeel vlak wordt overgegaan tot een evaluatie:

   

  –        van de informatieuitwisseling op basis van de door het nationaal  informatiecentrum  voetbal van het organiserend land aangereikte feitelijke informatie;

  –        van de informatieuitwisseling in verband met de operationele bruikbaarheid;

   

  –        van de strategische en operationele informatie die door het nationaal  informatiecentrum voetbal van het organiserende land vooraf werd meegedeeld;

  –        van de spotterswerking.

   

  3) Communicatieprocedure

   

   

   

  –        De coördinatie van de informatiebehandeling betreffende wedstrijden met internationale dimensie gebeurt via het nationaal  informatiecentrum  voetbal. De tactische, strategische

  en operationele informatie wordt overgemaakt aan de betrokken nationale informatiecentra voetbal. Na verwerking wordt de informatie gebruikt door het informatiecentrum  voetbal zelf of verzonden naar de belanghebbende overheden en politiediensten. Contacten tussen

  de politiediensten van verschillende landen betrokken bij een evenement worden gecoördineerd en desgevallend georganiseerd door het nationaal  informatiecentrum voetbal.

   

   

  –        De politiediensten van het organiserende land zorgen er voor dat de informatielijnen en informatiestructuren voor de ondersteunende buitenlandse politiediensten inzichtelijk zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de aard van de informatie.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal of de politiedienst van het organiserend land communiceert tijdens het gehele kampioenschap en/of de wedstrijd met de nationale politiedienst(en) van het (de) betrokken land(en) via de door het betrokken land aangewezen en beschikbaar gestelde liaison officer, indien wordt voorzien in dergelijk systeem van indeplaatsstelling van liaisonofficieren. Deze liaison officer kan worden aangesproken op de taakgebieden openbare orde, gewelddadig voetbalvandalisme, algemene criminaliteit en terrorisme.

   

   

  –        Indien tevens is voorzien in een lokaal informatiecentrum  voetbal, dan werkt dit lokaal informatiecentrum  voetbal samen met het nationaal  informatiecentrum  voetbal, dat instaat voor het beheer van het evenement.  In dat kader stelt het nationaal  informatiecentrum voetbal de minimumcriteria op waaraan  deze samenwerking dient te beantwoorden. Het lokaal informatiecentrum voetbal informeert het nationaal informatiecentrum voetbal en andersom. In deze informatieverstrekking wordt rekening gehouden met de door de liaison van het ondersteunende land verstrekte informatie.

   

  –        De communicatie tussen de verschillende nationale informatiecentra  voetbal gebeurt in de eigen taal met een copie in een gemeenschappelijke werktaal van de betrokken partijen, tenzij dienaangaande andere afspraken worden gemaakt tussen de betrokken partijen

   

   

  –        De nationale informatiecentra  voetbal communiceren op dusdanige wijze dat het vertrouwelijk karakter van de gegevens wordt gewaarborgd. De uitgewisselde berichten worden gearchiveerd en kunnen nadien geraadpleegd worden door andere belanghebbende nationale coördinatiecentra, op voorwaarde dat het nationaal  informatiecentrum  voetbal

  dat deze informatie heeft verstrekt, hiermee akkoord gaat.

   

   

   

  4) Algemene regels

   

   

   

  –        De politiedienst van het organiserende land vrijwaart de liaison officer van de ondersteunende buitenlandse politiedienst van het onderhouden van mediacontacten indien de liaison officer dit wenst.

   

   

  –        De liaison officer bevindt zich tijdens meerdaagse kampioenschappen in het nationale informatiecentrum voetbal en tijdens incidentele wedstrijden in het lokale informatiecentrum voetbal van het betrokken gastland.

   

   

  –        Het nationaal informatiecentrum voetbal van het organiserende land treft een voorziening om de van het buitenlandse politieteam ontvangen informatie in de eigen politieorganisatie tijdig en naar de juiste plaats door te leiden. Het nationaal informatiecentrum voetbal van het organiserende land wijst een informatiefunctionaris aan, die toegevoegd wordt aan het ondersteunende team, dat met het verkennen of het spotten wordt belast. Hij is voor de leider van het team aanspreekbaar en is verantwoordelijk voor een juiste doorgeleiding van de informatie.

   

   

  –        De politiediensten van het organiserende land voorkomen dat er verschillen in kwaliteit ontstaan in de informatie die beschikbaar is op lokaal en op nationaal niveau.

   

  Afdeling 2: Aanbevelingen inzake informatiebeheer door politiediensten

   

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal biedt ondersteuning aan de bevoegde nationale overheden. Het nationaal  informatiecentrum  voetbal staat in voor de ondersteuning van de lokale politiediensten naar aanleiding van een nationale of internationale  voetbalwedstrijd.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal staat in voor de coördinatie van de informatieuitwisseling m.b.t. nationale voetbalwedstrijden en de coördinatie en organisatie van de spotterswerking.

   

   

  –        De permanente risico-analyse houdt o.a. in  dat men een zicht heeft op de samenstelling van de supportersgroepen,  de harde kernen, hun wijze van optreden, onderlinge relaties, relaties met de andere harde kernen, hun buitenlandse relaties, het algemene publiek (lokale bevolking, allochtone bevolking), enz.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal kan ook dienstig zijn als studiecentrum en informatie uitwisselen over onderwerpen zoals de middelen en methodes gebruikt door de organisatoren voor het verbeteren van de veiligheid (stewarding, ticketing, accreditatie), de middelen en methodes gebruikt door de politiediensten, eventuele  projecten die worden ontwikkeld om het supportersgedrag te beïnvloeden, informatie betreffende spotterswerking en het gedrag van supporters in binnen- en buitenland, etc. Naast de inbreng van de politiediensten, kunnen onder meer ook ambtenaren  en academici een inbreng hebben in

  de werking van het informatiecentrum  voetbal als studiecentrum.

   

   

   

  –        De nationale informatiecentra  voetbal staan in voor de informatieuitwisseling met derde landen.  Indien deze landen niet beschikken over een nationaal  informatiecentrum  voetbal wordt aan het betrokken derde land gevraagd om een centraal en uniek aanspreekpunt  aan te duiden.  De gegevens omtrent dit centraal en uniek aanspreekpunt  in het betrokken

  derde land, worden meegedeeld aan de andere nationale informatiecentra  voetbal.

   

  –        De nationale informatiecentra  voetbal communiceren via een beveiligd datacommunicatiesysteem, waarbij elkeen de gegevens inbrengt in het Engels of het Frans.

   

   

  –        De informatieuitwisseling tussen de nationale informatiecentra  voetbal kan betrekking hebben op de in appendix 1 vermelde onderwerpen.

   

   

  –        Het nationaal  informatiecentrum  voetbal kan, in voorkomend geval en naargelang de situatie in het betrokken land, tevens gebruikt worden als aanspreekpunt inzake informatieuitwisseling omtrent andere sporttakken dan voetbal en/of omtrent andere onderwerpen dan sportmanifestaties.

   

  HOOFDSTUK 2: De voorbereiding door politiediensten.

   

   

   

   

   

  –        De formele aanvraag om ondersteuning is afkomstig van de in het organiserend land verantwoordelijke minister, die door de betrokken politiediensten wordt geadviseerd. De aanvraag geeft – rekening houdend met de bijzondere doelen van de samenwerking – de omvang en samenstelling van de ondersteuning aan.

   

   

  –        De aanvraag om ondersteuning wordt tijdig voor het kampioenschap en/of de wedstrijd aan de buitenlandse politiedienst voorgelegd. Het ondersteunend buitenlands politieteam heeft voor een eenmalige wedstrijd een zekere voorbereidingstijd nodig. In dat kader wordt zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de datum van de wedstrijd een aanvraag  om ondersteuning voorgelegd. Voor internationale tornooien heeft het ondersteunend buitenlands politieteam minimaal 16 weken voorbereidingstijd nodig.

