• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Organisatie

  Volledige inhoudsopgave

  Wat precies het beleid is van de BVD en hoe deze dienst de
  zaken aanpakt, zal voorlopig moeizaam te achterhalen blijven.
  Over hoe de dienst in hoofdlijnen georganiseerd is, bestaat iets
  meer openheid. Aan de hand van de jaarverslagen, uitspraken
  van ministers, personeelsadvertenties en (sporadische) inter-views
  met BVD’ers valt er in grote lijnen wel een organisatie-schets
  te maken. Uitgebreide organisatieschema’s, .nancile
  jaarverslagen enzovoort, bij elke andere overheidsinstelling
  gewoon op te vragen, zijn voor de BVD nog een brug te ver.
  Sinds 29 mei 2002 is de naam van de Binnenlandse
  Veiligheids Dienst veranderd in Algemene Inlichtingen-en
  Veiligheidsdienst, de AIVD. De dienst valt onder verantwoor-ding
  van de minister van Binnenlandse Zaken.


  De meest recente aanpassingen vonden eveneens per
  29 mei 2002 plaats. De organisatie ziet er als volgt uit:

  • Democratische
   Rechtsorde
  • Beveiliging Inlichtingen
   Buitenland
  • Dienstleiding AIVD
  • Bedrijfsvoering Strategie &
   Juridische Zaken
  • Staatsveiligheid
  • Nationaal Bureau voor
   Verbindingsbeveiliging
  • Bijzondere
   Inlichtingenmiddelen

  De Directie Strategie en Juridische Zaken is eigenlijk het
  ‘team rond van Hulst’, het hoofd van de AIVD. Zij houdt zich
  bezig met de algemene strategie van de dienst, juridische en
  parlementaire aangelegenheden en de interne en externe
  communicatie. Het hoofd van deze directie is tevens plaats-vervangend
  hoofd van de AIVD.
  De Directie Bedrijfsvoering geeft managementadviezen en
  houdt zich als facilitair bedrijf onder meer bezig met perso-neel,
  automatisering en .nancin.

  De Directie Democratische Rechtsorde verricht onderzoek
  naar personen en organisaties die volgens de AIVD een bedrei-ging
  kunnen vormen voor de democratische rechtsorde. Zij
  werkt hierin vaak samen met de Directie Staatsveiligheid. De
  directie richt zich op schending van grondrechten, ontrege-ling
  van politieke besluitvorming en terrorisme en ander poli-tiek
  geweld
  Ze doet onderzoek onder andere naar terrorisme, islamiti-sche
  organisatie’s, extreem-rechts, linkse actievoerders,
  Molukkers, illegale migratie en mensensmokkel. Ook hield ze
  zich bijvoorbeeld bezig met het Europees Kampioenschap
  voetbal in 2000 in Nederland en Belgi.
  Tevens onderhoudt ze ook de contacten met de bij elk poli-tiekorps
  aanwezige Regionale Inlichtingendienst, de plaatse-lijke
  ‘ogen en oren’ van de AIVD.

  De Directie Staatsveiligheid houdt zich eveneens bezig met
  onderzoek naar personen en organisaties die een bedreiging
  kunnen vormen voor de democratische rechtsorde. Tot haar
  werkveld behoort onder meer onderzoek naar activiteiten van
  buitenlandse inlichtingendiensten in Nederland, proliferatie
  (verspreiding) van massavernietigingswapens, wapenhandel
  en georganiseerde misdaad. Zo volgt zij onder andere de
  inlichtingendiensten van Irak, Iran, China, Rusland en dien-sten
  uit voormalig Joegoslavi, vooral wat betreft hun activi-teiten
  onder uitgeweken landgenoten.

  Directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen is de ‘007’-afde-ling.
  Naar eigen zeggen: ‘De directie Bijzondere Inlichtingen-middelen
  levert bijzondere operationele informatie en dien-sten.
  ‘ Ze bevat onder andere de afdelingen Speciale Operaties
  en Techniek. Deze leveren en plaatsen camera’s en a?uister-apparatuur,
  zorgen voor valse sleutels en zetten in.ltranten
  in. Ze heeft ook een afdeling open bronnen informatie die uit
  bijvoorbeeld artikelen in kranten en tijdschriften informatie
  vergaart. Tevens onderhoudt zij de contacten met buitenland-se
  zusterdiensten.

