• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 1. Archiefstukken

  1. Archiefstukken

  Advocatenkantoor Doedens; Doedens, P.H., Afschrift van het
  verzoek aan de minister van Justitie de inhoud
  (informatie van de arrestant in de zaak van de XTC-smokkel naar
  Engeland inzake medeweten van de
  autoriteiten van de smokkel) te betrekken bij de Enqute, 8 november
  1995
  AID, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Nota bestrijding illegale handel BUD; Bijlage
  3: Besluit reorganisatie AID d.d. januari 1994; Bijlage 4:
  Richtlijnen inzet opsporingsmethoden; Bijlage 5:
  Registratie-systeem; Bijlage 6: Rapport van de Projectgroep
  informatie-uitwisseling reguliere politie en
  bijzondere opsporingsdiensten d.d. mei 1992; Bijlage 7:
  Intentieverklaring samenwerking OM, politie en AID;
  Bijlage 8: Afspraken over samenwerking van controlerende diensten
  op Schiphol; Bijlage 9: Brief VROM d.d.
  11 juli 1994 over de samenwerking tussen Hoofdinspectie
  Milieuhygine en AID; Bijlage 10: Samenwerking
  CRI en AID; Bijlage 11: Verslag FIOD-AID overleg d.d. 26 april 1988
  in Haarlem; Bijlage 12: Overeenkomst
  voor de kustwacht (Vliegconvenant VIPOL); Bijlage 13: Gedragscode
  medebewind gemeenschappelijk
  landbouwbeleid (Betaalorganen); Bijlage 14: Beleidsafspraken tussen
  AID en Stichting Landelijke
  Inspectiedienst Dierenbescherming (LID); Bijlage 14a:
  Privaatrechtelijke controle-instellingen; Bijlage 15:
  Verordening (EEG) nr. 1468/81 d.d. 19 mei 1981 betreffende
  wederzijdse bijstand tussen de administratieve
  autoriteiten met het oog op juiste toepassing van de douane- en
  landbouwvoorschriften (PbEG (1981) L 144 (2
  juni)); Bijlage 16: Milieuconvenanten; Bijlage 17: Strategie en
  werkprogramma LCCM/STHH d.d. 25 augustus
  1994; Bijlage 18: Verslag conferentie samenwerking d.d. 23 en 24
  maart 1993 Platform BOD; Bijlage 19:
  Besluit Ministerie van Justitie d.d. 1 februari 1992 betreffende
  het EG-fraudeberaad; Bijlage 19a: Rapport van
  de OM-werkgroep EEG-fraude d.d. mei 1991; Bijlage 20: Opleiding;
  Bijlage 21: Overzichten
  regelmatigheidsmeldingen (EOGFL);Deel 2: Bijlage A: Jaarverslag
  1992; Bijlage B: Jaarverslag 1993; Bijlage
  C: Jaarplan 1994; Bijlage D: Jaarplan 1995; Bijlage E: Landelijk
  draaiboek mest d.d. september 1994; Bijlage
  F: Controle-programma 1994-1995 EOGFL; Bijlage G: Verslag EOGFL
  juli 1993-juni 1994; Bijlage H:
  Controleprogramma EOGFL 1994-1995; Bijlage I: Rapport inzake
  fraudemeldingen aan Brussel en
  diagonale rechtshulp 1993; Bijlage J: Ministerie van VROM;
  Ministerie van Justitie, Conceptnota Strategisch
  Plan BOD, waaraan toegevoegd: J.1 Notitie Aanpak zware
  milieucriminaliteit d.d. 17 maart 1995 (Kamerstuk
  22.343 018), J.2 Notitie zware milieucriminaliteit, Notitie
  Projectgroep ondersteuning milieurecherche en
  Notitie Milieu-recherche-bijstandspools, J.3 Projectplan Kernteam
  zware milieucriminaliteit d.d. 30 maart 1995,
  J.4 Dossier Algemeen overleg zware milieucriminaliteit d.d. 1 juni
  1995 (literatuur, correspondentie,
  kamerstukken), J.5 Trendstudie chemisch afval 1990-2000, februari
  1993; J.6 Handboek gecompliceerde
  Milieudelicten Arrondissementsparket Arnhem; Koers, J.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 27 september 1995; Bijlage 1:
  Proces verbaal betreffende de infiltratie in het G-2 (4M) onderzoek
  van het kernteam Noord-Oost Nederland
  Arrondissementsparket ‘s-Gravenhage; KLPD/CRI/ACCI, Bijlage 1:
  Advies van de Werkgroep officiersoverleg
  drugs d.d. 22 oktober 1980 aan de vergadering van
  procureurs-generaal over de undercover-agent; Bijlage 2:
  Jaarverslag ACCI 1994
  Arrondissementsparket Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief
  van OvJ M.H. Severein d.d. 17 maart
  1995 met de beschikking goedkeuring toepassing politile
  infiltratie; Bijlage 2: Jaarverslag 1990 van het
  Arrondissementsparket Groningen; Bijlage 3: Jaarverslag 1993 van
  het Openbaar Ministerie, Resort
  Leeuwarden; Bijlage 4: Jaarplan 1995 van het Arrondissementsparket
  Groningen; Bijlage 5:
  Beleidsuitgangspunten OM 1993-1995 van het Arrondissement
  Groningen; Bijlage 6: Concept-verslag
  vergadering Brede Overleggroep Zware Criminaliteit (BOZ) d.d. 2
  december 1994; Bijlage 7: Brief van OvJ
  M.H. Severein d.d. 7 september 1994 met een Nota t.b.v. het overleg
  BOZ over het functioneren van RCID’s en
  de CID-officieren van justitie; Bijlage 8: Concept-verslag BOZ d.d.
  21 oktober 1994; Bijlage 9: Concept-verslag
  BOZ d.d. 24 juni 1994; Bijlage 10: Verslag CID-overleg d.d. 29
  april 1994
  Arrondissementsparket Haarlem, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Beleidsprioriteiten voor het parket Haarlem in
  1993; Bijlage B: Unit Specialismen in oprichting, Plan van aanpak
  taakgebied bestrijding georganiseerde
  criminaliteit: beleidsintenties en beleidsdoelstellingen, 26 juli
  1993; Bijlage C: Planning en Control 1995
  Zware georganiseerde criminaliteit; Bijlage D: Aandachtspunten voor
  het management van grootschalige
  onderzoeken in de sfeer van de georganiseerde criminaliteit: Sheets
  Stichting Studiecentrum Rechtspleging;
  Bijlage E: Unho Specialismen, Beantwoording vragen parlementaire
  enqutecommissie opsporingsmethoden;
  Bijlage F: Werknotitie van mr. Gonzalez: handvat voor het sturen
  t.a.v. inzet (bijzondere) opsporingsmethoden;
  Bijlage G: CID-officier van justitie
  Arrondissementsparket Rotterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Jaarverslag 1990; Bijlage 2: Jaarverslag 1991;
  Bijlage 3: Jaarverslag 1992; Bijlage 4: Jaarrapport 1992; Bijlage
  5: Jaarrapport 1993; Bijlage 6: Parketplan
  1994; Bijlage 7: Parketplan 1995
  Arrondissementsparket Zwolle/Stafbureau Hoofdofficier van Justitie;
  Holthuis, H.A., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Projectplan landelijk Bureau OM, maart 1995
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Brief d.d. 5 juli 1994 van het Hoofd van de
  Directie Rechterlijke Organisatie, P.F.M. Jgers, betreffende
  toewijzing middelen aanpak zware georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage B: Richtlijnen onderzoek van
  telefoongesprekken: Modelbrief d.d. 2 juli 1984 van de
  hoofdofficieren van justitie aan de politie; Bijlage C: Interne
  nota’s t.b.v. strafrechters (inclusief
  rechters-commissarissen) ter implementatie van nieuwe regelgeving
  betreffende: 1. Wet Computercriminaliteit
  (d.d. februari 1993), 2. Plukze (d.d. 5 september 1993), 3. Plukze:
  administratief (d.d. 5 september 1993), 4.
  Ontnemingsprocedure (d.d. 8 september 1993), 5. Tbs en observatie
  (d.d. 7 februari 1994), 6. Rekestenkamer
  en Plukze: beslagtoetsing en derdenbelang (d.d. 25 mei 1994), 7.
  Overgangsrecht Plukze (d.d. 8 september
  1993), 8. DNA-onderzoek in strafzaken (d.d. 15 augustus 1994), 9.
  Toetsing van de rechtmatigheid van de
  inverzekeringstelling (ivs-toets) (d.d. 6 september 1994), 10.
  Algemene wet op het binnentreden (AWB) en Wet
  wijziging binnentredingsbepalingen (WWB) (d.d. 23 september
  1994)
  Arrondissementsrechtbank Amsterdam; Verheul, J.M., Brief d.d. 12
  september 1995 met bezwaren en
  argumenten tegen toetsing van pro-actieve verrichtingen door RC
  (rechter-commissaris) resp. raadkamer
  Arrondissementsrechtbank Breda, Aanbiedingsbrief d.d. 17 februari
  1995; Bijlage 1: Tapreglement voor het
  Arrondissement Breda
  Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch; Gelderman, E.F.G.M.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Kopie van de
  notulen van het eerste landelijke overleg van de cordinerende
  rechters-commissarissen d.d. 11 mei 1995 met
  een verkennende brain-storming met J. Naey, G. Knigge en A.