   

   

  –        Voor de politiedienst van het organiserend land is het vragen van buitenlandse personele politieondersteuning alleen nuttig aan landen die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Deze toegevoegde waarde moet bekeken worden in het licht van een aantal factoren, zoals professionele ervaring met voetbalgerelateerd geweld, kennis van risicosupporters en het in de mogelijkheid zijn tot aanleveren van informatie om verstoringen van de openbare orde en veiligheid te voorkomen. Betrokken landen die in de toekomst een toegevoegde waarde wensen te bieden, kunnen in de mogelijkheid worden gesteld om ervaring op te doen.

   

   

  –        De internationale samenwerking door politieondersteuning richt zich op het veilig verloop van het evenement en heeft de bijzondere doelen:

   

   

  1. de intelligence;

   

  1. de verkenning;

   

  1. het spotten;

   

  1. het onder toezicht van de politie begeleiden.

   

  –        De politiediensten van de ondersteunende landen zijn verantwoordelijk voor een vooraf te leveren risicoanalyse […]. Deze risicoanalyse wordt minimaal twee weken voor aanvang van de wedstrijd overgemaakt aan het organiserend land.  Voor internationale tornooien wordt deze risicoanalyse minimaal acht weken voor aanvang van het tornooi overgemaakt aan het organiserend  land.

   

   

  –        Een risicoanalyse van de supportersgroep in het betrokken land is in eerste aanleg bepalend op welke van de vier genoemde terreinen de politiesamenwerking door de politiedienst van het organiserende land wordt aangevraagd. Naarmate het risico op mogelijke verstoring van

  de openbare orde of veiligheid groter wordt, zal de politiesamenwerking zich opbouwen qua intensiteit en qua kwantitatieve meerinzet, van intelligence tot het onder toezicht van de politie begeleiden.

   

   

  –        De begeleiding van de risicosupporters gebeurt zoveel mogelijk door de spotters welke met hen vertrouwd zijn. De samenstelling van het team  spotters gebeurt in functie van de kennis van de harde kernen wiens aanwezigheid men kan vermoeden.  De mogelijkheden om betrouwbare informatie in te winnen bij de harde kernen nopens hun intenties op het moment van de feiten dient bepalend te zijn.

   

   

  –        De buitenlandse politiedienst geeft zo spoedig mogelijk aan in hoeverre zij in staat is de vraag om ondersteuning aan de politiedienst van het organiserende land te honoreren. Vervolgens wordt in overleg de omvang van het buitenlandse politieteam bepaald.

   

   

  –        De omvang van het politieteam is niet dus voor alle landen dezelfde, maar heeft een zekere relatie met de dreiging en het risico van de uit het betrokken land afkomstige supporters en de functionaliteiten.

   

  –        Binnen een buitenlands politieteam kunnen, afhankelijk van de aard van de te verrichten ondersteuning en afhankelijk van de grootte van het team, de volgende functies worden onderscheiden:

   

   

  1. uitvoerende politiefunctionarissen, die zijn belast met verkennings-, spottings- of begeleidende taken;
  2. een operationeel coördinator, die is belast met het coördineren van de werkzaamheden van de uitvoerende politiefunctionarissen en met het doorgeleiden van informatie;
  3. een woordvoerder;

   

  1. een liaison officer, die in het bijzonder is belast met de informatie-uitwisseling tussen zijn thuisland en het gastland. Gelet op de onderscheiden deskundigheden voor de taakgebieden openbare orde, gewelddadig voetbalvandalisme en terrorisme kan de centrale nationale liaison officer het gastland voorstellen er mede in te stemmen dat een tweede liaison officer op het centrum van het gastland plaatsneemt;
  2. een leider, die functioneel en hiërarchisch verantwoordelijk is voor zijn team; indien echter wordt voorzien in een nationaal politieel coördinatiecentrum, is hij over de liaison officer slechts hiërarchisch verantwoordelijk; de functionele verantwoordelijkheid voor de liaison officer berust dan bij de leider van het coördinatiecentrum.

   

   

   

   

  –        De politiedienst(en) van het organiserende land stelt (stellen) de buitenlandse politiedienst(en) in de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de organisatie van het politieoptreden in het gastland en/of de betrokken speelstad (-steden), van de situering van het stadion, alsmede kennis te maken met de operationele commandanten van de betrokken speelsteden tijdens de wedstrijddag(en). Voor internationale tornooien gebeurt dit minimaal een maand voorafgaand aan het tornooi; voor internationale wedstrijden kan dit gebeuren op één van de dagen voorafgaand aan de wedstrijd.

   

  HOOFDSTUK 3: De organisatie  van de samenwerking tussen de politiediensten

   

   

   

   

   

  –        Een efficiënte voorbereiding van het politieoptreden van het gastland is gesteund op een performante uitwisseling van informatie, en dit overeenkomstig de principes opgenomen in hoofdstuk 1 van dit handboek.  De kwaliteit van het politieoptreden van het gastland wordt versterkt wanneer deze diensten kunnen beschikken over politieondersteuning op het terrein van minstens die landen waar gewelddadige supporters van afkomstig zijn.

   

   

  –        De ondersteuning die de buitenlandse politiediensten kunnen leveren wordt optimaal benut en maakt als zodanig deel uit van het tactisch concept van de ontvangende politieorganisatie. Dit houdt in dat de buitenlandse politiediensten in een voor hen begrijpbare taal op de hoogte worden gebracht van het tactisch concept van de ontvangende politieorganisatie, dat zij in de mogelijkheid worden gesteld om eventuele briefings en debriefings bij te wonen, dat zij

  in de mogelijkheid worden gesteld om tenvolle deel te nemen aan het opgezette infomatiecircuit (teneinde te kunnen infomeren en geïnformeerd te kunnen worden) en dat zij op een actieve wijze worden betrokken bij de politionele inzet op het terrein. M.b.t het taalgebruik worden voorafgaand de nodige afspraken gemaakt tussen de betrokken landen.

   

   

  –        De leider van het politieteam van het ondersteunende land heeft desgewenst de beschikking over een eigen woordvoerder. De leider van het politieteam bepaalt de kwaliteit van de woordvoerder.

   

   

  –        De woordvoerder die aan een ondersteunend team wordt toegevoegd schermt indien nodig de media af van de leden van het ondersteunend team.

   

  –        De ontvangende politieorganisatie dient zorg te dragen voor de fysieke veiligheid van de ondersteunende buitenlandse politieambtenaar. Dit dient te gebeuren via een begeleiding van de buitenlandse politieambtenaar door de ontvangende politieorganisatie. De begeleiding van het spottersteam wordt zodanig georganiseerd dat er steeds een goede communicatie is met de leiding van de lokale ordediensten en het nationaal

  coördinatiecentrum.    De buitenlandse politieambtenaar draagt er steeds zorg voor door zijn optreden zijn binnen- en buitenlandse collega’s niet in onnodig gevaar te brengen of geen onverantwoorde risico’s te nemen.

   

   

  –        De politiedienst van het organiserende land draagt er in overleg met de voetbalorganisator zorg voor dat het ondersteunende buitenlandse politieteam in het bezit is van een zodanige accreditatie (zitplaats niet verplicht) dat het team naar behoren haar taak kan uitvoeren in en om de stadions voor die wedstrijden waarbij een rol voor de leden van het betrokken politieteam is weggelegd. De stewards worden hiervan op de hoogte gebracht op de briefing voorafgaand aan de wedstrijd.

   

   

  –        De politiediensten van het land waar de supporters uit afkomstig zijn houden vanaf de aanvang van de reis toezicht op de risicosupporters tot het land waar de wedstrijd wordt gespeeld. Bij de landsgrenzen vindt een behoorlijke overdracht tussen politiediensten (waaronder transport- en spoorwegpolitie) plaats. Omtrent de reis van deze risicosupporters wordt de nodige informatie overgemaakt aan het organiserend land, zodat deze, volgens de aldaar geldende wettelijke mogelijkheden, het inreizen van deze risicosupporters eventueel kunnen verhinderen.  Landen die over de wettelijke mogelijkheden beschikken om risicosupporters het uitreizen te beletten, nemen alle nodige maatregelen om dit effectief te bewerkstelligen, en brengen het organiserend  land hiervan op de hoogte. Elk land is verantwoordelijk voor de eigen supporters, ook bij verplaatsingen naar aanleiding van wedstrijden in een ander land.  Elk land neemt in dat opzicht alle noodzakelijke maatregelen om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen.

