• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Onderzoek van de Commissie van Toezicht naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de MIVD

  COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

  TOEZICHTSRAPPORT

  Inzake onderzoek van de Commissie van Toezicht naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de MIVD

  1. Inleiding
  Conform artikel 78, derde lid, WIV 2002, heeft de Commissie van Toezicht betreffende de
  Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (hierna: de Commissie) op 8 april 2004 de Minister van
  Defensie en de Voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld dat zij in het kader van haar
  toezichthoudende taak, als bedoeld in artikel 64, tweede lid, onder a, WIV 2002, voornemens
  is een onderzoek te verrichten naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie
  van de MIVD.


  De contra-terrorisme operatie betreft onder meer de aansturing van een agent door de
  Afdeling Human Intelligence (Humint) ten behoeve van de Afdeling Contra-Inlichtingen en
  Veiligheid van de MIVD. De agent participeert in netwerken die zich mogelijk bezig houden
  met het faciliteren van terroristische cellen in West-Europa.
  De MIVD vervult een actieve rol ten aanzien van terrorismebestrijding op Nederlands
  grondgebied. De wetgever is er vanuit gegaan dat de bestrijding van terrorisme op
  Nederlands grondgebied primair een taak is van de AIVD; zie artikel 6, tweede lid, onder a
  WIV 2002. Voor zover de krijgsmacht doelwit is van (de dreiging van) terroristische
  aanvallen, ziet de wetgever echter een taak weggelegd voor de MIVD. De taak van de MIVD
  in het kader van terrorismebestrijding is aldus beperkt tot onderwerpen met een militaire
  relevantie.1 Het optreden van de MIVD in de strijd tegen het terrorisme dient getoetst te
  worden aan de wettelijke taakstelling neergelegd in artikel 7, tweede lid, WIV 2002. Het zal
  duidelijk zijn dat een (dreigende) terroristische aanval op Nederlands grondgebied tegen
  militaire objecten tot de actieradius van de MIVD behoort, maar in een verder verwijderd
  verband kan ook informatie over terroristische dreigingen tegen in het buitenland
  gestationeerd defensiepersoneel als defensierelevant worden aangemerkt (artikel 7, tweede
  lid, onder c, sub 1°, WIV 2002). Bij de verwerking van persoonsgegevens2 dient er ingevolge
  het bepaalde in artikel 13, tweede lid, WIV 2002, een ernstig vermoeden te zijn dat de
  veiligheid of de paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht wordt bedreigd.

  1 Kamerstukken I 2001-2002, 25 877, nr. 58a, p. 2.
  2 Onder de verwerking van gegevens wordt krachtens artikel 1, onder f, WIV 2002 verstaan elke
  handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot gegevens, waaronder in ieder geval het
  verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
  verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
  terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen,
  uitwissen of vernietigen van gegevens.

