• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Processen betrekking hebbende op terrorisme

  Je vindt hier een overzicht van de processen in Nederland op het terrein van terrorismebestrijding.


  LJN: AF2141, Rechtbank Rotterdam,
  10/150080/01

  Datum uitspraak: 18-12-2002
  Datum publicatie: 18-12-2002
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig

  Uitspraak
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/150080-01
  Datum uitspraak: 18 december 2002
  Tegenspraak
  VONNIS
  van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in
  de zaak tegen:

  [verdachte]
  geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]
  zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,
  ingeschreven op [adres]
  ten tijde van het onderzoek ter terechtzitting preventief
  gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting “De IJssel” te Krimpen
  aan den IJssel.

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de
  terechtzitting van 2, 3 en 4 december 2002.
  TENLASTELEGGING

  Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de
  inleidende dagvaardingen onder parketnummer 10/150080-01 en hetgeen
  vermeld staat in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging,
  zoals deze ter terechtzitting d.d. 18 november 2002 door de
  officier van justitie is ingediend. Van deze dagvaardingen en
  vordering zijn kopieën in dit vonnis gevoegd (bladzijden
  genummerd 1A tot en met 1W).
  DE EIS VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

  De officier van justitie mr. D’Anjou heeft gerekwireerd –
  zakelijk weergegeven – de vrijspraak van de onder 1 primair en 3
  primair ten laste gelegde feiten en de bewezenverklaring van de
  feiten, ten laste gelegd onder 1 subsidiair, onder 2 primair
  (medeplegen van valsheid in geschrift door het valselijk opmaken
  van paspoorten, rijbewijzen en andere reis- en
  identiteitsdocumenten) en onder 2 primair (medeplegen van
  opzettelijk afleveren en voorhanden hebben van vervalste
  paspoorten, rijbewijzen en andere reis-en identiteitsdocumenten) en
  onder 2 (het medeplegen van opzetheling van paspoorten, rijbewijzen
  en andere reis- en identiteitsdocumenten), onder 3 subsidiair,
  onder 4 primair (medeplegen van vervalsen van reisdocumenten) en
  onder 4 primair (medeplegen van het voorhanden hebben van vervalste
  reisdocumenten), onder 5 (deelname aan een nationale en een
  internationale criminele organisatie) en onder 6 en de veroordeling
  van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar,
  met aftrek van voorarrest.
  De officier van justitie heeft ter terechtzitting d.d. 4 december
  2002 een lijst van inbeslaggenomen voorwerpen overgelegd. Een
  afschrift van deze lijst wordt aan dit vonnis gehecht (bladzijden
  2A tot en met 2T). De officier van justitie heeft ten aanzien van
  de op deze lijst voorkomende inbeslaggenomen voorwerpen aangegeven
  welke beslissingen naar zijn oordeel met betrekking tot deze
  voorwerpen door de rechtbank zouden moeten worden genomen.

   

   

  LJN: AF2580, Rechtbank Rotterdam,
  10/000113-02

  Datum uitspraak: 31-12-2002
  Datum publicatie: 31-12-2002
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Raadkamer

  Uitspraak
  Motivering van de Raadkamerbeslissing d.d. 31 december 2002 inzake
  [naam verdachte 2]

  Door de raadsman van verdachte is gesteld – kort samengevat –
  dat verdachte is aangehouden slechts op informatie uit een
  ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  (hierna : AIVD) van 27 augustus 2002 zonder dat daaraan resultaten
  van een zelfstandig strafrechtelijk opsporingsonderzoek waren
  toegevoegd. Dit ambtsbericht moet als onvoldoende worden beschouwd
  om alleen op grond daarvan te kunnen spreken van voldoende
  verdenking jegens verdachte in de zin van artikel 27 van het
  Wetboek van Strafvordering (hierna : Sv) , met als gevolg dat
  daaropvolgende dwangmiddelen als aanhouding en doorzoeking
  onrechtmatig waren en het nadien op grond daarvan vergaarde bewijs
  onrechtmatig is verkregen. Door de raadsman wordt uitdrukkelijk een
  beroep gedaan op de tegen vier verdachten in de zaak “Eik” gewezen
  vonnissen van deze rechtbank, gedateerd 18 december 2002.
  Op grond van het vorenstaande concludeert de raadsman van verdachte
  dat er mitsdien onvoldoende ernstige bezwaren tegen verdachte zijn
  en dat de voorlopige hechtenis dient te worden opgeheven.

   


  LJN: AF2579, Rechtbank Rotterdam, 10/000109-02

  Datum uitspraak: 31-12-2002
  Datum publicatie: 31-12-2002
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Raadkamer

  Uitspraak
  Motivering van de Raadkamerbeslissing d.d. 31 december 2002 inzake
  [naam verdachte 1]

  Door de raadsvrouwe van verdachte is gesteld – kort
  samengevat – dat verdachte is aangehouden slechts op informatie uit
  een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  (hierna : AIVD) van 27 augustus 2002 zonder dat daaraan resultaten
  van een zelfstandig strafrechtelijk opsporingsonderzoek waren
  toegevoegd. Dit ambtsbericht moet als onvoldoende worden beschouwd
  om alleen op grond daarvan te kunnen spreken van voldoende
  verdenking jegens verdachte in de zin van artikel 27 van het
  Wetboek van Strafvordering (hierna : Sv) , met als gevolg dat
  daaropvolgende dwangmiddelen als aanhouding en doorzoeking
  onrechtmatig waren en het nadien op grond daarvan vergaarde bewijs
  onrechtmatig is verkregen. Door de raadsvrouwe wordt uitdrukkelijk
  een beroep gedaan op de tegen vier verdachten in de zaak “Eik”
  gewezen vonnissen van deze rechtbank, gedateerd 18 december
  2002.
  Op grond van het vorenstaande concludeert de raadsvrouwe van
  verdachte dat er mitsdien onvoldoende ernstige bezwaren tegen
  verdachte zijn en dat de voorlopige hechtenis dient te worden
  opgeheven.

  LJN: AF3039, Gerechtshof ‘s-Gravenhage,
  1000013402

  Datum uitspraak: 17-01-2003
  Datum publicatie: 17-01-2003
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Hoger beroep

  Uitspraak
  RAADKAMER GERECHTSHOF TE ‘S-GRAVENHAGE

  VOORLOPIGE HECHTENIS

  Parketnummer: 1000013402

  Gezien de akte van de griffier van de
  arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 2 januari 2003 waarbij
  namens

  [naam verdachte],
  geboren op [datum] te [plaats],
  thans verblijvende in PI DE GENIEPOORT TE ALPHEN A/D RIJN,

  hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking d.d.
  31 december 2002 van de rechtbank te Rotterdam, houdende afwijzing
  van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.

  Gezien de beschikking waarvan beroep.

  Gehoord de advocaat-generaal en de raadsman van
  verdachte, mr. [naam raadsman].