   

  –        Aan het politieteam van het ondersteunende land wordt door de ontvangende politieorganisatie minimaal één politiebegeleider toegevoegd, die beschikt over voldoende talenkennis en vaardigheden om op operationeel niveau met het team de contacten te onderhouden en om te rapporteren. Deze politiebegeleider beschikt bij voorkeur over de nodige kennis inzake voetbalvandalisme en de taak van spotters, alsmede inzake handhaving  van de openbare orde en veiligheid. De politiebegeleider wordt gedetailleerd gebrieft over de eigen taak, de taak van het ondersteunend politieteam en het tactisch concept van de ontvangende politieorganisatie.

   

   

  –        De politiediensten van het organiserende land hebben de beschikking over voldoende tolken van de talen van de supporters van de bezoekende landen. Dit voorkomt dat de ondersteunde politieteams van de verschillende landen teveel taken van tolken moeten verrichten en zo niet aan eigenlijke operationele taken toekomen. Deze tolken faciliteren tevens de communicatie tussen de politiediensten van het organiserend land en het ondersteunend politieteam.

   

   

  –        Aan het politieteam van het ondersteunende land worden door de ontvangende politieorganisatie voor de communicatie de noodzakelijke verbindingsmiddelen beschikbaar gesteld, welke voldoen aan de behoeften van het ondersteunende politieteam.

   

   

  –        Het politieteam van het ondersteunende land overlegt met de politiedienst van het organiserend land over de apparatuur die het team meeneemt en over het gebruik daarvan.

   

  HOOFDSTUK 4: De samenwerking politiediensten met de stewards

   

   

   

  –        De politiediensten en de organisatie van stewards werken complementair samen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en taken van de afzonderlijke partijen.

   

   

  –        De politiediensten werken met de leidinggevenden over de stewardorganisatie samen.

   

   

   

  –        De politiediensten overwegen in de eigen commandoruimte een leidinggevende functionaris van de stewardorganisatie op te nemen.

   

   

  –        De politiediensten zorgen er voor dat de informatie afkomstig van de stewardorganisatie binnen de politieorganisatie van het organiserende land op de juiste plaats komt.

   

   

  –        De politiediensten dragen er voor zorg dat de leidinggevende functionarissen van de stewardorganisatie beschikken over de voor hun taakuitvoering noodzakelijke informatie.

   

   

  –        De politiediensten van het ondersteunende land moeten contacten onderhouden met de leiddinggevenden over de uit hun land afkomstige stewards die het organiserende land ondersteuning verlenen.

   

  HOOFDSTUK 5: Checklist mediabeleid en communicatiestrategie politie/overheid bij grote

   

  (internationale) kampioenschappen en wedstrijden

   

   

   

   

   

  1. I. MEDIABELEID

   

   

   

  1. Vaststelling strategisch doel mediabeleid

   

   

   

  Als centraal doel wordt gezien dat de politie/overheid nationaal en internationaal in samenspel met de media de bevolking informeert over de aanstaande kampioenschappen, de voorbereidingen, alsmede de bezoekers van de wedstrijden in verband met hun veiligheid een behoorlijk politieadvies verstrekt.

   

   

  Het mediabeleid is als middel een onderdeel van de communicatiestrategie. Daarbij wordt de ondersteunende rol in het bewaken van het feestelijk karakter van de kampioenschappen door de politie en overheid uitgedragen.

  Toelichting:           Voor een evenwichtig mediabeleid moet tevoren het strategisch doel worden vastgesteld. Alle verdere beleidsontwikkeling is gericht op de realisering van dat vastgestelde doel. Rekening moet worden gehouden met de belangstelling van de media voor specifieke informatie zoals het antwoord van de politie/overheid op de problematiek van het voetbalvandalisme en geweld. Daarbij wordt duidelijk gecommuniceerd wat wel en wat niet wordt getolereerd.

   

   

   

   

  1. Vaststellen van de beoogde resultaten mediabeleid

   

   

   

  Als resultaten van een actief mediabeleid worden gezien:

   

  –        een positief imago in de publieke opinie over het gevoerde beleid door politie en overheid;

   

  –        het stimuleren van comfort en het bevorderen van een sportieve houding van de bezoekers van de wedstrijden;

   

  –        het ontmoedigen van wangedrag bij bezoekers: wangedrag loont niet;

   

  –        communiceren van veiligheid;

   

  –        het publiek informeren over de politiemaatregelen en wat er gedaan wordt bij ordeverstoringen.

  Toelichting:        Het mediabeleid mag nimmer de indruk wekken dat er niets kan gebeuren. Wel dat er geen goede voorbereiding heeft plaatsgevonden en dat er geen reden kan zijn voor paniek.

   

   

   

   

  1. Karakter mediabeleid

   

   

   

  –        het drukt controle en beheersing uit;

   

  –        het suggereert veiligheid en vertrouwen;

   

  –        het geeft uitdrukking aan een negatieve pay-off voor voetbalvandalen;

   

  –        het is gericht op openheid en transparantie.

   

   

   

   

   

  1. II. COMMUNICATIESTRATEGIE

   

   

   

  1. Methode om doel te realiseren

   

  –        ruim van tevoren worden relaties opgebouwd met de media die zich richten op de kampioenschappen of wedstrijd;

  –        samenwerking tussen persafdelingen politie, gemeentelijke diensten, landelijke overheid, voetbalorganisatie, UEFA, FIFA enz., waarbij vanuit een éénduidige missie of visie over het eigen verantwoordelijkheidsterrein wordt gecommuniceerd;

  –        een voorziening treffen van waaruit politie-informatie aan alle betrokkenen, inclusief voetbalbond, supportersverenigingen, bureaus voor toerisme, vervoerders en andere ondernemers wordt verstrekt;

   

  –        voorlichtingsfolder voor buitenlandse bezoekers, eventueel incorporeren met andere toeristische informatie;

  –        een herkenbaar perskantoor voor de hele kampioenschappen vestigen met persofficieren en mediawoordvoerders;

  –        dagelijkse persbijeenkomsten en voorzien in interviews en andere geschikte informatiemogelijkheden tijdens de kampioenschappen;

  –        vooraf aan de kampioenschappen persbijeenkomsten organiseren waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de samenwerking met de pers wordt gezien.

   

   

   

   

  1. Middelen om doel te realiseren/indicaties voor succes

   

   

   

  –        aanstellen van professionele perscorrespondenten op lokaal, regionaal en centraal niveau;

   

  –        in het perscentrum zijn meertalige persofficieren van de politie voor de media aanspreekbaar;

   

  –        productie van een nationale casu quo bi-nationale voorlichtingsfolder;

   

  –        productie van lokaal georiënteerde informatie;

   

  –        opnemen van berichten over veiligheid en comfort in lokale publicaties van de bureaus voor toerisme en andere lokale kranten en publicaties;

  –        het aantal arrestaties bekend maken wegens openbare ordeverstoringen, bezit van wapens, valse toegangskaartjes, zwarte kaarteverkoop, dronkenschap enz.;

  –        evaluatie van de internationale, nationale en lokale media persverslagen met betrekking tot de voorbereiding en het verloop van de kampioenschappen;

  –        instelling nationale werkgroep mediabeleid samenwerking.

   

   

   

   

   

  1. Belangrijke onderwerpen van aandacht

   

   

   

  1. Stel de kern van de boodschap vast

   

  Toelichting:           Bepaal tevoren wat de kern van de boodschap zal zijn. Maak deze kernboodschap vóór het interview aan de journalist(en) kenbaar.

