• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Lijst van meest gehanteerde begrippen

  Lijst van meest gehanteerde begrippen

  Informant:

  Iemand die, onder waarborging van diens anonimiteit, anders dan als getuige, aan een opsporingsambtenaar, al dan niet gevraagd, inlichtingen verstrekt over een gepleegd of nog te plegen strafbaar feit. (definitie CTC 1 – 11 – 1995)

  Infiltrant:

  De politiefunctionaris of burger die, al dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, onder gezag van het Openbaar Ministerie en onder regie van de politie, (het criminele milieu binnendringt en) in het criminele milieu toepasselijke hand elingen verricht of zal gaan verrichten, dan wel aan een (criminele) Organisatie goederen of diensten levert, ten behoeve van de opsporing en vervolging van gepleegde of nog te plegen strafbare feiten. (definitie CTC 1-11-1995)

  N.B.: Met name de grens tussen infiltrant en informant is van belang. De wijze van optreden is hiervoor bepalend. De infiltrant pleegt in het milieu toepasselijke handelingen; dat zijn (relevante) handelingen die het strafbare gedrag in het milieu in o verheersende mate kunnen beïnvloeden.

  Infiltratie:

  Het door een politiefunctionaris of burger, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit, onder gezag van het Openbaar Ministerie en onder regie van de politie, (binnen-dringen in het criminele milieu en het) in het criminele milieu (zull en gaan) verrichten van toepasselijke handelingen, dan wel het leveren van goederen of diensten aan een (criminele) Organisatie, ten behoeve van de opsporing en vervolging van gepleegde of nog te plegen strafbare feiten. (definitie CTC 1 -11-95)

  N.B. 1:Bijzondere verschijningsvormen van infiltratie zijnpseudokoop of frontstore. Ook bij een gecontroleerde af/doorlevering kan er sprake zijn van infiltratie.

  N.B. 2: Milieuverkenning is geen vorm van infiltratie.

  Projectmatige infiltratie:

  Het door een infiltrant, al dan niet onder de dekmantel van een aangenomen identiteit, binnendringen in of deel uit (blijven) maken van een (criminele) organisatie, dan wel het leveren van goederen of diensten aan een (criminele) organisatie, teneinde zicht te krijgen op activiteiten en werkwijzen, ten aanzien waarvan concrete aanwijzingen bestaan van gepleegde of nog te plegen misdrijven, die tot de georganiseerde criminaliteit gerekend kunnen worden, teneinde dusdanige inlichtingen te verkrijgen dat de criminele activiteiten geheel/gedeeltelijk kunnen worden beëindigd en/of het wederrechtelijk verkregen voordeel geheel/gedeeltelijk kan worden ontnomen. (definitie CTC 1-11-1995)

  Frontstore:

  Het, door of vanwege de politie, onder gezag van het Openbaar Ministerie, ten behoeve van een criminele organisatie opzetten en/of exploiteren van een coverbedrijf of een structuur van coverbedrijven, door middel waarvan facilitaire ondersteuning in de vorm van goederen of diensten, aan de criminele organisatie wordt aangeboden, op het moment dat die organisatie daarom ‘vraagt. (definitie CTC 1-11-1995)

  Gecontroleerde aflevering:

  Het, al dan niet na invoer in Nederland, zicht houden op een partij criminele goederen, ter vaststelling van de herkomst, route en bestemming, waarbij de doelstelling is inbeslagneming van de goederen en aanhouding van de verdachten. (definitie CTC 1-1 1-1995)

  N.B. 1:Het ‘zicht houden op’ kan op verschillende wijzen geschieden; met name valt te denken aan observatie en infiltratie (in het bijzonder het zogenaamde ‘koerieren’).

  N.B. 2:Bij gecontroleerde aflevering bestaat het risico dat (een deel/delen van) de partij goederen op de consumptieve markt terecht komt/komen.

  Gecontroleerde doorlevering:

  Het, al dan niet na invoer in Nederland, zicht houden op een partij criminele goederen, waarbij de doelstelling is meer zicht te krijgen op het criminele netwerk, het criminele distributiesysteem en/of de criminele geldstromen en waarbij de doelstellin g niet primair is inbeslagneming en aanhouding. (definitie CTC 1-11-1995)

   

  N.B. 1:Bijzondere verschijningsvormen zijn:

  *de doorlevering die als lijntester moet worden aangemerkt (de kleine proef-zending die aan de grote partij vooraf gaat);

  *de doorlevering die ertoe strekt de informant een betere positie in de organisatie te laten verkrijgen (het zogenaamde ‘groeien’ van de informant);

  N.B. 2:Bij de doorlevering is ingecalculeerd dat (een deel/delen van) de partij goederen op de consumptieve markt terecht komt’ komen.

  N.B. 3:De gecontroleerde doorlevering onderscheidt zich van de gecontroleerde aflevering doordat bij deze laatste methodiek de doelstelling is gericht op de inbeslagneming van de partij goederen in een eerder traject van het onderzoek.

  Pro-actieve fase:

  De fase voordat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Het doel van het gebruik vanopsporingsmethoden in de pro-actieve fase is het verzamelen van informatie zodat eventueel een strafrechtelijk onderzoek en mogelijk later strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden. In bepaalde gevallen heeft het verzamelen van informatie over criminele organisaties tot doel te komen tot het beëindigen van crimineel handelen of een criminele organisatie (Rapport ‘Opsporing gez ocht’ van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, TK, 1994-1995, 23945, nr.2).

   

  Open methode:

  Methode van inwinnen van criminele inlichtingen met behulp van inzet van middelen, zoals observanten, informanten en infiltranten, waarvan de resultaten indirect gebruikt kunnen

  worden in het tactische Opsporingsonderzoek en in het proces-verbaal worden opgenomen (Interimadvies ‘Infiltratie’ van de Werkgroep Infiltratie, maart 1994).

  Gesloten methode:

  Methode van inwinnen van criminele inlichtingen -voorafgaande aan de open CID-methode met behulp van de inzet van middelen, zoals observanten, informanten en infiltranten, ter verbetering van de informatiepositie, met als doel het geheel of gedeeltelij k beëindigen van criminele activiteiten en/of het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel waarvan de resultaten zowel in het rechercheproces als in de afstemming met het Openbaar Ministerie volledig worden afgescheiden en dus in beginsel niet in het proces-verbaal worden opgenomen (Interimadvies ‘Infiltratie’ van de Werkgroep Infiltratie maart 1994).

  Inkijkoperatie

  Het onder het gezag van het Openbaar Ministerie, op basis van een wettelijk bevoegdheidstoedeling, door politie heimelijk betreden en ‘bezichtigen’ van ruimten, niet zijnde woningen of daarmee gelijk te stellen gebouwen, om vast te stellen of zich in die ruimten aanwijzingen bevinden, die dienstig kunnen zijn voor de Opsporing van bepaalde ernstige strafbare feiten. (definitie CTC 1-11-1995)