• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Integraal Appel ondermijnt de rechtstaat

  Schulze op justitie en veiligheid

  Lobbydocument van Tilburg University ‘Integraal Appel’ ondermijnt de wetenschap, het openbaar bestuur en de rechtstaat.

  Integraal Appel is een vertrouwelijk stuk dat is verschenen in november 2013. Het stuk eindigt met een appél, een oproep om te investeren in integrale aanpak. Daarmee is Integraal Appel een lobby document van Tilburg University. Door de mystiek rondom het document, het rapport was lange tijd geheim, is de invloed in de media en de politiek groot. Het document heeft zelfs zijn weg gevonden in de rechtspraak.

  Dat het document geschreven is door een universiteit is tot op heden niet volmondig toegegeven door Tilburg University. Er zijn in de loop der jaren wel allerlei aanwijzingen komen bovendrijven zoals op 15 november 2018 in het Brabants Dagblad: “De Tilburgse hoogleraar criminologie Toine Spapens die – als ‘kritisch klankbord’ – het rekenwerk van zijn vier collega’s begeleidde.” Het vreemde is dat hoogleraar Spapens maanden eerder op 8 maart 2018 ‘zijn’ onderzoek links laat liggen. In een interview over de hennepteelt gebruikt hij niet de berekeningen uit Integraal Appel, maar uit een onderzoek uit 2006 van een politiefunctionaris, van der Heijden.

   

  Taskforce B5

  Startpunt voor het rapport is december 2010. De taskforce B5 wordt dan opgericht. Dit is een speciale taskforce van vijf Brabantse gemeenten (Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en Helmond) om een integrale bestrijding van wietteelt in de provincie Noord-Brabant te bevorderen. De taskforce B5 ligt in het verlengde van een vergelijkbaar project uit Limburg, het groene goud.

  Over de effectiviteit van de Taskforce B5 is moeilijk iets te zeggen. In het algemeen is de overheid niet transparant over kosten en baten bij misdaadbestrijding en is er een groot gebrek aan verantwoording bij de betrokken diensten. Bij de oprichting was bepaald dat Taskforce B5 minstens twee jaar zou bestaan. Eind 2012 was nog niet duidelijk of de Taskforce B5 levensvatbaar was. De toenmalig voorzitter van de Taskforce, PvdA burgemeester van Tilburg Peter Noordanus, pleitte voor voortzetting en uitbreiding naar heel Nederland, maar het ministerie van Veiligheid en Justitie nam nog geen beslissing.

  De arrestatie van een Tilburgse wietfamilie in 2012 en het daaropvolgende lekken van uitspraken die aan verdachte Alain S. worden toegeschreven en het geheime rapport Integraal Appel zijn bedoeld om de financiering van de taskforce veilig te stellen. Het politieonderzoek naar de wietfamilie, genaamd Heemskerck, lijkt namelijk sterk op het politieonderzoek Felix naar drugshandel dat niet alleen over verdachten gaat, maar ook faciliteerders, volgens de taskforce de zogenaamde ondermijning.

   

  Faciliteerders

  Het Openbaar Ministerie besteedt in het jaarbericht 2009 gewoon aandacht aan de vervolgingskant van Felix: “In het onderzoek Felix zijn twaalf hennepkwekerijen in Nederland en België in beeld gekomen.” Maar onderzoek Felix draait niet alleen om het vervolgen van verdachten, maar ook om die faciliteerders, bedrijven die de wietkweek mogelijk zouden maken. Tilburg University spreekt in Integraal Appel over 53 bedrijven in het Felix onderzoek die het ‘hennepnetwerk’ zouden ondersteunen: “In het onderzoek Felix brachten de recherche en het RIEC in 2010 al in beeld hoe 53 bedrijven op enigerlei wijze het logistieke proces van een hennepnetwerk ondersteunden. Van installateur en leasebedrijf tot makelaar en van stratenmaker en administratiekantoor tot bankdirecteur.”

  Het stigmatiseren en criminaliseren van allerlei bedrijfstaken is essentieel voor de integrale aanpak en daarmee voor de taskforce die constant spreekt over ondermijning van de samenleving. De vraag is of de integrale aanpak niet eerder de rechtstaat ondermijnt met haar feitenvrije pleidooi. Het OM-jaarbericht 2009 vermeldde over de Felix-zaak dat er “in Nederland vorig jaar 38 verdachten werden aangehouden en vervolgd.” Wat het OM niet vermeldt is dat uiteindelijk zestien mensen worden veroordeeld en dat de hoofdverdachte in hoger beroep een straf van drie jaar krijgt opgelegd voor grootschalige hennephandel. Over de bedrijven is zowel in de berichten van het OM als in de uitspraak niets meer terug te vinden.