  De Directie Beveiliging houdt zich bezig met het bevorderen
  van de beveiliging van gegevens waarvan de geheimhouding
  door het belang van de staat wordt geboden, met het bevorde-ren
  van de beveiliging van onderdelen van overheid en
  bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instanthouding
  van het maatschappelijk leven (Schiphol, Rotterdamse haven
  en dergelijke) en met het verrichten van veiligheidsonderzoe-ken
  naar personen die vertrouwensfuncies (gaan) vervullen
  bij overheid en bedrijfsleven. In totaal ging het in Nederland
  in 2000 om 41.804 uitgevoerde veiligheidsonderzoeken,
  waarbij er 10.200 door de BVD werden uitgevoerd. In 1067
  gevallen werd een verklaring van geen bezwaar geweigerd. In
  bijna alle gevallen ging het hierbij om personeel in de burger-luchtvaart.
  In de toekomst zal de AIVD ook een ?ink aantal vei-ligheidsonderzoeken
  uitvoeren bij de politie.

  De Directie Inlichtingen Buitenland doet onderzoek in het
  buitenland naar ontwikkelingen of gebeurtenissen in bepaal-de
  landen of regio’s die van invloed kunnen zijn of worden op
  de nationale veiligheid.
  Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging heeft
  als belangrijkste taak het adviseren van de overheid over de
  technische beveiliging van belangrijke informatie zoals staats-geheimen.
  Ook ontwikkelt, vervaardigt en verspreidt het nbv
  cryptografische hulpmiddelen.

  Personeel en budget

  Hoeveel mensen er bij de diverse directies werken is niet
  bekend. De laatste keer dat de BVD hier gegevens over bekend-maakte,
  was in 1997. Hoewel de organisatie nu iets veranderd
  is, geeft het schema toch een beeld van de verhoudingen.

  Vrouw
  Man

  directie 1 Strategie en planning
  directie 2 Democratische Rechtsorde
  directie 3 Staatsveiligheid
  directie 4 Maatschappelijke en Economische belangen
  directie 5 Operationele informatievergaring
  directie 6 Management Advies en Centrale Faciliteiten

  Sinds 1997 zijn er meer mensen in dienst van de BVD geko-men.
  Volgens het eigen jaarverslag over 2001 werkten er 749
  mensen bij de BVD: 252 vrouwen en 497 mannen. Dit is ten
  opzichte van 1997 een toename van zo’n tweehonderd mensen.
  Het beschikbare budget steeg navenant. Moest de dienst
  het in 1990 nog doen met 60,1 miljoen gulden, met name aan
  het eind van de jaren negentig steeg het budget gestaag naar
  131 miljoen gulden in 2001. Grofweg kan gesteld worden dat
  een kleine tweederde deel van dit budget besteed wordt aan
  personeel, ongeveer eenderde deel aan materiaal en een klein
  deel (enkele miljoenen) wordt geboekt onder de post ‘geheim’.