   

  1. De kern van de boodschap moet realiseerbaar zijn

   

  Toelichting:           Communiceer geen standpunten die niet realiseerbaar zijn. Indien dit toch geschiedt verliest het instrument media aan waarde om gedrag te beïnvloeden.

  Het beleid dat door de politie wordt gecommuniceerd moet dus worden gehandhaafd.

   

   

  1. Tijdige voorbereiding

   

  Toelichting:           Gebruik de tijd vanaf de kandidaatstelling tot de kampioenschappen voor een goede voorbereiding van een mediabeleid gericht op eigen rol en verantwoordelijkheid van politie/overheid.

   

   

  1. Planning

   

  Toelichting:           Mediabeleid opnemen in de gehele planningsfase en zelf de momenten bepalen wanneer de media actief worden geïnformeerd.

   

   

  1. Continuïteit en frequentie mediacontacten

   

  Toelichting:           Het is van groot belang dat informatie-uitwisseling en mogelijkheden voor pers/mediabriefings voortdurend en geregeld plaatsvinden. Rekening wordt gehouden met de behoefte van de media de informatie in de tijd snel te ontvangen.

   

   

  1. Mediaprojecten

   

  Politie en overheid verzekeren zich bij specifieke mediaprojecten dat de politie voldoende aandacht ontvangt op het gebied van de politievoorlichting.

   

   

  7. Wees voorbere id op incidenten
  Toelichting: Zodra zich maar een incident voordoet schakelt de belangstelling van de

   

  media snel over van het sportieve evenement naar de ordeverstoring. Houdt

  er rekening mede, dat een sportverslaggever vanuit een andere optiek

   

  verslag legt dan een politieverslaggever.

   

   

  1. De media zijn ondernemend

   

  Toelichting:           Houdt er rekening mee, dat de media ook buiten de politie op zoek zijn naar informatie. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan politiële draaiboeken en politieoptreden.

   

   

  1. Openheid, volledigheid en actueel

   

  Toelichting:           Aan media laten zien hoe politie/overheid zo nodig optreedt. Angst voor de media is niet nodig wanneer de politiële plannen en voorbereidingen adequaat zijn. De politie verstrekt de informatie volledig. De informatie is controleerbaar en actueel.

   

   

  1. Zekerheid uitstralen

   

  Toelichting:           Het is van belang vertrouwen te hebben in eigen politiële voorbereiding en dit vertrouwen naar media uit te stralen en te communiceren. Politie en overheid staan voor hun veiligheidsorganisatie.

   

   

  1. Interviews

   

  Toelichting:           Er dienen maatregelen te worden genomen om politie/overheid voor te bereiden op hun contacten met de media. Zorg ervoor dat de politiefunctionaris vanuit een geschikte werkplek zijn contacten onderhoudt. Bij voorkeur worden de contacten met de media mondeling en persoonlijk onderhouden.

   

  1. 12. Begrenzing/afbakening

   

  Communiceer over eigen beleidsverantwoordelijkheid en optreden.

   

  Toelichting:           Goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende overheidsdiensten over de vraag wie de media informeert en waarover. Het mediaoptreden

  door politie en overheid dient toegespitst te worden op hun eigen verantwoordelijkheid en optreden.

   

   

  1. Wanprestatie/beschuldigingen

   

  Toelichting:           Partners dienen te voorkomen dat tussen de partners via de media wordt gediscussieerd of beschuldigingen over wanprestatie worden geuit.

   

   

  1. Samenwerking

   

  Toelichting:           Mediabeleid nooit ontwikkelen buiten de andere partners om. Ook mediabeleid is een spel van samenwerking.

   

   

  1. Afspraken met buitenlandse politieteams over woordvoering

   

  Toelichting:           Wanneer de politie van het gastland ondersteuning ontvangt van politieteams uit andere landen verdient het aanbeveling de afspraak te maken met deze teams dat indien deze teams door de media rechtstreeks worden benaderd, dat verwezen wordt door deze teams naar de politiepersvoorlichting van het gastland. Van deze afspraak kan worden afgeweken, indien een ondersteunend politieteam met instemming van het gastland een eigen deskundige persvoorlichter (woordvoerder) aan het team heeft toegevoegd.

   

  1. Inschakeling politiecollega’s uit land van vertrekkende supporters

   

  Toelichting:           Maak bij interviews/persconferenties in het land van de uitreizende supporters gebruik van de ondersteuning van de collega’s van dat land. Zij hebben de faciliteiten en perscontacten en zij kennen de lokale en nationale verslaggevers, inclusief de signatuur van de persorganisatie waarvoor zij werken.

   

   

  1. Opmaken van een lijst van nationale persdiensten voor politie organiserend land

   

  Toelichting:           De politiediensten van de afzonderlijke landen stellen een lijst van de belangrijkste persdiensten op met de doelgroepen van deze persdiensten voor de politie van het organiserende land. Met behulp van deze lijst kan de politie van het organiserende land zich rechtstreeks tot deze persdiensten richten met informatie.

   

   

  1. Houdt rekening met de soort persdienst

   

  Toelichting:           Bij het communiceren van veiligheid moet rekening worden gehouden met de soort persdienst en de doelgroep van deze persdienst. Een sportverslaggever heeft minder ervaring met het communiceren van veiligheid. Houdt daar rekening mede bij het opstellen van persberichten en het geven van persmededelingen.

   

   

  1. Instelling gezamenlijke nationale werkgroep

   

  Toelichting:           Vorm een gezamenlijke werkgroep tussen alle partijen; politie speelsteden, centraal informatiepunt voetbalvandalisme, voetbalorganisatie, landelijke overheid.

   

  1. Feitelijke informatie

   

  Toelichting:           Alle politie en overheidsvertegenwoordigers communiceren met de media vanuit dezelfde achtergrondinformatie en met grote nauwkeurigheid. Ten einde feitelijke informatie op één lijn te brengen, kan het nuttig zijn dat gemeenschappelijke sheets voor briefingbijeenkomsten worden ontwikkeld en standaardantwoorden voor telkens terugkerende vragen. Wissel de vragen van de media dagelijks aan elkaar uit.

   

   

  1. Schriftelijk communiqué

   

  Toelichting:           Ondersteun persconferenties met een schriftelijk communiqué. Dit heeft als voordeel dat:

  –        de tekst goed kan worden overwogen;

   

  –        teksten kunnen worden gefiatteerd;

   

  –        de boodschap ondubbelzinig is (geen discussie na afloop over

   

  “misverstanden”).

   

   

   

  1. Voorlichtingsfolder

   

  Stel een voorlichtingsfolder aan de supporters beschikbaar waarin is opgenomen: wat cultureel gewenst of afgewezen gedrag is en wat een wetsovertreding is waartegen wordt opgetreden. Adviseer ook over randzaken met de bedoeling dat de supporter zich welkom voelt. Folder meegeven bij de verkoop van de kaartjes.

   

   

  1. Betrek het publiek

   

  Toelichting:           Het publiek kan worden gevraagd actief te zijn door verdachte gebeurtenissen aan de politie te melden.

   

   

  1. Afbouw strategie

   

  Het perskantoor tegen het eind van de kampioenschappen sluiten, maar ook daarna zal informatie worden verstrekt door het commandocentrum politie. Aangeven tot wanneer politiepersofficier beschikbaar is voor de briefing en eindgesprek met de pers.

   

  1. Evaluatie mediabeleid

   

  Toelichting:           Maak na afloop van de kampioenschappen een evaluatierapport op over het gevoerde mediabeleid en de ervaringen met de media. Leg de leermomenten voor de toekomst vast. Betrek daarbij ook de politiediensten uit andere landen die ondersteuning hebben verleend.

   

   

  1. Evaluatie checklist mediabeleid Europese Unie/politiesamenwerking

   

  De politie van het organiserende land bezit op basis van de nationale evaluatie van het mediabeleid of onderdelen van de checklist van de Europese Unie aanvulling of bijstelling behoeven.

   

  HOOFDSTUK 6: ROL VAN DE ORGANISATOR1

   

   

  Afdeling 1: Minimumcriteria waaraan  de organisator  moet voldoen.