  Beoordeling van het hoger beroep

  1. Uitgangspunt is dat feiten of omstandigheden
  waaruit een redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 27
  Wetboek van Strafvordering dan wel een redelijk vermoeden dat in
  georganiseerd verband misdrijven worden beraamd of gepleegd als
  bedoeld in artikel 132a Wetboek van Strafvordering voortvloeit,
  niet alleen het resultaat kunnen zijn van handelingen van met
  opsporing belaste instanties, maar ook van informatie van derden.
  Derhalve kunnen aan een dergelijk vermoeden feiten of
  omstandigheden ten grondslag liggen die niet (pas) in het kader van
  een strafrechtelijk – en als zodanig met strafrechtelijke
  waarborgen omkleed – onderzoek bekend zijn geworden. De door de
  verdediging voorgestane opvatting dat zulks anders zou zijn in de
  situatie waarin informatie afkomstig is van de Algemene
  Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD, voorheen BVD) , nu aan die
  veiligheidsdienst geen bevoegdheden toekomen op het terrein van de
  opsporing van strafbare feiten, vindt geen steun in het recht.

  LJN: AF7798, Gerechtshof ‘s-Gravenhage,
  2200076103

  Datum uitspraak: 25-04-2003
  Datum publicatie: 25-04-2003
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Hoger beroep

  Uitspraak

  In de zaak [naam] gegeven tussenbeslissing

  1. Gedane verzoeken

  Bij brief van 3 april 2003 aan de advocaat-generaal
  heeft de raadsman een aantal verzoeken gedaan tot het horen van
  getuigen, het voegen van stukken in het dossier en het ter
  beschikking van de verdediging stellen van een kopie van een CD-rom
  met afgeluisterde telefoongesprekken. Ter terechtzitting van 9
  april 2003 heeft de raadsman deze verzoeken kort nader toegelicht,
  waarna de advocaat-generaal zijn standpunt heeft geformuleerd en
  repliek en dupliek zijn gevolgd. Het hof heeft vervolgens
  aangekondigd zijn beslissing op de verzoeken op 25 april 2003
  kenbaar te zullen maken.

  De verzoeken van de raadsman zijn, blijkens zijn
  bovengenoemde brief, (vooral) ingegeven door de door de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) aan het openbaar ministerie
  verstrekte informatie en de wijze waarop deze is verkregen; in de
  visie van de raadsman zou zulks zijn geschied in strijd met artikel
  8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
  mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en met de (toenmalige) Wet
  op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (van 3 december 1987,
  Stb. 635). Door het gebruiken van de BVD-informatie in het
  strafrechtelijk onderzoek staat, aldus de raadsman, bovendien het
  recht van de verdachte op een eerlijk proces, als bedoeld in
  artikel 6 EVRM, op het spel.

  LJN: AF8506, Rechtbank ‘s-Gravenhage, KG
  03/514

  Datum uitspraak: 13-05-2003
  Datum publicatie: 13-05-2003
  Rechtsgebied: Civiel overig
  Soort procedure: Kort geding

  Uitspraak
  RECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE
  sector civiel recht – voorzieningenrechter

  Vonnis in kort geding van 13 mei 2003,
  gewezen in de zaak met rolnummer KG 03/514 van:

  de stichting
  Stichting Al Aqsa,
  gevestigd te Heerlen, doch kantoorhoudende te Rotterdam,
  eiseres,
  procureur mr. R.G.E. de Vries,
  advocaten mrs. M.N.R. Nasrullah en D.P. Lobato te Rotterdam,

  tegen:

  de Staat der Nederlanden (Ministerie van
  Financiën en Ministerie van Buitenlandse Zaken),
  zetelende te ’s-Gravenhage,
  gedaagde,
  procureur mr. J.W.H. van Wijk.

  LJN: AF9389, Rechtbank ‘s-Gravenhage, KG
  03/514

  Datum uitspraak: 03-06-2003
  Datum publicatie: 03-06-2003
  Rechtsgebied: Civiel overig
  Soort procedure: Kort geding

  Uitspraak
  RECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE
  sector civiel recht – voorzieningenrechter

  Vonnis in kort geding van 3 juni 2003,
  gewezen in de zaak met rolnummer KG 03/514 van:

  de stichting
  Stichting Al Aqsa,
  gevestigd te Heerlen, doch kantoorhoudende te Rotterdam,
  eiseres,
  procureur mr. R.G.E. de Vries,
  advocaten mrs. M.N.R. Nasrullah en D.P. Lobato te Rotterdam,

  tegen:

  de Staat der Nederlanden (Ministerie van
  Financiën en Ministerie van Buitenlandse Zaken),
  zetelende te ’s-Gravenhage,
  gedaagde,
  procureur mr. J.W.H. van Wijk.

  LJN: AF9546, Rechtbank Rotterdam,
  10/000063-02

  Datum uitspraak: 05-06-2003
  Datum publicatie: 05-06-2003
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig

  Uitspraak
  Parketnummer van de berechte zaak: 10/000063-02
  Datum uitspraak: 5 juni 2003
  Tegenspraak

  VONNIS

  van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in
  de zaak tegen:

  [verdachte],
  geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],
  ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres:
  [adres], thans preventief gedetineerd in penitentiaire inrichting
  Zuid-West, P.I. “Dordtse Poorten” te Dordrecht.

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het
  onderzoek op de terechtzittingen van 17 april 2003 en van 12 tot en
  met 22 mei 2003.

  TENLASTELEGGING

  Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen
  vermeld staat in de inleidende dagvaarding onder parketnummer
  10/000063-02, zoals deze ter terechtzitting van 12 tot en met 22
  mei 2003 overeenkomstig de vordering van de officier van justitie
  is gewijzigd. Van deze dagvaarding en vordering zijn kopieën
  in dit vonnis gevoegd (bladzijden genummerd 1A tot en met 1M).

  DE EIS VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

  De officier van justitie mr. Valente heeft
  gerekwireerd – zakelijk weergegeven – de vrijspraak van het onder 2
  primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en
  subsidiair, 5, 6, 7 en 8 primair ten laste gelegde en de
  bewezenverklaring van het onder 1 en 8 subsidiair ten laste gelegde
  en de veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de
  duur van 3 jaar, met aftrek van voorarrest.