  Tilburg University lijkt met het noemen van allerlei bedrijfstakken in de zaak Felix zoals makelaars zonder daadwerkelijke onderbouwing, specificering en gegevens over strafbare feiten en vervolging bij te dragen aan naming en shaming van legitieme bedrijven. En het blijft niet bij de zaak Felix. Ook bij de Heemskerck zaak komt Tilburg University op de proppen met faciliteerders. Ditmaal naast makelaars ook de autobranche, de advocatuur en de gemeentelijke milieustraat. Nu bekleden sommige verdachten en/of veroordeelden de functie van makelaar of gemeenteambtenaar, maar dat maakt niet alle makelaars en ambtenaren schuldig. Zorgvuldigheid is op zijn plaats.

   

  Geld voor Noordanus

  De integrale aanpak is daar echter niet op zorgvuldigheid gericht, net als de bevindingen van Tilburg University. Integraal Appel kwam dan ook op het juiste moment voor PvdA burgemeester Noordanus en zijn Taskforce B5. In de aanloop van de presentatie van het vertrouwelijke rapport begin 2014 lijkt gebruik te zijn gemaakt van een uitgekiende mediastrategie om draagvlak te creëren voor een verlenging van de integrale aanpak.

  In de zomer worden delen van uitspraken van de verdachte Alain S. naar de pers gelekt. Centraal staat de gigantische omvang van de wietteelt in Tilburg. Op hetzelfde moment schrijft Pieter Tops mee aan de evaluatie van de Taskforce B5, waarin de aanbeveling is opgenomen om door te gaan met de integrale aanpak. Tops, verbonden aan de politieacademie, is op dat moment ook werkzaam voor Tilburg University. De Tilburgse hoogleraar criminologie Toine Spapens is betrokken bij de Taskforce B5 en het Integraal Appel, zo komen evaluatie en lobbydocument bij elkaar.

  Faciliteerders staan misschien niet centraal in Integraal Appel en in de gelekte informatie over de Heemskerck zaak en de verdachte Alain S., maar wel de gigantische omvang van de wietindustrie in Tilburg, bijna een miljard per jaar. De dreiging die daar vanuit gaat en de impliciete vraag of de wietteelt de stad Tilburg niet overneemt, omdat voor zo’n industrie natuurlijk veel faciliteerders nodig zijn, zijn genoeg om een verlenging van de Taskforce veilig te stellen. Op 10 december 2013 wordt bekend dat de taskforce verder mag, nu met de naam Taskforce BZ (Brabant – Zeeland).

   

  NRC helpt een handje

  Begin 2014 wordt het rapport Integraal Appel behandeld in de gemeenteraad en wordt besloten dat het stuk vertrouwelijk blijft. Op hetzelfde moment publiceert het NRC Handelsblad een artikel onder de titel ‘Tilburg wietstad’. In het artikel komen enkele bewering uit Integraal Appel terug, ook uitspraken van verdachte Alain S., maar de krant plakt vooral een getal op de omvang van de industrie, 800 miljoen.

  De titel ‘Tilburg wietstad’ impliceert dat de omvang van de wietindustrie gelijk staat aan de begroting van de gemeente Tilburg.

  In Integraal Appel wordt niet expliciet het bedrag 800 miljoen genoemd, er staat dat er “op jaarbasis €728 à €884 miljoen wordt binnengehaald.” Het NRC Handelsblad rond deze schatting af en voegt er een catchy titel aan toe.

  Vervolgens wordt het artikel ‘Tilburg wietstad’ de bron voor de 800 miljoen en de ‘gigantische’ wietindustrie in de Brabantse stad. Integraal Appel is nog ‘geheim’. Het document wordt niet geciteerd in wetenschappelijke publicaties, soms wel genoemd, maar nooit inhoudelijk geanalyseerd, behalve in een radioprogramma van Argos.

  Daarna vinden de ronkende bevindingen uit het vertrouwelijke rapport hun weg in publicaties, presentaties en cursussen voor ambtenaren. Onderzoek van Tilburg University dat toegeschreven is naar niet te verifiëren beweringen van een verdachte. Beweringen die op geen enkele wijze worden gestaafd door wetenschappelijk onderzoek. Het wensdenken van de universiteit, Noordanus en zijn Taskforce en de politie vindt zelfs zijn weg naar de rechtszaal.

