• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Aan de Commissie voor de Politieklachten

  Aan: de Korpsbeheerder

  De heer J. Cohen

  Postbus 202

  1000 AE Amsterdam

  Betreft : signalering stijging geweldsgebruik Binnenstadsdistrict

  Ons kenmerk : PKB-sign.Bidi/02

  Amsterdam, 4 juni 2002

   

  Geachte heer Cohen,

  Middels dit schrijven wil ik namens het P.K.B. onze toenemende ongerustheid kenbaar maken over de door ons bureau gesignaleerde stijging van het aantal politieklachten met betrekking tot geweldsgebruik door agenten van het Binnenstadsdistrict in de periode oktober 2001 t/m mei 2002.

  Zoals u wellicht bekend is, heeft het P.K.B. op 18 september 1997 een soortgelijke situatie onder uw aandacht gebracht. Korte tijd na ons schrijven deed zich het meest extreme geval voor, namelijk de dood van de heer van de heer Van Driel op 22 september 1997, waarvoor uiteindelijk èèn van de betrokken dienders is veroordeeld.

  Vanuit onze signalerende taak menen wij ook nu weer uw aandacht te vragen voor deze mogelijk stijgende lijn in geweldsklachten over agenten van het Binnenstadsdistrict.

  Hierna volgt een overzicht van de bij het P.K.B. binnengekomen klachten. Onze ervaring leert dat deze klachten slechts het topje van de ijsberg zijn, omdat burgers om hen moverende redenen besluiten geen officiële klacht in te dienen. Vaak brengen zij de klachten wel onder onze aandacht. Wij verzoeken u daarom om ook bij de Commissie voor de Politieklachten navraag te doen naar rechtstreeks bij hen ingediende klachten over het Binnenstadsdistrict.

  Acolatse; Ons kenmerk 316/IS / Cpnr: in afwachting van aanvullende informatie van klager en dus nog geen formele klacht ingediend bij Commissie.

  Datum politieoptreden: 1/12/01

  Na woordenwisseling met taxichauffeur over belemmering doorgang verkeer, ontstaat handgemeen tussen klager, taxichauffeur en diens vrienden. De ter plekke gekomen agenten gaan zonder partijen gehoord te hebben over tot gebruik van pepperspray tegen klager en arresteren hem vervolgens.

  Melchers; Ons kenmerk 321 ES; Uw kenmerk: PAZ-020011396 (klacht is middels klachtenregistratieformulier d.d. 05-04-2002 ingediend bij politie)

  Datum politieoptreden 03-01-2002 omstreeks

  Klaagster is in het bureau zonder directe aanleiding door agenten tegen de grond gewerkt, waarna de betrokken agenten met hun volle gewicht op haar rug gaan zitten. Dit terwijl klaagster uitdrukkelijk kenbaar maakt dat zij een metalen pen in haar rug heeft als gevolg van een medische ingreep. Klaagster is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis i.v.m. het letsel opgelopen tijdens de arrestatie.

  Vaarnold; Ons kenmerk 302 DK; Cpnr: 02/105/5946

  Datum politieoptreden: 12-03-2002.

  Klager wordt op hardhandig wijze geboeid nadat hij een agent voor racist heeft uitgemaakt. Agenten weigeren de strak aangebrachte boeien losser te zetten. Op het bureau krijgt klager twee vuiststoten, één tegen zijn borst en één in zijn maag, wanneer hij de agent wederom uitmaakt voor racist.

  Van Unen; Ons kenmerk: 315 DK; CPnr: 02/05/5928, op 16-05-2002 door P.K.B. ingediend bij Commissie.

  Datum politieoptreden: nacht van 16 op 17 april.

  Klager ziet als passant hardhandige arrestatie door agenten en vraagt aan de gearresteerden of alles goed met hen gaat. Na woordenwisseling met agent over zijn bemoeienis slaat agent klager in het gezicht, waardoor zijn bril stuk gaat. Na weggerend te zijn komt klager korte tijd later dezelfde agent weer tegen die hem intimideert om niet tot klachtindiening over te gaan.

  De Jonge: Ons kenmerk: 309 DK; Cpnr: nog niet bekend, op 16-05-2002 door P.K.B. ingediend bij Commissie.

  Datum politieoptreden: nacht van 8 op 9 april.

  Klager krijgt in bar ruzie met barmedewerkster en rent weg, waarbij hij achterna gezeten wordt door twee bezoekers van de bar. De ter plekke aangekomen politieagenten werken klager tegen de grond en boeien hem. Tijdens het aanbrengen van handboeien springt/staat één agent op zijn been, met als gevolg dat klager zijn been breekt. Ondanks het feit dat klager kenbaar maakt dat hij hevige pijn heeft, wordt klager pas na 2 uur overgebracht naar een bureau waar wel een arts aanwezig zou zijn? Klager wordt vervolgens de volgende morgen om 08:00 uur naar ziekenhuis gebracht waar geconstateerd wordt dat zijn been gebroken is.

  XX (lees: anoniem); Ons kenmerk: 324 ES; Cpnr: niet formeel ingediend op verzoek van klager i.v.m. verblijf.

  Datum politieoptreden: nacht van 14 op 15 april.