  LJN: AH9638, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats Haarlem, AWB 03/30215, 03/30217

  Datum uitspraak: 13-06-2003
  Datum publicatie: 10-07-2003
  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Inhoudsindicatie: AC-procedure / Algerije / strafzaak. Begin
  september 2002 is verzoeker aangehouden op verdenking van
  terroristische activiteiten, met name betrokkenheid bij de Salafist
  Group for Call and Combat (GSPC), een terroristische organisatie in
  Algerije. Na opheffing van de voorlopige hechtenis is verzoeker in
  vreemdelingenbewaring gesteld. Vervolgens heeft verzoeker een
  asielaanvraag ingediend, maar die is binnen de AC-procedure
  afgewezen. Getracht is verzoeker uit te zetten naar Algerije, maar
  de voorzieningenrechter heeft uitzetting verboden zolang niet is
  beslist op het aanhangige verzoek tot het treffen van een
  voorziening. In de strafzaak is verzoeker van het ten laste gelegde
  vrijgesproken. Verzoeker vreest bij terugkeer naar Algerije te
  worden blootgesteld aan een behandeling in strijd met artikel 3
  EVRM in verband met de strafzaak waarbij hij in Nederland betrokken
  is geraakt. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de
  regelgeving en het beleid er niet aan in de weg staan dat de
  asielaanvraag van verzoeker is afgehandeld middels de AC-procedure
  en met handhaving van de bewaring. Gegeven de uitgebreide
  berichtgeving in de nationale en internationale media heeft
  verweerder onvoldoende gemotiveerd dat niet aannemelijk is dat de
  Algerijnse autoriteiten op de hoogte zijn van de verdenking die in
  Nederland tegen verzoeker is gerezen. Uit het ambtsbericht van
  januari 2003 blijkt dat met name verdachten van deelname of steun
  aan gewapende islamitische groeperingen risico lopen op
  mishandeling en foltering. Het enkele feit dat verzoeker inmiddels
  is vrijgesproken is onvoldoende om te oordelen dat de Algerijnse
  autoriteiten hem niet meer van betrokkenheid bij de GSPC zullen
  verdenken. Van belang is dat uit de berichten in de media blijkt
  dat de arrestatie van twaalf verdachten, waaronder verzoeker,
  (mede) was gebaseerd op informatie van de AIVD, welke informatie
  niet kon dienen ter bewijs. Het standpunt van verweerder in de
  bestreden beslissing klopt voorts niet met de nadien genomen
  beslissing dat verzoeker een beslissing op het door hem ingediende
  verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet in
  Nederland mocht afwachten, omdat verzoeker volgens verweerder is
  betrokken bij internationaal terrorisme en als zodanig een gevaar
  vormt voor de nationale veiligheid. Deze beslissing beoogt blijkens
  de toelichting daarop voorts een duidelijk signaal af te geven,
  waarmee moet worden vastgesteld dat verweerder kennelijk ook beoogt
  dat dit standpunt over de betrokkenheid van verzoeker bij
  terroristische activiteiten een ruimere bekendheid krijgt. Beroep
  gegrond, afwijzing verzoek.

  LJN: AO8755, Rechtbank ‘s-Gravenhage, AWB
  03/1671

  Datum uitspraak: 07-04-2004

  Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
  Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
  Inhoudsindicatie: De ouders van wijlen [zoon] hebben inzage
  gevraagd in de onderliggende stukken die tot de door de voormalige
  BVD vermelde conclusies met betrekking tot de dood van hun zoon
  hebben geleid. In dat jaarverslag is een verband gelegd tussen een
  in Nederland actief netwerk van moslimextremisten en de dood van
  twee Nederlandse jongemannen in Kashmir, waaronder voornoemde zoon
  van eisers.
  Uitspraak in hoger beroep bevestigd; LJN AT5664.

  LJN: AR8156, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats Haarlem, AWB 04/38469

  Datum uitspraak: 23-12-2004

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Algerije / terrorisme / artikel 3 EVRM. In de
  nationale en internationale media is veel aandacht geweest voor het
  Jihad-proces in Rotterdam. Het onderzoek ter zitting in dit
  Jihad-proces is openbaar geweest. Naar het oordeel van de rechtbank
  leidt de aandacht voor het Jihad-proces, in combinatie met de
  hedendaagse activiteiten van de nationale en internationale
  autoriteiten ter bestrijding van terrorisme ertoe dat voldoende
  aannemelijk is geworden dat het tegen eiser gevoerde strafproces,
  alsmede de in dat proces tegen hem aangevoerde verdenking, bij de
  Algerijnse autoriteiten bekend is geworden. Van slechts een
  mogelijke bekendheid bij de Algerijnse autoriteiten is geen sprake.
  De omstandigheid dat eiser in twee artikelen over het Jihad-proces
  in de Volkskrant van 20 mei 2003, die bij verweerschrift zijn
  overgelegd, niet met zijn volledige personalia wordt genoemd,
  betekent niet dat de Algerijnse autoriteiten niet via
  één van de genoemde andere wegen dan de nationale
  media aan eisers persoonlijke gegevens zijn gekomen. Verweerder
  heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat
  eiser zich voor wat betreft de bekendheid van de Algerijnse
  autoriteiten met de jegens eiser gerezen verdenking van
  betrokkenheid bij een terroristische organisatie, slechts baseert
  op vermoedens en gissingen. Verweerders standpunt, dat eiser niet
  dan wel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Algerijnse
  autoriteiten op de hoogte zijn van de tegen hem gerezen
  verdenkingen, ontbeert op dit punt een deugdelijke motivering. Naar
  het oordeel van de rechtbank staat het gezien de inhoud van het
  ambtsbericht vast dat eiser bij terugkeer aan de grens zal worden
  ondervraagd over zijn verblijf in Nederland. Deze ondervraging en
  de bekendheid van de Algerijnse autoriteiten met de verdenking
  jegens eiser inzake betrokkenheid bij terroristische activiteiten
  maken dat er een reëel risico bestaat dat eiser gedetineerd
  zal worden en daar bloot zal staan aan een behandeling als bedoeld
  in artikel 3 EVRM. De jegens eiser gerezen verdenkingen hebben
  betrekking op vermeende betrokkenheid bij een terroristische
  islamitische organisatie en volgens het ambtsbericht bestaat het
  risico van foltering en mishandeling met name voor personen die
  verdacht worden van deelname of steun aan gewapende islamitische
  groeperingen. Beroep gegrond.

  LJN: AS3661, Rechtbank Rotterdam,
  10/00263-04

  Datum uitspraak: 24-01-2005

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Ingevolge de artikelen 85 e.v. van de Wet op de
  inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002 (WIV 2002) zijn
  (voormalige) AIVD-functionarissen, zoals verdachte, gebonden aan
  een wettelijke geheimhoudingsplicht t.a.v gegevens waarvan zij het
  vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden.
  Van die gegevens kunnen staatsgeheimen deel uitmaken. Er is geen
  wettelijk of ander voorschrift dat uitdrukkelijk bepaalt dat de
  geheimhoudingsplicht en het verbod tot onthulling van
  staatsgeheimen niet geldt als een AIVD-functionaris als verdachte
  wordt aangemerkt en hij door die geheimhoudingsplicht wordt beperkt
  in zijn mogelijkheden om vrijelijk met zijn raadsman of -vrouw te
  communiceren dan wel door die geheimhoudingsplicht op andere wijze
  wordt belemmerd in de uitoefening van zijn verdedigingsrechten In
  de uitspraak van het EHRM van 23 april 1997 (Van Mechelen vs.
  Nederland, NJ 1997, 635) is bepaald dat vanwege het belang van het
  recht op een eerlijke behandeling inbreuken op verdedigingsrechten
  alleen zijn toegestaan indien deze strikt noodzakelijk zijn. In dat
  geval moet worden gekozen voor de minst vergaande inbreuk. Voor
  zover, bijvoorbeeld wegens redenen van staatsveiligheid,
  beperkingen worden aangebracht op verdedigingsrechten van de
  verdachte dienen deze -zo mogelijk- op voldoende wijze te worden
  gecompenseerd.