   

  Het schimmige RIEC

  De eerste instantie die verwijst naar Integraal Appel is het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum) in haar jaarverslag over 2013. In juli 2014 verschijnt dit verslag met de tekst: “Het beeld dat uit het Appèl naar voren komt illustreert de enorme omvang en aard van de (economische) macht van criminele netwerken en de verwevenheid ervan met onze legale structuren, wat een serieuze bedreiging voor de veiligheid en integriteit van de samenleving vormt.”

  Het RIEC is geen bestuursorgaan, geen overheidsorgaan zelfs, maar heeft wel invloed op het overheidsbeleid, niet alleen lokaal, maar ook nationaal. Het RIEC wordt slechts bijeengehouden door convenanten. Volgens het jaarverslag van het RIEC is Integraal Appel opgesteld in opdracht van de lokale driehoek door het RIEC Zeeland West-Brabant. Bij het opstellen van het lobbydocument heeft het RIEC samengewerkt met Tilburg University, het Integraal Afpakteam Brabant, “OM, de politie, de Belastingdienst, het ministerie van VenJ en de wetenschap.”

  Documenten van de RIEC’s vinden hun weg naar de Tweede Kamer. De minister van Justitie en Veiligheid ontvangt consultaties van het netwerk van RIEC-LIEC over criminaliteitsbestrijding, dit alles terwijl het orgaan geen bestuursorgaan is en tevens niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Het is opmerkelijk dat de overheid en Tilburg University met een dergelijke duistere organisatie in zee gaan om vervolgens een zeer twijfelachtig rapport te publiceren dat ook nog onder de pet gehouden wordt zodat het niet wetenschappelijk kan worden getoetst. Pas in december 2020 is een stichting voor de taskforce Brabant-Zeeland opgezet.

   

  Tilburg University, Politieacademie en RIEC; geen onderscheid

  Een paar maanden later volgt er een nieuwe publicatie van Pieter Tops (Politieacademie, Tilburg University, evaluatie Taskforce B5). In november 2014 publiceren hij en Edward van de Torre (Politieacademie) het rapport ‘Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit’. Ze gebruiken de beweringen van de verdachte Alain S. en schrijven: “Criminaliteit levert, in goed georganiseerde kringen, veel geld op. Het verhaal van een Tilburgse spijtoptant opende, zo nodig, de ogen voor de enorme omzet van henneptelers (Integraal Appel, 2014).” Naar analogie met het NRC-artikel ‘Tilburg-wietstad’ stellen zij vervolgens: “De jaarlijkse omzet van dit soort georganiseerde criminelen wordt alleen al in Tilburg geschat op 800 miljoen per jaar. Dat is vergelijkbaar met de gemeentebegroting van Tilburg.”

  RIEC en de politie zijn enthousiast bezig het lobby document Integraal Appel op allerlei fronten te gebruiken. Zo houdt Ben van der Hoeven, projectleider RIEC Brabant-Zeeland, op 30 maart 2015 een workshop georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Geertruidenberg getiteld: ‘Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen’.

  Van der Hoeven spreekt over 800 miljoen omzet, 2.500 mensen die actief zijn in hennepteelt in Tilburg van Integraal Appel en 60 criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) in Tilburg van dezelfde bron. Alleen zijn het volgens de projectleider niet meer “zestig hennepbendes” zoals het NRC Handelsblad het benoemd, maar gaan de bendes over alle vormen van criminaliteit. Portee van zijn verhaal is dat de verschillende takken van criminaliteit in elkaar overvloeien.

   

  Burgemeesters en gemeenten volgen de leugens

  Het onderzoek van Tilburg University vindt echter ook zijn weg onder een bredere groep burgemeesters. Op 16 augustus 2015 publiceert onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix het rapport ‘Integraal afpakken crimineel vermogen door overheidsinstellingen’, geschreven in opdracht van Bureau Regioburgemeesters. Bij hun aanbeveling om een hogere integrale afpak-ambitie op te stellen, verwijzen ze naar het bedrag 800 miljoen uit het NRC-artikel ‘Tilburg wietstad’ als voorbeeld dat er nog heel wat crimineel vermogen valt af te pakken. Integraal Appel wordt niet aangehaald.