  Wat betreft de militaire relevantie van de onderhavige operatie, deze werd in de aanvang
  van de operatie geacht te liggen in wat de MIVD noemt het potentieel access tot islamitische
  terroristische support netwerken in Europa (die o.a. vanuit Nederland opereren). Daarnaast
  zouden de netwerken waarin de agent participeerde mogelijk banden hebben met
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten van buitenlandse mogendheden en personen, waarvan
  men vermoedt dat deze terroristische acties voorbereiden tegen in het buitenland
  gestationeerde defensiemedewerkers. De MIVD zag in de operatie, naast een leerschool voor
  toekomstige contra-terrorisme operaties, tevens een mogelijkheid om een structurele
  samenwerking op het gebied van contra-terrorisme op te bouwen met de buitenlandse
  zusterdiensten.
  De operatie is begin 2003 gestart op verzoek van en in samenwerking met buitenlandse
  zusterdiensten.3 Buitenlandse diensten is het niet toegestaan zelfstandig op Nederlands
  grondgebied te opereren. Wanneer deze diensten hier operationele activiteiten willen
  ontplooien geschiedt dit onder leiding van een Nederlandse dienst, waarbij de buitenlandse
  dienst als gelijkwaardige partner betrokken wordt. Blijkens de wetsgeschiedenis is een
  dergelijke operatie altijd aan te merken als een ‘joint operation’ en is het “aan de betreffende
  Nederlandse dienst om controle uit te oefenen op het opereren van de buitenlandse agent en
  om na te gaan of dit opereren aan de gestelde voorwaarden voldoet.”4
  Het verzoek om samenwerking van de buitenlandse diensten aan de MIVD dateert van
  januari 2003. Blijkens de memorie van toelichting bij de WIV 2002 is afgesproken dat voor
  het onderhouden van contacten met buitenlandse diensten de AIVD contacten onderhoudt
  met civiele inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de MIVD met de militaire inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten.5 Samenwerking tussen de MIVD en de buitenlandse diensten geschiedt
  op basis van artikel 59 WIV 2002. Krachtens artikel 59, eerste lid, WIV 2002 dragen de
  hoofden van de diensten zorg voor het onderhouden van verbindingen met de daarvoor in
  aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen. Dit betekent
  dat de MIVD zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de AIVD, contacten met buitenlandse
  militaire diensten kan onderhouden. Onder het onderhouden van verbindingen wordt
  begrepen het verstrekken van gegevens (artikel 59 tweede lid, WIV 2002), het verlenen van
  ondersteuning (artikel 59, vierde lid, WIV 2002), en – blijkens de wetsgeschiedenis – ook de
  uitvoering van gezamenlijke operaties.6 Voor alle vormen van samenwerking geldt dat moet
  zijn voldaan aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 59, tweede en vierde lid, WIV
  2002, te weten dat de door de desbetreffende dienst te behartigen belangen niet
  onverenigbaar mogen zijn met de belangen die de Nederlandse diensten hebben te
  behartigen7 en de goede taakuitvoering door deze laatste diensten zich niet tegen
  ondersteuning of samenwerking mag verzetten. Het is de buitenlandse zusterdiensten
  immers niet toegestaan om zelfstandig op Nederlands grondgebied te opereren.8
  Op het punt van samenwerking met andere diensten zijn de beide diensten gelijkwaardig.
  Dit ligt slechts anders op het moment dat de buitenlandse dienst zelf op Nederlands
  grondgebied operationele activiteiten wil gaan ontplooien. Blijkens de wetsgeschiedenis

  3 Het betreft zowel civiele als militaire diensten.
  4 Kamerstukken II 2000-2001, 25 877, nr. 14, p. 64.
  5 Kamerstukken II 1997-1998, 25 877, nr. 3, p. 73.
  6 Kamerstukken II 2000-2001, 25 877, nr. 14, p. 62-63.
  7 De beoordeling of daarvan sprake is geschiedt mede aan de hand van het Nederlandse buitenlandse
  beleid, waaronder dat op het gebied van mensenrechten. Kamerstukken II 1997-1998, 25 877, nr. 3, p. 74.
  8 Kamerstukken II 1999-2000, 25 877, nr. 9, p. 38.

  kunnen buitenlandse diensten alleen gelegitimeerd operationele activiteiten ontplooien in
  Nederland indien hiervoor “door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  of namens deze door het hoofd van de AIVD toestemming is verleend en indien dit
  geschiedt onder supervisie en verantwoordelijkheid van deze dienst. Voor zover het zou
  gaan om activiteiten op plaatsen in gebruik bij het Ministerie van Defensie dan is dit mutatis
  mutandis de Minister van Defensie of namens deze het hoofd van de MIVD.” 9
  2. Het door de Commissie verrichte onderzoek

  De Commissie heeft een diepte-onderzoek verricht naar alle in het kader van deze operatie
  ontwikkelde activiteiten. Allereerst is gekeken hoe deze operatie past binnen de wettelijke
  taakstelling van de MIVD, zoals neergelegd in artikel 7, tweede lid, WIV 2002. Vervolgens
  heeft de Commissie het verzoek om technische ondersteuning van de buitenlandse
  zusterdiensten bekeken en getoetst aan de vereisten neergelegd in artikel 59, vierde lid, WIV
  2002. De in het kader van de operatie uitgeoefende bevoegdheden zijn in kaart gebracht en
  de Commissie heeft deze getoetst aan de wettelijke vereisten, met inbegrip van de
  mandaatregelingen.10 Daarnaast heeft de Commissie zich een oordeel gevormd over de
  noodzakelijkheid (artikel 18 WIV 2002), proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 31 en 32
  WIV 2002) van de aangewende bijzondere bevoegdheden. Tevens heeft de Commissie
  aandacht besteed aan de aansturing van de agent. Naast dossieronderzoek heeft de
  Commissie gesprekken gevoerd met enkele voor de operatie verantwoordelijke en daarin
  participerende personen.

