• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Europa en the War on Terror

  Europese Raad en Europese Commissie

  Terrorismebestrijding  

  07-12-2001 Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding 

  In dit document het bereikte akkooord. Het kaderbesluit moet nog door de Deense, Zweedse en Ierse delegatie bekeken worden en ook het Europese Parlement wordt opnieuwe geconsulteerd

  07-12-2001 Akkoord in EU over definitie terrorisme
  Alle lidstaten van de Europese Unie gaan dezelfde definitie van terrorisme in hun wetgeving opnemen. Ook wordt de maximumstraf die terroristen en hun handlangers boven het hoofd hangt in alle vijftien lidstaten aan hetzelfde minimum gebonden. Dat hebben de EU-ministers van Justitie gisteren in Brussel besloten

  26-11-2001 Verslag van het debat in de Tweede Kamervan over het kaderbesluit terrorismebestrijding

  15-11-2001 Maatregelen van de Europese Unie na de aanslagen in de Verenigde Staten – Bijwerking van het draaiboek

  16-10-2001 Ontwerp-conclusies van de gecombineerde ECOFIN/JBZ-Raad

  13-11-2001 Voorstel voor een KADERBESLUIT VAN DE RAAD inzake terrorismebestrijding (door de Commissie ingediend)

  MEMORIE VAN TOELICHTING
  1. INLEIDING
  Dit voorstel heeft niet alleen betrekking op daden van terrorisme die tegen de lidstaten zijn gericht. Het beoogt tevens gedragingen op het grondgebied van de Europese Unie die kunnen bijdragen tot terroristische handelingen in derde landen. Dit is in overeenstemming met de verbintenis van de Commissie om terrorisme zowel mondiaal als op het niveau van de Europese Unie te bestrijden. De Commissie werkt dan ook nauw samen met de lidstaten en met derde landen om internationaal terrorisme in het kader van internationale organisaties en de bestaande organisatorische voorzieningen voor internationale samenwerking, met name de Verenigde Naties en de G8, te bestrijden en de volledige tenuitvoerlegging van alle desbetreffende internationale instrumenten te verzekeren.

  03-10-2001  EU steps up fight against financing of international terrorism Brussels
  EU steps up fight against financing of international terrorism The European Commission proposes that Member States freeze all funds held by 27 organisations and individuals suspected of supporting and financing terrorist activities. The proposed Council regulation is a binding legal instrument that would apply to the holding and transfer of funds within the European Union.

   

  Europees arrestatiebevel

  07-12-2001 Verleden Berlusconi frustreert akkoord
  Veertien van de vijftien EU-landen werden het gisteren eens over een Europees aanhoudingsbevel. Alleen Itali viel uit de boot. `Iedereen weet wat erachter zit.’ ,,We onderhandelen over het uitleveren van misdadigers in de Europese Unie. En de grootste crimineel zit bij ons aan tafel!” Zo beschreef een diplomaat gisteren de onderhandelingen van de ministers van Justitie over een Europees aanhoudingsbevel. Veertien van de vijftien lidstaten werden het eens werden, en een niet: Itali.

  07-12-2001 Gedoogbeleid / Nederland scoort bij arrestatiebevel
  Trouw

  Nederland heeft gisteren in Brussel spijkerharde garanties gekregen dat het toekomstige EU-arrestatiebevel zijn liberale euthanasiebeleid en gedoogbeleid voor drugs niet ondergraaft. Het bevel zelf is er echter voorlopig nog niet omdat Itali als enige een akkoord blokkeerde.

  05-12-2001 Kamer slikt arrestatiebevel EU

  De Tweede Kamer stemt in met het onderhandelingsresultaat dat minister Korthals van Justitie heeft bereikt over het Europees arrestatiebevel. Wel moet Korthals op de top van Europese ministers van Justitie in Brussel, de komende dagen, het zogeheten opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie bij vervolging van strafbare feiten overeind houden. Daardoor behoudt Nederland zijn staatsrechtelijke autonomie bij vervolging in controversile kwesties als drugszaken of euthanasie.