  Patijn
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Beantwoording van door de
  Enqutecommissie gestelde vragen, 14 maart
  1995
  Arrondissementsrechtbank Zwolle, Aanbiedingsbrief d.d. 3 april
  1995; Bijlage 1: Concept-reglement voor de
  Landelijke Vergadering van rechters-commissarissen in strafzaken;
  Bijlage 2: Gedachtenweergave over de
  invulling van functie en taak van de nieuwe cordinerend
  rechter-commissaris
  Bedrijfschap Horeca, Bijlage 1: Notitie criminaliteitsbestrijding
  in de horeca, 1995; Bijlage 2:
  Criminaliteitspreventie in de horeca: Maatregelen in de praktijk,
  1994; Bijlage 3: Mertens, N.J.G., Agressieve
  vermogenscriminaliteit ten nadele van Chinese horeca-ondernemers:
  Uitkomst van een enqute naar de aard
  en omvang van de agressieve vermogenscriminaliteit gepleegd ten
  nadele van de Chinese
  horeca-ondernemers, 1993
  Begeleidingscommissie CID, Verslagen van de vergaderingen over de
  periode 13 oktober 1987 – 31 maart
  1993
  Bevers, Hans; Joubert, Chantal, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Observation; Bijlage 2: Controlled delivery and
  relating policing techniques; Bijlage 3: Verslagen van interviews
  met: Rechtsanwltin Marita Birgelen,
  Kriminalrat Clauer, Heiner Busch, H. Bnninghaus (Polizeiprsident),
  H. Zdriliuk (Auslandbeziehungen),
  Reungoat (gendarmerie), J.-Y. Lienard (Avocat)
  Boon, P.J., Advies over het begrip het belang van de staat in de
  wet op de Parlementaire Enqute, 20
  februari 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M., Metroproject Beneluxlijn:
  Kansen voor de georganiseerde misdaad en
  eventuele maatregelen, 1995
  Brink Groep Leidschendam; Strik, J.F.M.; Smit, C.,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beknopt verslag bespreking d.d.
  13 april 1995 over georganiseerde criminaliteit tussen
  vertegenwoordigers van de Politie Amsterdam en de
  Brink Groep; Bijlage 2: Hessels, Hetty, Duits aanbestedingsbeleid
  is toe aan herzieningen, In: Cobouw (1995)
  (18 apr)
  College van Procureurs-generaal; Randwijck, R.J.C. van, Nota
  Functioneren RCID Kennemerland, 1995
  College van procureurs-generaal, Discussienota t.b.v. de
  vergadering van het College van procureurs-generaal,
  bedoeld om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt, inzake de
  bijzondere opsporingsmethoden
  Commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie
  (Belgi)/Bijzondere brigade beteugeling zware
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Outprint slides van de presentatie van dhr. J.
  Trotteyn over de bijzondere opsporingstechnieken
  Crown Prosecution Service (Groot-Brittanni)/International Division,
  Aanbiedingsbrief d.d. 5 juli 1995; Bijlage
  1: Home Office, Disclosure: A consultating document, 1995; Bijlage
  2: Circulars CPS giving guidance to Crown
  Prosecutors on disclosure; Bijlage 3: Circular Home Office on
  cautioning of offenders
  De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen; Franx,
  J.K., – Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Adviezen
  verschoningsrecht en belang van de staat
  DEA, Convenant met afspraken tussen DEA, CRI en Rijkspolitie
  Alkmaar over de opzet van een internationale
  undercover-operatie, 1984
  Den Hollander Advocaten; Ardenne, F.G.L. van, Brieven aan de
  minister van Justitie over de vraag of de
  Ramola/Riad-Nador zaak is aangemeld bij de CTC, oktober/november
  1995
  ECD, Bijlage 1: Jaarwerkplan 1995; Bijlage 2: Werkplan 1 oktober
  1994 t/m 31 december 1995; Bijlage 3:
  Werkplan 1994; Bijlage 4: Quo Vadis: notitie over recente
  ontwikkelingen, 1994; Bijlage 5: Cursus t.b.v. het
  BOC-team: informatie-vergaring en -gebruik; Bijlage 6:
  Beleidsintensivering bestrijding georganiseerde
  criminaliteit, 1994; Bijlage 7: Taakomschrijvingen in formatieplan
  BOC-team, 1994; Bijlage 8:
  (Concept)Privacy-reglement ECD, 1993; Bijlage 9: Dienstbericht
  94.011 d.d. 25 juli 1994 betreffende de Wet
  persoonsregistraties; Bijlage 10: Visser, M.L. (CIAD), Notitie Het
  Nederlands Meldpunt Bijzondere Metalen,
  1994; Bijlage 11: Gegevens inzake CAS 1.6 (Controle administratie
  systeem); Bijlage 12: Ministerie van
  Financin, Voorschrift informatieverstrekking 1993; Bijlage 13:
  Verdrag met de Verenigde Staten inzake de
  wederzijdse bijstand bij de uitwisseling van informatie op
  effectengebied; Bijlage 14: Convenant tussen ECD
  en CRI over samenwerking op het gebied van criminele informatie en
  criminele inlichtingen d.d. 6 september
  1989; Bijlage 15: Samenwerking andere opsporingsdiensten:
  geheimhouding, In: Voorschrift Inen uitvoerwet
  Fijnaut, C.J.C.F., Brief met het resultaat van een zoekactie in het
  LCID-bestand naar deals met criminelen, 3
  april 1995
  FIOD, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Organogram; Bijlage B:
  Losbladige doelgroepbeschrijvingen van:
  cafetaria’s en snackbars (publikatie 16), cafs, bars en nachtclubs
  (53), chinees-indische restaurants (49),
  restaurants (63), bouw (66); Bijlage C: 1. Voorschrift
  informatieverstrekking 1993, 2. Voorschrift wederzijdse
  bijstand douane, 3. Voorschrift fiscaal-strafrechtelijke
  bepalingen, 4. Verzamelband der bilaterale verdragen
  Inlichtingenartikelen: Bureau Wederzijdse Bijstand/Heffing; Bijlage
  D: Wet Persoonsregistraties en reglementen
  bescherming levenssfeer; Bijlage E: Notulen vergaderingen Platform
  Bijzondere Opsporingsdiensten in 1994;
  Bijlage F: Overzicht afgeronde fraudezaken 1994 en bovenregionale
  onderzoeken tegen georganiseerde
  misdaad
  FIOD, Aanbiedingsbrief d.d. 1 maart 1995; Bijlage 1:
  Functiebeschrijving medewerker opsporing; Bijlage 2:
  Vacaturetekst medewerker opsporing; Bijlage 3: Informatie
  recherche-opleiding FIOD; Bijlage 4:
  Sollicitatieformulier; Bijlage 5: Toelichting op het dienstadvies
  voor Rechercheur FIOD; Bijlage 6: Informatie
  opleidingen belastingdienst
  Fokkens, J.W., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notitie De
  rechter-commissaris en de georganiseerde criminaliteit,
  20 juli 1995
  Gemeente Groningen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Nota Preventieve
  aandachtspunten inzake fraude, 1 juni
  1995; Bijlage 2: Persbericht d.d. 6 juni 1995 inzake genoemde nota,
  Bijlage 3: Gedragscode voor ambtenaren
  KLPD/CRI; Theeuwes, H.J.C.M., Brief d.d. 12 juni 1995 over het
  aantal CID subjecten
  KLPD/CRI/ANCPI; Karstens, R., Informatie over politile infiltratie
  (o.a. verslagen International Workinggroup on
  Police Undercover Work, gegevens van infiltratie-operaties vanaf
  1985)
  KLPD/CRI/Dienst Internationale Samenwerking/Afdeling Liaisons;
  Kops, A.A.C., Brief d.d. 2 mei 1995 over
  buitenlandse liaison-officers in Nederland
  KLPD/CRI/Forensische Accountancy; Haar, Rene ter, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Janse, J.K.A.; Hoek, B.N. van,
  De Politie en financile criminaliteit, 1995; Bijlage 2:
  Fieccom-project, Schijn bedriegt: Financieel
  Economische Constructies, 1994; Bijlage 3: Janse, J.K.A. Criminele
  effecten: Een onderzoek naar
  georganiseerde criminaliteit in relatie tot het effectenwezen,
  1994
  KLPD/DTOO, Aanbiedingsbrief d.d. 2 juli 1995; Bijlage 1: Sheets
  Open(baar)heid versus afscherming en casus
  CID-cursus Juridisch advies rechercheoperaties, waarbij arresten
  besproken worden
  Korpsbeheerdersberaad, Verslag vergadering Kbb d.d. 5 februari
  1994
  LBOM, Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Documenten betreffende de
  taakomschrijving van de landelijk CRI-OvJ;
  Bijlage II: Uitgangspunten en procedures ter uitvoering van art. 17
  van het VN-verdag sluikhandel over zee d.d.