  3. Bevindingen

  Taakstelling

  Uit het onderzoek van de MIVD is geen aantoonbare dreiging in de richting van Defensie
  naar voren gekomen. Vooralsnog acht de MIVD het aannemelijk dat de netwerken banden
  onderhouden met de inlichtingendienst van een buitenlandse mogendheid. Voorts wordt het
  door de MIVD niet onwaarschijnlijk geacht dat de netwerken terroristische activiteiten
  ondersteunen, maar harde gegevens voor deze veronderstelling ontbreken. De MIVD acht
  het daarnaast zeer onwaarschijnlijk dat de netwerken zich zelf bezighouden met
  terroristische activiteiten of directe contacten onderhouden met terroristische groeperingen.
  De defensierelevantie van dit onderzoek is al met al achteraf, naar de mening van de
  Commissie, gering gebleken. Er kan echter niet worden gesteld dat deze bij aanvang van de
  operatie ontbrak. De Commissie constateert met de MIVD een verschuiving in activiteiten,
  zeker waar het de bestrijding van terroristische activiteiten betreft. Het accent ligt niet langer
  zozeer op de reguliere strijdkrachten, maar is opgeschoven naar het onderzoek naar
  terroristische dreigingen in binnen- en buitenland. De MIVD stelt zich in dit kader op het
  standpunt dat de MIVD (naast de AIVD) bevoegd is tot contra-terrorisme operaties, tenzij
  vaststaat dat de defensierelevantie nihil is. Voor zover met dit laatste het standpunt wordt
  uitgedrukt dat de MIVD op het terrein van terrorismebestrijding altijd een taak heeft, tenzij
  er geen enkel raakvlak met aangelegenheden van defensie is, is de Commissie op dit punt
  terughoudender. Zij stelt zich op het standpunt dat gelet op de tekst van de WIV 2002 er
  vanuit defensieoogpunt wel degelijk een aanwijsbaar belang moet zijn. Dit volgt uit artikel 7

  9 Kamerstukken I 2001-2002, 25 877, nr. 58a, p. 25 (memorie van antwoord).
  10 Zie onder meer de Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  en de Wet veiligheidsonderzoeken, Staatscourant 5 augustus 2002, nr. 147, p. 6, zie ook Wijziging
  Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet
  veiligheidsonderzoeken, Staatscourant 2 mei 2003, nr. 84, p. 11.

  WIV 2002 en, toegespitst op de verwerking van persoonsgegevens, uit artikel 13, tweede lid,
  WIV 2002: er moet een ernstig vermoeden zijn ten aanzien van een bepaald persoon dat deze
  een gevaar vormt voor de veiligheid of de paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht.
  Ontbreekt dit ernstige vermoeden, dan dient het onderzoek aan de AIVD te worden
  overgelaten (mits er wel een ernstig vermoeden is in de zin van artikel 13, eerste lid, WIV
  2002).
  Taakafbakening

