• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Onderzoek CID-administratie Kennemerland – Inhoud administratie

  3.2. Inhoud administratie

  3.1.1. Ontwikkeling informatie huishouding RCID Kennemerland

  Ingevolge de Basisregeling regionale samenwerking politie en de CID-regeling 1986 werd de CID van de gemeentepolitie Haarlem aangewezen als regionale CID voor de regio Kennemerland. Eén en ander hield in een lokale CID-functie met daarnaast een regionale taak. Van deze regio maakten ook deel uit de CID’en van Haarlemmermeer, IJmuiden, Bloemendaal en Zandvoort.

  Het toenmalige hoofd van de CID Haarlem werd aangewezen als RCID-coördinator.

  In de periode C.J.Mefles (1989 tot 1 januari 1991) werd de CID uitgebouwd tot in totaal 31 personeelsleden. Deze mensen werden formatief toegewezen aan het centrumkorps Haarlem. De formatie bestond uit het OT Haarlem/ Zaanstad, misdaadanalisten, administratieve krachten en CID-rechercheurs.

  Tot 1991 werden binnen de verschillende CID’ en afzonderlijke administraties gevoerd.

  Met name binnen de CID Haarlem werden tot 1991 de getypte CID-informatierapporten genummerd en handmatig administratief verwerkt.

  Omstreeks 1991 werd de administratie van de RCID Kennemerland geautomatiseerd waardoor meer invulling gegeven kon worden aan de regionale samenwerking op CID gebied. De verschillende CID’en binnen de regio, gingen werken op verschillende ‘stand alone’ systemen, welke gevoerd werden op Apple computers. Door de verschillende CID’en werden ten behoeve van het regionale CID-systeem periodiek informatierapporten aan-geleverd op floppy’s.

  In deze periode kon men elkaars bestanden niet raadplegen. De CID Haarlem die tevens belast was met de regionale taak, had als enige toegang tot het regionale systeem.

  In 1993 werd een regionaal netwerk aangelegd waarop de CID’en Haarlem, IJmond (IJmuiden) en medio 1994, die van Haarlemmermeer werden aangesloten. Vanaf deze periode konden de medewerkers die geautoriseerd waren in de verschillende bestanden kijken.

  Middels dit netwerk was decentrale voeding en bevraging van het regionale systeem mogelijk. De CID Kennemerland-Zuid, voorheen Bloemendaal en Zandvoort, werd nooit op dit systeem aangesloten. De reden hiervoor was de te geringe personele bezetting en de onduidelijke toekomst voor Kennemerland-Zuid.

  3.2.2. CID-administratie RCID Kennemerland

  Door de RCID Kennemerland wordt de CID- administratie gevoerd ten behoeve van de gehele regio. Sinds 1 mei 1990 gebeurt dit voor de CID Haarlem op een geautomatiseerde wijze. De administratie wordt gehouden in een groot geautomatiseerd bestand dat is opgebouwd uit zogenaamde folders. Het basisprogramma is opgebouwd uit een groot aantal bestanden die onderling aan elkaar zijn gerelateerd.

  De binnengekomen CID-informatierapporten worden verwerkt in het geautomatiseerde systeem. Een print van het ingevoerde CID-informatierapport wordt op volgnummer opgeslagen in ordners (handmatige administratie).

  Aangetroffen werden onder andere, het ‘bestand informatierapporten RCID’, journaalbestanden van de verschillende CID’en binnen de regio en persoonlijke bewaarmappen van medewerkers binnen de RCID. De betreffende bestanden waren beveiligd door middel van passwords’. Niet iedereen was voor alle bestanden geautoriseerd. Zo kon bijvoorbeeld iemand van de CID IJmond niet in het journaalbestand van de CID Haarlemmermeer kijken.

  In de persoonlijke bewaarmappen voerde de medewerker zijn eigen administratie. Deze bewaarmappen maakten geen deel uit van het CID-register, zoals dat beschreven is in hoofd-stuk II. Het gebeurde wel dat er vanuit het CID-register informatierapporten werden geïmporteerd in het persoonlijke bestand ten behoeve van bijvoorbeeld analyse-werkzaamheden.

   

  3.2.3. Verantwoordelijkheid politieregisters RCID Kennemerland

  Beheerder en registerbeheerder zijn verantwoordelijk voor de bij de regiopolitie te houden politieregisters. De korpsbeheerder is de beheerder van politieregisters, de korpschef is de registerbeheerder en heeft de zeggenschap over de registers. Hij zorgt voor naleving van de wet, het besluit en het reglement. Hij dient maatregelen te treffen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens. De dagelijkse zorg voor CID-registers ligt bij de RCID-chef.

  Korpsbeheerder was tot augustus 1994 Mw. Mr. E.M.A. Schmitz, van augustus 1994 tot 18 januari 1995 (loco-burgemeester) drs. C.Mooij en vanaf 18 januari 1995 Mr. J.J.H.Pop.

  Belast met de dagelijkse leiding van de CID Haarlem/ RCID Kennemerland waren:

  – van 1990 tot 1 januari 1991 C.J. Menes;

  – van 1 januari 1991 tot 1 juli 1991 Van de Haak;

  – van 1 juli 1991 tot 1 oktober 1992 Langendoen (wnd. hoofd CID);

  – van 1 oktober 1992 tot 1 september 1994 Langendoen en

  – van 1 september 1994 tot 1 maart 1996 Woest.