   

   

   

  –        Het voldoende treffen van de noodzakelijke maatregelen door de organisatoren van nationale of internationale voetbalwedstrijden draagt bij tot het ongestoord kunnen functioneren  van de samenleving.

   

   

  –        Een efficiënt beheer van nationale of internationale voetbalwedstrijden dient via een totaalaanpak tussen alle actoren betrokken bij het voetbalgebeuren te worden bewerkstelligd. Een goede samenwerking tussen de organisator,  betrokken privé-actoren, overheden en politiediensten is daarbij een absolute vereiste.

   

   

  –        Iedere lidstaat dient te bepalen wie verantwoordelijk is als organisator  van een wedstrijd of, als de verantwoordelijkheid verdeeld is tussen twee of meer organen, wie verantwoordelijk is voor welke functies.

   

   

  –        In het belang van de openbare orde en veiligheid stellen de betrokken overheden en politiediensten aan de organisatoren vooraf eisen waaraan  zij moeten voldoen voor het organiseren  van nationale of internationale  wedstrijden. Deze eisen dragen ertoe bij dat de organisator  en andere betrokken diensten de verantwoordelijkheid opnemen die hen toekomen en hebben als doelstelling dat de politiediensten zich kunnen concentreren  op hun hoofdtaken van ordehandhaving.

   

   

  –        De organisator  van een nationale of internationale  voetbalwedstrijd dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om schade aan personen en goederen te voorkomen, daaronder  begrepen alle praktische maatregelen ter voorkoming van

  wangedrag door de toeschouwers.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 Onder organisator  wordt verstaan de natuurlijke  persoon of rechtspersoon die een nationale  of internationale  voetbalwedstrijd geheel of ten dele organiseert  of laat organiseren,  op eigen initiatief of op initiatief van een derde.

   

  Afdeling 2: Aanbevelingen in de vorm van een checklist van mogelijk aan de organisator  te stellen eisen.

   

   

  –        De organisator  van een nationale of internationale  voetbalwedstrijd zou al het mogelijke moeten doen om de orde en veiligheid binnen het stadion, alsook rond het stadion te verzekeren en dat voor, tijdens en na de wedstrijd opdat de inzet van politiemensen op een zo economisch mogelijke manier kan gebeuren.

   

   

  –        Met dit doel kan de in appendix 2 opgenomen checklist ten indicatieve titel gehanteerd worden inzake mogelijke eisen vanwege de overheden en politiediensten ten aanzien van de organisator  naar aanleiding van de organisatie van een voetbalwedstrijd.  Het is

  aanbevolen dat deze bepalingen worden ondersteund door de nationale wetgeving.

   

  HOOFDSTUK 7: Overzicht  van door de Raad van de Europese  Unie eerder  aanvaarde documenten

   

   

  1. Aanbeveling van de Raad van 30 november 1993 over de veranwoordelijkheid van de organisatoren van sportmanifestaties

   

   

  1. Aanbeveling van de Raad van 1 december 1994 over de rechtstreekse informele informatie- uitwisseling met de LMOE op het gebied van internationale sportmanifestaties (correspondentennetwerk)

   

   

  1. Aanbeveling van de Raad van 1 december 1994 over de informatie-uitwisseling bij grote manifestaties en bijeenkomsten (correspondentennetwerk)

   

   

  1. Aanbeveling van de Raad van 22 april 1996 betreffende richtsnoeren ter voorkoming en beteugeling van ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden. Met standaardformaat als bijlage voor de politie informatie-uitwisseling over voetbalvandalen (PB C 131 van 3.5.1996 blz. 1)

   

   

  1. Gemeenschappelijk optreden van 26 mei 1997 met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid (PB L 147 van 5.6.1997, blz. 1)

   

   

  1. Resolutie van de Raad van 9 juni 1997 over voorkoming en beteugeling van voetbalvandalisme door ervaringsuitwisseling, stadionverboden en mediabeleid (PB C 193 van 24.6.1997, blz. 1)

   

   

  1. Overzicht van nationale contactpunten voetbalvandalisme

   

  Appendix 1

   

   

   

   

  Strategische informatie inzake voetbalwedstrijden met een internationale dimensie

   

   

   

   

  1. Club

   

  Naam :

  Adres :

   

  Clubkleuren : Logo :

   

  E-mail : Website :

   

   

   

  Fancoach-project : ja / nee

   

  Stewarding : ja/nee

  Stewarding op verplaatsing : ja/nee – hoeveel : Aantal erkende supportersclubs :

  Stadion : Naam : Adres : Tel :

  Fax : Capaciteit :

  Capaciteit bezoekersvak :

   

   

   

   

  Bijlagen :

   

  Bijlage 1 :  Lijst supportersclubs met vervoersgegevens bij Europese uitwedstrijden. Bijlage 2 :  Plan van stadion met aanduiding bezoekersvak en ingang.

  Bijlage 3 :  Plan van stadion en omgeving met aanduiding van de gescheiden parkings en belangrijkste wegen naar de snelweg.

  Bijlage 4 :  Plan van de stad

   

  1. Speelschema :

   

  Thuiswedstrijden

   

  Datum Tegenstander Ingeschat  risico

  (ingeschat risico : hoog, middelmatig, laag)

   

   

   

   

  Uitwedstrijden

   

  Datum Tegenstander Ingeschat  risico

  (ingeschat risico : hoog, middelmatig, laag)

   

  1. Lokale Politiedienst

   

  Adres : Telefoon : Fax :

  E-mail : Website :

   

  Dossierbeheerder :

  Telefoon :

  Fax :

  E-mail : Gsm :

   

  Informatie-officier :

  Telefoon :

  Fax :

  E-mail : Gsm :

   

  Spotters : Telefoon : Fax :

  E-mail :

   

  Naam : Gsm :

   

  Naam : Gsm :

   

  Naam : Gsm :

   

  Naam : Gsm :

   

  Naam : Gsm :

   

  Naam : Gsm :

   

  1. Andere politiediensten

   

  Coördinator : Adres : Telefoon :

  Gsm : Fax :

  E-mail : Website :

   

   

   

  1. Nationaal Informatiecentrum voetbal :

   

  Naam van de dienst : Adres :

  Naam : Telefoon :

  Telefoon Permanentie :. Fax :

  E-mail :

   

   

   

  1. Supportersinformatie gewone supporters.

   

  Aantallen  supporters

  –    die uitwedstrijden (met een internationale dimensie) bijwonen :

  –    die thuiswedstrijden (met een internationale dimensie) bijwonen :

   

  Herkenbaarheid

  –    Kledij :

  –    Vlaggen :

  –    Spandoeken :

   

  Gedrag

  –    Voorverkoop :

  –    Alcoholgebruik :

  –    Bengaals vuurwerk :

  –    Andere :

   

  Vervoer

  –    Aantal dat georganiseerd vervoer gebruikt :

  –    Aantal dat niet-georganiseerd vervoer gebruikt :

   

  Verblijf

   

  1. Supportersinformatie risico-supporters.

   

  Aantallen  supporters

  –     die uitwedstrijden (met een internationale dimensie) bijwonen :               Cat B / Cat C
  –     die thuiswedstrijden (met een internationale dimensie) bijwonen :  Cat B / Cat C

   

  Side(s)

  –    Naam :

  –    Verzamelplaats(en) :

  –    aantal leden :

  –    gemiddelde leeftijd :

  –    minimum aantal gemobiliseerd voorbije seizoen bij thuiswedstrijden (met een internationale dimensie):

  –    minimum aantal gemobiliseerd voorbije seizoen bij uitwedstrijden (met een internationale dimensie):

  –    maximum aantal gemobiliseerd voorbije seizoen bij thuiswedstrijden (met een internationale dimensie):

  –    maximum aantal gemobiliseerd voorbije seizoen bij uitwedstrijden (met een internationale dimensie):

   

  Herkenbaarheid

  –    Kledij :