  20 december 1988 (contact LOvJ en Buitenlandse Zaken); Bijlage III:
  Richtlijnen voor de buitenlandse
  liaison-officiers in Nederland (d.d. 21 maart 1994); Bijlage IV:
  Aantal via het LCGO binnengekomen
  gecontroleerde afleveringen (1995)
  LSOP, Bijlage 1: Jaarverslag 1992-1993; Bijlage 2: Meerjaren
  Beleidsplan 1993-1998; Bijlage 3: Dienstengids
  1995-1996; Bijlage 4: Basisopleiding voor de agent; Bijlage 5: De
  surveillant van politie: selecteren en
  opleiden voor een nieuwe functie; Bijlage 6: Bezig zijn met recht;
  Bijlage 7: Het hanteren van bevoegdheden;
  Bijlage 8: Werken aan leefbaarheid en veiligheid op straat (deel
  I); Bijlage 9: Werken aan leefbaarheid en
  veiligheid op straat (deel II); Bijlage 10: Helpen aan de balie en
  arrestantenverzorging; Bijlage 11: Modules
  van de opleidingen van het LSOP
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brief met de teksten van de
  circulaires die na de inwerkingtreding van de
  Politiewet 1993 nog geldig zijn (o.a. Circulaire EA69/U126 d.d. 17
  januari 1969 inzake strafrechtelijke en
  disciplinaire onderzoeken naar gedragingen van politieambtenaren,
  Circulaire 608C576 d.d. 27 september
  1976 Opmaken p-v tegen onbekende daders, Circulaire EA82/U2603 d.d.
  18 februari 1983 Vaststelling
  standaardprocedure benaderingstechniek gevaarlijke verdachten,
  Circulaire EA88/447/U41 d.d. 3 april 1989
  Regeling bijzondere opsporingskosten politie 1989, Circulaire
  180372/92/POL d.d. 14 juni 1993
  Opsporingsberichtgeving via media)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Kapsenberg, J., Concept-notitie
  Bestuurlijke aanpak van georganiseerde
  criminaliteit, 14 februari 1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Ministerie van Justitie;
  Veringmeijer, L., Notitie De verantwoordelijkheid
  van de korpsbeheerder en de korpschef voor de toepassing van
  opsporingsmethoden, 20 september 1995
  Ministerie van Justitie; Sorgdrager, W., Brief d.d. 12 juli 1995
  waarin de korpsbeheerders worden genformeerd
  over het beleid m.b.t. de normering van en controle op door de
  politie te hanteren ingrijpende
  opsporingsmethoden
  Ministerie van Justitie, Interimverslag Project ondersteuning
  Openbaar Ministerie d.d. 8 febrauri 1995, alsmede
  de toegevoegde bijlagen: 1. Startdocument onderhavig project, 2.A
  Eerste inventarisatie huidige taken
  hoofdafdeling Politieorganisatie en Bedrijfsvoering, 2.B Onderdeel
  ontvlechting en migratie beheerstaken uit
  rapport Ontwerpfase d.d. 12 september 1994, 3. Brief d.d. 7
  februari 1995 met het ontvlechtingsvoorstel
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Projectdossier Reorganisatie
  Justitie: Eindversie Plan van aanpak
  kwartiermakersfase, februari 1995; Bijlage 2: Organisatierapport
  Naar een Dienst Rechtspleging d.d. februari
  1995, alsmede de bijlage betreffende de rapporten per
  veranderingsgebied; Bijlage 3: Dijk, J.J.M. van;
  Kuijper-Keijzer, C.L.; Leek, H.J. van der; Meurs, W.F.G.; H.P.
  Wooldrik, Met beleid: Organisatierapport
  beleidscluster, 8 maart 1995; Bijlage 4: Organisatie- en
  formatierapport eenheid politie, 4 mei 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslagen van
  de Ressortelijke Adviescommissies Zware
  Criminaliteit vanaf 1 januari 1993: 1.A Ressort Arnhem, 1.B Ressort
  Amsterdam; Noord-Holland/Utrecht, 1.C
  Ressort Leeuwarden, 1.D Ressort Den Haag, 1.E Ressort Den Bosch;
  Bijlage 2: Richtlijn infiltratie d.d. 1 januari
  1985, alsmede een verslag van een mondelijk overleg daarover d.d.
  13 maart 1986 (Kamerstuk 19.328 002);
  Bijlage 3: Recherche Advies Commissie, Rapport Ethische aspecten
  van CID-werkzaamheden, juni 1995;
  Bijlage 4: stukken van het Arrondissementsparket Rotterdam i.h.k.v.
  de doorlichtingsactie;
  Ministerie van Justitie, Agenda vergadering Werkgroep wetgeving
  bijzondere opsporingsmethoden d.d. 26
  september 1995, waaraan toegevoegd: Bijlage 1: Jongeneel-van
  Amerongen, M, Notitie Probleemverkenning,
  21 september 1995; Bijlage 2: Mol Lous, L.P., Notitie Wetgeving
  bijzondere opsporingsmiddelen, 21
  september 1995; Bijlage 3: CID-regeling 1995; Bijlage 4: Patijn,
  A., De controle op de criminele
  inlichtingendienst, In: Nederlands Juristenblad 70 (1995) 19 (12
  mei) p. 696-701; Bijlage 5: Gelderman,
  E.F.G.M., Vroegsporing onder controle van de CRC?, In: Trema (1995)
  7 (juni) p. 220-226
  Ministerie van Justitie, Bijlage 1: Verslag eerste bijeenkomst
  Werkgroep wetgeving bijzondere
  opsporingsmethoden d.d. 26 september 1995; Bijlage 2: Jongeneel-van
  Amerongen, M., Notitie Eerste aanzet
  om te komen tot criteria voor de toepassing van bijzondere
  opsporingsmethoden, 12 oktober 1995; Bijlage 3:
  Jongeneel-van Amerongen, M., Notitie om informatie betreffende de
  toepassing van opsporingsmethoden,
  indien dit nodig is, af te schermen, 12 oktober 1995; Bijlage 4:
  Jongeneel-van Amerongen. M., Notitie
  Toetsing van en controle op de opsporing, 12 oktober 1995; Bijlage
  5: Home Office, Disclosure: A consultation
  document, 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Beschikking
  Minister van Justitie d.d. 21 augustus 1995 ter
  instelling van een commissie getuigenbescherming; Bijlage 2:
  Circulaire d.d. 19 mei 1995 betreffende
  aanhoudings- en ondersteuningseenheden
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Notulen van
  het College van Procureurs-Generaal van 10
  januari 1995 t/m 18 oktober 1995; Bijlage 2: Notulen van de
  Overlegvergadering(en) van 11 januari 1995 t/m
  11 oktober 1995
  Ministerie van Justitie; Niessen, C.R., Aanbiedingsbrief d.d. 1
  juli 1995; Bijlage 1: Notitie betreffende de vraag
  of op basis van de Wet op de Parlementaire Enqute het verslag van
  een besloten verhoor openbaar kan zijn
  Ministerie van Justitie; Riks, E., Brief met nadere informatie
  m.b.t. doorlichtingsactie, 8 augustus 1995
  Ministerie van Justitie/Afdeling Internationale Rechtshulp; Suyver,
  J.J.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief van
  de Minister van Justitie d.d. 27 maart 1995 over de
  inwerkingtreding van de Schengen
  Uitvoeringsovereenkomst op 26 maart 1995
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: (dossiermap RAC-I): 1.1 Verslagen
  RAC-vergaderingen, 1.2 Verslag Werkgroep Criminele
  Inlichtingendienst (Vermeij) d.d. 8 september 1972, 1.3
  Brief d.d. 28 oktober 1982 inzake deals met criminelen, 1.4 Rapport
  van de Werkgroep Informanten en
  tipgelden d.d. juni 1983, 1.5 Rapport van de Werkgroep Pseudokoop,
  1.6 Rapport van de Werkgroep Tipgelden
  d.d. 1989, 1.7 Brieven en notulen betreffende vaststelling hoogte
  tipgeldbedragen, 1.8 Brief d.d. 10 juli 1991
  van de procureur-generaal te Den Bosch inzake bedreigde
  politie-informant, 1.9 Werkgroep Leugendetectie,
  Rapport De leugendetector, oktober 1993, 1.10 Eindrapport Regionale
  samenwerking technische recherche,
  1.11 Rapport Kwaliteitsborging Technische Recherche d.d. oktober
  1992; Bijlage 2 (dossiermap RAC-II): 2.1
  Brief d.d. 2 september 1994 inzake instelling Werkgroep
  Informatie-uitwisseling verzekeraars – politie/justitie,
  2.2 Rapport Werkgroep afluisteren (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) d.d. 24
  december 1981, 2.3 Werkgroep Scannen,
  Rapport Afluisteren van politieverbindingen door derden, maart
  1990/Rapport d.d. december 1991 van de
  CPRC/CPSC-werkgroep belast met het uitwerken van de aanbevelingen
  uit genoemd rapport, 2.4 Rapport van
  de Werkgroep Direct afluisteren d.d. september 1991, 2.5 Rapport
  van de Werkgroep Justitieel aftappen
  telecommunicatie in de toekomst d.d. november 1991, 2.6 Project
  harmonisering nationale
  informatiehuishouding georganiseerde misdaad d.d. oktober 1993,
  2.7: Rapport van de Projectgroep
  misdaadanalyse d.d. januari 1986/Werkgroep misdaadanalyse,
  Evaluatie Proeftuinenproject misdaadanalyse,
  augustus 1991, 2.8: Vierde voortgangsrapportage werkgroep
  Misdaadanalyse/Fijnaut, Cyrille, Politiele corruptie
  in Nederland: Een impressie van 14 gevallen/Cyrille Fijnaut,
  Tilburg, 1993/Brief d.d. 13 april 1993 inzake
  Oost-Europa, 2.9 Projectgroep Fraudepreventie Rijnmond; Landman,
  Richard R.J., Georganiseerde fraudes in
  de regio Rijnmond: deelrapport III, 1994, 2.10 Brieven inzake
  Politie en Integriteit van de minister van
  Binnenlandse Zaken d.d. 19.940.705 en van Justitie d.d. 19940826;
  Bijlage 3: Werkgroep zware
  milieucriminaliteit, Aanpak zware milieucriminaliteit, september
  1992; Bijlage 4 (dossiermap
  Begeleidingscommissie CID): 4.1 Beschikkingen Begeleidingscommissie
  CID d.d. 28 augustus 1987 en 13
  oktober 1992, 4.2 Jaarverslag 1991 Begeleidingscommissie CID, 4.3
  Brief d.d. 21 januari 1988 inzake gezag
  en beheer, 4.4 Brief d.d. 22 december 1987 inzake Automatisering
  CID, 4.5 Brief d.d. 18 april 1988 inzake
  Aanpassing Privacy-reglement CID-regeling, 4.6 Brief d.d. 11 mei
  1988 inzake inlichtingen
  persoonsgericht/zaakgericht, inlichtingen uit het grijze veld, 4.7
  Brief d.d. 25 mei 1988 inzake inlichtingen uit
  het grijze veld, 4.8 Brief d.d. 25 mei 1988 inzake cid-formulier
  (4×4 formulier), 4.9 Brief d.d. 25 mei 1988
  inzake automatisering CID, 4.10 Brief d.d. 1 september 1988 inzake
  koppeling informatiebestanden, 4.11
  Enqute Stand van zaken voortgang ontwikkeling regionale CID’s per 1
  januari 1989, 4.12 Brief
  Procureur-Generaal Den Bosch d.d. 17 februari 1989 inzake Opname
  d.m.v. telefoontap verkregen gegevens in
  CID-bestanden, 4.13 Brief d.d. 9 maart 1989 inzake Beleid
  tipgelden, 4.14 Model-instructie ex. art. 16 van het
  CID-privacyreglement 1986, 4.15 Brief d.d. 15 maart 1989 inzake
  Informatie-uitwisseling Bijzondere
  Opsporingsdiensten en Politie, 4.16 Advies d.d. 15 maart 1989 van
  de Werkgroep Integratie van de Regionale
  Vuurwapeninstructies in de (R)CID, 4.17 Brief d.d. 8 juni 1989
  inzake tap-gegevens in cid-bestanden, 4.18 Brief
  d.d. 12 juni 1989 inzake inbedding postale recherche in het
  cid-circuit, 4.19 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  afluisteren van telefoongesprekken in het kader van een gvo, 4.20
  Brief d.d. 20 juni 1989 inzake relatie
  PID/BVD en CID, 4.21 Brief d.d. 20 juni 1989 inzake
  werkdrukonderzoek (r)cid,4.22 Brief d.d. 22 juni 1989
  inzake integratie regionale vuurwapencentrales in de (r)cid, 4.23
  Brief d.d. 18 augustus 1989 inzake wijziging
  CID-regeling, 4.24 Brief d.d. 22 augustus 1989 inzake art. 4
  CID-Privacy-reglement, 4.25 Brief d.d. 21
  september 1989 inzake CID-Privacyreglement KMar, 4.26 Brief d.d.