  De Commissie heeft kennis genomen van een discussie tussen de AIVD en de MIVD over de
  vraag of buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die operationele activiteiten
  willen ontplooien in Nederland (buiten plaatsen in gebruik bij Defensie), zich zouden
  moeten melden bij de AIVD alvorens zich tot de MIVD te wenden. Hoewel de wetgever deze
  vraag in de memorie van antwoord bevestigend beantwoordt11, stelt de MIVD zich op het
  standpunt dat de buitenlandse diensten die in Nederland operationele activiteiten willen
  gaan ontplooien die militair relevant zijn zich rechtstreeks tot de MIVD kunnen wenden. De
  MIVD gaat ook op het terrein van het verrichten van operationele activiteiten uit van de
  gelijkwaardigheid van de beide diensten.
  De diensten hebben in dit specifieke geval naar een voor beide partijen aanvaardbare
  oplossing gezocht, die zowel recht doet aan de gelijkwaardigheid van de diensten, zoals
  neergelegd in artikel 59 WIV 2002, als aan het beginsel dat een inbreuk op de Nederlandse
  soevereiniteit – door het optreden van buitenlandse diensten op Nederlands grondgebied –
  niet plaatsvindt zonder toestemming van de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK). Dit
  heeft er in het onderhavige geval toe geleid dat de AIVD van de start van de operatie tijdig
  op de hoogte is gesteld.
  Hoewel de wet in beginsel uitgaat van gelijkwaardigheid van de diensten12, wordt de MIVD
  in een aantal wetsartikelen verplicht om tot overeenstemming te komen met de Minister van
  BZK, dan wel voorzover van toepassing het hoofd van de AIVD, indien het gaat om de
  uitoefening van een bevoegdheid op een plaats die niet in het gebruik is van het Ministerie
  van Defensie (artikelen 20 lid 3, 22 lid 2, 24 lid 2, 25 lid 3 en 28 lid 4 WIV 2002). Met het vereiste
  van overeenstemming is hetzelfde bedoeld als met het vereiste van toestemming, hetgeen
  bevestigd wordt door de volgende passage uit de memorie van toelichting op de WIV 2002.
  “Het overeenstemmingsvereiste is gesteld voor zover de uitoefening van de desbetreffende
  bevoegdheid door de MIVD noodzakelijk wordt geacht op – kort gezegd – andere plaatsen dan
  die welke in gebruik zijn van het Ministerie van Defensie (zoals kazerneterreinen); het gaat dan
  om gevallen waarbij de MIVD in de «civiele maatschappij» optreedt. Wij achten het noodzakelijk
  om een dergelijk vereiste te stellen, nu door het optreden van de MIVD in dit soort gevallen de
  kans op ongewenste interferentie met lopende onderzoeken van de AIVD – wiens werkterrein
  immers buiten plaatsen in gebruik van het Ministerie van Defensie ligt – aanwezig is. Wordt
  vastgesteld dat van een dergelijke ongewenste interferentie geen sprake is, dan zal er geen enkel
  beletsel zijn om – ervan uitgaande dat aan de overige voorwaarden verbonden aan de uitoefening
  van de desbetreffende bevoegdheid wordt voldaan – de desbetreffende toestemming te
  verlenen.”13

  11 Kamerstukken I 2001-2002, 25 877, nr. 58a, p. 25.
  12 Zie voor de overwegingen van de wetgever hieromtrent: Kamerstukken II 1999-2000, 25 877, nr. 8, p.
  17.
  13 Kamerstukken II 1997-1998, 25 877, nr. 3, p. 27/28 (memorie van toelichting).

  Blijkens bovenstaande toelichting heeft de Minister van BZK c.q. het hoofd van de AIVD –
  buiten het geval van ongewenste interferentie – geen gronden om zijn toestemming te
  onthouden. Dit laat echter onverlet dat met de uitoefening van bijzondere bevoegdheden in
  dit geval dient te worden gewacht totdat de Minister van BZK c.q. het hoofd van de AIVD
  hierin heeft toegestemd. De termijn van drie maanden, als bedoeld in artikel 19, derde lid,
  WIV 2002, begint pas te lopen op het moment dat aan het toestemmingsvereiste is voldaan.
  Uitoefening bijzondere bevoegdheden onder het regime van de WIV 2002
  Er is in de onderhavige operatie een aantal bijzondere bevoegdheden ingezet.
  Ten aanzien van de inzet van een natuurlijke persoon stelt de Commissie vast dat de AIVD
  geen gebruik wenste te maken van de diensten van de informant die als onbetrouwbaar
  werd gekwalificeerd en dat de MIVD niettemin, op verzoek van de buitenlandse diensten,
  met deze bron in zee is gegaan. De Commissie vindt het opmerkelijk dat de AIVD en de
  MIVD op het terrein van de betrouwbaarheid tot zulke verschillende conclusies zijn
  gekomen. In de wetsgeschiedenis is benadrukt dat de in te zetten agenten aan hoge eisen van
  betrouwbaarheid moeten voldoen en dat bij de inzet van agenten met de mate van hun
  betrouwbaarheid rekening dient te worden gehouden.14 De Commissie beklemtoont dat de
  MIVD een eigen verantwoordelijkheid heeft in de vaststelling van de mate van
  betrouwbaarheid van de bron. De Commissie constateert dat de MIVD in casu een eigen
  afweging heeft gemaakt omtrent die betrouwbaarheid, waarbij de dienst in hoge mate is
  afgegaan op het onderzoek verricht door de buitenlandse zusterdiensten. De Commissie is
  van oordeel dat de MIVD door het maken van een eigen afweging voldoende aan haar
  verantwoordelijkheid heeft voldaan.
  Uit het onderzoek blijkt dat de MIVD in deze operatie gebruik heeft gemaakt van
  zogenaamde supportbronnen, dit zijn personen die ondersteuning bieden aan een operatie
  op basis van artikel 17 WIV 2002. Eén van de bronnen werd gevraagd om bepaalde
  handelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het maken van foto’s. De Commissie is van
  oordeel dat een wettelijke basis hiervoor in artikel 17 WIV 2002 ontbreekt. Zij is van mening
  dat er sprake is van het – onder instructie van de dienst – gericht verzamelen van gegevens
  en dat dientengevolge aan de voorwaarden van artikel 21 had moeten zijn voldaan, dat wil
  zeggen dat voor de inzet toestemming had moeten worden verleend door de Minister van
  Defensie of namens deze de directeur van de MIVD.
  De Commissie constateert tevens dat er toestemming aan de minister werd gevraagd in
  gevallen waarin dit strikt genomen niet nodig is. Zo werd er toestemming gevraagd voor het
  opvragen van verkeersgegevens, terwijl ingevolge artikel 28, tweede lid, WIV 2002 voor de
  uitoefening van deze bevoegdheid geen toestemming van de minister is vereist. Ook vraagt
  de dienst toestemming aan de minister voor de verlenging van de inzet van agenten en het
  volgen en observeren, terwijl deze bevoegdheid, blijkens artikel 4 van de mandaatregeling15,