  –    Bijzondere logo’s :

  –    Tatoeages :

  –    Vlaggen :

  –    Spandoeken :

   

  Vervoer

  –    Aantal dat georganiseerd vervoer gebruikt :

  –    Aantal dat niet-georganiseerd vervoer gebruikt :

   

   

   

  Stay :

   

  Verhouding tegenover andere  clubs :

  –    Vriendschappelijk :

  –    Neutraal :

  –    Vijandig :

   

  Internationale contacten  :

  –    Vriendschappelijk :

  –    Neutraal :

  –    Vijandig :

   

  Bijwonen andere  wedstrijden

  –    Binnenland :

  –    Buitenland :

   

  Affiniteit met nationaal team :

   

  Relatie (vermeende) politieke strekking : Bindingen crimineel milieu :

  Reactie t.o.v. politieoptreden : Reactie t.o.v. stewards  :

  Gedrag   voor de wedstrijd :

  –    Voorverkoop :

  –    Alcoholgebruik :

  –    Bengaals vuurwerk :

  –    Andere :

   

  Gedrag  tijdens de wedstrijd :

  –    Alcoholgebruik :

  –    Bengaals vuurwerk :

  –    Reactie bij voorsprong :

  –    Reactie bij achterstand :

  –    Reactie bij twijfelachtige beslissingen :

  –    Reactie bij provocatief gedrag :

  –    Andere :

   

  Gedrag  na de wedstrijd :

  –    Alcoholgebruik :

  –    Bengaals vuurwerk :

  –    Reactie bij een overwinning :

  –    Reactie bij verlies :

  –    Reactie bij provocatief gedrag :

  –    Andere :

   

  Beschrijving  incidenten

  –    Aard van de incidenten :

  –  Vandalisme

  –  Diefstal of plundering

  –  Confrontaties

  –    initatief incidenten :

  –    aard gebruikt geweld :

  –    soort agressie :

  –    gebruik van wapens :

   

  Bijzonderheden :

  Gebruikte tactieken bij internationale thuiswedstrijden : Gebruikte tactieken bij internationale uitwedstrijden :

   

  Evolutie in het fenomeen

   

  Raadgevingen met betrekking tot politieoptreden

   

  Appendix 2

   

  CHECKLIST INZAKE MOGELIJK AAN DE ORGANISATOR TE STELLEN  EISEN

   

  EIS AAN DE ORGANISATOR AANDUIDEN

  INDIEN    VAN TOEPASSING

   

  1.   Het aanstellen van een veiligheidsverantwoordelijke

   

  –     Het aanstellen van een gemandateerde veiligheidsverantwoordelijke voor de coördinatie en de leiding van het veiligheidsbeleid

   

   

  –     De veiligheidsverantwoordelijke heeft volmacht om operationele beslissingen te nemen inzake veiligheid.

   

   

  –     De veiligheidsverantwoordelijke dient ten alle tijde bereikbaar te zijn.

   

   

  –     Veiligheidsafspraken worden, voor zover het aspecten betreft die de organisator aanbelangen, genomen in samenspraak tussen de bevoegde overheden en politiediensten en de veiligheidsverantwoordelijke van de organisator.

   

  2.   Het instellen van veiligheidsnormen inzake infrastructuur

   

  –     De stadioninfrastructuur maakt een efficiënte scheiding van de rivaliserende supporters mogelijk, en dit zowel bij de ingang als in het stadion zelf.

   

  –     Er wordt slechts gebruik gemaakt van een stadion of delen van stadions die voldoen aan nationaal en/of internationaal opgestelde veiligheidsnormen.

   

   

  –     Minimale veiligheidsnormen:

   

   

   

  de buitengrenzen van het stadion t.o.v. zijn omgeving worden

  aangegeven door een omheining die ontworpen is om elk ongecontroleerd binnendringen van personen, voorwerpen of materialen te beletten.

   

  •    er zijn voldoende (nood)uitgangen, die niet tegelijkertijd als ingang kunnen dienen, en die afdoende garantie bieden voor de veiligheid bij een eventuele evacuatie naar de buitenzijde van het stadion of naar

  het terrein toe.

   

   

  •    het stadion en zijn onderdelen voldoen aan de noodzakelijke vereisten op het vlak van brandveiligheid, weerstand en structurele stabiliteit.

   

   

  •    een commandoruimte, die plaats biedt aan vertegenwoordigers van de hulp- en ordediensten en de organisator, is als coördinatiepunt inzake het verloop van de wedstrijd uitgerust met de nodige technische apparatuur voor camerabewaking en berichtgeving naar het publiek toe. Deze camera’s laten toe om elk incident op te sporen en de identificatie van onruststokers toe te laten.

   

   

  •    het stadion is uitgerust met hulpposten voor medische bijstand en beschikt over voldoende sanitaire voorzieningen, en dit aangepast aan de stadioncapaciteit.

   

   

  •    er wordt een adequate scheiding geplaatst tussen de rivaliserende supporters.

   

   

  •      in het stadion zijn de nodige aanduidingen en pictogrammen aanwezig om de toeschouwers te leiden naar de nooduitgangen en/of diverse juiste compartimenten waarvoor men een toegangsbewijs heeft.

   

   

   

  •    in functie van de veiligheidscapaciteit van het stadion, wordt per compartiment een maximumcapaciteit bepaald.

  •    het stadion ondergaat een regelmatig onderhoud waarbij alle losse of beschadigde onderdelen, afval en voorwerpen, die als projectiel kunnen worden gebruikt, worden hersteld of verwijderd.

   

   

   

  •    technische, elektrische en gasinstallaties worden conform de algemeen geldende normen geïnstalleerd en onderhouden.

   

   

   

  •     het bijdragen tot een vlotte doorgang van de toeschouwers bij de toegang tot en het verlaten van het stadion;

   

   

  •     het meedelen aan de hulp- en politiediensten van elke informatie m.b.t. de toeschouwers die de openbare orde kunnen verstoren;

   

   

  •     het nemen van alle passende maatregelen in afwachting van het optreden van de hulp- en veiligheidsdiensten;

   

   

  •     het preventief optreden in elke situatie die de openbare orde kan bedreigen.

   

   

  1. Het inzetten van stewards.

   

   

   

  –    Voor het onthaal en de begeleiding van de toeschouwers wordt beroep gedaan op voldoende, behoorlijk gerekruteerde en opgeleide stewards.

   

  –    De stewards oefenen volgende taken uit:

   

  • het onthaal en de begeleiding van toeschouwers;

   

   

   

   

  • het inspecteren van de stadioninrichtingen voor en na de wedstrijd;

   

   

   

  • het verstrekken van alle nuttige informatie aan de toeschouwers

   

  betreffende de organisatie, de infrastructuur en de hulpdiensten;

   

   

   

  • het uitvoeren van beperkte controles van kledij en bagage indien hiertoe gerechtvaardigde redenen bestaan en voorzover dit mogelijk is binnen de

  toepasselijke nationale wetgeving;

   

   

   

  • het toezicht op de naleving van het reglement van inwendige orde;

   

   

   

  • erop toezien dat het publiek geen toegang krijgt tot de niet voor het publiek toegankelijke zones;

   

   

  –     De recrutering van de stewards verzekert dat zij over de vereiste fysieke geschiktheid en het gepaste psychologisch profiel beschikken om de toegewezen taken uit te oefenen.

   

   

   

   

   

  –     De opleiding van de stewards behandelt volgende theoretische en praktische onderwerpen:

   

   

   

  •     de organisatie en de veiligheidsprocedures rond voetbalwedstrijden;

   

   

  •     de van toepassing zijnde basiswetgeving en regelgeving, waaronder tevens het reglement van inwendige orde;

   

  •     communicatietechnieken

   

   

  •     observatie- en identificatietechnieken;

   

   

  •     toegangscontroletechnieken;

   

   

  •     conflictbeheer;

   

   

  •     eerste zorgen en brandveiligheid;

   

   

  •     procedures voor de evacuatie van het stadion;

   

   

  •     de samenwerking met de hulpdiensten en politiediensten;

   

   

  •     een stage van een aantal wedstrijden.