  LJN: AS5730, Rechtbank Middelburg,
  12/000211-04

  Datum uitspraak: 14-02-2005

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: De rechtbank in Middelburg heeft een 18-jarige
  verdachte wegens het in 2004 voorbereiden van een terroristische
  aanslag, bedreiging van de kamerleden Hirsi Ali en Wilders en
  opruiing, veroordeeld tot 140 dagen jeugddetentie en de maatregel
  van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De verdachte was
  tijdens het plegen van de feiten minderjarig en volgens de
  rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. De jeugddetentie is
  gelijk aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.
  Het vonnis van de rechtbank is conform de eis van de officier van
  justitie. De voorbereiding van de aanslag bestond uit het via
  internet verzamelen van informatie over het maken van een bom, het
  voorhanden hebben van materiaal dat daarvoor geschikt is en met dat
  materiaal experimenteren. Het terroristisch oogmerk heeft de
  rechtbank afgeleid uit opvattingen van verdachte over het met
  geweld stichten van een wereldwijd islamitisch rijk en het gegeven
  dat verdachte in het bezit was van informatie over locaties van
  parlementsgebouwen, ambassades en AIVD. Ook is van betekenis
  geweest dat verdachte een afscheidsbrief bij zich droeg waarin hij
  zichzelf als martelaar beschrijft en verantwoordelijkheid aflegt
  voor een door hem gepleegde daad die in ieder geval zijn eigen dood
  zou veroorzaken. De bedreigingen bestonden uit het op internet
  plaatsen van een tekst waarin verdachte opriep tot het creëren
  van haat tegen en het doden van de beide kamerleden. Met deze tekst
  en een tekst waarin verdachte heeft opgeroepen tot onder andere het
  plegen van gijzelingen en een staatsgreep heeft verdachte zich
  volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan het aanzetten tot het
  plegen van gewelddadige acties tegen het openbaar gezag.

  LJN: AT2894, Rechtbank Amsterdam, 301437 / HA RK
  04-948

  Datum uitspraak: 31-03-2005

  Rechtsgebied: Civiel overig
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Het Openbaar Ministerie verzoekt de rechtbank
  Stichting Al Haramain verboden te verklaren en te ontbinden,
  alsmede dat de rechtbank een vereffenaar benoemt en bepaalt dat een
  eventueel batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan de
  Staat.

  LJN: AT3315, Rechtbank Rotterdam,
  10/030075-04

  Datum uitspraak: 06-04-2005

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: De bij verdachte aangetroffen voorwerpen,
  informatiedragers en stoffen worden deels wel, deels niet,
  aangemerkt als kennelijk bestemd ter voorbereiding op een misdrijf.
  Direct bewijs, dat de opzet van verdachte ten aanzien van deze
  voorwerpen, informatiedragers en stoffen was gericht op de concreet
  in de tenlastelegging opgenomen misdrijven, ontbreekt. Bovendien
  blijkt uit rapportage van het N.F.I. dat de voorwerpen en de
  stoffen, die bij verdachte zijn aangetroffen, dienen te worden
  bestempeld als absoluut ondeugdelijk voor het teweegbrengen van een
  ontploffing.

  LJN: AT4031, Rechtbank Rotterdam,
  10/000263-04

  Datum uitspraak: 15-04-2005
  D
  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Tussenbeslissing in de strafzaak tegen de
  AIVD-tolk. Vervolg 24 januari 2005. Rechtbank verschaft raamwerk
  voor verdere aanpak. Behandeling met gesloten deuren in verband met
  staatsveiligheid.

  LJN: AT9532, Rechtbank Amsterdam, AWB
  05/27333

  Datum uitspraak: 15-07-2005

  Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
  Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
  Inhoudsindicatie: In de zaak van verzoeker is sprake van een
  tweetal besluiten waartegen bezwaar is ingesteld: – Een besluit tot
  ongewenstverklaring van verzoeker; – Een besluit tot intrekking van
  zijn verblijfsvergunning als godsdienstleraar ten behoeve van de
  Stichting Alwaqf Alislami;

  LJN: AT9506, Rechtbank Amsterdam, AWB
  05/27332

  Datum uitspraak: 15-07-2005

  Rechtsgebied: Bestuursrecht overig
  Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
  Inhoudsindicatie: Verzoeker heeft de voorzieningenrechter verzocht
  te bepalen dat hij in Nederland mag verblijven totdat op zijn
  bezwaarschriften tegen de besluiten van respectievelijk 13, 14 en
  15 juni 2005 is beslist. Voorts heeft hij ten aanzien van het
  besluit van 15 juni 2005, zijn ongewenstverklaring, verzocht de
  werking hiervan te schorsen tot op het bezwaar is beslist.

  LJN: AU0851, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch, AWB 05/31820, 05/33230

  Datum uitspraak: 11-08-2005

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Voorlopige voorziening
  Inhoudsindicatie: Intrekking verblijfsvergunning regulier /
  ongewenstverklaring / nationale veiligheid / ambtsbericht AIVD /
  vergewisplicht. De voorzieningenrechter stelt vast dat tussen
  partijen niet in geschil is dat het ambtsbericht van de AIVD is aan
  te merken als een deskundigenbericht. Verweerder mag op grond van
  vaste jurisprudentie van de ABRS de AIVD-informatie aan haar
  besluiten ten grondslag leggen indien die informatie op een
  onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze is verschaft, onder
  aanduiding – voor zover mogelijk en verantwoord – van de bronnen
  waaraan deze informatie is ontleend. De voorzieningenrechter is van
  oordeel dat de informatie in het ambtsbericht uiterst summier en
  weinig concreet is, in tegenstelling tot de informatie zoals die
  naar voren komt in de ambtsberichten in de zaak van de Eindhovense
  imam. Voorts acht de voorzieningenrechter de constatering dat
  verzoeker aliassen heeft gebruikt, contacten onderhield met twee
  personen die volgens de AIVD een gevaar vormen voor de nationale
  veiligheid en verzoeker tenminste éénmaal een vals
  document heeft veiliggesteld, zonder nadere (feitelijke) adstructie
  onvoldoende voor de conclusie dat verzoeker een gevaar vormt voor
  de nationale veiligheid. Bovendien is de stelling dat verzoeker
  personen geronseld heeft voor de jihad en gelieerd was aan
  netwerken van radicale moslims niet inzichtelijk. Uit het
  ambtsbericht blijkt niet op welke feiten deze conclusies zijn
  gebaseerd. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat
  verweerder zich er vooraf van had dienen te vergewissen of de in
  het ambtsbericht genoemde conclusies worden gedragen door de
  daaraan ten grondslag liggende informatie. Daarbij wordt mede in
  aanmerking genomen dat het gaat om voor verzoeker belastende
  beschikkingen en het juist gelet op de zeer summiere en weinig
  concrete informatie bijzonder moeilijk is voor verzoeker zich daar
  concreet tegen te verweren, terwijl verzoeker bovendien geen inzage
  kan krijgen in de onderliggende stukken. De vergewisplicht betekent
  overigens niet dat verweerder het werk van de AIVD over moet doen.
  Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder nadere
  informatie bij de AIVD had moeten opvragen en, voor zover mogelijk
  gelet op de hier relevante belangen, aan verzoeker had moeten
  verstrekken. Nu niet aan de vergewisplicht is voldaan en verweerder
  heeft nagelaten nadere informatie van de AIVD op te vragen en voor
  zover mogelijk te verstrekken, zijn de besluiten in zoverre in
  strijd met artikel 3:2 Awb tot stand gekomen. Het betreft evenwel
  gebreken die door verweerder in de te nemen besluiten op bezwaar
  geheeld kunnen worden door het alsnog uitvoeren van een REK-check
  en het nader adstrueren van de in het ambtsbericht vervatte
  conclusies. Derhalve is op voorhand niet uit te sluiten dat de
  besluiten op bezwaar in rechte stand zullen kunnen houden.