  14 “Zo wordt het (mede)plegen van strafbare feiten – onder strikte voorwaarden en met toestemming
  van de landelijk officier van justitie voor de inlichtingen – en veiligheidsdiensten – in het algemeen
  slechts toegestaan aan agenten die voor de dienst zeer betrouwbaar zijn gebleken. Verder wordt bij de
  verwerking van gegevens rekening gehouden met de betrouwbaarheid van de agent die ze heeft
  aangeleverd. Exploitatie van gegevens vindt altijd plaats met vermelding van de inschatting van de
  mate van betrouwbaarheid van de verstrekte informatie.” Kamerstukken II 1999-2000, 25 877, nr. 59, p.
  9.
  15 Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en de Wet
  veiligheidsonderzoeken, Staatscourant 5 augustus 2002, nr. 147, p. 6, zie ook Wijziging

  bij de directeur van de MIVD ligt. Dit laatste kan op basis van artikel 5 van de
  mandaatregeling, waarin is bepaald dat de mandataris te allen tijde bevoegd is de op basis
  van het mandaat verleende bevoegdheden zelf uit te oefenen. Ingevolge artikel 4a van de
  mandaatregeling is mandatering uitgesloten indien het bevoegdheden betreft die een
  principieel beleidsmatig of politiek gevoelig karakter dragen.16 Indien de MIVD van mening
  is dat hiervan sprake is, dient de dienst zich dus te wenden tot de minister. Uit de verzoeken
  om toestemming blijkt niet waarom de MIVD deze verzoeken voorlegt aan de minister.
  Hoewel zulks gelegen kan zijn in het gevoelige karakter van de onderhavige operatie, heeft
  de Commissie de indruk dat een zekere onwennigheid bij de toepassing van de nieuwe
  mandaatregeling tevens haar invloed heeft doen gelden. De Commissie beveelt aan dat
  indien de MIVD – gezien het karakter van de bevoegdheid of om andere redenen – geen
  gebruik wenst te maken van de mandaatregeling, de dienst hiervan melding maakt aan de
  minister en aangeeft waarom de dienst in casu geen gebruik maakt van de mandaatregeling.
  Voor de verschillende bijzondere bevoegdheden werd in één en dezelfde brief toestemming
  gevraagd. Tussen de bevoegdheid tot afluisteren in een woning en de overige bevoegdheden
  (artikel 20, 21 en 28 WIV 2002) werd geen onderscheid gemaakt. Het gaat echter om aparte
  trajecten, te meer omdat voor het afluisteren in een woning ook toestemming gevraagd dient
  te worden aan de Minister van BZK. Het gevolg van deze werkwijze is dat op het moment
  dat er een vertraging optreedt in één van de schakels, de uitoefening van de overige
  bevoegdheden eveneens vertraging oploopt. Een voorbeeld hiervan was de verlenging van
  de toestemming tot de microfoontap; hierbij moest worden gewacht op de toestemming van
  de Minister van BZK, die in verband met een verblijf in het buitenland het verzoek pas na
  twee weken goedkeurde.
  De Commissie heeft geconstateerd dat in twee van de drie gevallen de toestemming door de
  Minister van Defensie voor de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 20 en 21
  WIV 2002 te laat is verleend. De Commissie constateert dat dit mede het gevolg is geweest
  van het feit dat intern eenmaal het verzoek tot verlenging laat is ingediend, waardoor het
  verzoek de minister niet tijdig, binnen de wettelijke termijn van drie maanden, heeft bereikt.
  Echter, ook aan de zijde van de minister is er aanzienlijke vertraging ontstaan. Het feit dat
  krachtens artikel 4 van de mandaatregeling voor de verlenging van deze bevoegdheden geen
  toestemming van de minister is vereist, neemt – naar het oordeel van de Commissie – niet
  weg dat, op het moment dat de dienst verkiest de bijzondere bevoegdheid toch aan de
  minister voor te leggen, de dienst zich aan de wettelijke termijnen dient te houden. De
  Commissie constateert dat de inzet van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 25 WIV 2002,
  ondanks enige vertraging van de zijde van de Minister van BZK, wel tijdig is verlengd.
  Het valt de Commissie op dat de omschrijvingen van de personen, die voorwerp zijn van
  onderzoek, in een aantal gevallen weinig concreet waren. Zo werd er toestemming gevraagd
  én verleend voor het volgen en observeren van personen, maar werd in het verzoek niet
  nader toegelicht welke personen en wat voor soort observatie (statische of dynamische) het
  betreft. Dit laatste is met name van belang voor de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets.
  De gebezigde aanduiding ‘personen en organisaties die zich bezig houden met o.a. het
  huisvesten en doorvoeren van personen met een mogelijk extreme islamitisch
  fundamentalistische c.q. terroristische achtergrond’ is naar het oordeel van de Commissie erg
  Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 en Wet
  veiligheidsonderzoeken, Staatscourant 2 mei 2003, nr. 84, p. 11.