  06-12-2001 Terrorismebestrijding / Desnoods Nederlands veto in EU

  Trouw,
  Nederland doet vandaag in Brussel een uiterste poging om verworvenheden van het eigen strafrecht overeind te houden. Dat gebeurt tijdens een cruciaal beraad van de EU-ministers van justitie over de introductie van een Europees arrestatiebevel. Minister Korthals (VVD) van justitie lijkt bereid de komst daarvan met een veto te blokkeren, als de uitkomst van dat beraad niet strookt met voorwaarden van Nederland (en een aantal andere kleinere lidstaten). Gisteren wilde hij hier nog niet op vooruitlopen. ,,Maar dit is wel een heel hard punt”, zei hij in een overleg met de Tweede Kamer. Die steunt hem daarin vrijwel volledig, zo bleek. Als hij met minder terugkomt kan Korthals zich nauwelijks nog vertonen op het Binnenhof.

  16-11-2001 Akkoord over Europees arrestatiebevel

  De Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU zijn akkoord gegaan met een lijst van misdaden waarvoor het toekomstig EU-arrestatiebevel gaat gelden.Het Europees arrestatiebevel moet onder andere gaan gelden voor verkrachting, hulp aan illegalen, gewapende overval, milieumisdaden en handel in gestolen kunst, gestolen auto’s, bedreigde diersoorten en drugs.

  16-11-2001 EU eens over arrestatiebevel

  Nederland twijfelt of liberale strafbeleid is veiliggesteld
  Trouw, 2001-11-16 BRUSSEL – De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens over een lange lijst misdaden waarvoor het toekomstig EU-arrestatiebevel gaat gelden. Nederland vreesde dat een lange lijst zijn liberale strafbeleid uitholt, maar heeft onder zware politieke druk toegegeven. Het liefst had Nederland het bevel alleen laten gelden voor terreurdaden.

  20-09-2001 Voorstel voor een KADERBESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees arrestatiebevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie  (Door de Commissie ingediend)

  TOELICHTING
  1. Historiek van de uitlevering
  De uitlevering is ontstaan om het binnen een vaak complexe context van politieke en diplomatieke bestrekkingen tussen staten mogelijk te maken dat een op het grondgebied van een staat aangetroffen vreemdeling aan de autoriteiten van een andere staat wordt overgeleverd, zodat hij of zij daar kan worden vervolgd of een hem of haar opgelegde straf daar kan worden uitgevoerd. De uitlevering, die vaak tijdrovend en ingewikkeld is, is niet langer aangepast aan een ruimte zonder grenzen zoals de Europese ruimte, gekenmerkt door een hoge mate van vertrouwen en samenwerking tussen staten die een veeleisende opvatting van de rechtsstaat gemeen hebben.

  20-09-2001 Commissie wil arrestatiebevel voor hele Unie 
  NRC Handelsblad
  Er moet een algemeen geldend Europees arrestatiebevel komen en de lidstaten van de Europese Unie moeten één definitie van terrorisme in de wet vastleggen. Ook moeten zij dezelfde straffen uitdelen aan terroristen.
  Een Europees arrestatiebevel zou inhouden dat een EU-lidstaat die om de aanhouding van een verdachte verzoekt automatisch medewerking krijgt van de andere lidstaten.  De Raad wil op 6 en 7 december een beslissing nemen over het voorstel van de Commissie. In dit document een uiteenzetting van de huidige discussiepunten

  De Europese Commissie

  Terrorism – the EU on the move 
  De Europese Commissie heeft ook een pagina gemaakt waar de ontwikkelingen in Europa worden bijgehouden

  Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken

  16-10-2001 Luxemburg, 16 oktober 2001 
  Aan de Raad zijn twee essentiële vraagstukken in verband met het Commissievoorstel voorgelegd, namelijk het toepassingsgebied van het voorgestelde kaderbesluit en de aard van het optreden van de gerechtelijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat, zowel voor de bescherming van de rechten van personen ten aanzien waarvan een arrestatiebevel is uitgevaardigd, als voor de bepaling van de termijnen voor de tenuitvoerlegging van het arrestatiebevel.

