• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De Criminele Inlichtingendienst – Verantwoordelijkheid politieregisters volgens regelgeving

  2.4. Verantwoordelijkheid politieregisters volgens regelgeving

  De verantwoordelijkheid over de bij de regiopolitie gevoerde politieregisters, ligt volgens de regelgeving getrapt, te weten bij de beheerder en de registerbeheerder, terwijl de dagelijkse leiding is opgedragen aan het hoofd van de CID.

  Onder beheerder wordt volgens artikel 1 onder f van de Wet politieregisters verstaan (bij een regionaal politiekorps): de in gevolge de Politiewet als korpsbeheerder aangewezen burgemeester.

  Onder registerbeheerder wordt volgens artikel 1 onder k van de CID-regeling 1995 verstaan: ‘de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de beheerder, bedoeld in artikel 1, onder f van de Wet politieregisters, belast is met het daadwerkelijk beheer over het CID-register en het ‘grijze veld ‘-register’

  Hoewel de term registerbeheerder niet als zodanig in de Wet politieregisters is terug te vinden, heeft deze algemeen ingang gevonden en wordt daarmee geduid op de korpschef.

  Volgens het modelreglement CID is de registerbeheerder, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Hij stelt daartoe terzake een schriftelijke instructie vast. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

  Het hoofd van de CID waarbij het register wordt gehouden is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden verbonden aan de werking van het register (artikel 3, tweede lid modelreglementCID).

  Volgens het CID-privacyreglement van 1986 (artikel 4) treedt als houder op voor de CID-registratie, de politiechef. Volgens het tweede lid is de houder verantwoordelijk voor de werking van de registratie overeenkomstig het CID-privacyreglement en treft hij daartoe de nodige voorzieningen. Hij kan een ambtenaar belasten met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden verbonden aan de werking van de registratie. Volgens het derde lid is de politiechef verantwoordelijk voor de juistheid, de rechtmatigheid van de opname en de handhaving in de registratie van de door zijn CID aangeleverde gegevens.

  Door de inwerkingtreding van de Wet en Besluit politieregisters per 17 februari 1991, verviel op 17 augustus 1991 het CID-privacyreglement uit 1986. Pas in 1993 werd een nieuw modelprivacyreglement vastgesteld.