  16 De uitoefening van bijzondere bevoegdheden binnen de woning is blijkens dit artikel eveneens van
  mandatering uitgesloten.

  ruim. Dit laat ruimte voor zogenaamde gelegenheidsacties: observaties waaraan geen
  specifieke opdracht is voorafgegaan. De Commissie acht dit soort acties in beginsel –
  noodsituaties uitgezonderd – onwenselijk en beveelt daarom aan dat de personen die de
  dienst wil gaan observeren in het verzoek om toestemming zo mogelijk nader worden
  geduid. Zo waren tenminste enkele personen bekend en hadden die (eventueel onder
  nummer) in de aanvraag vermeld kunnen worden. Ook beveelt de Commissie aan dat de
  MIVD mede met het oog op het toezicht door de Commissie in het vervolg een overweging
  wijdt aan de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van de in te zetten
  middelen. Een dergelijke motivering ontbrak in de regel. De overwegingen omtrent de
  noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit waren onvoldoende kenbaar. Dit neemt
  niet weg dat de Commissie aan de hand van de door haar verworven informatie tot het
  oordeel is gekomen dat de MIVD de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en
  subsidiariteit voldoende in acht heeft genomen.
  Informatie-uitwisseling met de IND17
  In het kader van de onderhavige contra-terrorisme operatie heeft er gegevensuitwisseling
  met de IND plaatsgevonden. De Commissie stelt vast dat de dossiers op dit punt geen enkel
  aanknopingspunt bieden dat van de wet en het Convenant inzake uitwisseling van gegevens
  tussen de MIVD en de IND18 is afgeweken.
  Strafbare feiten
  Wettelijk is er een mogelijkheid tot het verlenen van toestemming tot (de medewerking aan)
  het plegen van een of meer strafbare feiten door een agent, mits een goede taakuitvoering
  van de dienst dan wel de veiligheid van de betrokken natuurlijke persoon daartoe noodzaakt
  (zie artikel 21, derde lid, WIV 2002). In de onderhavige operatie werd na overleg met de
  landelijk officier van justitie voor terrorismebestrijding besloten dat het niet was toegestaan
  dat de agent op instructie van de MIVD een of meer strafbare feiten zou begaan. De agent
  heeft een verklaring ondertekend dat hij zich, binnen het kader van het verrichten van
  werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Defensie, niet schuldig zou maken aan
  strafbare feiten. De Commissie tekent hierbij aan dat de in artikel 21, zevende lid, WIV 2002
  voorziene, zij het niet dwingend voorgeschreven, algemene maatregel van bestuur, die
  betrekking heeft op de voorwaarden waaronder en de gevallen waarin strafbare feiten door
  agenten van de dienst mogen worden begaan, nog niet in het Staatsblad verschenen is. De
  Commissie is van oordeel dat totstandkoming van deze algemene maatregel van bestuur
  gewenst is.

