• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Migratie

  • Politieklachten

  • fort2_66

    130 en dat het college een open oor zou hebben voor de signalen van welke aard ook die het onderzoek zou genereren. Wat  de  ophanging  van  het  team  betreft  was  Docters  van  Leeuwen,  aldus  Zwerwer  in  zijn  nota, nog niet geheel overtuigd van de noodzaak om een sui generis oplossing te kiezen binnen het KLPD. Hij dacht evenwel dat het mogelijk was Docters van Leeuwen daarvan te overtuigen. In elk geval had deze de bereidheid uitgesproken daarop terug te komen. En in verband met het beheer van informatie die niet relevant was voor spoor 1 had Docters van Leeuwen  het  standpunt  ingenomen  dat,  als  zulke  informatie  ook  niet  bijdraagt  tot  ondersteuning  van een  op  te  starten  tactisch  onderzoek,  zij  afgeschermd  moest  kunnen  worden  beheerd.  Een  apart register zou daarvoor noodzakelijk kunnen zijn. Maar dit onderhoud mocht in werkelijkheid niet baten. In het journaal van het Argus-team d.d. 26 februari  1997  werd  in  elk  geval  aangetekend  dat  er  met  Docters  van  Leeuwen  ook  was  gesproken over  het  vertrek  van  Zwerwer  medio  1997  (dat  overigens  door  hem  reeds  in  december  1996  tijdens een  bijeenkomst  met  Holthuis  was  aangekondigd).222  En  in  de  nota  die  Van  Gemert  op  25  februari 1997  aan  de  leiding  van  het  KLPD  schreef  over  de  inbedding  van  spoor  1  merkte  hij  op  dat  Godlieb hem  naar  aanleiding  van  de  uitkomst  van  de  vergadering  van  het  college  had  laten  weten  dat  de inperking   van   de   taakopdracht   door   hen   als   een   dermate   grote   wijziging   ten   opzichte   van   de oorspronkelijke  uitgangspunten  (werd)  gezien,  dat  hij  had  besloten  om  zich  uit  het  project  terug  te trekken.223 In  zijn  interview  met  ons  bevestigde  Zwerwer  nog  eens  wat  hij  in  maart  1997  van  de  situatie vond224: “Ik had voor mezelf al besloten dat ik er mee wilde ophouden. In februari heb ik met Docters een gesprek erover gehad. Ik had het gevoel dat hij zelf wel voor een ruimere taakopdracht was, maar dat de beperking hem min of meer werd opgedrongen door Borghouts. Overigens was  het  zo  dat  wij  in  een  moeilijke  context  werkten.  De  Wijs  zag  ons  niet  zo  zitten,  en  dat gold van meet af aan ook voor het hoofd van het LRT Van Gemert. (…) Al in het najaar van 1996 had ik aarzelingen of ik door zou moeten gaan, maar in maart 1997 wist ik het zeker: “Ik trek dit niet meer.” De  nota  van  Van  Gemert  d.d.  25  februari  1997  vormde  in  zekere  zin  de  reactie  van  spoor  1  op  de beslissing  van  het  college  en  de  minister  van  Justitie  ten  aanzien  van  spoor  2.  Niet  de  allereerste reactie,  want  al  vroeger  in  februari  was  er  in  “Driebergen”  een  notitie  geschreven  “als  opzet  voor reactie  minister”  die  aan  duidelijkheid  niets  te  wensen  overliet.  Zou  ook  spoor  2,  zo  werd  in  deze notitie gesteld, met een strafrechtelijk onderzoek aan de gang gaan “zoals recentelijk was voorgesteld” dan  “leidt  dit  onherroepelijk  tot  conflicten  en  dubbels.  Die  strafrechtelijke  aanpak  zou  dan  o.i.  ook afgebouwd  moeten  worden.”  En  om  de  “veel  bredere  vraag”  van  het  college  te  beantwoorden  zou  – naar het voorbeeld van andere teams – moeten worden gedacht aan een aparte cel binnen het KLPD “eventueel  met  wetenschappelijke  en  inlichtingenondersteuning”  waarvan  de  rapportage  zou  worden aangeboden   aan   de   minister   en   verder   aan   de   Kamercommissie   voor   Inlichtingendiensten   en Veiligheid.225  De  nota  van  Van  Gemert  borduurde  op  deze  denkrichting  voort.  Volgens  hem  waren  er maar twee mogelijkheden. Of de onderbrenging van spoor 2 – gezien de aard van de problematiek – bij   de   Dienst   Bijzondere   Recherche   Zaken   van   het   KLPD   “op   het   snijvlak   tussen   strafrechtelijk onderzoek en inlichtingen”. Of onderbrenging bij het LRT “direct naast spoor 1 en meer in de vorm van een   “fenomeenonderzoek””.   Maar   in   de   beide   gevallen   diende   er   sprake   te   zijn   van   een   andere                                                 222 Dagjournaal  “Argus  team”  d.d.  26  februari  1997  (F7).  Voor  wat  betreft  de  mededeling  van  Zwerwer  omtrent  zijn vertrek in de zomer van 1997, zie het verslag van het “Periodiek afstemmingsoverleg” d.d. 17.12.1996 (C9). 223 Nota W. van Gemert d.d. 25 februari 1997 aan KC/HDO (F1). 224 Interview S. Zwerwer d.d. 16 januari 2001. 225 “Korte notitie als opzet voor reactie Minister”, Driebergen, februari 1997 (C7).