• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Financiën – Recapitulatie mogelijke informele geldstromen

  7.6. Recapitulatie mogelijke informele geldstromen

  In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van alle tot op dit moment bekende informele geldstromen. Hierbij wordt in eerste instantie een totaaloverzicht gegeven van de informele geldstromen die blijken uit de door Langendoen bij de PEC afgegeven investeringsoverzichten en andere vastgestelde investeringen (7.6.1). Daarna zal een totaal-overzicht worden gegeven van de gemaakte kosten in container-trajecten (7.6.2). Vervolgens zal een totaaloverzicht worden gegeven van de informele geldstromen vastgesteld in de administratie van de Belgische sapfabriek en de daarmee direct dan wel indirect samen-hangende bankrekeningen (7.6.3).

  Afgesloten zal worden met een totaal recapitulatie van de aangetoonde informele geldstromen (7.6.4).

  7.6.1. Totaaloverzicht informele geldstromen Langendoen

  Uit de door Langendoen bij de PEC aangeleverde overzichten kan worden opgemaakt dat de CID Haarlem/RCID Kennemerland in ieder geval voor grote bedragen investeringen heeft verricht, die veelal via een of meerdere informanten/infiltranten zijn afgevoerd.

  Uit het feit dat op de overzichten tevens melding wordt gemaakt van investeringen die door de informant(en) zelf zijn verricht kan worden geconcludeerd dat het bedrag dat met de CID activiteiten gemoeid is geweest groter was dan het bedrag dat hiernavolgend als volgt is getotaliseerd:

  – 1992 f 345.000 – 1993 f 475.000 – 1994 f 223.000 – 1995 f 85.000 totaal f 1.128.000

  Vastgesteld is dat dit bedrag voor de financiering van CID-trajecten van RCID Kennemerland niet afkomstig kan zijn uit formele geldstromen.

  Deze conclusie is overeenkomstig de verklaring van Langendoen voor de PEC dat deze gelden afkomstig zijn van een informant. De herkomst van deze gelden is echter volstrekt onduidelijk gebleven en dat is uit een oogpunt van controleerbaarheid en beheersbaarheid uiterst ongewenst.

  7.6.2. Totaaloverzicht van de gemaakte kosten in het container traject

  Het in hoofdstuk V genoemde bedrag van f 230.000 aan loodshuur is reeds meegeteld in de investerings-overzichten 1992 tot en met 1995 en wordt derhalve hieronder niet afzonderlijk opgevoerd. Op basis van de in hoofdstuk V opgenomen gegevens van de containers kan het volgende totaaloverzicht worden weergegeven:

  * Betaald is totaal aan omzetbelasting, invoerrechten, zeevracht en overige kosten een bedrag van f 350.000;

  * Indien daarnaast de diverse, door verschillende personen, afgelegde verklaringen worden meegenomen, dan blijkt dat op basis hiervan een mogelijke schatting kan worden gemaakt van kosten die niet rechtstreeks konden worden aangetoond op basis van facturen of andere bescheiden;

  * Het lijkt aannemelijk dat in het kader van het invoeren van containers en dus het doorlaten van de inhoud wel kosten zijn gemaakt die niet werden verantwoord;

  Samengevat is waarschijnlijk dat op basis van de gegevens opgenomen in hoofdstuk V nog de volgende kosten zijn gemaakt;

  – transportkosten van 40 containers a’ f 25.000 is totaal f 1.000.000;

  – inklaringskosten van de niet door Langendoen aangegeven 17 containers

  – f 5.000 is totaal f 85.000.

  Met betrekking tot de genoemde f 5.000 inklaringskosten kan worden opgemerkt dat aan-gehouden is het laagste bedrag opgenomen in de verklaring van Van Tol.

  In deze verklaring zegt van Tol dat de kosten per container liggen tussen f 5.000 en f 12.000. Een informant verklaarde nagenoeg overeenkomstig.

  Overigens is niet aannemelijk dat de inklaringskosten van àlle 17 genoemde containers via de RCID Kennemerland zijn betaald.

  Bij eerder genoemd bedrag van f 350.000 moeten derhalve f 1.000.000 en f 85.000 nog worden bijgeteld.

  Samengesteld zou dus f 1.435.000 zijn betaald aan bedoelde transporten.

  7.6.3.

  Totaaloverzicht van de mogelijke informele geldstromen vastgesteld in de administratie van de Sapman

  Op basis van het in paragraaf 7.5 beschreven bevindingen met betrekking tot de geldstromen Belgische sapfabriek kan worden samengevat dat in de periode 1991 t/m 1995 ongeveer f 3.200.000 aan onverklaarbare geldstromen werden aangetroffen.

  7.6.4.

  Recapitulatie van de totaal mogelijk aangetoonde informele geldstromen

  * Op basis van het onderzoek zoals in voorgaande paragrafen kort samengevat werd weergegeven kan als totaal van mogelijk aangetoonde informele geldstromen worden aangehouden een bedrag van ruim f 4.600.000. (Sap-traject, inklaringskosten en overige investeringen 1992 t/m 1995; respectievelijk f 3.200.000, f 350.000 en f 1.128.000);

  * Dit bedrag moet nog worden verhoogd met f 1.085.000 als gevolg van transport- en inklaringskosten, die niet aan de hand van bescheiden konden worden vastgesteld;

  * Op één of andere wijze houdt dus een bedrag van afgerond f 5.700.000 verband met CID-trajecten van RCID Kennemerland;

  * Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt, dat een deel van dit bedrag ook een andere herkomst kan hebben, dan van ‘Alias’/ Langendoen/ VanVondel.