  LJN: AU5266, Rechtbank ‘s-Gravenhage, zittingsplaats Haarlem, AWB
  05/42360

  Datum uitspraak: 20-10-2005

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Voorlopige voorziening
  Inhoudsindicatie: Ongewenstverklaring / nationale veiligheid /
  bijwonen strafzaak. Verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, heeft
  de rechtbank verzocht verweerder bij wijze van voorlopige
  voorziening te verbieden hem uit te zetten voordat de rechtbank op
  het beroep zal hebben beslist. Aan de grieven tegen de
  ongewenstverklaring, uitgezonderd het beroep op artikel 3 EVRM, kan
  verzoeker geen uitzettingsverbod ontlenen, omdat de enkele
  uitspraak omtrent de ongewenstverklaring verzoeker niet een recht
  op verblijf hier te lande kan opleveren. Verzoeker heeft geen
  stukken overgelegd of overtuigende argumenten aangegeven die
  twijfel oproepen omtrent het antwoord op de vraag of verzoeker na
  uitzetting een reëel risico loopt te worden onderworpen aan
  een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM. Het aangevoerde
  rechtvaardigt dan ook geen uitzettingsverbod. Verzoeker heeft op
  dit moment niet het recht in Nederland te verblijven en de enkele
  uitspraak in beroep omtrent de ongewenstverklaring kan daarin
  evenmin voorzien. Onder die omstandigheden kan van een recht voor
  verzoeker om de strafzaak bij te wonen geen sprake zijn. Het belang
  de strafzaak te kunnen bijwonen en zich te kunnen verdedigen tegen
  de tenlastegelegde feiten is weliswaar een evident belang, maar in
  deze vreemdelingrechtelijke procedure onvoldoende zwaarwegend om
  het door verweerder aangevoerde belang van de nationale veiligheid
  bij spoedige uitzetting langerdurend opzij te kunnen zetten.
  Daarbij heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen
  dat het bijwonen van de strafzaak niet meebrengt dat verzoeker in
  verband met de behandeling van het beroep tegen de
  ongewenstverklaring voortdurend in Nederland moet verblijven, en
  voorts dat niet gebleken is dat het afwijzen van de verzochte
  voorlopige voorziening verzoeker elke mogelijkheid ontneemt zijn
  strafzaak in Nederland bij te wonen. Verweerder kan immers voor die
  periode de ongewenstverklaring tijdelijk opheffen. Afwijzing
  verzoek.