  Na de burgemeesters volgt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met een rapport over het drugsbeleid. Op 19 november 2015 publiceert de VNG ‘Het failliet van het gedogen.’ In het rapport van een bestuurlijke werkgroep van enkele burgemeesters en een wethouder is een samenvatting van Integraal Appel opgenomen.

  “De kern van het integraal appèl is dat het probleem maatschappelijk vertakt is, en dat de oplossing dat dus ook moet zijn,” schrijft de werkgroep die daarbij verwijst naar de integrale aanpak die het RIEC voorstaat en terug te vinden is in het rapport ‘Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit’ van onder andere Pieter Tops.

  Hoewel de werkgroep pleit voor een geregelde keten, wordt zonder commentaar de schatting van het RIEC overgenomen dat “de omvang van de hennepteelt gigantisch” is. “Het RIEC schat de omvang van de hennepteelt als gigantisch: circa 2.500 personen zijn werkzaam in de industrie, circa 60 criminele samenwerkingsverbanden zijn actief, de jaaromzet is zo’n € 728 tot € 884 miljoen,” schrijft de werkgroep.

   

  Exfiltrant?

  In 2016 schrijft de toenmalig Taskforce BZ voorzitter en burgemeester van Tilburg Peter Noordanus een artikel in Tijdschrift voor de politie met als titel ‘Weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit organiseren.’ Volgens Noordanus bevestigen de bewering van verdachte Alain S. wat Tilburg University al wist. “Later kregen we te maken met een ‘exfiltrant’ die ons een inkijkje gaf in de hennepindustrie in Tilburg. Dit leverde schattingen van de omvang van die industrie, die klopten met wat wetenschappers van de Tilburg University hadden getaxeerd (RIEC 2013).” Onderzoek van Buro Jansen & Janssen maakt duidelijk dat Alain S. de enige bron is van de Tilburg University dus klopt deze bewering van de PvdA burgemeester niet.

  Er is echter iets opvallends aan de uitspraak, iets dat vragen oproept. Noordanus spreekt over ‘exfiltrant’ terwijl in de gerechtelijke stukken en de media vooral over spijtoptant of kroongetuige wordt gesproken als het over de verdachte Alain S. gaat. Betekent dat er aan Alain S. nog een andere duistere kant zat, namelijk die van informant/infiltrant?

  Noordanus noemt nog enkele andere feiten uit het rapport van Tilburg University zoals 800 miljoen en 2.400 werknemers in de wietindustrie. Daarbij voegt de toenmalig burgemeester van Tilburg zelfs de opmerking toe dat hij “geen reden ziet om aan te nemen dat het in de andere Brabantse steden anders zou liggen.” Waar die opmerking op is gebaseerd, maakt de toenmalig burgemeester niet duidelijk. Onderzoek van Buro Jansen & Janssen toont echter aan dat de beweringen van Tilburg University over Tilburg al tot absurde getallen over de landelijke wietproductie leiden, laat staan als dezelfde beweringen worden gedaan over alle Brabantse steden.

   

  Tilburg wordt wietstad van de wereld

  Langzaam lijken de gegevens uit Integraal Appel een eigen leven te leiden. Op 14 december 2016 publiceert de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur het rapport ‘Ondermijning ondermijnd’ over de vraag wat de Rijksoverheid kan doen om decentrale partners te helpen om ‘ondermijning’ tegen te gaan. Opdrachtgever is het ministerie van BZK. De Integraal Appel-cijfers haalt de denktank uit ‘Het failliet van het gedogen’ van de VNG uit 2015.

  Na de burgemeesters, de gemeenten en de ambtenaren vindt Integraal Appel zijn weg naar het brede publiek. Op 4 januari 2017 verschijnt het boek ‘De achterkant van Nederland’ van Pieter Tops en Jan Tromp. In de ondersteunende clip van de uitgeverij is van de 800 miljoen plotseling een miljard gemaakt. Journalist Tromp dikt de twijfelachtige gegevens van Tilburg University nog even aan: “In Tilburg gaat per jaar bijna een miljard per jaar om, dat is vastgesteld, in de drugsindustrie”.

  Het NRC-Handelsblad sprak in het artikel Tilburg Wietstad over 800 miljoen. Niet alleen overdrijft de journalist de omvang van de Tilburgse wietindustrie ook het aantal mensen dat werkzaam zou zijn in die industrie wordt aangedikt: “En dagelijks zijn er 2500 tot 3000 mensen bezig om in die tak van nijverheid een goeie boterham te verdienen”.