  Sturing en controle
  Sturing van en controle op de AIVD vindt op verschillende
  niveau’s plaats. Allereerst is daar de minister van Binnen-landse
  Zaken onder wiens verantwoording de AIVD valt. Hij
  heeft maandelijks overleg met de dienst en krijgt een twee-maandelijkse
  rapportage. De minister maakt daarnaast deel
  uit van de Ministerile Commissie voor de Inlichtingen-en
  Veiligheidsdiensten. Deze wordt voorgezeten door de minister-president
  en bestaat verder uit de ministers van Defensie,
  Buitenlandse Zaken, Justitie, Economische Zaken, Verkeer en
  Waterstaat en Financin. Ook het hoofd van de AIVD, de dirEC -teur
  van de Militaire Inlichtingen-en veiligheidsdienst (MIVD)
  en enkele ambtenaren maken deel uit van de commissie. Ze
  komt enkele malen per jaar bijeen om de AIVD en de MIVD
  politieke sturing te geven. Ze houdt zich voornamelijk bezig
  met beleidsmatige zaken, van echte controle zal op z’n hoogst
  in indirecte zin sprake kunnen zijn.
  De vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen-en Veilig-heidsdiensten
  is belast met controle op de AIVD en bestaat uit
  de fractievoorzitters van de vier grootste partijen. Ze kan met
  de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de AIVD
  ‘operationele aangelegenheden’ bespreken en rechtstreeks
  vragen stellen aan de AIVD.
  Zo op het eerste gezicht lijkt het met de controle op de
  AIVD dus wel goed te zitten. De zware commissie van fractie-voorzitters
  houdt immers in de gaten of de dienst zijn boekje
  niet te buiten gaat. Er zijn echter jaren geweest dat ze slechts
  n keer of helemaal niet bij elkaar kwam. In 2000 vond er
  driemaal een bijeenkomst plaats. Daarnaast is er sprake van
  eenrichtingverkeer: wat de AIVD niet wil vertellen, krijgen de
  fractievoorzitters niet te horen en kunnen ze dus ook niet con-troleren.
  En als ze al iets vernemen mogen ze hier met nie-mand
  over praten in verband met hun geheimhoudingsplicht.
  De commissieleden mogen geen hulp of advies inwinnen bij
  anderen, ofschoon zij op veel gebieden een groot tekort aan
  kennis hebben. Het is per slot van rekening ook bijna onmo-gelijk
  degelijke kennis hebben van, bijvoorbeeld, extreem-rechts
  n smokkel van langeafstandsraketten n de in Nederland
  ontplooide activiteiten van de Iraanse geheime dienst. Het
  schriftelijk openbaar verslag dat de commissie jaarlijks uit-brengt,
  als ze tenminste bijeen is gekomen, stelt dan ook niet
  al te veel voor. De BVD ontkent dit niet en schrijft in zijn jaar-verslag
  van 2000 dan ook: ‘Gelet op de noodzaak van geheim-houding
  van de operationele informatie blijft dit verslag door-gaans
  beperkt tot een in algemene termen gestelde weergave
  van de behandelde onderwerpen. ‘ Elk kamerlid kan de minis-ter
  van Binnenlandse Zaken vragen over de AIVD stellen.
  Een andere controlemogelijkheid waar bijvoorbeeld de
  minister van Binnenlandse Zaken nogal eens mee schermt, is
  de Nationale Ombudsman. Als iemand vindt dat de AIVD hem
  of haar onjuist heeft bejegend, kan hij of zij als individuele
  burger een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Het
  klinkt prachtig, maar is in werkelijkheid toch geen echt con-trolemiddel.
  De belangrijkste reden hiervoor is dat uitspraken
  van de Ombudsman niet bindend zijn. Ze zijn slechts advise-rend,
  en de dienst kan ze desgewenst naast zich neer leggen.
  Tot op heden heeft de Nationale Ombudsman geen enkele
  klacht tegen de AIVD gegrond verklaard.
  Inzage in de dossiers die de AIVD van personen heeft aan-gelegd,
  is een ander mogelijk controlemiddel. Iedereen in
  Nederland kan aan de AIVD vragen of er een dossier van hem
  of haar aanwezig is en zo ja, of hij of zij daar inzage in kan
  krijgen. In theorie zou dit een middel kunnen zijn om te kij-ken
  of de AIVD zich bijvoorbeeld wel aan de wet houdt en of de
  dienst niet zomaar ongericht alles en iedereen in de gaten
  houdt. De praktijk is ook hier weer anders. Ten eerste is het de
  dienst zelf die bepaalt wat er vrijgegeven wordt. Je moet er dus
  maar op vertrouwen dat als je al inzage krijgt, je ook inzage in
  je gehele dossier krijgt. Overigens kun je in beroep gaan als je
  denkt dat de AIVD mr over je weet. De rechter moet wel inza-ge
  krijgen in je gehele dossier en kan dan alsnog beslissen dat
  er meer vrijgegeven moet worden. In de wet waaronder inza-ge
  bij de AIVD valt, de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob),
  zijn zoveel gronden om inzage te weigeren dat het aantal
  mensen dat daadwerkelijk inzage krijgt in het eigen dossier,
  vrij gering is. Afwijzingen van de AIVD op een inzageverzoek
  gaan dan ook bijna standaard gepaard met het volgende argu-ment:
  ‘Inzage wordt geweigerd omdat informatie inzicht geeft
  in bronnen, werkwijze en (met name) het actuele kennisni-veau
  van de dienst, dit gaat ten koste van goed functioneren
  van de AIVD en daarmee ten koste van de veiligheid van de
  Staat. ‘ Ook is het niet mogelijk om inzage te verkrijgen in
  dossiers van anderen, zelfs niet als deze al overleden zijn.
  Gedegen historisch onderzoek, dat ook een vorm van contro-le
  kan zijn, is hierdoor onmogelijk Pas na vijfenzeventig jaar
  worden gegevens openbaar gemaakt, en zelfs dan kan de
  minister dit nog tegenhouden.
  De nieuwe Wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten
  bevat enkele veranderingen op het gebied van controle. Een
  door de minister van Binnenlandse Zaken ingestelde
  Commissie van Toezicht zal gevraagd en ongevraagd onder-zoek
  doen naar de AIVD. Zij zal onderzoeksresultaten rappor-teren
  aan de minister en een jaarverslag uitbrengen, waarvan
  een deel overigens geheim blijft. De commissie heeft in
  beginsel toegang tot alles en iedereen bij de dienst, en mede-werkers
  moeten haar hun medewerking verlenen. Ze heeft
  echter geen sanctiebevoegdheid. Ze kan slechts adviezen
  geven aan de minister van Binnenlandse Zaken. Deze kan
  vervolgens beslissen wat er wel of niet doorgegeven of voor-gelegd
  wordt aan de Tweede Kamer. Wat er daadwerkelijk met
  bevindingen van de commissie gedaan wordt, blijft voorals-nog
  de vraag.
  Volgens de ‘noti.catieplicht voor grondwetschendingen’,
  moet de AIVD in principe na vijf jaar melden aan een persoon
  of er in een onderzoek naar hem of haar grondwetschendin-gen
  hebben plaatsgevonden, dat wil zeggen a?uisteren, brie-ven
  openen en inbreken. Als de AIVD weigert dit te melden,
  moet hij dit doorgeven aan de Commissie van Toezicht. Deze
  beoordeelt vervolgens of de weigergronden terecht zijn.