   

  –     De stewards ontvangen op geregelde tijdstippen een bijscholing die betrekking heeft op de evoluties en eventuele wijzigingen van de onderwerpen in het hiervoor vermelde punt.

   

  –     De stewards worden voorafgaand aan elke wedstrijd gebrieft. Deze briefing heeft tot doel de stewards de noodzakelijke informatie te verschaffen in het licht van de eigenheid van elke wedstrijd.

   

  –     De stewards dragen bij de uitoefening van hun functie een fluorescerende bovenkledij met de vermelding ‘steward’ opdat zij uiterlijk te onderscheiden zijn van de gewone toeschouwers.

   

   

   

  –     De organisator of de betrokken overheid kan beroep doen op stewards van de bezoekende ploeg. Deze ondersteuning is enkel nuttig ingeval deze stewards een toegevoegde waarde kunnen bieden. Deze toegevoegde waarde wordt bekeken in het licht van een aantal criteria zoals de nodige ervaring bij het uitoefenen van de functie en de kennis van de eigen supporters.

   

  4.   Het verzekeren van het ticketbeleid  en –beheer

   

  a) Ticketbeleid

   

  –     Het ticketbeleid richt zich in het bijzonder op de scheiding van rivaliserende supporters, het voorkomen van overcrowding en het beheersen van stromen bezoekers, alsmede op het effectueren van stadionverboden, wanneer deze eerder door een voetbalorganisatie of een andere bevoegde instantie zijn opgelegd.

   

  –     Wanneer de organisatoren een ticketbeleid invoeren, moeten zij zich conformeren aan de communautaire mededingingsregels (de Europese Commissie zal bij het toepassen van die regels factoren met betrekking tot het handhaven van de orde en de veiligheid in aanmerking nemen).

  –     Uitgangspunten:

   

  •           De toedeling van tickets geschiedt op een wijze dat een scheiding van supporters van de spelende partijen door compartimentering tot stand komt.

   

   

  b) Ticketbeheer

   

  –     Het ticketbeleid wordt vorm gegeven in het ticketbeheer waarin:

   

  •           supportersscheiding wordt bereikt door een strikte allocatie van (zit)plaatsen via tickets aan de te onderscheiden rivaliserende supportersgroepen, waarbij voor de plaats in het stadion bepalend is het spelend team waarvan de supporter aanhanger is en/of de nationaliteit van de supporter.

   

   

  •           het ticketbeleid is zodanig vormgegeven, dat de allocatie en daarmee de scheiding van rivaliserende supporters niet in gevaar wordt gebracht door de overdracht van het ticket in welke vorm dan ook.

  •           overcrowding wordt tegengegaan door de infrastructuur van het stadion bepalend te laten zijn voor de quota tickets die op de markt worden gebracht. Ook het tegengaan van valse of vervalste tickets voorkomt overcrowding.

   

   

  •           indien supportersscheiding in welbepaalde omstandigheden niet kan worden bewerkstelligd, wordt voor de desbetreffende compartimenten voorzien in alternatieve veiligheidsmaatregelen, zoals een verhoogde camerabewaking, een meerinzet van stewards, een aparte ingang, etc.

   

  • Het verdelingsbeleid van de tickets, de zogenaamde contingentering van de tickets over de deelnemende landen, houdt rekening met de belangstelling voor de tickets bij supporters in deze landen.

   

   

   

  • Het verkoopbeleid is zodanig dat zwarte kaartverkoop en ticketfraude wordt voorkomen.

   

   

   

  • Voorkomen dient te worden dat supporters tickets kunnen kopen voor een vak in het stadion dat niet voor hen bestemd is.

   

   

  • De tickets moeten informatie verschaffen over de houder van het ticket, de herkomst van het kaartje, de identificatie van de wedstrijd en de toegekende zitplaats, kortom de historie van het kaartje.

   

   

  –        Het uitgangspunt is dat per stadion op basis van de risicoanalyse de toegangscapaciteit wordt vastgesteld en dat niet de volle capaciteit wordt uitverkocht. Een vrije marge is noodzakelijk voor het doen plaatsnemen van supporters met een ticket geldig voor een conflicterend vak, waarbij bepalend is het spelend team waarvan de supporter aanhanger is en/of de nationaliteit van de supporter.

   

  –     Bezoekersstromen in en rond het stadion worden beheerst door een voldoende en herkenbare segmentering van het stadion en de daaraan gekoppelde verwijzingen.

   

  –     De handhaving van stadionverbonden wordt gerealiseerd door de inrichting van het systeem van aanvraag en distributie van tickets en maatregelen tegen de overdracht van uitgegeven tickets in welke vorm dan ook.

   

  –     Een in het kader van ticketbeheer door de organisator te voeren registratie vormt een belangrijke bron van informatie van de organisator, het bestuur en de politie.

   

  –     Het ticketbeheer is gericht op het toegangsproces tot het stadion, waarbij het gaat om:

   

  •    het aanmaken van het toegangsbewijs;

   

  •    de distributie van de toegangsbewijzen;

   

  •    en de toegangscontrole.

   

   

  Uitvoering:

   

   

  A.  Het toegangsbewijs voldoet aan de volgende strenge kwaliteitseisen:

  •    Wedstrijd en stadioninformatie worden vermeld.

   

   

  •    Gedragsregels voor de supporter.

   

   

  •    De voorwaarden voor toegang en verblijf in de eigen landstaal.

   

   

   

  •    De naam van de houder en de naam van de verkoper/distributeur.

   

   

   

  •    In beginsel is de koper van het ticket ook de eindgebruiker.

   

   

  •    Het ticket is fraudebestendig.

   

   

  •           Dat de bezoekers van wedstrijden moeten instemmen met fouillering bij de entree van het stadion, alsmede dat zij bij het tonen van het toegangsbewijs verplicht zijn op verzoek zich te legitimeren.

   

  B.  Aan de distributie van de tickets worden volgende eisen gesteld:

  •           De organisator maakt in voorlichtingscampagnes de officiële verkoopadressen bekend, de wijze van verkoop, alsmede het dringende advies aan het publiek om buiten deze adressen geen toegangskaarten te kopen en dat het distributiesysteem geen ruimte biedt voor de zogenaamde zwarte markt.

   

   

  •           De organisator heeft voortdurend zicht per land en distributeur waar de kaarten zich bevinden.

   

   

  •           De verdeling van beschikbare tickets over doelgroepen geschiedt zodanig dat het general public in het algemeen en de supporters van de deelnemende teams in het bijzonder in alle redelijkheid en binnen de perken van de communautaire mededingingsregels over voldoende tickets kunnen beschikken.

   

   

  •           De organisator stelt een terugnameregeling verplicht voor nationale bonden in landen die onvoldoende afzet blijken te hebben.

   

   

  •           De organisator legt de officiële distributeur een teruggaveplicht op van onverkochte toegangskaarten.

   

   

  • Bij het ticket behoort een zogenaamde bijsluiter, waarin de organisator aangeeft:

   

  • Welk voorwerpen verboden zijn in het stadion mee te nemen;

   

  • Dat het meebrengen van alcoholhoudende drank en/of drugs bij de entree van of het verblijf in het stadion verboden is;

   

  • Dat zal worden opgetreden tegen het gooien van vuurwerk of andere voorwerpen in het stadion;

   

  • Dat zal worden opgetreden tegen iedere vorm van beledigend of racistisch gedrag;

   

  • Dat het plaatsnemen op een zitplaats, die niet overeenstemt met het ticket, kan leiden tot verwijdering uit het stadion;

   

   

  •           De organisator legt de distributeur een informatieplicht op. De distributeur deelt de organisator mede hoe de kaartverkoop is gelopen zo mogelijk gekoppeld aan reisschema’s, verblijfsplaatsen.