  Integraal Appel spreekt over 2.500 mensen. De bron van Tilburg University volgens het NRC Handelsblad over 1.900 mensen zonder de knippers waarvan onduidelijk is of zij fulltime werken. Waarom de auteurs het aantal ophogen naar 3.000 wordt niet toegelicht.

   

  Het gegrilde Integraal Appel

  Hoe meer de hoofdrolspelers van het Integraal Appel drama zich publiekelijk uiten over het rapport, hoe duidelijker wordt dat de ontstaansgeschiedenis op zijn minst opmerkelijk en zeker mistig is. Op 1 mei 2017 interviewt het universiteitsblad Univers van de Universiteit van Tilburg Pieter Tops in het artikel ‘Duiken in de drugswereld’.

  Tops schetst een andere versie van het verloop van het ontstaan van Integraal Appel dan PvdA burgemeester Noordanus. Noordanus zegt in het Tijdschrift voor de Politie dat de schattingen van verdachte Alain S. “klopten met wat wetenschappers van de Tilburg University hadden getaxeerd.” Volgens Noordanus heeft Tilburg University onafhankelijk van de verdachte onderzoek gedaan naar de omvang.

  Tops’ eerste reactie: “Dit kan niet waar zijn.” Toen zijn collega’s het rapport nog eens ‘op de gril’ legden, bleek het getal plausibel. De hoogleraar wist niet wat hij meemaakte,” tekent het universiteitsblad op uit de mond van Tops als hij vertelt over het moment dat hij Integraal Appel voor het eerst onder ogen kreeg.

  De opmerking van Pieter Tops is op zichzelf opmerkelijk. Tops is werkzaam op Tilburg University net als Toine Spapens. Spapens zegt dat hij voor Integraal Appel “het rekenwerk van zijn vier collega’s begeleidde.” Tops zou het rapport met zijn collega’s “nog eens ‘op de gril’” hebben gelegd. Tops en Spapens zijn echter niet alleen collega’s, maar ook beide betrokken bij de Taskforce B5 waarvan Noordanus voorzitter was, Tops bij de evaluatie en Spapens bij het afpakteam. Daarnaast zijn beide heren betrokken bij de politieacademie.

  Waarom wordt er over de ontstaansgeschiedenis van Integraal Appel zo mistig gedaan? Want het rapport is allesbehalve zorgvuldig of op een of andere ‘gril’ gelegd zoals onderzoek van Buro Jansen & Janssen duidelijk maakt.

  Toine Spapens lijkt zelfs de resultaten van het hele rapport terzijde te schuiven. In een interview in het RIEC-magazine Code Geel wordt hij geïnterviewd op 8 maart 2018 onder de titel over ‘Hennep in Nederland; sukkels, kopstukken en morele verrotting’. Wiens morele verrotting dhr. Spapens bedoelt wordt niet duidelijk uit het artikel.

  Natuurlijk wijst hij naar de wietindustrie, maar zelf verzuimt hij eerlijk te zijn over eigen onderzoek en resultaten. Integraal Appel wordt wel vermeld als bron, maar dat komt niet overeen met de feiten. Zo zou het rapport de bron zijn van de “Jaarlijkse productie in Nederland: tussen 323 en 766 ton.” Dat is echter onjuist. Deze gegevens komen uit het rapport ‘De cannabismarkt in Nederland Raming van aanvoer, productie, consumptie en uitvoer’ van de Dienst Nationale Recherche Informatie, onderdeel van de KLPD uit 2006 en is van de hand van politiefunctionaris Van der Heijden.

  Integraal Appel geeft geen enkele schatting over de totale productie in Nederland, wel over Tilburg 230 à 280 ton wiet per jaar en Noord-Brabant 343 ton. Tilburg en Brabant zouden volgens deze gegevens 86% en 106% van de Nederlandse productie voor hun rekening nemen. Dit lijkt niet aannemelijk.

  Veel van de andere beweringen over de omvang van de wietindustrie heeft Buro Jansen & Janssen al weerlegd in het onderzoek ‘Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University’. Hierbij gaat het om de door Code Geel gepresenteerde feiten over het aantal kwekerijen per jaar in Nederland dat 30.000 zou zijn, het aantal zogenaamde faciliteerders per kwekerij van 53, het gemiddeld aantal planten per kwekerij, de pakkans en de energiediefstal.