  oktober 1989 inzake Werkdrukonderzoek
  (r)cid, 4.27 Brief d.d. 27 oktober 1989 inzake inlichtingen uit het
  grijze veld, 4.28 Brief d.d. 27 oktober 1989
  inzake integratie lokale cid-bestanden, 4.29 Brief d.d. 22 februari
  1990 inzake aansluiting Dienst Luchtvaart
  (DLV), 4.30 Brief d.d. 22 februari 1990 inzake een CID voor de
  Recherchedienst Betalingsverkeer, 4.31 Brief
  d.d. 14 maart 1990 inzake problematiek art. 4 CID-Privacyreglement,
  4.32 Brief d.d. februari 1990 inzake
  toegang tot CID-registraties, 4.33 Brief d.d. 15 mei 1990 inzake
  CID-automatisering, 4.34 Advies inzake
  internationale gegevensverstrekking vanuit politieregisters d.d. 21
  juli 1990, 4.35 Brief d.d. 26 juli 1990 inzake
  melding CID-acties, 4.36 Brief d.d. 7 december 1990 inzake
  Detentie-situatie CID-subjecten, 4.37 Brief d.d. 4
  januari 1991 inzake eindrapportage werkgroep Herziening
  CID-regeling, 4.38 Modelreglement Grijze Veld
  Register RCID d.d. 14 februari 1991, 4.39 Brief d.d. 8 april 1991
  inzake CID KMar, 4.40 Brief d.d. 19 juni 1991
  inzake Eindrapport BFO, 4.41 -, 4.42 Brief d.d. 19.910.704 inzake
  herziening CID-regeling;4.43 Brief d.d. 13
  augustus 1991 inzake Concept Herziene CID-regeling en
  privacy-reglement informantenregister, 4.44
  Eindrapportage van de Werkgroep Modelinstructie CID d.d. november
  1991, 4.45 In-pact, Advies inzake
  onderzoek naar huidige en toekomstige ontwikkelingen van
  CID-applicaties, 6 december 1991, 4.46 Brief d.d.
  16 december 1991 inzake CID-functie in de toekomstige
  politiekorpsen, 4.47 Eindrapportage van de Werkgroep
  Modelinstructie CID d.d. december 1991, 4.48 Brief d.d. 8 januari
  1992 inzake Adviesaanvrage CID-status
  rijksrecherche, 4.49 Brief d.d. 18 februari 1992 inzake Rapport
  In-pact m.b.t. CID applicaties (4.45), 4.50 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake Begeleiding CRI/CID-organisatie, 4.51 Brief
  d.d. 29 mei 1992 inzake relatie PID/RID
  en CID, 4.52 Brief d.d. 29 mei 1992 inzake Landelijk CRI-officier
  van justitie, 4.53 Eindrapportage
  Begeleidingscommissie Werkdrukonderzoek CID d.d. 29 juli 1992, 4.54
  Brief d.d. 28 september 1992 inzake
  CID Subjecten Index, 4.55 Brief d.d. 2 november 1992 inzake
  Adviesaanvrage m.b.t. het vertrekken van
  CID-gegevens aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, 4.56
  Brief d.d. 5 november 1992 inzake het
  gebruik van politieregisters voor bestuurlijke doeleinden; Bijlage
  5: Overzicht van de onderwerpen waarover de
  Begeleidingscommissie CID adviezen heeft gegeven
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 juni 1995 van W. Sorgdrager
  (minister van Justitie) aan A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter
  college van procureur-generaals) over het
  rijksrecherche-onderzoek CID Kennemerland; Bijlage 2: Ficq,
  C.R.L.R.M., Eerste tussenrapportage van
  genoemd rijksrecherche-onderzoek, 8 juni 1995; Bijlage 3: Zwerwer,
  S.; Pijl, D., Rapportage onderzoek
  CID-Kennemerland, 7 juni 1995; Bijlage 4: Brief d.d. 9 juni 1995
  van de minister van Justitie over het
  rijksrecherche onderzoek/bijzondere opsporingsmethode; Bijlage 5:
  Brief d.d. 15 juni 1995 van Docters van
  Leeuwen over de procedure m.b.t. het opsporingsmiddel
  gecontroleerde doorlevering
  Ministerie van Justitie/Directie Wetgeving; Patijn, A.,
  Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 1995; Bijlage 1:
  Voorontwerp Wijziging van de Wet politieregisters
  Ministerie van Justitie/Extern Wetenschappelijke Betrekkingen,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag
  vergadering Begeleidingscommissie Bijzondere opsporingsmethoden
  d.d. 13 juni 1995
  Ministerie van Justitie/Sector Onderzoek & Analyse,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Hoorn, A.M. van,
  Tussenrapportage Evaluatie Wet Getuigenbescherming: pilot study,
  september 1995
  Ministerie van Justitie/Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 3 mei 1995
  van C.D. van der Vijver van de Stichting Maatschappij en Politie,
  waarin de Concept-Rapportage wordt
  aangeboden van de projectgroep Veiligheid verzekeren en politie
  o.l.v. G.J. van Dinter
  Ministerie van Justitie/WODC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Reijne,
  Z.; Kouwenberg, R.F.; Keizer, M.P., Tappen
  in Nederland: tussenrapportage, 1995; Bijlage 2: Brief d.d. 1
  november 1995 van H.G. van de Bunt over de
  status van genoemde rapportage
  Ministerie van Justitie/WODC; Cozijn, C., Wet en besluit
  Politieregisters: Een inventarisatie van knelpunten in
  de politiepraktijk, 1995
  Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing/Stichting Beroepsmoraal
  en Misdaadpreventie, Aanbiedingsbrief
  d.d. 8 juni 1995; Bijlage 1: Algemene informatie; Bijlage 2: Folder
  Werk jezelf niet in de problemen: De
  achtergrond, de aanpak en de middelen; Bijlage 3: Handreiking Hoe
  wapen ik mijn organisatie tegen
  criminaliteit; Bijlage 4: Eindrapport van de Stuurgroep
  beroepsmoraal en misdaadpreventie, november 1994
  Nederlandse Orde van Advocaten, Aanbiedingsbrief onderzoek
  opsporingsmethoden; Bijlage 1: Brief van E.
  Rotshuizen (Boonstra Rademakers) d.d. 22 juni 1995 met arrest HR 30
  mei 1995, nr. 99.800; Bijlage 2:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest HR 06 juni 1995, nr.
  100.084; Bijlage 3: Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen: Arrest HR 28 maart 1995, nr 98.610; Bijlage 4: Brief van
  B.C.W. van Eijck (Sjcrona Van Stigt De Roos
  & Pen) met het vonnis Rb Rotterdam 12 augustus 1993, nrs.
  10-060.209-93 en 10-069.797-92; Bijlage 5:
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen: Arrest Hof Amsterdam 31
  oktober 1994, nr. 23-001.411-94; Bijlage 6: Brief
  van J. Goudswaard (Wladimiroff & Spong) met pleitnotities
  betreffende zitting Hof Amsterdam inzake nr.
  23-001.962-94; Bijlage 7: Brief van J.K. Gaasbeek (Gaasbeek &
  Gaasbeek) d.d. 10 juli 1995 met een selectie
  van grensoverschrijdende of grenszoekende opsporingsmethoden;
  Bijlage 8: Brief van P.W. van der Kruijs (Van
  der Kruijs Nooteboom Nelissen Renckens) met commentaar op het
  vonnis Rb Den Bosch 02 juli 1994, nr.