  29-09-2001 27 september 2001 Vervolg discussie van  20 september.

  20-09-2001 Brussel, 20 september 2001 In het licht van de terroristische aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten en conform de sedert de Europese Raad van Tampere genomen besluiten is de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op donderdag 20 september 2001 bijeengekomen, teneinde alle nodige maatregelen te treffen om de grootste mate van veiligheid te waarborgen en elke geëigende maatregel te nemen ter bestrijding van het terrorisme.

  19-09-2001 EU dichtbij gezamenlijke aanpak terrorisme 
  Parool,  19 september 2001
  BRUSSEL – Binnen de Europese Unie moet de uitlevering van personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terreurdaden sterk worden vereenvoudigd. De vijftien lidstaten dienen een opsporingsbevel in één lidstaat automatisch over te nemen, zodat een gezocht persoon overal kan worden aangehouden en uitgeleverd aan het land dat de verdachte zoekt.

  `EU kan terrorisme niet effectief bestrijden’ 
  NRC Handelsblad , 20 september 2001
  De Europese Unie is op korte termijn niet in staat om effectief bij te dragen aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Staten zijn daarom bezorgd dat speciale Europese wetgeving in de praktijk een belemmering zal blijken voor de allang bestaande samenwerking met afzonderlijke EU-lidstaten.

  EU-landen in actie tegen terrorisme 

  NRC Handelsblad , 21 september 2001
  Verscherpte controle aan de buitengrenzen. Meer informatie-uitwisseling tussen politie en inlichtingendiensten van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, en met Amerikaanse collega’s. Harder optreden tegen het witwassen van geld. En een speciale anti-terrorismecel bij Europol, de Europese politiedienst.

  Europol

  Voorstel ter bestudering van de wijziging van de Europol-overeenkomst en de uitbreiding van het mandaat van Europol.

  26-09-2001 Verhuizing van kantoor Europol na aanslagen op de VS 
  NRC Handelsblad , 26 september 2001
  De in Den Haag gevestigde Europese politieorganisatie Europol barst uit zijn voegen en zoekt uitbreiding. ,,Als gevolg van de recente internationale ontwikkelingen komt hier binnenkort een flink aantal extra mensen te werken”, zegt hoofd beveiliging H. Verburg van Europol. ,,We groeien daarmee uit ons jasje, ons gebouw wordt te klein.”

  Gemeenschappelijke onderzoeksteams

  Ontwerp kaderbesluit inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams Samenwerking met de VS

  16-10-2001 PROPOSALS FOR US-EU COUNTER-TERRORISM COOPERATION 16 October 2001-10-26
  Dear President Prodi,
  I have the honour to transmit to you, from President Bush, a list of proposed actions that the European Union might undertake to help the United States in the international effort against terrorism. This letter is in response to the request made by Belgian Prime Minister Verhofstadt during the Summit meeting in Washington on 27 September. The list includes suggestions to intensify cooperation in the areas of terrorist financing, law enforcement, non-proliferation, border controls, transport security and multi-lateral/diplomatic support. Diversen

  18-10-2001 Nieuwe terrorisme definitie en de globaliseringskritische beweging 
  by EU For The People 2:21pm Thu Oct 18 ’01 euforthepeople@gmx.net
  Tijdens de EU-top in Gent (19 Oktober) will de EU ook weer over nieuwe maatregelen tegen het terrorisme praten. Eind september werd er een EU-voorstel voor een nieuwe definitie van terrorisme bekend.