• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Financiën – Formele financiering

  7.1. Formele financiering

  Bij de aanvang van het onderzoek naar de financiering van de activiteiten van de RCID Kennemerland, zoals in dit rapport in voorgaande hoofdstukken beschreven, is uitgegaan van twee mogelijke geldstromen, te weten de formele en de informele geldstromen. Uitgangspunt daarbij was dat inzicht verkregen diende te worden in de belangrijkste binnenkomende formele geldstromen van de gemeentepolitie Haarlem/regiokorps Kennemerland, alvorens een uitspraak zou kunnen worden gedaan over mogelijke informele geldstromen.

  Op basis van inzicht in de omvang van de belangrijkste binnenkomende formele geldstromen, zoals ook aangegeven in de diverse financiële verantwoordingen van de gemeentepolitie Haarlem/regiokorps Kennemerland, is getracht vast te stellen welke gelden daarvan zijn aangewend ten behoeve van de CID Haarlem/RCID Kennemerland.

  Ten behoeve van het verkrijgen van dit inzicht is, naast gegevens aangeleverd door het regiokorps Kennemerland, onder andere gebruik gemaakt van gegevens van de ministeries van binnenlandse zaken en van justitie.

  7.1.1.

  Formele financiering gemeentepolitie Haarlem/regiopolitie Kennemerland

  De belangrijkste formele inkomensstromen die ter beschikking stonden van de gemeentepolitie Haarlem/regiokorps Kennemerland en in zekere mate direct of indirect aangewend zouden kunnen zijn ten behoeve van de CID Haarlem/RCID Kennemerland zijn de volgende:

  – voor de dekking van exploitatiekosten:

  -algemene/brede doeluitkering van het ministerie van binnenlandse zaken;

  -specifieke doeluitkeringen/bijzondere bijdragen van het ministerie van binnenlandse zaken;

  – voor de dekking van exploitatiekosten inzake opsporingsonderzoeken;

  – specifieke uitkeringen uit de BOP;

  -specifieke uitkeringen uit de ‘Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden’

  -overige uitkeringen/baten. (Met betrekking tot de laatst genoemde post dient te worden gedacht aan incidentele uitkeringen/baten zoals bijvoorbeeld bijdragen van andere korpsen en tipgelden van derden.)

  Met deze opsomming is overigens niet getracht een volledig beeld te geven van alle (binnenkomende) formele geldstromen. Indien evenwel wordt gekeken naar de financiële jaarverslagen van het gemeentepolitie Haarlem/regiopolitie Kennemerland is het belangrijkste deel van de binnenkomende formele geldstromen bekeken.

  Hoewel een afstemming met de financiële verslaggeving van gemeentepolitie Haarlem/regiopolitie Kennemerland niet eenvoudig te maken was, kan samenvattend worden gesteld dat de door ministerie van binnenlandse zaken betaalde rijksbijdragen ter dekking van de exploitatiekosten van het korps kunnen worden teruggevonden in de financiële verantwoording van gemeentepolitie Haarlem/regiopolitie Kennemerland.

  7.1.2. Bevindingen

  Het onderzoek in de administratie met betrekking tot de formele financieringen leidt tot de volgende bevindingen;

  * Uit de financiële verantwoordingen van het gemeentepolitie Haarlem/Kennemerland blijkt dat de gelden die naar de CID zijn gevloeid voor het belangrijkste gedeelte bestaan uit personeelskosten, reis- en verblijfskosten, brandstofkosten, onderhoud vervoermiddelen, aanschaf vervoer- en verbindingsmiddelen en telefoonaansluitingen;

  * Het is aannemelijk dat geen substantiële bedragen vanuit deze inkomensstromen zijn aangewend ten behoeve van de in voorgaande hoofdstukken benoemde informele activiteiten van de CID Haarlem/RCID Kennemerland en

  * Er zijn geen formele voorschriften met betrekking tot de verantwoording en controle van CID-gelden, anders dan algemene regels die gelden voor alle ontvangsten en uitgaven gedaan door het korps en de hierna te behandelen regels die gelden in het kader van de ‘Regeling tip-, toon-en voorkoopgelden’

  In de hierna volgende paragrafen worden de ‘voor de dekking van exploitatiekosten inzake opsporingsonderzoeken’ binnenkomende en uitgaande geldstromen die betrekking hebben op het gemeentepolitie Haarlem/regiopolitie Kennemerland nader uitgewerkt.