  01-037.039-94; Bijlage 9: Brief van A.M.M. Orie (Wladimiroff &
  Spong) inzake n geval van het opmaken van
  een vals pv; Bijlage 10: Brief van M.R. Mantz d.d. 12 juli 1995,
  met informatie over o.a. zijn eigen strafzaak;
  Bijlage 11: Brief van R.B. Milo (Poelman Denneman Bruinsma) inzake
  verslaggeving door de politie
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief d.d. 13 juli 1995; Bijlage 1: Leerplan
  Zware georganiseerde criminaliteit
  jaargroep 1991, extrane 1992 en academici 1993; Bijlage 2: Leerplan
  extrane 1994; Bijlage 3: Leerplan
  jaargroep 1993; Bijlage 4: Leerplan jaargroep 1994; Bijlage 5:
  Leerplan jaargroep 1995/1996; Bijlage 6:
  Syllabus Beheersing zware georganiseerde criminaliteit
  (literatuurmap)
  NPA; LSOP, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Cursistennaslagwerk Module
  Opsporingstactiek en -techniek
  Methoden en organisatie, bestaande uit de onderdelen:
  opsporingstactiek, opsporingstechniek,
  slachtofferzorg
  Open Universiteit; Reyntjes, J.M., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Tekst van de lezing gehouden op 14 maart 1995
  in het studiecentrum van de OU te Zwolle ter gelegenheid van het
  eerste lustrum van de studentenvereniging
  Recht Evenredig
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Gravenhage; Docters van
  Leeuwen, A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 23 juni 1995 aan R.J. Samsom (Ministerie van VWS)
  i.v.m. diens uitlatingen van dhr. Samsom
  over het, met medeweten van de betrokken OvJ, onkundig houden van
  de korpsleiding van voortgang bij
  bepaalde onderzoeken; Bijlage 2: Brief d.d. 3 juli 1995 van dhr.
  Samsom aan dhr. Docters van Leeuwen met
  een reactie op genoemde brief; Bijlage 3: Brief d.d. 31 mei 1995
  van dhr. Samsom aan de ministers van VWS
  en Justitie, alsmede aan de staatssecretaris van Binnenlandse
  Zaken, inzake drugbeleid/drugnota
  Parket Procureur-Generaal Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Verslag van de
  ressortvergadering ‘s-Hertogenbosch d.d. 25 januari 1989; Bijlage
  2: Zeijl, W.J.B. van, Notitie Tap-gegevens in
  CID-bestand, 11 januari 1989; Bijlage 3: Bader, Etienne,
  Overzichten telefoontapbeschikkingen, 11 november
  1988 (landelijk 1982-1987, Den Bosch 1975-1987, Roermond 1975-1987,
  Breda 1975-1987, Maastricht
  1975-1987)
  Parket van het Hof van Beroep (Belgi)/Nationale Magistraat;
  Duinslaeger, P., Aanbiedingsbrief d.d. 21
  november 1995; Bijlage 1: Notitie met een reactie op de
  ontwerptekst van de Enqutecommissie over de
  normering van de opsporingsmethoden in Belgi
  Pijl, D., Brief over het (niet) verlenen van toestemming door de
  rechter-commissaris voor het (blijven) toepassen
  van het middel telefoontap, 10 juli 1995
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ondernemingsplan Rechercheschool; Bijlage 2:
  Jaarstukken 1994; Bijlage 3: Aanmeldingen en plaatsingscijfers
  1989-1995; Bijlage 4: Amelsvoort, A.G. van,
  Handleiding confrontatie, 1994; Bijlage 5: Boekjes Wat u over de
  confrontatie moet weten; Bijlage 6:
  Amelsvoort, A.G. van, Project confrontatie: augustus 1992 februari
  1995; Bijlage 7: Programma cursus
  algemene recherche; Bijlage 8: Programma module algemeen juridisch
  kader; Bijlage 9: Infiltratiecursus;
  Bijlage 10: Cursusmap Pseudokoop, naast regelgeving en
  jurisprudentie o.a. opgenomen: 10.1 Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond; Vlieger, Jaap de, Drugsterminologie, 1 januari
  1994, 10.2 Frielink, De anonieme getuige
  na Kostovski, In: Delikt en Delinkwent 20 (1990) 5
  Rechercheschool Zutphen, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Studiegids
  1994; Bijlage 2: Kiezen of delen:
  grondgedachten voor recherche-onderwijs; Bijlage 3: Terugblik op
  1991: Jaarverslag Rechercheschool; Bijlage
  4: Lesmap van de CID-cursus, zoals deze tot 1994 werd verstrekt en
  het bijbehorende lesprogramma, o.a.
  bevattend: 4.1 Roest, F., Notitie Van verdenking naar vervolging
  mede gebaseerd op cid-informatie, 27 juli
  1987, 4.2 Pels, Paul, Eigen winkels, In: Politie Magazine 2 (1993)
  11/12 (juli/aug) p. 4-7; 3 (1993) 1 (sept) p.
  14-17; 2 (okt) p. 9-11; 4.3 Huizing, Bert, Mensen na de
  IRT-affaire: De boeren hebben gewonnen, dat wel…, In:
  Politie Magazine 3 (1994) 9 (mei) p. 4-9, 4.4 Huijse, G., Regeling
  Tip-, toonen voorkoopgelden, januari 1992,
  4.5 Het runnen van informanten; Bijlage 5: Lesmap administratief
  personeel werkzaam bij een CID, o.a.
  bevattend: 5.1 De contactrechercheur, 5.2 Misdaadanalyse t.b.v.
  kursus administratief cid-personeel; Bijlage 6:
  Basiscursus sectie Technische Ondersteuning (STO), o.a. bevattend:
  6.1 CPRC, TORO: Technische
  Ondersteuning Recherche Operaties, februari 1989, 6.2 Ministerie
  van Justitie, Notitie Landelijke technische
  ondersteuningseenheid (LTO), 6 juli 1988; Bijlage 7: Lesmap
  opleiding voor Observatierechercheurs
  Rechercheschool Zutphen/Vakgroep recht; Egberink, A.G.M.;
  Ministerie van Justitie/Directie Politie; Wooldrik,
  H.P., Bijlage 1: Brief d.d. 29 november 1994 van dhr. Egberink aan
  dhr. Wooldrik over de juridische
  toelaatbaarheid van audio-visueel registreren van
  verdachtenverhoren; Bijlage 2: Brief d.d. 12 april 1995 van
  dhr. Wooldrik aan dhr. Egberink met een reactie op bovengenoemde
  brief
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Bijlage 1: Wessels, Dirk;
  Hengst, Stephan der, Voortschrijdend inzicht
  t.b.v. bestrijding (georganiseerde) criminaliteit, 11 november
  1994; Bijlage 2: Koningh, B.Th. de; Welten,
  B.J.A.M., Visie op de recherchefunctie 1994, november 1994; Bijlage
  3: Velsen, R.J.T. van; Visser, B.; Kerk,
  A.O. van der, De criminele informatiehuishouding: Definitief
  concept, 1 juni 1994; Bijlage 4: Leeuwrik, A.H.;
  Otten, G.A.M., Invoeringsplan Dienst Centrale Executieve &
  Ondersteunende recherche, 28 juni 1993
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; J. van Looyen, CID-cursus,
  bestaande uit: Deel 1: Algemene informatie,
  wetgeving, jurisprudentie; Deel 2: Cursusmodule, opgesplitst in
  deelonderwerpen
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Looijen, Jan van, Vragenlijst
  t.b.v. CID-officieren van justitie, 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Riessen, J.C. van, Bijlagen van
  J.C. van Riessen over Wierenga: 1.
  Riesen, J.C. van, Inleiding, 22 augustus 1994; 2. Rapporten Delta
  Operatie d.d. 10 februari 1994, 22 januari
  1994 en 8 november 1993; 3. Nordholt, E.E., Rapport aan de
  Commissie Wierenga, 28 februari 1994; 4.
  Ambtsbericht PG Van Randwijck d.d. 17 maart 1994; 5. Ambtsbericht
  HOvJ Vrakking d.d. 14 maart 1994; 6.
  Voorlopige standpuntbepaling OM inzake infiltratie d.d. 8 maart
  1994; 7. Advies Th.A. de Roos d.d. 23 maart
  1994
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/AT Noord-Holland, Bijlage 1:
  Convenant samenwerkingsverband tussen
  het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland en de regionale
  politiekorpsen Gooi en Vechtstreek,
  Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland,
  aangaande Arrestatieteam-werkzaamheden
  d.d. 14 september 1994; Bijlage 2: Aanvraagformulieren inzet AT
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Centrale Recherche; Kastel,
  J.A.P., Reactie op NRC-artikel d.d. 30
  september 1995 Rechercheurs klagen top korps Amsterdam aan
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale Recherche,
  Aanbiedingsbrief, Bijlage 1: Jaarplan 1995
  Kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en Vechtstreek; Bijlage 2:
  Rapportage 2e helft 1994 genoemd
  kernteam
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/IRT; Woelders, W.H.,
  Proces-verbaal van bevindingen CID-informatie, 2
  oktober 1995
  Regiopolitie Brabant-Noord, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord-Brabant Noord; Bijlage
  2: Organisatiebeschrijving dienst Zware criminaliteit en de RCID;
  Bijlage 3: Functiebeschrijvingen districten,
  RCID en dienst ZC; Bijlage 4: Rapport IIB van de dienst ZC; Bijlage
  5: Speerpuntenbeleid 1994; Bijlage 6:
  Notitie Kijkoperaties d.d. 18 november 1994; Bijlage 7:
  Driehoeksoverleg ZC; Bijlage 8: Verslagen
  Recherche-overleg; Bijlage 9: Inrichting, organisatie, taak en
  inzetprocedures interregionaal Arrestatieteam
  Zuid
  Regiopolitie Flevoland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organisatie
  ZwaCri; Bijlage 2: Notitie bestrijding ZwaCri
  Structuur in bestrijding zware georganiseerde criminaliteit, 28
  februari 1995; Bijlage 3: Halfjaarverslag 1994/II:
  juli-december; Bijlage 4: PV opgemaakt d.d. 9 maart 1995 door J.