   

  •           Indien de aanvraag voor een ticket niet uitsluitend geschiedt bij de nationale bond of de eigen club van de bezoeker/supporter dan geeft de aanvrager aan van welk team hij supporter is. Bij de definitieve

  allocatie van het ticket kan op grond van de openbare orde en veiligheid hiermee rekening worden gehouden.

   

  •    De toegangsbewijzen zijn niet overdraagbaar.

   

   

   

  •    Houders van een stadionverbod ontvangen geen toegangsbewijs.

   

  •    Op de wedstrijddag vindt geen verkoop van tickets plaats.

   

  •           Kopers worden niet meer dan twee tickets ter beschikking gesteld. Bij levering worden de tickets op naam gesteld.

   

  •    De definitieve aflevering van tickets geschiedt zo laat mogelijk

  (omwisselbewijzen/vouchers).

   

  •           De organisator moet de zekerheid geven dat degene op wiens naam een ticket staat, de houder van het ticket, uiteindelijk zijn ticket geleverd krijgt.

   

  C.  Aan een adequaat toegangsbeleid en controle worden volgende eisen gesteld:

   

  •           De organisator maakt tevoren aan de bezoekers bekend wie toegang tot het stadion heeft en wie daarvan is uitgesloten.

   

  •    In ieder geval worden houders van een stadionverbod niet toegelaten.

   

  •           Bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren worden niet toegelaten.

   

   

  • De organisator houdt er rekening mede, dat de distributie en verkoop van toegangsbewijzen per tranche de beheersbaarheid van het verkoopproces vergroot; de organisator stelt betrouwbaarheidseisen aan de distributeurs.

   

  • De organisator kan bij ongeregeldheden te allen tijde in het distributieproces ingrijpen.

   

   

  •           Bezoekers worden niet toegelaten indien zij voorwerpen bij zich hebben die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid en/of de orde in het stadion.

   

  •           Bezoekers worden niet toegelaten indien zij voorwerpen met zich voeren, die op enigerlei wijze uiting geven aan een staatkundig streven, aan discriminatie, aan racisme of aan belediging.

   

  •           De toegangscontrole vindt kwalitatief goed plaats, inclusief fouillering en effectueren van stadionverboden.

   

   

   

  •    Een vlotte toegangscontrole voorkomt dat er lange rijen ontstaan.

   

  •    De toegangscontrole bewaakt overbezetting van de vakken.

   

  •           Bij gebruik van geautomatiseerde toegangssystemen voldoen deze systemen aan hoge eisen van betrouwbaarheid en continuïteit.

   

  c) Accreditaties

   

  –     Naast het ticketbeleid vormt de accreditatiestrategie één van de sleutelinstrumenten teneinde de veiligheid in het stadion te waarborgen.  Het accreditatiesysteem dient overcrowding te voorkomen en moet toelaten om de stroom bezoekers te beheren, en te beheersen.

   

  Uitvoering:

   

  –     Een accreditatiebewijs wordt enkel verleend aan diegene die binnen een bepaalde zone van het stadion een functionele rol dient uit te oefenen, en het accreditatiebewijs wordt enkel voor die zone verleend.

   

  –        Een accreditatiebewijs an sich levert geen recht op op een zitplaats in het stadion.

   

  –     Een accreditatiebewijs an sich levert geen recht op op een zitplaats in het stadion

   

   

   

  –     Accreditatiebewijzen zijn niet overdraagbaar.

   

   

  –     De accreditatiebewijzen dienen fraudebestendig te zijn.

   

   

   

  5.   Het reglement  van inwendige orde – de burgerrechtelijke uitsluiting

   

  –     Er wordt overgegaan tot het opstellen van een reglement van inwendige orde.

  Het reglement van inwendige orde bevat de huishoudelijke regels van de organisator, en omvat minimaal de verboden voorwerpen en de verboden gedragingen, alsmede een regeling inzake de afgifte van voorwerpen.

   

  –     Het reglement van inwendige orde wordt op een duidelijke en blijvende manier aan de toeschouwers meegedeeld.

   

  –     De nodige maatregelen worden genomen om de tenuitvoerlegging van het reglement van inwendige orde te bewerkstelligen en de naleving erop te controleren.

   

  –     Er wordt overgegaan tot het vaststellen van een regeling van burgerrechtelijke uitsluiting. Deze burgerrechtelijke uitsluiting wordt opgelegd aan personen die een handeling of gedraging hebben gesteld in overtreding met het reglement van inwendige orde

   

  –     De nodige maatregelen worden genomen om de tenuitvoerlegging van de burgerrechtelijke uitsluiting te bewerkstelligen en de naleving erop te controleren.

   

  6. Het opstellen van (een) akkoord(en)1.

  –     Met betrekking tot zijn verplichtingen sluit de organisator van een nationale of internationale wedstrijd een akkoord af met de betrokken overheden, politiediensten en hulpdiensten. Dit akkoord laat toe de verplichtingen van de organisator contractueel vast te leggen en afdwingbaar te maken.

   

  –     Dit akkoord wordt opgesteld binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wedstrijd, het tornooi of de competitie en neemt de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de organisator op.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1  Het betreft hier een of meerdere akkoorden die gesloten kunnen worden met de verschillende organisaties  betrokken  bij  het  voetbalgebeuren  en  die  het  opleggen  van  eisen  kunnen inhouden of de afgifte van een vergunning door de publieke autoriteiten,  waaruit dan weer een schadeplicht kan vloeien.

   

   

  •           de gemaakte afspraken inzake de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de organisator, onder meer met betrekking tot het ticket- en accreditatiebeleid, de inzet van de stewards, de afspraken inzake camerabewaking, het alcoholbeleid, de afspraken inzake verboden voorwerpen, de afspraken inzake de te voeren informatie-uitwisseling met de organisator (in het bijzonder elke informatie ten aanzien van de politiediensten betreffende de kalender van voetbalwedstrijden op internationaal vlak (in competitie of vriendschappelijk) hetgeen een consultatie inhoudt voordat de datum van de wedstrijd wordt vastgelegd), etc.

   

   

  7.   Het lokale charter

   

  –     De organisator van een nationale of internationale wedstrijd en alle betrokken partijen, de politie, lokale autoriteiten, de supportersclubs, de (vereniging

  van) buurtbewoners en de vervoersmaatschappijen inbegrepen, sluiten een lokaal charter af, waarbij er gestreefd wordt naar het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen alle partners.

   

  –   Dit lokaal charter waarborgt aldus de veiligheid van alle supporters, buurtbewoners en andere mensen die betrokken zijn, en dit zowel binnen als buiten het stadion.

   

  –     Dit lokaal charter omvat volgende bepalingen:

   

   

   

  •           het verbinden aan het lidmaatschap van een supportersclub of federatie van een aantal voorwaarden, waarbij het niet respecteren van deze voorwaarden aanleiding geeft tot een uitsluiting uit de supportersclubs en het ontzeggen van de toegang tot het stadion voor deze personen;

   

   

  –    Dit akkoord omvat minimaal volgende bepalingen

   

  • het maximum aantal toeschouwers dat toegelaten mag worden in het stadion;

   

  • de bepalingen inzake de veiligheidsnormen van het stadion;

   

  • het toepasselijk noodplan en evacuatieplan;

   

   

  • het plan van het stadion;

   

  • de stimulering van de voorverkoop van toegangsbewijzen;

   

  • een duidelijke en concrete omschrijving van de behandeling van problemen die ontstaan wanneer niet aan de veiligheidsnormen voldaan wordt, met de uitwerking van eventuele alternatieve veiligheidsnormen;

   

   

   

  • de uitwisseling van informatie aangaande supportersverplaatsingen, intenties en gewoontes van de supporters;

   

  • het formuleren van oplossingen inzake de problemen van de buurtbewoners en omwonenden;

   

   

   

  • het komen tot afspraken met de betrokken vervoersmaatschappijen.

   

   

   

  –    De organisator van een nationale  of internationale wedstrijd neemt bij dit vlokaal charter een timing op aangaande de realisatie  van de diverse projecten en/of initiatieven die opgestart worden.