  LJN: AU6181, Gerechtshof ‘s-Gravenhage,
  2200347805

  Datum uitspraak: 18-11-2005

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Hoger beroep
  Inhoudsindicatie: Samir A. Het hof dient thans te komen tot een
  kwalitatieve beoordeling van de hiervoor beschreven materialen, met
  het oog op de vraag of de gezamenlijkheid van die voorwerpen in
  samenhang met overige belastende informatie omtrent de verdachte
  tot het wettig en overtuigend bewijs leidt dat de verdachte zich
  aan strafbare voorbereiding van een aanslag heeft schuldig gemaakt.
  Alvorens die vraag te beantwoorden, acht het hof het aangewezen
  enkele kanttekeningen te maken en zijn visie op de strafbare
  voorbereiding te geven, voorzover voor de beoordeling van deze zaak
  van belang. Bij de beantwoording van de vraag of van strafbare
  voorbereiding sprake is geweest, gaat het dus om de vraag wat de
  kennelijke bedoeling van de verdachte was, in samenhang met de aard
  van die voorwerpen. Het gaat bij dat laatste niet alleen om de
  vraag of een middel in abstracto enige bijdrage kán leveren
  tot het begaan van het misdrijf dat de verdachte op het oog heeft,
  maar ook om het reële belang dat het betreffende materiaal
  voor het plegen van het uiteindelijke misdrijf zal kunnen hebben en
  – daarmee – de concrete en/of acute gevaarzetting die van het
  vervaardigen of voorhanden hebben van dat materiaal uitgaat. Het
  hof beoordeelt tegen deze achtergrond het handelen van de
  verdachte, zoals hem onder 2 is tenlastegelegd, als volgt. Het hof
  heeft er op grond van het hierboven omtrent de intentie van de
  verdachte overwogene geen twijfel over dat de verdachte niet alleen
  sympathie koestert voor terroristische acties zoals (bom)aanslagen,
  maar dat hij door zijn bijdrage aan de werving van ‘strijders’ die
  sympathie ook handen en voeten geeft. Het oordeel over die
  gerichtheid op terrorisme wordt alleen maar verder versterkt
  doordat – naar het hof als vaststaand aanneemt – het de verdachte
  is geweest die heeft geprobeerd om een geïmproviseerd
  explosief mechanisme te vervaardigen. In zoverre bestaat bij het
  hof geen twijfel over de volle omvang van de terroristische
  intenties van de verdachte. De strafrechtelijke beoordeling van die
  intenties dient echter plaats te vinden mede tegen de achtergrond
  van de materialen die de verdachte daartoe voorhanden had. Het hof
  heeft die voorwerpen, stoffen en informatiedragers (voor zover
  relevant geacht) hierboven beschreven en zal die thans beoordelen.
  Het hof leidt uit de inbeslaggenomen plattegronden, foto’s,
  schetsen en aantekeningen af dat de verdachte het gebouw van de
  AIVD en de kazerne van het Korps Commando Troepen heeft ‘afgelegd’
  en daarvan aantekeningen (over de bij een actie benodigde
  materialen) heeft gemaakt; tevens heeft hij (op internet) de
  situatie bij de kerncentrale Borssele ‘bekeken’, alsmede die bij de
  gebouwen van de Tweede Kamer en het Binnenhof en bij Schiphol. Een
  en ander draagt naar ‘s hofs oordeel een nog zo primitief en
  oppervlakkig karakter, dat het hof het onmogelijk acht dat op basis
  van deze vergaand onvolkomen informatie een aanval op deze objecten
  met enige kans op succes zelfs maar in voorbereiding kan worden
  genomen. De bevindingen ten aanzien van het eivormige gele flesje
  met kunstmestkorrels, lampje en bedrading, aangeduid als
  geïmproviseerde explosieve constructie, laten geen andere
  conclusie toe dan dat de constructie die de verdachte beoogde te
  vervaardigen (nog afgezien van het gebroken gloeidraadje) in
  tweeërlei fundamenteel opzicht niet zou kunnen werken: een
  verkeerde lading en een verkeerde ontsteker voor een dergelijke
  lading. Het hof stelt dan ook vast dat de verdachte blijkens het
  totaalbeeld van het inbeslaggenomen eivormige flesje nog op een
  kennelijk zeer onbeholpen wijze op zoek was naar wegen om een
  functionerende geïmproviseerde explosieve constructie te
  kunnen vervaardigen, bij welke zoektocht mogelijk de lijsten met
  adressen van winkels van de Boerenbond/Welkoop een rol hebben
  gespeeld. Dat ook ‘restanten (van een) reiswekker’ werden
  aangetroffen, die onder nadere voorwaarden mogelijkerwijs als
  tijdmechanisme zouden kunnen functioneren, doet aan de
  overallbeoordeling als ‘onbeholpen’ geenszins af. Een en ander
  leidt tot de conclusie dat het hof niet twijfelt aan de
  terroristische intentie van de verdachte, maar dat hetgeen hij
  overeenkomstig de tenlastelegging in die sleutel heeft ondernomen
  om tot het (taalkundig gesproken) kennelijk voorbereiden van een
  actie met een geïmproviseerde explosieve constructie te komen,
  zich in een zodanig pril stadium bevond en zo onbeholpen en
  primitief was, dat daarvan géén reële dreiging
  (binnen afzienbare termijn) kón uitgaan. De verdachte stond
  in feite nagenoeg met lege handen. Onder die omstandigheden kan
  naar ‘s hofs oordeel niet gesproken worden van het vervaardigen of
  aanwezig hebben van voorwerpen, stoffen en gegevensdragers die
  kennelijk zijn bestemd tot voorbereiding van een aanslag zoals
  onder 2 tenlastegelegd, omdat die voorwerpen, stoffen en
  gegevensdragers die bestemming in objectieve zin redelijkerwijs
  niet kunnen hebben; zou men ondanks het ontbreken van die
  objectieve bestemming en de daarmee samenhangende gevaarzetting een
  verdachte tóch veroordelen, dan zou men hem ten gronde
  straffen voor zijn gedachten en intenties, hetgeen de wetgever
  juist uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten. De verdachte dient
  derhalve van het onder 2 tenlastegelegde te worden
  vrijgesproken.

  LJN: AU8219, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats Zutphen, AWB 05/50097

  Datum uitspraak: 23-11-2005

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
  Inhoudsindicatie: Vreemdelingenbewaring / gevaar voor de nationale
  veiligheid / misslag. De vreemdeling is bij besluit van 8 november
  2005 in bewaring gesteld. Op grond van een ambtsbericht van de AIVD
  is de vreemdeling als gevaar voor de nationale veiligheid
  aangemerkt en ongewenst verklaard door verweerder. Hoewel de
  vreemdeling in het bezit was van een W-document en een
  financiële toelage ontving uit hoofde van de RVA 2005, is de
  rechtbank van oordeel dat verweerder de bewaring heeft kunnen doen
  steunen op de grond dat eiser niet beschikt over een
  identiteitspapier, als bedoeld in artikel 4.21 Vb 2000 en de grond
  dat hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan om in
  zijn levensonderhoud te voorzien en/of om zijn terugreis te
  bekostigen. Dat in het besluit tot inbewaringstelling van 8
  november 2005 niet is vermeld dat eiser een gevaar vormt voor de
  nationale veiligheid en ongewenst is verklaard heeft de rechtbank
  op grond van de specifieke omstandigheden van het geval aangemerkt
  als een kennelijke misslag, die bovendien door verweerder binnen
  een redelijke termijn, te weten op 9 november 2005, is hersteld.
  Beroep ongegrond, afwijzing verzoek om schadevergoeding.

  LJN: AU7458, Rechtbank ‘s-Gravenhage, KG
  05/1310

  Datum uitspraak: 06-12-2005

  Rechtsgebied: Civiel overig
  Soort procedure: Kort geding
  Inhoudsindicatie: […] Eisers vorderen na wijziging van eis
  -zakelijk weergegeven- primair: opheffing van het gebruik van het
  appartement als ebw, (tenminste zal gedaagde voor het inrichten van
  een ebw een wettelijke regeling moeten vaststellen); subsidiair:
  beëindiging van het gebruik van het appartement door
  [betrokkene]; meer subsidiair: gedaagde te bevelen tot het, in
  overleg met (een deskundige) van de bewoners, aanbrengen van alle
  noodzakelijke beveiligingen in de gemeenschappelijke delen van het
  appartementencomplex ten behoeve van de bewoners op kosten van
  gedaagde en in overleg te treden met de bewoners over een
  aansprakelijkheidsaanvaarding voor door de bewoners geleden nadeel;
  […]

  LJN: AU8207, Rechtbank Rotterdam,
  10/000236-04

  Datum uitspraak: 14-12-2005

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Zaak AIVD-audiomedewerker. Verdachte heeft
  staatsgeheimen verstrekt aan derden. Verweer, dat verdachte niet
  een eerlijk proces heeft gehad, wordt verworpen. Verder
  overwegingen omtrent gevoerde verweren met betrekking tot oa. de
  onderwerpen staatsgeheim/gezwarte documenten/horen
  getuigen/geheimhoudingsplicht.


  LJN: AX2932, Rechtbank ‘s-Gravenhage, zittingsplaats Zwolle, AWB
  05/50168, e.v.