  van Lith (RCID Flevoland), betreffende een
  aantal bijzondere opsporingsmethoden, gebruikt bij het
  Aster-onderzoek door het RRT 7 van de politie
  Flevoland inzake een softdrugs-organisatie
  Regiopolitie Gelderland Midden, Aanbiedingsbrief; Deel I (tactische
  recherche): Bijlage A: Beschrijving
  organisatie tactische recherche afdelingen; Bijlage B: Lijst
  medewerkers afdelingen georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage C: C.1 Regionaal beleidsplan 1994, C.2
  Kaderbrief 1993-1994, 11 maart 1993, C.3 Vier
  jaren visie Arrondissementsparket Arnhem voor de politieregio,
  november 1993; Bijlage D/E: D.1 Adviesgroep
  o.v.v. A.J. Henzen, De schakel(ing) met de omgeving: een voorzet
  voor de hoofdlijnen van de organisatie van
  het regiokorps Gelderland-Midden, oktober 1991, D.2 Stappenplan
  zware & groepscriminaliteit (units Zwacri en
  Groecri); D.3 Nota inzet bijzondere opsporingsmiddelen/methoden, 6
  april 1995; Bijlage F: Voorbeelden van
  relevante externe en interne overlegvormen; Bijlage G: G.1
  Jaarverslag 1994, G.2 Tussenrapportage units
  georganiseerde criminaliteit, 2 oktober 1994; Deel II (CID):
  Bijlage 1: Schema beslissingsproces projecten
  Groeps- en Zware Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2/5: Twee
  dossiers uit ACIS; Bijlage 6: Twee
  fenomeendossiers betreffende Turkse en Chinese groepen; Bijlage
  7/9: Voorbeelden van PV’s opgemaakt bij
  informatieverstrekking en m.b.t. CID-informatie t.b.v.
  strafrechter; Bijlage 10: Overzicht OT-inzet in 1994 en
  1995, alsmede de betreffende informatiesets en
  observatie-rapporten; Bijlage 11/14: Stukken rond aanhouding
  door een AT; Bijlage 12/15: Overzicht assistenties Technische
  ondersteuning, alsmede vastlegging; Bijlage 13:
  Voorbeelden van observatierapporten; Bijlage 16: Voorbeelden
  dagrapporten runners; Bijlage 20: 20.1
  Actiepunten CID voor 1994, 20.2 Rapport Beleid, stand van zaken;
  een nieuwe impuls; Bijlage 21:
  begrotingsstukken CID betreffende onkosten runners en informanten;
  Bijlage 22: Overzichten Tip-, toon- en
  voorkoopgelden; Bijlage 23: Enkele rapporten ter zake van betaling
  van gelden aan informanten
  Regiopolitie Gelderland Midden, Huishoudelijk reglement CID
  Regiopolitie Gelderland-Midden/AT, Bijlage 1: (Concept) Notitie
  totstandkoming Groep Bijzondere Opdrachten
  (GBO) en arrestatieteam, inclusief functiebeschrijvingen; Bijlage
  2: Centrum voor Politiewetenschappen (VU);
  Timmer, Jaap, Onderzoek Politioneel vuurwapengebruik gewogen en
  getoetst, maart 1995; Bijlage 3:
  Overzicht inzet AT vanaf september 1994; Bijlage 4:
  Inzetaanvraag/checklist optreden AT/GBO, alsmede
  CID-informatierapport
  Regiopolitie Gooi en Vechtstreek, Bijlage 1: Organisatieplan, juni
  1993; Bijlage 2: Korpsbeleidsplan 1995;
  Bijlage 3: Korpsbeleidsplan 1994; Bijlage 4: Jaarverslag 1994 Regio
  Recherche/RCID; Bijlage 5: Vademecum
  Divisie EST, oktober 1994; Bijlage 6: CID: nader beschouwd
  Regiopolitie Haaglanden; Stadsgewest Haaglanden, Regionale
  handhavingsstrategie Haaglanden, 1993
  Regiopolitie Haaglanden, Bijlage 1: Bureau ICAR, Research voor het
  Kernteam Haaglanden, 25 oktober 1993;
  Bijlage 2: Paper Colombia; Bijlage 3: Paper Zuid-Amerika; Bijlage
  4: Bureau ICAR, Plan van aanpak voor een
  onderzoek t.a.v. de criminaliteitsproblematiek in de horeca in de
  regio Haaglanden, juni 1994; Bijlage 5:
  Structuur van het Hellas-onderzoek; Bijlage 6: Fenomeenonderzoek
  georganiseerde/zware milieucriminaliteit:
  Fase 1: Afbakening, 10 februari 1995
  Regiopolitie Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond,
  Zeeland en Zuid-Holland Zuid/AT,
  Convenant eenvormige AT-zorg in het ressort ‘s-Gravenhage, 1994
  Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanvraagformulier inzet
  arrestatieteam
  Regiopolitie Haaglanden/Kernteam, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ontwerp-organisatie Kernteam Haaglanden
  1993 (Prisma-project); Bijlage 2: Rapportage Kernteam Haaglanden 1
  juli – 31 december 1993; Bijlage 3: Plan
  van aanpak Kernteam Haaglanden 1994; Bijlage 4: Rapportage
  1994/Plan van aanpak Kernteam Haaglanden
  1995
  Regiopolitie Haaglanden/Operationele informatie, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Organogram politie
  Haaglanden; Bijlage 2/5: Inrichtingsplan bureau
  Informatie-inwinning, 16 maart 1994; Bijlage 2a: Boekje over
  de inrichting van het onderdeel Operationele Informatie; Bijlage 3:
  Beschrijvingen van (R)CID-functies; Bijlage
  4: Jaarverslag (R)CID 1991; Bijlage 4.a: Jaarverslag (R)CID 1992;
  Bijlage 4.b: Jaarverslag (R)CID 1993; Bijlage
  6/7: Handboek (R)CID Haaglanden, 1 juli 1994; Bijlage 8/9: -;
  Bijlage 10: Profielschets/selectieprocedure
  (R)CID-rechercheur; Bijlage 10.a: Managementrapportage (R)CID 1993;
  Bijlage 10.b: Managementrapportage
  (R)CID 1e halfjaar 1994; Bijlage 10.c: CID-handleiding
  Arrondissementsparket Den Haag (januari 1995); Bijlage
  10.d: Stuken m.b.t. discussie Nationale Ombudsman – Korpschef
  Haaglanden over verstrekking CID-informatie;
  Bijlage 11: Afspraken m.b.t. OI-functionaliteiten in het
  Prisma-project; Bijlage 11a: Afspraken gemaakt op 2
  juni 1993 m.b.t. bijzondere recherche-opdrachten; Bijlage 11b:
  Verslag managementgesprek chef OI –
  korpsdirectie gehouden op 23 september 1993, betreffende het 1e
  halfjaar 1993; Bijlage 12: –
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Brieven betreffende inzet
  personeel t.b.v. RRT-onderzoeken; Bijlage
  2: Brieven betreffende inzetcriteria en afspraken; Bijlage 3:
  Frnklin-team: Verslag Evaluatievergadering d.d. 5
  februari 1992; Bijlage 4: Bernymatteam: Startrapportage d.d. 24
  september 1992, 1e Voortgangsrapportage
  d.d. 12 december 1992; Bijlage 5: Northsea-team:
  Voortgangsrapportage d.d. 1 oktober 1992 en 2e
  Voortgangsrapportage d.d. 12 december 1992; Bijlage 6:
  Salmonella-team: Aanvangsrapportage d.d. 13 april
  1992, 1e Voortgangsrapportage d.d. 18 mei 1992, Eindrapportage d.d.
