• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
    Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
    Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
  • Publicaties

  • Migratie

  • Politieklachten

  • fort2_72

    136 onderzoeken. In het interview kwam hij nog eens terug op de rechtstreekse contacten tussen Docters van Leeuwen en Zwerwer245: “Sieb  Zwerwer  had  feitelijk  veel  contact  met  Arthur.  Er  was  wat  dat  betreft  een  dubbele  lijn, niet  alleen  had  ik  als  hoofdofficier  een  relatie  met  Arthur,  maar  in  feite  had  Sieb  ook  een directe relatie met hem. Ik heb dat maar zo gelaten. (…) Ja, waarom werd er toen niet door mij met de vuist op tafel geslagen? Wij hadden net de IRT-affaire achter de rug en waren nu opgezadeld als landelijk rechercheteam met deze klus.” Zwerwer beaamde op zijn beurt dat hij246: “(…)   een   heel   goede   band   (had)   met   Docters   van   Leeuwen.   Wanneer   ik   hem   belde   of opzocht heb ik dat altijd met Holthuis vooraf besproken. Ik heb Holthuis altijd beschouwd als mijn materiële baas, dat wil zeggen voor het beheer van de dingen.” En Docters van Leeuwen maakte in het interview evenmin een geheim van zijn rechtstreekse relaties met de onderscheiden leden van het openbaar ministerie247: “Ik had ook eigenlijk het minste direct contact met Noordhoek. Zwerwer informeerde mij altijd intensief.  Met  Snijders  waren  er  ook  regelmatig  contacten,  zelfs  nog  in  de  periode  dat  ik geen voorzitter meer was van het college. Hetzelfde gold, zolang ik procureur-generaal was, voor Holthuis; met hem praatte ik ook regelmatig bij.” 5.6 De voortgang van de aanpalende onderzoeken Hiervoor  werden  vier  aanpalende  onderzoeken  aangehaald  die  op  het  eerste  oog  weinig  of  niets  te maken   leken   te   hebben   met   het   060–onderzoek:   de   zaak-Swennen,   het   meineedonderzoek   ten aanzien van L. en Van V., de affaire met “Haagse Kees” en de kwestie-Van T. Uit de bespreking van hun  origine  en  verloop  in  de  zomer  en  het  najaar  van  1996  moge  echter  zijn  gebleken  dat  zij  wel degelijk  een  of  meer  raakvlakken  met  dit  “hoofdonderzoek”  hadden.  Hierom  is  het  aangewezen  om ook  voor  de  onderhavige  periode  in  te  gaan  op  hun  voortgang.  Althans  op  die  van  twee  van  hen:  het meineedonderzoek  en  de  affaire  met  “Haagse  Kees”.  De  onderzoeken  die  hier  buiten  beeld  worden gelaten  zijn  dus  die  in  de  zaak-Swennen  en  in  de  kwestie  –  Van  T.  Blijkens  de  stukken  waarover  wij beschikken    speelde    het    eerstgenoemde    onderzoek    in    de    onderhavige    periode    geen    rol    in    de onmiddellijke  context  van  het  060-onderzoek.  Het  laatstgenoemde  onderzoek  lag  in  de  onderhavige periode stil, met name omdat – zoals hiervoor reeds werd aangegeven – advocaat Korvinus niet in de gelegenheid was om de vragen te formuleren die hij omtrent deze kwestie aan de orde wilde stellen. 5.6.1 Het verdere onderzoek in de meineedzaak tegen L. en Van V. In het begin van 1997 werd het onderzoek in deze zaak afgerond en kwam het tot de dagvaarding van de beide verdachten voor de rechtbank te ’s-Gravenhage. Op de eerste dag – 28 maart 1997 – kwam het meteen tot schermutselingen tussen de verdediging en de betrokken officier van justitie Slits over de  op  te  roepen  getuigen.  Een  van  hen  was  de  procureur-generaal  Gonsalves.  De  verdediging  wilde hem  graag  aan  de  tand  voelen  over  de  rubricering  “staatsgeheim”  van  stukken  uit  het  Fort-archief.                                                 245 Interview H. Holthuis d.d. 17 januari 2001. 246 Interview S. Zwerwer d.d. 16 januari 2001. 247 Interview A. Docters van Leeuwen d.d. 17 januari 2001.