  Notificatie

  Het is de Commissie gebleken dat de MIVD een digitaal registratiesysteem van de
  uitoefening, ingang en beëindiging van bevoegdheden bijhoudt. De nauwkeurigheid van dit
  systeem laat veelal te wensen over; verschillende data zijn niet correct ingevoerd. Daarnaast
  worden in het huidige digitale administratiesysteem van de MIVD meerdere bevoegdheden
  ingevoerd onder één noemer (d.w.z. één artikel). Op basis van dit systeem kan geen
  antwoord worden gegeven op de vraag wanneer de notificatieverplichting, neergelegd in
  artikel 34, eerste lid, WIV 2002, ingaat. In dit kader rijst de vraag of de notificatietermijn
  begint te lopen op de dag dat de feitelijke uitoefening van de bevoegdheid is gestaakt of dat
  uit praktisch oogpunt mag worden aangenomen dat deze termijn aanvangt op het moment
  dat de termijn voor uitoefening van de bevoegdheid is verlopen. Dit laatste verdient volgens

  17 Zoals reeds op 15 april 2004 is aangekondigd aan de Ministers van BZK en Defensie en de Voorzitter
  van de Tweede Kamer doet de Commissie naar dit onderwerp nader onderzoek.
  18 Zie Staatscourant van 20 februari 2004, nr. 35, p. 12.

  de Commissie de voorkeur, temeer omdat geen enkel belang zich tegen een dergelijke
  toepassing verzet.
  Dossiers

  De Commissie meent dat het voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen
  van de dienst van belang is dat een afloopbericht aanwezig is wanneer het contact met een
  agent wordt beëindigd. Dergelijke afloopberichten ontbreken soms in de dossiers, hoewel
  het toch ook voor de dienst zelf van belang is dat er duidelijkheid bestaat of een contact met
  een bepaalde agent al dan niet beëindigd is.
  4. Conclusies en aanbevelingen

  1. De Commissie is van mening dat bij de praktische invulling van de taken van de MIVD
  nauwkeurig de wettelijke taakstelling, zoals omschreven in artikel 7 WIV 2002, in het oog
  moet worden gehouden. Dit kan inhouden dat de MIVD onderzoek op het terrein van
  terrorismebestrijding verricht. Er dient echter te allen tijde een aanwijsbaar defensiebelang
  mee gemoeid te zijn. Hoewel de defensierelevantie in de onderhavige operatie
  achteraf gering is gebleken, kan niet worden gesteld dat deze bij aanvang van de operatie
  ontbrak. De Commissie benadrukt dat bij de selectie van de zogenaamde targets
  rekening dient te worden gehouden met artikel 13 WIV 2002. Op het moment dat, in het
  geval van verwerking van persoonsgegevens, ten aanzien van de individuele targets een
  ernstig vermoeden dat zij een gevaar vormen voor de veiligheid of de paraatheid van de
  krijgsmacht ontbreekt, ligt het in de rede om het onderzoek af te sluiten en informatie uit
  het onderzoek over te dragen aan de AIVD, mits een eventueel verder onderzoek
  uiteraard valt binnen de taakstelling van de AIVD.
  2. Het verzoek van de buitenlandse inlichtingendiensten, waaraan gevolg is gegeven, is
  conform artikel 59 WIV 2002 geschied. Aan de in het tweede en vierde lid opgesomde
  criteria is naar het oordeel van de Commissie voldaan.
  3. Uit het onderzoek komt naar voren dat de MIVD, ook al heeft zij dit niet uitdrukkelijk in
  de aanvragen voor de uitoefening van bijzondere bevoegdheden aangegeven, naar het
  oordeel van de Commissie de eisen van noodzakelijkheid (artikel 18 WIV 2002),
  proportionaliteit en subsidiariteit (artikel 31 en 32 WIV 2002) voldoende in acht heeft
  genomen.
  4. Wanneer het gaat om verschillende bevoegdheden en verschillende beslistermijnen,
  dienen deze separaat behandeld te worden. Het is niet wenselijk dat bij één en dezelfde
  brief toestemming wordt gevraagd voor verschillende in de WIV 2002 neergelegde
  bevoegdheden, daar men dan te zeer afhankelijk wordt van externe schakels, indien de
  toestemming voor één van de bevoegdheden tevens afhankelijk is van een ander traject.
  Daarnaast is de Commissie van mening dat op het moment dat er een mandaatregeling is
  het de voorkeur verdient dat de dienst hiervan in beginsel gebruik maakt. Al was het
  slechts om mogelijke verwarring te voorkomen. Dit laat onverlet dat het in bepaalde
  gevallen zorgvuldiger kan zijn toestemming te vragen aan een hogere instantie. Op het
  moment dat de dienst geen gebruik wenst te maken van de mandaatregeling19, valt het
  aan te bevelen dat hiervan tegenover de minister, met redenen omkleed, melding wordt