  Datum uitspraak: 01-02-2006

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak
  Inhoudsindicatie: Individueel ambtsbericht AIVD / openbare orde /
  artikel 3 EVRM / Libische autoriteiten / strafproces Rotterdam /
  individualiseringsvereiste / nadelige bewijspositie / artikel 8
  EVRM. REK-check heeft plaatsgevonden. De voorzieningenrechter is
  van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen
  stellen dat de onderliggende stukken bij het individueel
  ambtsbericht van de AIVD de conclusies die daarin zijn vervat
  kunnen dragen. Mitsdien heeft verweerder op basis van dit
  ambtsbericht kunnen aannemen dat verzoeker een gevaar vormt voor de
  nationale veiligheid. Verzoeker heeft geen mogelijkheid tot inzage
  in de onderliggende stukken van het individueel ambtsbericht van de
  AIVD. Enerzijds erkent de voorzieningenrechter dat verzoeker in een
  lastige bewijspositie verkeert, anderzijds erkent de
  voorzieningenrechter dat het voor verweerder moeilijk is de
  bewijsnood van verzoeker te lenigen. De voorzieningenrechter is
  evenwel van oordeel dat nu hij zelf inzage heeft gehad in de
  stukken die ten grondslag liggen aan het individuele ambtsbericht
  van de AIVD sprake is van een extra waarborg ten aanzien van de
  zorgvuldigheid waarmee de conclusies die zijn vervat in het
  ambtsbericht tot stand zijn gekomen en geformuleerd. Bovendien zou
  het opvragen van nadere informatie bij de AIVD en het in kennis
  stellen van verzoeker van deze informatie zich niet verhouden met
  de geheimhoudingsplicht van de AIVD. De voorzieningenrechter
  oordeelt dat er van kan worden uitgegaan dat bij presentatie van
  verzoeker bij de Libische autoriteiten geen mededelingen
  betreffende het hier te lande tegen verzoeker gevoerde strafproces
  aan de Libische autoriteiten zijn gedaan. Echter, ook indien moet
  worden aangenomen dat de Libische autoriteiten op andere wijze met
  verzoekers strafproces bekend zijn geraakt, heeft verweerder
  daarmee niet aannemelijk hoeven achten dat verzoeker een reëel
  risico loopt om bij uitzetting onderworpen te zullen worden aan een
  behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM. Verzoekers verwijzing
  naar stukken van algemene aard omtrent (de houding van) de Libische
  autoriteiten is in dat kader onvoldoende. Hem persoonlijk
  betreffende feiten en omstandigheden, die tot het oordeel leiden
  dat hem bij uitzetting naar Libië vorenbedoelde behandeling te
  wachten staat, heeft verzoeker niet gesteld, laat staan aannemelijk
  gemaakt. Hij heeft in dit kader volstaan met de enkele verwijzing
  naar de tegen hem gerezen verdenking en het daaruit voortvloeiende
  strafproces en met speculatie over de mogelijke gevolgen daarvan
  bij terugkeer naar Libië. Het is evenwel niet aan verweerder
  om aannemelijk te maken dat het aldus gestelde risico in feite niet
  bestaat. Beroep ongegrond, afwijzing verzoek.

  LJN: AV1652, Rechtbank Rotterdam,
  10/600017-05

  Datum uitspraak: 14-02-2006

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Feit 1 wettig en overtuigend bewezen. Verdachte
  heeft in de gevangenis voorbereidingshandeling(en) begaan met het
  oogmerk om een of meer moorden en/of doodslagen te plegen en/of
  ontploffingen teweeg te brengen. Het misdrijf is met terroristisch
  oogmerk gepleegd. Bewijsverweer ten aanzien van
  getuigenverklaringen verworpen. Bewijsoverweging. Feit 2 wettig en
  overtuigen bewezen. Verdachte heeft zonder toestemming van de
  Koningin getracht een medegedetineerde te werven voor de gewapende
  strijd. Bewijsverweer van de raadsman verworpen. Verklaring van
  medegedetineerde wordt door de rechtbank betrouwbaar geacht.
  Bewijsoverweging.

  LJN: AV3754, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats Amsterdam, AWB 05/15525, 05/16696

  Datum uitspraak: 17-02-2006

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Verdachte Hofstadgroep / ambtsbericht AIVD /
  artikel 3:2 Awb. De rechtbank is met partijen van oordeel dat een
  ambtsbericht van de AIVD in beginsel is aan te merken als een
  deskundigenbericht. Indien een (individueel) ambtsbericht van de
  AIVD op een onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze
  informatie verschaft, kan verweerder er genoegen mee nemen dat de
  bronnen waaraan de in het ambtsbericht neergelegde informatie is
  ontleend, niet in het ambtsbericht worden genoemd, omdat dit
  immers, gelet op de specifieke positie van de AIVD en de noodzaak
  tot bronbescherming, dikwijls niet verantwoord zal zijn. Dit
  uitgangspunt brengt echter niet met zich dat verweerder ten aanzien
  van ieder (individueel) ambtsbericht van de AIVD op voorhand zonder
  meer mag aannemen dat aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan
  en/of een dergelijk ambtsbericht in alle gevallen zonder meer aan
  zijn besluitvorming ten grondslag kan leggen. Met betrekking tot de
  vraag in welke gevallen verweerder nader onderzoek dient te
  verrichten naar een ambtsbericht van de AIVD, overweegt de
  rechtbank als volgt. Geen rechtsregel verplicht verweerder om na
  ontvangst van een ambtsbericht van de AIVD – zonder meer – tot
  ambtshalve besluitvorming op basis van dat ambtsbericht over te
  gaan. Verweerder blijft derhalve ten volle verantwoordelijk voor de
  keuze om tot besluitvorming over te gaan. Deze verantwoordelijkheid
  is – onder meer – vervat in de uit artikel 3:2 Awb voortvloeiende
  verplichting voor verweerder om voorafgaand aan de totstandkoming
  van een beschikking de nodige kennis omtrent de relevante feiten en
  de af te wegen belangen te vergaren. Er bestaat geen grond voor het
  oordeel dat uit de positie en deskundigheid van de AIVD dient te
  volgen dat door deze dienst uitgebrachte ambtsberichten van dit
  regime dienen te worden uitgezonderd. Voor een dergelijke
  uitzonderingspositie bestaat te minder reden nu de gevolgen van
  deze ambtsberichten voor de betrokken personen zeer ingrijpend
  kunnen zijn. Verweerder zal zich er, gelet op het vorenstaande,
  voorafgaand aan eventuele besluitvorming derhalve ook van dienen te
  vergewissen of een (individueel) ambtsbericht van de AIVD op een
  onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze informatie
  verschaft, onder aanduiding – voor zover mogelijk en verantwoord –
  van de bronnen waaraan deze informatie is ontleend. Eerst indien
  verweerder van mening is dat de in het ambtsbericht vervatte
  informatie voldoende onpartijdig, objectief en inzichtelijk is, kan
  in het algemeen dan ook tot besluitvorming worden overgegaan die de
  toets der rechterlijke kritiek kan doorstaan. Naarmate de feiten en
  omstandigheden, vervat in de onderliggende stukken, concreter en
  meer gedetailleerd in het ambtsbericht zijn beschreven, zal
  verweerder eerder kunnen concluderen dat het ambtsbericht voldoende
  inzichtelijk is en kunnen afzien van nader onderzoek. Echter,
  indien het ambtsbericht zich beperkt tot louter kwalificaties en/of
  conclusies, dan wel indien de door de AIVD gegeven kwalificaties
  en/of conclusies gebaseerd zijn op informatie die in overwegende
  mate beperkt, niet-concreet en/of voor meerdere uitleg vatbaar is,
  zal verweerders gehoudenheid om de in artikel 3:2 Awb vervatte
  zorgvuldigheidsnormen bij zijn besluitvorming in acht te nemen,
  aanleiding dienen te vormen om nader onderzoek te verrichten.
  Dergelijk onderzoek kan, onder meer, bestaan uit het inzien van de
  aan het ambtsbericht ten grondslag liggende stukken (de zogenaamde
  REK-check) en/of het stellen van aanvullende vragen aan de AIVD.
  Verweerder dient daarbij, voor zover nodig, een kritische invulling
  te geven aan de waardering van de mate van het feitelijk gehalte
  van een deskundigenadvies. Deze zelfstandige afweging van
  verweerder kan niet geheel afhankelijk worden gemaakt van eventueel
  door de betrokken vreemdeling aangevoerde aanknopingspunten voor
  twijfel. Gelet op de bijzondere procespositie van de vreemdeling
  bij ambtsberichten van de AIVD zal deze veelal slechts zal kunnen
  reageren op de in dat ambtsbericht verschafte informatie. Immers,
  de bronnen waaraan een ambtsbericht van de AIVD is ontleend zijn
  veelal niet openbaar en betrokkene kan – gelet op het huidige
  wettelijke systeem en de daarop gestoelde praktijk – geen inzage
  krijgen in de onderliggende stukken waarop het ambtsbericht is
  gebaseerd. Indien de betrokken vreemdeling de feiten en
  omstandigheden gemotiveerd betwist, dan wel deze in een andere
  context plaatst, zal verweerder dit bij zijn beoordeling dienen te
  betrekken, waarbij een niet-restrictieve opvatting dient te worden
  gehanteerd met betrekking tot de vraag of de aangevoerde
  aanknopingspunten voor twijfel voldoende concreet zijn. De
  consequenties van de kwalificatie “gevaar voor de nationale
  veiligheid” zullen verweerder, gelet op het belastende
  karakter daarvan, bovendien tot extra zorgvuldigheid dienen te
  nopen. In de onderhavige zaak is de rechtbank van oordeel dat de
  passages in het individueel ambtsbericht poly-interpretabel en
  onvoldoende concreet op de persoon van eiser toegespitst zijn om in
  redelijkheid te kunnen concluderen dat de in deze passages vervatte
  feiten en omstandigheden – op zichzelf, noch in onderling verband –
  voldoende inzichtelijk zijn om eenduidig herleidbaar te zijn tot de
  conclusie dat eiser een gevaar voor de nationale veiligheid vormt.
  Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat verweerder in
  redelijkheid niet zonder nader onderzoek heeft kunnen concluderen
  dat het litigieuze ambtsbericht op inzichtelijke wijze informatie
  verschaft. Gelet hierop zijn de bestreden besluiten naar het
  oordeel van de rechtbank onzorgvuldig voorbereid. De besluiten zijn
  dan ook in zoverre in strijd met artikel 3:2 Awb tot stand gekomen
  en reeds hierom zullen de beroepen gegrond worden verklaard en de
  bestreden besluiten worden vernietigd.

