• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Hoofdstuk 6 Aanbevelingen voor de Haagse Stadspartij
  Voorstel wijzigen APV:
  1. Niet aangemelde demonstraties en tijdstip

  Artikel 10

  1. De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in artikel 4 Wet openbare manifestaties moet vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en ten- minste 4 x 24 uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis
  2. Indien aard of omvang van de manifestatie zulks rechtvaardigen, kan de burgemeester de termijn van 4 x 24 uur

  Zou kunnen worden:

  Artikel 10

  1. De organisator van een op een openbare plaats te houden manifestatie, als bedoeld in de Wet openba- re manifestaties moet (zo mogelijk) vóór de openbare aankondiging van deze vergadering of betoging en tenminste 24 of 48 uur voordat deze zal worden gehouden, de burgemeester hiervan schriftelijk kennis geven; de burgemeester kan de termijn bekorten
  2. Een kennisgeving, bedoeld als onder 1 is niet noodzakelijk indien de aard of de omvang van de mani- festatie zulks rechtvaardigen

  b. wijzigen gegevens die verplicht zijn

   

  Artikel 10

  1. De kennisgeving moet tenminste bevatten:
   1. naam, adres en telefoonnummer (en zo mogelijk) faxnummer van de organisator en kennisgever van de vergadering of betoging;
   2. doel van de vergadering of betoging;
   3. datum waarop de vergadering of betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de vergadering of betoging;
   4. de plaats en, voorzover van toepassing, de gewenste route en de plaats van beëindiging;
   5. een indicatie van het aantal te verwachten deelnemers;
   6. de middelen van vervoer van de deelnemers aan de vergadering of betoging;
   7. door de organisatie zelf te nemen maatregelen om een ordelijk verloop van de vergadering of betoging te bevorderen;

  Artikel 10

  e, f en g kunnen worden geschrapt (waarschijnlijk hebben opsporings- en inlichtingendiensten meer in- formatie over de mogelijke omvang dan de organisatoren)

  Regelmatige demonstraties

  Ook voor regelmatige demonstraties zou een bepaling in de APV opgenomen kunnen worden. In de Utrechtse APV staat bijvoorbeeld:

  Van op vooraf bepaalde tijdstippen regelmatig terugkerende betogingen, vergaderingen of samenkomsten tot belijden van godsdienst of le- vensbeschouwing, kan, voordat deze voor de eerste keer worden gehouden, éénmalig schriftelijk kennis worden gegeven.

   Evaluatie

  Het College van Burgemeester en Wethouders zou een jaarlijks evaluatierapport moeten produceren van de wijze waarop er wordt omgegaan met demonstraties. Het college zou in die evaluatie eveneens aan- dacht moeten schenken aan de ontwikkeling van jurisprudentie op dit punt. . Extra aandacht verdient de verhouding veiligheid – recht op demonstratie en meningsvrijheid in de gemeente Den Haag.

  Kennisgevingsformulier en afspraken

  Het kennisgevingsformulier dient vereenvoudigd te worden. Alle algemene wettelijke verwijzingen moe- ten geschrapt worden. Het suggereert teveel een beperking. De politie moet zoveel mogelijk meewerken aan de wens van de organisatie van een demonstratie. Inhoudelijke bemoeienis vooraf mag niet. Slechts een kennisgeving met contactgegevens van de organisatoren, het doel van de vergadering of betoging, de datum waarop de vergadering of betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de vergadering of betoging, de plaats en, voorzover van toepassing, de gewenste route en de plaats van beëindiging en eventueel een indicatie van het aantal te verwachten deelnemers moet volstaan.

  Instructie politie

  De politie dient beter geïnstrueerd te worden. Een gedegen zakboekje ‘recht op demonstreren’ zou kun- nen worden samengesteld. Voorlichting tijdens de ‘stage/opleiding’ dient verbeterd te worden

  Speciale aandacht verdienen de niet aangemelde demonstraties

  Een heldere richtlijn met betrekking tot niet aangemelde demonstraties is van groot belang om het justi- tieel apparaat niet onnodig te belasten met allerlei procedures van individuen en groepen die spontaan de straat op gaan. In bijna alle gevallen van niet aangemelde demonstraties kan de burgemeester deze zon- der problemen mogelijk maken.

  Verandering van grondhouding

  Van belang is om de grondhouding van zowel het bestuurlijke apparaat en het opsporingsapparaat te veranderen. Demonstreren is een grondrecht. Dit dient met grote en zorgvuldige waarborgen omgeven te worden. Teveel lijkt in Den Haag het recht op betoging vanuit een openbare orde denken te worden benaderd. Daar waar wetten en regels worden gemaakt zullen mensen hun stem willen laten horen. Voor een levendige democratie is daarom het recht op betoging van groot belang.

  Verder onderzoek

  De rol van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), de Marechaussee, beveiligings- personeel van ambassades en andere zowel overheid als private beveiliging blijven onduidelijk in ver- houding tot het politiekorps in Den Haag. Verder onderzoek naar deze rol is van groot belang voor het functioneren van het politiekorps Haaglanden in relatie tot het recht op betoging.

  De beslisstructuur binnen het driehoeksoverleg in Den Haag met betrekking tot het recht op betoging is niet transparant. Neemt de burgemeester nu individuele afwegingen zoals in artikel 2 van de WOM staat opgenomen of heeft de driehoek deze afweging in handen gegeven van het hoofd van de dienst Opera- tionele Zaken van het politiekorps Haaglanden. Meer transparantie en openheid zullen de doelmatigheid van het optreden van het korps ten goede komen.