   

  Niet Dubieuze bron maar de dubieuze Tilburg University

  Op 6 oktober 2018 besteedt het NPO-radioprogramma Argos aandacht aan Integraal Appel. Onder de titel ‘Belangrijk rapport over wietteelt gebaseerd op dubieuze bron’ komen hoogleraar Michel Vols van de Universiteit Groningen en onderzoeker Nicole Maalsté van de Universiteit Utrecht aan het woord over vooral de bron van het onderzoek, verdachte Alain S. Het radioprogramma stelt dat “het rapport op drijfzand is gebaseerd” en dat de “hele berekening van de omvang van de wietteelt is gebaseerd op een enkele bron uit het criminele circuit.”

  Michel Vols voegt daar wel aan toe dat hoewel hij ‘allerlei kanttekeningen’ bij de verklaringen van de criminele bron kan plaatsen, deze wel ‘interessant’ zijn. Harde conclusies zijn er volgens Vols niet te trekken. Nicole Maalsté is iets stelliger. Volgens haar zijn er “aanname na aanname na aanname gedaan en berekeningen uitgevoerd die een beeld creëren waarvan je je kunt afvragen of dat wel klopt.”

  Voormalig burgemeester Noordanus, op dat moment voorzitter van Landelijk Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning (LSOAO), doet de kritiek in het radioprogramma af als “letterlijk en figuurlijk een academische discussie”. Volgens Noordanus schetst Integraal Appel een reëel beeld en is het rapport ook gebaseerd op andere, wetenschappelijke bronnen. Argos radio zelf komt opnieuw met het rapport uit 2006 van Toon van der Heijden van de politie.

  Het Brabants Dagblad vraagt op 15 november 2018 de Tilburgse hoogleraar criminologie Toine Spapens om een reactie op de kritiek van het radioprogramma. Spapens “noemt het een ‘gotspe’ om ‘net te doen alsof de hele aanpak van criminaliteit in Brabant alleen maar afhing van dit rapport en de gemaakte schatting’.” In het artikel ‘De 800 miljoen van de Tilburgse wietindustrie: fakenews?’ zegt Spapens dat er “ontzettend veel moeite is gedaan om te checken of dat getal (800 miljoen) kon kloppen.”

  De insteek van het radioprogramma was om de dubieuze bron te ontmaskeren. De kritiek op het rapport als geheel bleef daardoor steken op de vraag of de verklaringen van verdachte Alain S. wel gebruikt konden worden voor een wetenschappelijke publicatie. Het feit dat het rapport op alle fronten onwetenschappelijk is en dat gegevens en berekeningen bij elkaar worden gezocht om te onderbouwen dat de Tilburgse wiet-industrie even groot is als de gemeentebegroting komt niet aan bod. Integraal Appel staat nog gewoon overeind en dat blijkt ook uit het feit dat het de rechtszaal is binnengedrongen.

   

  De rechter quote integraal appel

  Als de rechter op 11 april 2019 uitspraak doet in de Heemskerck-zaak, blijkt dat ook de rechter niet ongevoelig is geweest voor de publiciteit rond integraal appel. Hoewel de rechter op het eerste gezicht nog een kanttekening plaats bij de term ondermijning, “dit fenomeen wordt veelal omschreven als “ondermijning”, waarbij de daaraan ten grondslag gelegde definities niet eensluidend zijn en een scherpe afbakening niet te geven lijkt te zijn,” neemt hij klakkeloos de bevindingen van het rapport over in zijn uitspraak.

  “Wellicht voor het eerst is er een inkijk in de Tilburgse hennepwereld van binnenuit gegeven, die duidelijk maakt hoe omvangrijk en goed georganiseerd het gehele productieproces rondom hennep kan zijn. (…) Kijkend naar de verdiensten in deze grootschalige hennephandel en de omvangrijke bedragen zoals deze door [verdachte] worden genoemd, lijkt de in een onderzoek getrokken conclusie dat de verdiensten in deze vorm van criminaliteit bijna op gelijke hoogte staan met de gehele begroting van de gemeente Tilburg, niet uit de lucht gegrepen.”

  De ondermijning door het rapport Integraal Appel is compleet, na de wetenschap, het openbaar bestuur nu ook de rechtspraak.

   

  Artikel als pdf

  Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University (samenvatting)

  Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University (onderzoek)

  Bronnen bij Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University

  Verdachte Kroongetuige Informant Fantast?

  Het fata morgana van Tilburg Wietstad

  Observant #76 / april 2021 Integraal Appel, Nepwetenschap van Tilburg University (pdf)

  Gehele Onderzoek: Integraal Appel, Integrale Nepwetenschap van Tilburg University (pdf)