  3 augustus 1992; Bijlage 7: Mafa-team
  (Meko/Marestate): Aanvangsrapportage d.d. 3 oktober 1991, 1e
  Voortgangsrapportage d.d. 20 november 1991,
  2e Voortgangsrapportage d.d. 12 maart 1992, Overzicht inconveninten
  d.d. 3 augustus 1992, Evaluatieverslag
  d.d. 28 oktober 1992, Eindrapportage d.d. 18 november 1992; Bijlage
  8: Kubota-team: Voortgangsrapportages
  d.d. 17 juni 1991, 24 augustus 1991, 14 oktober 1991, 28 november
  1991, Evaluatieverslag d.d. 31 oktober
  1991, Eindrapportage d.d. 1 februari 1992; Bijlage 9:
  Managementrapportages 1994 per kwartaal; Bijlage 10:
  Notitie Aanpak zware en/of georganiseerde kriminaliteit in Hollands
  Midden; Bijlage 11: Brief d.d. 20
  november 1992 waarin door de Werkgroep BOR/Integrale Aanpak worden
  aangeboden de notities
  Kwaliteitszorg, Integrale aanpak en Bedrijfskundig onderzoek
  recherche; Bijlage 12: Organogram en
  Functiebeschrijvingen; Bijlage 13: beleidsplan Korpsrecherche 1995;
  Bijlage 14: Beleidsplan Korpsrecherche
  1994; Bijlage 15: Beleidsplan Korpsrecherche 1993; Bijlage 16:
  Jaarverslag RRT over de periode 1 februari
  1991 – 1 februari 1992; Bijlage 17: Convenant politiesamenwerking
  Zuid-Holland Midden; Bijlage 18: Eijk,
  Martin van, Draaiboek MOT: apert verdachte transacties
  Regiopolitie Hollands-Midden, Bijlage 1: Rapportage Knel- en
  aandachtspunten Politile infiltratie in het
  ressort ‘s-Gravenhage, 22 februari 1993; Bijlage 2: Rapportage van
  de Werkgroep infiltratie ressort
  ‘s-Gravenhage, 23 januari 1995
  Regiopolitie IJsselland, Bijlage 1: Notitie met informatie over de
  Unit Opsporing, 27 april 1995; Bijlage 2:
  Organogram Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 3: Globaal
  overzicht diverse fasen in een rechercheproject;
  Bijlage 4: Inrichtingsplan Divisie ZGC; Bijlage 5: Beschrijving
  taken/prestatie eenheden en kosten divisie ZGC;
  Bijlage 6: Functiebeschrijvingen; Bijlage 7: Deelconvenant
  Regionaal recherche team (1989); Bijlage 8:
  Huishoudelijk reglement d.d. 9 februari 1990 als bedoeld in art. 3,
  lid 5, van het deelconvenant; Bijlage 9:
  Jaarverslag 1994 van de Divisie Zware Criminaliteit; Bijlage 10:
  Jaarverslag 1993 van de Divisie Zware
  Criminaliteit
  Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Aanbiedingsbrief
  d.d. 13 april 1995, met o.a. het convenant
  AT NON; Bijlage 1: Jaarverslag 1994 Interregionaal AT Noord-Oost
  Nederland; Bijlage 2: Brochure met
  informatie over het AT
  Regiopolitie IJsselland/IRT Noord & Oost Nederland,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: 1.1 Convenant IRT NON, 1.2
  Overzicht overlegstructuren betreffende onderhavig IRT, 1.3
  Projectplan, 1.4 Projectplan Recherche
  Ondersteuning, 1.5 Plan van aanpak IRT NON, januari 1995, 1.6
  Begroting 1995 IRT NON, Bijlage 2:
  Ondernemingsplan Fenomeenonderzoek IRT NON; Bijlage 3:
  Fenomeenonderzoek Fase nul: globaal overzicht
  Oosteuropese georganiseerde criminaliteit in Nederland, februari
  1995; Bijlage 4: Fenomeenonderzoek Fase
  nul: globaal overzicht Turkse- en Turks-Koerdische georganiseerde
  criminaliteit in Nederland, februari 1995
  Regiopolitie Kennemerland, Bijlage 1: Brief d.d. 29 september 1995
  aan I. Brakman over de uitspraken van O.
  Dros tegenover de Enqutecommissie over de rol van de media; Bijlage
  2: Brief d.d. 26 september 1995 over
  gecontroleerde doorlevering door het KTR in november 1993; Bijlage
  3: Brief d.d. 5 oktober 1995 met het
  Convenant d.d. 8 december 1994 tussen FIOD en RCID Haarlem; Bijlage
  4: Brief d.d. 14 maart 1995 inzake
  transport van verdovende middelen
  Regiopolitie Kennemerland/Kernteam Randstad Noord & Midden,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage I: Projectplan
  Kernteam noord & midden, 22 april 1994; Bijlage II: Organogram
  d.d. 23 februari 1995; Bijlage III: Brief d.d.
  21 oktober 1994 van de hoofdofficier van justitie omtrent de stand
  van zaken rond het kernteam; Bijlage IV:
  Functiebeschrijvingen d.d. 28 oktober 1994; Bijlage V: Convenant
  d.d. 1 juli 1994 inzake de oprichting van
  een politieteam t.b.v. de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage VI: Convenant d.d. 23 januari
  1995 inzake het Kernteam Randstad Noord & Midden; Bijlage VII:
  Convenant d.d. 18 januari 1995 inzake
  structurele samenwerking tussen de FIOD en genoemd Kernteam;
  Bijlage VIII: Convenant inzake de voorlopige
  positionering van de CID van het Kernteam in relatie tot de RCID
  van het beheerskorps; Bijlage IX:
  Personeelsstatuut d.d. 27 december 1994
  Regiopolitie Limburg-Noord, Bijlage 1: Globaal inrichtingsplan
  politie Limburg-Noord en Modelfunctieboek, 18
  juni 1992; Bijlage 2: Globaal inrichtingsplan ROOZ d.d. 17 november
  1992 en Bijlagen-boek d.d. 18 januari
  1993; Bijlage 3: Evaluatie-verslag van het RRT 3 onderzoek, juli
  1994; Bijlage 4: Project mensenhandel: Korte
  termijn actie; Bijlage 5: Project Horizon; Bijlage 6: Projectplan
  Monopoly-team, 23 oktober 1992 en
  Voortgangsrapportage januari 1994 – juli 1994; Bijlage 7: Project
  Fraude-onderzoek; Bijlage 8: Vademecum
  Aanpak Hennepproblematiek, 25 januari 1995; Bijlage 9:
  Concept-verslagen Commissie Zware Georganiseerde
  Criminaliteit (CoZwaCri); Bijlage 10: Nota Capaciteitsverdeling OT,
  februari 1994; Bijlage 11: Werkplan buro
  dieptespecialisme criminaliteit 1995; Bijlage 12: Verslag
  studieconferentie Lanaken II 14 april 1994 en 15 april
  1994 en De bouwstenen van Lanaken 1993: Strategisch beleidskader
  voor de politie 1993-1998; Bijlage 13:
  Regionale Formatie 1995; Bijlage 14: Brieven van de PG Den Bosch
  inzake de doorlichting lopende
  onderzoeken en de instelling van de Centrale Toetsingscommissie
  (CTC); Bijlage 15: Handleiding
  Kijkoperaties, 20 september 1994; Bijlage 16: Notitie
  Grensoverschrijdende activiteiten door
  politieambtenaren, 28 oktober 1994; Bijlage 17: -; Bijlage 18: 1e
  Bedrijfsvoeringsplan 1994: Werken aan
  kwaliteit: de meerwaarde van ROOZ: De organisatie in ontwikkeling,
  20 oktober 1993; Bijlage 19: Beleidsplan
  1995
  Regiopolitie Limburg Zuid, Bijlage 1: Organogram; Bijlage 2:
  Beleidsplan 1995; Bijlage 3: Jaarverslag 1994;
  Bijlage 4: Jaarrekening 1994; Bijlage 5: Convenant Regionaal
  Recherche Team Limburg-Zuid; Bijlage 6:
  Jaaropgave 1994 regeling tip-, toon- en voorkoopgelden; Bijlage 7:
  Gedragscode omgaan met informanten;
  Bijlage 8: Voorbeelden twee PV’s binnengekomen informatie; Bijlage
  9: Voorstel dienstrooster CID; Bijlage 10:
  Beveiligingsinstructie CID Limburg Zuid; Bijlage 11: Afdeling CID,
  Notitie Communicatie; Bijlage 12: CID,
  Notitie Verstrekken van informatie; Bijlage 13: RCID,
  Projectvoorstel Milieucriminaliteit; Bijlage 14: Een beroep
  met risico’s
  Regiopolitie Limburg Zuid/Divisie Regionale Recherche,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Organogram Divisie
  Regionale Recherche; Bijlage 2: Overzicht medewerkers die aanwezig
  waren bij het gesprek met (staf)leden
  van de Enqutecommissie d.d. 10 mei 1995
  Regiopolitie Midden en West Brabant/Divisie Georganiseerde
  criminaliteit, Aanbiedingsbrief, Bijlage 1:
  Jaarplan 1994 Divisie Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 2:
  Jaarrapportage 1994 Divisie GC; Bijlage 3:
  Jaarplan 1995 Divisie GC; Bijlage 4: Projectplan Vorming Divisie
  GC, januari 1993; Bijlage 5:
  Functiebeschrijvingen Diviesie GC; Bijlage 6: Namenlijst executieve
  medewerkers Divisie GC; Bijlage 7:
  Formatie-overzichten; Bijlage 8: Jaarplan 1996 Divisie GC
  Regiopolitie Noord en Oost Gelderland, Bijlage 1: Organogram
  regiokorps Noord en Oost Gelderland, Divisie
  recherche ondersteuning en zware criminaliteit en RCID; Bijlage 2:
  Formulier CID-informatierapport; Bijlage 3:
  Verslag Kernoverleg recherche d.d. 3 februari 1995
  Regiopolitie Noord-Holland Noord, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage
  2: Beleidsplan Divisie
  Criminaliteitsbestrijding 1995-1998, oktober 1994; Bijlage 3:
  Ondersteuningsplan Criminele Inlichtingendienst
  1995; Bijlage 4: Jaarplan Begroting 1995 BFO; Bijlage 5: Jaarplan
  1995: unit criminaliteitspreventie/divisie
  criminaliteitsbestrijding, september 1994; Bijlage 6:
  Ondersteuningsplan Technische Recherche 1995; Bijlage
  7: Beleidsplan Jeugd- en zedenzaken 1995; Bijlage 8: Voorbeeld van
  een Proces-verbaal opgemaakt n.a.v een
  observatie; Bijlage 9: Opzet fenomeenonderzoek speelautomaten en
  illegale goknetwerken; Bijlage 10:
  Evaluatie onderzoek Kerry Hills d.d. 18 april 1995; Bijlage 11:
  Voorbeeld grijze veld-dossiers; Bijlage 12:
