• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage 2 ‘Afspraken’ van diverse kennisgevingen

  De organisatie verricht de benodigde inspanningen om de deelnemers gedurende gehele demonstratie en manifestatie een gevuld programma te bieden.

  Bij ontwikkelingen in de wereld omtrent de oplopende spanningen tussen VS en bondgenoten en Irak bestaat de mogelijkheid dat er door de burgemeester aan de manifestatie beper- kende voorwaarden kunnen worden opgelegd.

  Bij ordelijk verloop van de demonstratie, waarbij men zich o.a. houdt aan de in het kennis- gevingsformulier aangegeven route, zal de mobiele eenheid zoveel mogelijk uit het zicht van de demonstranten gepositioneerd worden.

  Door de organisatie zal gebruik gemaakt worden van geluidsversterking. Bij klachten zal in overleg met de politie het geluidsniveau bepaalde worden.

  Hulpmiddelen die worden gebruikt ter ondersteuning van de manifestatie: spandoeken, vlaggen en maximaal 6 vlaggenstokken.

  Spandoeken mogen niet voorzien zijn van stokken, m.u.v. een spandoek dat wordt meege- voerd op de kop van de stoet. Meegevoerde bordjes mogen voorzien zijn van een dun stok- je.

  Het plein direct aan de voorzijde en het trottoir aan de zijkant van de ambassade zijn niet voor de demonstranten toegankelijk en men dient zich op het houden op het trottoir bij het parkeerterrein aan het Tournooiveld, schuin tegenover de ambassade van de Verenigde Sta- ten.

  Bij te hoog oplopende emoties, wanordelijkheden en niet voldoen aan de voorwaarden kan door de politie van de route worden afgeweken of de demonstratie ontbonden worden.

  De organisatie treedt op tegen iedere activiteit in het kader van de demonstratie die niet met de politie besproken en overeengekomen is.

  Tijdens het aanbieden van de petities door een delegatie lopen de overige deelnemers door. Uitzondering hierop is het aanbieden van de petitie bij de Tweede Kamer op het Plein. Hier is een kort oponthoud toegestaan.

  Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.

  De organisatie is verantwoordelijk voor het volgens afspraken uitvoeren van de demonstra- tie. Men houdt zich hierbij aan de volgende regels: Er wordt per provincie een colonne ge- formeerd; In totaal twaalf colonnes met een totaal van 360 voertuigen en 12 sluitrijders; (volledige beschrijving van de colonnes en de communicatiekanalen).

  Het is toegestaan dat 25 deelnemers gekleed zijn in z.g. stralingspakken. Het is niet toege- staan dat deze pakken zijn voorzien van een helm of anderszins, waardoor de deelnemers onherkenbaar worden.

  De organisatie draagt zorg voor een ordedienst van tenminste 20 personen (de organisatie verwachtte 100 deelnemers) die onderling met elkaar in contact staan en als zodanig her- kenbaar zijn.

  In verband met het overschrijden van de in artikel 10 van de APV bepaalde kennisgeving- termijn zal bij doorgang vinden van de demonstratie procesverbaal worden opgemaakt van overtreding van deze bepaling.

  De organisatie neemt uit eigen beweging contact met de politie op indien anderen dan op- gegeven aan de politie voornemens zijn deel te gaan nemen aan de demonstratie.

  De organisatie voorziet in een ordedienst ter grootte van 100 personen.

  De uitvoering van de symbolische omsingeling van de regering en de demonstratieve tocht vanaf Station Den Haag CS vinden plaats in overleg met de politie

  Het gebruik van het binnenhof tijdens de demonstratie is niet toegestaan.

  De organisatie voorziet in een herkenbare ordedienst van 10% van het aantal deelnemers aan de manifestatie.

  Maximaal 4 personen van de organisatie nemen plaats op de Lange Poten. Zij stellen zich op voor de ingang van perscentrum nieuwspoort. De overige deelnemers van de manifesta- tie leggen op locatie Plein symbolisch een weg aan door een rol zwart vinyl te ontrollen.