  Samenwerking

  De AIVD richt zich de laatste jaren meer en meer op samen-werking
  met andere organisaties en diensten. Zo werkt hij
  samen met de Militaire Inlichtingen-en veiligheidsdienst,
  bijvoorbeeld op het gebied van wapenhandel of inzake navo-activiteiten.
  Medewerkers van de Regionale Inlichtingen-diensten
  (rid) van de politie voeren werkzaamheden uit voor
  de AIVD. De AIVD heeft hierin een grote sturende rol. Dit geldt
  ook voor de Bijzondere Dienst (bd) van de Koninklijke
  Marechaussee, die te vergelijken valt met de rid. Daarnaast
  loopt de AIVD vaak mee in speciale politieteams. Een voor-beeld
  hiervan is het Bovenregionaal Rechercheteam van de
  politie dat zich bezighield met het oplossen van acties van die-renrechtenactivisten
  (zoals brandaanslagen op vleesverwer-kingsbedrijven
  of nertsenbevrijdingen). Daarnaast heeft hij
  periodiek overleg met de Dienst Specialistische Recherche
  Toepassingen (DSRT ) van het KLPD, de landelijke politieorgani-satie.
  De DSRT houdt zich onder meer met terrorisme en
  gewelddadig activisme bezig. Met deze dienst wisselt de AIVD
  ook stagiair( e) s uit. In het Afstemmingsoverleg Mensen-smokkel
  werkt de AIVD samen met onder andere de
  Koninklijke Marechaussee, het ministerie van Justitie en de
  Immigratie-en Naturalisatiedienst (ind) om mensensmokkel
  in kaart te brengen en tegen te gaan.

  Binnen eu-verband en navo-verband werkt de AIVD samen
  met andere inlichtingen-en veiligheidsdiensten. Daarnaast is
  er samenwerking met individuele landen, zoals met Belgi in
  het kader van het ek in 2000, en heeft de AIVD in een aantal
  landen een eigen functionaris gestationeerd. AIVD-liaisons
  zijn er in Amman (Jordani), Singapore, Washington (vs),
  Moskou (Rusland) en Caracas (Venezuela). De dienst zorgt
  ook voor inCIDentele informatie-uitwisseling met buitenland-se
  inlichtingendiensten. Zo gaf de BVD op verzoek van de
  Tsjechische geheime dienst een analyse van Nederlanders die
  in 2000 in Praag gingen protesteren tegen globalisering.
  Volgens de BVD waren ze allemaal geweldloos.