  19 Bijvoorbeeld omdat de dienst van mening is dat de inzet van de bijzondere bevoegdheid een
  politiek gevoelig karakter draagt (artikel 4a Mandaatregeling Defensie Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken).

  gemaakt. Daarnaast acht de Commissie het van groot belang dat de inzet en verlenging
  van bevoegdheden deugdelijk worden gemotiveerd en dat zoveel mogelijk wordt
  getracht aan te geven ten aanzien van welke personen de bijzondere bevoegdheid wordt
  ingezet. Bij het formuleren van verzoeken om toestemming dringt de Commissie in dit
  kader aan op helderheid en precisie.
  5. In het kader van de notificatie beveelt de Commissie aan dat het digitale
  registratiesysteem wordt aangepast, in die zin dat per uitgeoefende bevoegdheid de
  begin- en einddatum worden genoemd, zodat in één oogopslag duidelijk is wanneer er
  dient te worden genotificeerd.
  6. Voor de inzet van bijzondere bevoegdheden buiten plaatsen in gebruik bij Defensie dient
  de Minister van BZK c.q. het hoofd van de AIVD te worden geraadpleegd. Uit het
  onderzoek blijkt dat dit vereiste in een aantal gevallen tot aanzienlijke vertraging heeft
  geleid. De vraag kan worden gesteld of de wet ertoe dwingt dat bij verlenging van deze
  bevoegdheden eveneens om instemming van de Minister van BZK c.q. het hoofd van de
  AIVD dient te worden gevraagd. Laatst bedoelde bewindspersoon is immers op de
  hoogte van de initiële uitoefening van de bevoegdheid en overeenstemming is in een
  eerder stadium al bereikt. Uit praktische overwegingen is de stelling verdedigbaar dat in
  het licht van het ‘overeenstemmingsvereiste’ deze overeenstemming verondersteld mag
  worden aanwezig te zijn bij de verlenging van de uitoefening van de bevoegdheid, zodat
  met tijdige informatie van de uitoefening aan de AIVD (dus lager dan ministerieel
  niveau) kan worden volstaan. 20 Zo nodig zou de wet op dit punt kunnen worden
  aangepast.
  Tevens valt het de Commissie op dat een spiegelbepaling ten aanzien van de Minister van
  Defensie ontbreekt. De wetgever is er kennelijk vanuit gegaan dat het werkterrein van de
  AIVD in beginsel buiten plaatsen in gebruik bij Defensie ligt.21 In de praktijk behoeft dit
  echter niet altijd het geval te zijn. Een spiegelbepaling, waarin is neergelegd dat de AIVD,
  zodra deze bevoegdheden op defensieterrein wenst in te zetten, voorafgaand
  overeenstemming moet bereiken met de Minister van Defensie c.q. het hoofd van de MIVD,
  ligt alsdan voor de hand.

  Aldus vastgesteld op 3 november 2004.

  20 Deze overeenstemming dient immers ‘slechts’ om ongewenste interferentie te voorkomen (zie
  paragraaf 3).
  21 In de wetsgeschiedenis staat immers dat de AIVD zich op de civiele maatschappij en de MIVD zich
  op de militaire sector richt. Zie Kamerstukken I 2001-2002, 25 877, nr. 58a, p. 2.