  LJN: AW2544, Rechtbank ‘s-Gravenhage,
  zittingsplaats Haarlem, AWB 05/44570

  Datum uitspraak: 23-02-2006

  Rechtsgebied: Vreemdelingen
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Ongewenstverklaarde / ambtsbericht AIVD /
  vergewisplicht. Verweerder heeft eiser, van Marokkaanse
  nationaliteit, ongewenst verklaard omdat de Algemene Inlichtingen-
  en Veiligheidsdienst (AIVD) in een ambtsbericht van 23 december
  2004 tot de conclusie is gekomen dat eiser deel uit maakt van een
  terroristisch netwerk en hij derhalve een gevaar oplevert voor de
  nationale veiligheid. Hetgeen eiser heeft aangevoerd, acht de
  rechtbank een concrete, gemotiveerde betwisting van het
  ambtsbericht van de AIVD. Hetgeen eiser naar voren heeft gebracht
  ter betwisting van het ambtsbericht, was zodanig dat verweerder
  daarin aanleiding had moeten zien de juistheid en overtuigende
  kracht van de conclusies in het ambtsbericht nader te onderzoeken.
  De verplichting van verweerder om na te gaan of een ambtsbericht op
  een onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze informatie
  verschaft, onder aanduiding – voor zover mogelijk en
  verantwoord – van de bronnen waaraan de feitelijke informatie
  in het bericht is ontleend (de zogenaamde vergewisplicht of
  REK-check), geldt a fortiori ook in een situatie als de onderhavige
  waar het een voor de betrokkene belastend en niet op zijn
  initiatief genomen besluit betreft. Verweerder dient in een
  dergelijke situatie op grond van artikel 3:2 Awb voldoende feiten
  te stellen die het belastende besluit rechtvaardigen en die feiten
  aan de hand van concrete gegevens aannemelijk te maken. Indien hij
  zich in een dergelijke situatie mede op feitenvergaring van een
  ander bestuursorgaan wil verlaten, dient hij zich van de juistheid
  van die feitenvergaring naar vermogen te vergewissen. Zulks geldt
  nog sterker als de informatie in het ambtsbericht summier en weinig
  concreet is, gesproken wordt van vermoedens en eiser in het geheel
  geen inzage heeft in de onderliggende stukken. Verweerder had zich
  er daarom vooraf van dienen te vergewissen of het ambtsbericht
  voldoende zorgvuldig is voorbereid en of de in de ambtsberichten
  opgenomen feiten en conclusies worden gedragen door het verrichte
  onderzoek en de vergaarde informatie. De artikelen 36 en 37 Wet op
  de inlichtingen en veiligheidsdiensten bieden een grondslag voor
  zodanige inzage door verweerder om te voldoen aan zijn
  vergewisplicht. Het gebrek in de voorbereiding kan niet worden
  geheeld door inzage door de rechtbank in de onderliggende stukken.
  Beroep gegrond.

  LJN: AV5108, Rechtbank Rotterdam,
  10/000322-04;10/000328-04;10/000396-04;10/000393-04;10000325-04;10/000323-04;10/000395-04;

  Datum uitspraak: 10-03-2006

  Rechtsgebied: Straf
  Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig
  Inhoudsindicatie: Compilatie van de vonnissen in de zaak van
  veertien verdachten van de zogenoemde Hofstadgroep. Van de veertien
  verdachten worden vijf vrijgesproken. De rechtbank acht de overige
  negen verdachten allen schuldig aan deelneming aan een criminele
  organisatie en aan deelnemening aan een terroristische organisatie.
  Twee van deze negen verdachten zijn bovendien schuldig aan het
  medeplegen van poging tot moord, meermalen gepleegd, en het
  medeplegen van overtreding van de Wet wapens en munitie. Eén
  verdachte is schuldig aan deelneming aan een criminele organisatie
  en deelneming aan een terroristische organisatie, alsmede aan het
  overtreden van de Wet wapens en munitie.