  Klager wordt nabij de Dam door agent aangehouden, omdat hij bij de agent bekend staat als drugsgebruiker, en overgebracht naar het bureau. Onderweg vlucht klager waarna hij naar de grond gewerkt wordt en meerdere malen vuistslagen krijgt op zijn oog c.q. gezicht. Na twee uur wordt klager heengezonden met een oproeping. Klager, zonder vaste woon of verblijfplaats, wordt door de agent geïntimideerd om geen klacht in te dienen.

  HH 2000/Dumpie (belangenbehartiger van daklozen); Ons kenmerk: 325 ES; Cpnr: niet bekend bij P.K.B., doch door belangenbehartiger wel ingediend bij Commissie.

  Datum politieoptreden: 1. 03-10-2001, 2. 24-04-2002.

  Ad 1. drugsprostituee wordt door agent met wapenstok op haar hoofd geslagen en raakt bewusteloos.

  Ad 2. dakloze wordt na roekeloos oversteken achter CS-Amsterdam in zijn rug getrapt door fietsende agenten, waarbij hij op zijn gezicht valt en letsel aan zijn mond oploopt. Na door het ter plekke ambulancepersoneel onderzocht te zijn, wordt betrokkene met een politievoertuig (kenteken) 55-GG-SN afgevoerd. De dakloze blijkt enkele voortanden kwijtgeraakt te zijn, aldus belangenbehartiger.

  NN (lees: anoniem); Ons kenmerk: telefonisch binnengekomen klacht d.d. 16 mei 2002, klachtbrief volgt nog; Cpnr: nog geen formele klacht ingediend.

  Datum politieoptreden: 06-05-2002

  Klager wordt in de trein onderweg naar huis nabij station Lelylaan aangesproken door twee agenten, omdat hij op het balkon zijn nagels aan het vijlen was. Na controle van de vijl krijgt klager de vijl terug met mededeling dat hij dat moest wegzetten. Klager weigert dat omdat hij zich van geen kwaad bewust is, waarna agenten te kennen geven zijn persoonsgegevens te willen controleren. Klager weigert dat en geeft aan bereid te zijn op het bureau zijn persoonsgegevens aan hun meerdere door te geven en zich dan tegelijkertijd te willen beklagen over het optreden. Agenten geven aan hem dan te moeten aanhouden en daarbij dan ook te moeten boeien. Klager weigert geboeid worden, waarna op het CS-Amsterdam assistentie wordt opgeroepen. Klager is vervolgens met flink fysiek geweld gearresteerd, waarbij hij letsel heeft opgelopen. Door de Hulp Officier van Justitie is klager heengezonden, naar zijn zeggen omdat de agenten zich onbehoorlijk jegens klager hebben gedragen.

  NN (lees anoniem); Ons kenmerk: telefonisch binnengekomen d.d. 23-05-2002, klachtbrief volgt nog; Cpnr: nog geen formele klacht ingediend

  Datum politieoptreden: 22-05-2002

  Op het CS-Amsterdam moet klager in de trein vervoersbewijs tonen. Zoekende naar OV-kaart ontstaat woordenwisseling met klager, omdat conducteur klager wilde beboeten. Conducteur roept op CS-Amsterdam assistentie op, die klager bij de trein opwacht. Klager moet geboeid mee naar bureau maar weigert dat, omdat hij bereid is mee te lopen. Aangezien de agenten de handboeien willen aanbrengen verzet klager zich daartegen, waarna hij met geweld naar de grond gewerkt wordt en er pepperspray tegen klager wordt gebruikt. Klager is op het bureau op het CS-Amsterdam voorgeleid aan een Hulp Officier van Justitie die hem met een aankondiging van beschikking heeft heengezonden.

   

  Alhoewel het P.K.B. zich er van bewust is dat het werkterrein, en daarmee een deel van de clientèle van het Binnenstadsdistrict, alles behalve een gemakkelijke is, mag het niet zo zijn dat verkeerd gebruik c.q. misbruik van de geweldsbevoegdheid als normaal beschouwd wordt. Dit temeer niet daar vooral dat deel van de clientèle bestaat uit kwetsbare deelgroepen zoals drugsverslaafden, dak- en thuislozen, prostituées en andere sociaal zwakkeren uit de samenleving, die mede door hun positie minder snel geneigd c.q. in staat zijn mogelijke misstanden aan de kaak te stellen.

  Wij hopen dat u als eindverantwoordelijke een onderzoek instelt naar dit bij ons levende vermoeden, en voorzover nodig, tijdig maatregelen treft. Dit om te voorkomen dat er een cultuur van beroepsuitoefening ontstaat, waarbij geweldsgebruik c.q. misbruik als normaal ervaren wordt, met alle mogelijke excessen van dien.

  Gaarne verneem ik spoedig uw schriftelijke reactie.

   

  Hoogachtend,

  Mike Ramdhani

  Coördinator

  c.c. Korpschef, de heer J. Kuiper

  Districtschef, de heer A. Smit

  Commissie voor de Politieklachten, voorzitter mr. G.H. van Asperen

  Commissie Algemene Zaken, gemeente Amsterdam (renex@dds.nl)