  Ook gebruikt men kruiwagens en scheppen.

  Indien het aantal deelnemers meer dan 30 bedraagt kan dit consequenties hebben voor de locatie waar gedemonstreerd kan worden.

  De demonstratie start om 14.00 uur. Uitloop in tijd voorafgaande aan de demonstratie kan consequenties hebben voor de te volgen route.

  Indien er veranderingen optreden aan de in deze kennisgeving beschreven demonstratie, kan dit leiden tot aanvullende beperkingen.

  De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet worden geblokkeerd en dienen voor eenie- der vrij toegankelijk te blijven.

  De demonstratie/manifestatie vindt plaats op een in overleg met de politie aan te wijzen lo- catie aan de overzijde van de weg t. h. v. de ambassade van Thailand.

  Het is de organisatie bekend dat de driehoek het verloop van de demonstratie laat meewe- gen in haar oordeel over volgende demonstraties, herdenkingen en feesten.

  De manifestatie en demonstratie dienen zo rustig en ordelijke mogelijk te verlopen. Tevens is de wijde omgeving van de ambassade van Indonesië de residentie van de ambassadeur van Indonesië en het binnenhof is voor de deelnemers niet toegankelijk.

  De organisatie draagt zorg voor een ordelijk verloop bij aanvang, gedurende en bij afloop van de manifestatie. Er zullen door de organisatie geen activiteiten worden ontplooit waar- door wanordelijkheden kunnen ontstaan.

  Voor het ten behoeve van deze manifestatie gebruik van tafels en stoelen geldt de beperking dat er op de manifestatielocatie Koningin Julianaplein 10 tafels en 10 stoelen geplaatst wor- den.

  De spandoeken mogen niet zijn voorzien van spandoeken, de locatie voor de demonstratie betreft het Churchillplein op het trottoir dus niet onder de luifel voor de ingang.

  De organisator zorgt ervoor dat de achterban geïnformeerd is omtrent de afspraken die de organisator met de politie heeft gemaakt. Dit kan gecommuniceerd worden in de oproep tot deelname aan de demonstratie en/of door het verstrekken van z.g. flyers voor aanvang van de demonstratie.

  De spandoeken niet mogen zijn voorzien van dikke stokken, de teksten op de spandoeken mogen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.

  Meegevoerde spandoeken vlaggen e.d. zijn voorzien van dunnen breekbare stokken.

  Men dient te verblijven op het trottoir nabij de ingang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fietspad langs het Ministerie dient vrij te blijven voor fietsers en voetgangers. De teksten op de spandoeken mogen niet discriminerend zijn en dienen in de Nederlandse taal te zijn. De organisatie voorziet in een eigen ordedienst van tenminste 40 personen her- kenbaar aan een armband (de organisatie verwachtte 300 deelnemers).

  In verband met het overschrijden van de in artikel 10 van de APV voor ’s-Gravenhage 1982 bepaalde kennisgevingtermijn van vier werkdagen, zal bij het doorgang vinden van de de- monstratie proces verbaal worden opgemaakt van overtreding van deze bepaling.

  Men houdt de demonstratie op het pleinvormige gedeelte van het Plein. De spandoeken mogen niet voorzien zijn van dikke stokken.

  Aan de hekken van het Vredespaleis mogen geen voorwerpen worden vastgemaakt.

  Bij te hoog oplopende emoties, wanordelijkheden en niet voldoen aan de voorwaarden kan door de politie kan de demonstratie worden ontbonden.

  Een demonstratie op het Hofsingelplein tussen 13.00 – 14.00 uur is toegestaan.

  De bussen van de deelnemers na afloop van de demonstratieve bijeenkomst om 14.00 uur weer voor te rijden.

  De organisatie c.q. deelnemers is toegestaan vlaggen, spandoeken te dragen in de demon- stratie.

  De organisatie treedt op tegen iedere activiteit in het kader van de demonstratie die niet met de politie besproken en overeengekomen is.

  Na vertrek ziet de ordedienst erop toe dat laatkomers zich niet bij de demonstratie aanslui- ten.