  Voorbeelden subjecten-dossiers; Bijlage 13: Informatierapport
  betreffende observatie; Bijlage 14: Observatie
  Olienoot
  Regiopolitie Noord-Holland Noord/Centrale Operationele Diensten,
  Aanbiedingsbrief d.d. 7 maart 1995;
  Bijlage 1: Functiebeschrijving Rechercheur RCID; Bijlage 2:
  Organogram; Bijlage 3: Ondersteuningsplan
  Regionale Inlichtingen Dienst (RID)
  Regiopolitie Rotterdam-Rijmond, Fragment uit het proces-verbaal
  inzake de Laundry-zaak (Kobus L.) m.b.t. een
  gesloten deal Regiopolitie
  Rotterdam-Rijmond/Regionale Recherche Dienst, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Brief d.d. 8 februari 1995 aan
  de Hoofdofficier van Justitie met een reactie op de nota Evaluatie
  kernteams; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen;
  Bijlage 3: Convenant Interregionale Recherche Team d.d. 1 juli
  1993; Bijlage 4: Concept-convenant Kernteam
  Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid; Bijlage 5: Raad van
  Hoofdcommissarissen, Notitie Organisatorische
  inbedding, 23 september 1995; Bijlage 6: Handboek RCID; Bijlage 7:
  Dienstorder Omgang met Informanten;
  Bijlage 8: Dienstorder Tipgeld; Bijlage 9: Inzetcriteria
  Infiltratie; Bijlage 10: Plan van aanpak EU-fraude;
  Bijlage 11: Horeca en criminaliteit in Rotterdam; Bijlage 12:
  Gokfaciliteiten in de regio Rotterdam-Rijnmond;
  Bijlage 13: Projectplan Transport (concept); Bijlage 14: Europees
  Sociaal Fonds; Bijlage 15: Jaarplan 1995
  Regionale Recherche Dienst van de Regiopolitie
  Rotterdam-Rijnmond
  Regiopolitie Twente, Schema’s Politie recherche funktie, 1995
  Regiopolitie Utrecht/Divisie Recherche, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief van KPMG d.d. 30 maart 1995 met
  de opdrachtbevestiging t.a.v. een bijzonder onderzoek, alsmede de
  algemene voorwaarden; Bijlage 2:
  Concept-raamovereenkomst
  Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief d.d. 18 april 1995; Bijlage
  1: Documentenonderzoek CID
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele Ondersteuning,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage geel 1:
  Schouten, J., Contourennota Aanpak eigentijdse criminaliteit, 26
  september 1994; Bijlage geel 2: Maliepaard,
  G., Lange termijn visie voor de RCID Zuid-Holland Zuid, 15 januari
  1995; Bijlage blauw 1: Formulier
  CID-Informatierapport; Bijlage blauw 2: Formulier Melding
  CID-actie; Bijlage blauw 3: Formulier Melding
  tipgeld; Bijlage blauw 4: Formulier Opvragen telefoonnummers;
  Bijlage rood 1: Organisatieschema Dienst
  Operationele Ondersteuning per 1 februari 1995; Bijlage groen 1:
  Functiebeschrijving chef RCID; Bijlage groen
  2: Functiebeschrijving rechercheur criminele informatie-inwinning
  (runner); Bijlage groen 3: Functiebeschrijving
  medewerker misdaadanalyse; Bijlage groen 4: Functiebeschrijving
  medewerker regio-bevraging
  herkenningsdienstsysteem; Bijlage groen 5: Functiebeschrijving
  medewerker administratie Dienst Operationele
  Ondersteuning
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/RCID, Bijlage 1: Rapportage d.d. 8
  juni 1995 met een reactie op de in bijlage
  2 opgenomen brief; Bijlage 2: Brief d.d. 10 april 1995 van een
  informant met een opsomming van voor de CID
  verrichte zaken
  Rijksrecherche, Nota aan de Procureur-generaal met de planning en
  opzet van het onderzoek naar RCID
  Kennemerland, 1995
  Rijksrecherche Leeuwarden; Eringa, Piet; Rijksrecherche Amsterdam;
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage;
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch; Rijksrecherche Arnhem, Bijlage 1:
  Brief met chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Leeuwarden; Bijlage 2: Chronologisch overzicht
  onderzochte zaken RR Amsterdam;
  Bijlage 3: Brief met chronologisch overzicht onderzochte zaken RR
  Den Haag; Bijlage 4: Brief en chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Den Bosch; Bijlage 5: Chronologisch
  overzicht onderzochte zaken RR Arnhem
  Rijksrecherche Arnhem, Aanbiedingsbrief d.d. 10 mei 1995; Bijlage
  1: Chronologisch overzicht uitgebrachte
  rapporten; Bijlage 2: Overzicht uitgebrachte rapporten per
  soort
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage, Aanbiedingsbrief d.d. 19 mei 1995;
  Bijlage 1: Overzicht relevante onderzoeken
  vanaf 1985
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Overzicht onderzoeken RR Den Bosch 1985-1995
  Rijksuniversiteit Utrecht/Willem Pompe Instituut voor
  Strafwetenschappen; Swart, A.H.J., Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Notitie Uitwisseling van informatie en operationele
  ondersteuning in internationaal verband, 25
  januari 1995
  Sjcrona Van Stigt De Roos & Pen; Sjcrona, J.M., Reactie op de
  conclusie van Advocaat-Generaal van Dorst
  in de bij de Hoge Raad aanhangige Zaak Zwolsman, 7 november
  1995
  SSR; Aanbiedingsbrief d.d. 31 mei 1995 betreffende studiemateriaal
  vijfdaagse cursus: RC in strafzaken;
  Bijlage 1: Teksten wetsvoorstellen 23.251 en 23.047; Bijlage 2:
  Reader bestaande uit de volgende bijdragen:
  2.1 Blom, T.; Doelder, H. de, Het in beslagnemen van geschriften,
  In: Delikt en Delinkwent 21 (1991) 8, 2.2
  Blom, T.; Doelder, H. de, Meer over: Europees beslag op geschriften
  bij bedrijven, In: Delikt en Delinkwent 22
  (1992) 4, 2.3 Valkenburg, W.E.C.A., Enige opmerkingen over de Wet
  getuigenbescherming, In: Delikt en
  Delinkwent 25 (1995) 4, 2.4 Handleiding Plukze internationaal, 2.5
  Kleine rechtshulp d.d augustus 1992;
  Bijlage 3: Groot, F.C.V. de, Handleiding plukze, mei 1995
  SSR; Arrondissementsparket Groningen/Parket van de Officier van
  Justitie, Aanbiedingsbrief d.d. 24 mei 1995,
  met het cursusprogramma Georganiseerde criminaliteit; Bijlage 1:
  Sheets van H.A. Jansen m.b.t.
  Doelstellingen, visie en bijpassende structuur en organisatie in de
  opsporing en bestrijding van georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage 2: Casus; Bijlage 3: Reader: Bijlage 4:
  Gegevens uit MOT: Van ongebruikelijke naar
  verdacht: Rol van de LOvJ; Bijlage 5: Smid, H.A.C., De officier en
  financieel rechercheren: Wat MOT je?;
  Bijlage 6: Arrondissementsparket Den Haag, CID-Handleiding, april
  1994; Bijlage 7: Groot, F.V. de, CID
  Jurisprudentie, oktober 1994
  Stafbureau Openbaar Ministerie/Landelijk Officier van Justitie,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Vraagbrief
  Enqutecommissie; Bijlage 2: Overzicht rechtshulpverzoeken 1994;
  Bijlage 3: Brief d.d. 21 maart 1995 van
  P.A.J. Broeders betreffende liaison-officieren groep Nederlandse
  Antillen; Bijlage 4: Informatie over de
  Politile International Working Group; Bijlage 5: Schema’s
  betreffende activiteiten van de Afdeling Nationale
  Cordinatie Politile Infiltratie; Bijlage 6a: Jaarverslag 1992
  Landelijk Informatiepunt Observatie (LIPO) en het
  Landelijk Cordinatiepunt Grensoverschrijdende Observatie (LCGO);
  Bijlage 6b: Jaaroverzicht 1993 LCGO en
  LIPO; Bijlage 6c: Voorlopige cijfers van het LIPO en LCGO over
  1994; Bijlage 7: Schema Infiltraties op
  Nederlands grondgebied door buitenlandse opsporingsdiensten
  Stichting Adviesburo Drugs, Aanbiedingsbrief d.d. 18 mei 1995;
  Bijlage 1: Brief aan Frans Bosman (Parool),
  recensist van het boek Chacktow?: verhaal van een drugsdealer;
  Bijlage 2: Ingezonden brief Pers die
  meedoet aan politieacties is niet lastig meer, In: Het Parool
  (1994) (3 mei); Bijlage 3: Rapport Hasjcoffeeshops
  en hun bezoekers: Beschouwingen over gebruik en handel van hash in
  Nederland en een onderzoek naar de
  sociale functies van 115 Amsterdamse hashcoffeeshops, 5 januari
  1994; Bijlage 4: Rapport Het middel ectasy
  bestaat niet, november 1991
  Tweede Kamer der Staten-Generaal/Vaste Commissie voor Justitie,
  Verslag van een vertrouwelijk gesprek d.d.
  5 april 1995 van de vaste commissie met de procureurs-generaal,
  waarin naast de leden van genoemde
  commissie het woord hebben gevoerd: A.W.H. Docters van Leeuwen (PG
  Den Haag), R. Ficq (PG Arnhem) en
  R. Gonsalves (PG Den Bosch)
  Van Korlaar Advokaten; Ph. van Zinnicq, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Brief d.d. 1 september 1994 aan de
  minister van LNV met het verzoek van clint (ex-medewerker AID) te
  komen tot beindiging van het door de AID
  in strijd handelen met de Wet Persoonsregistratie; Bijlage 2: Brief
  d.d. 24 januari 1994 aan de AID; Bijlage 3:
  Dossier van clint omtrent verslagen en brieven inzake
  opsporingsmethoden AID
  Vlu, A.J.M.; Spoel, Tj.E. van der, Notitie 1: Over ongeoorloofde
  pseudokoop door Duitse
  opsporingsambtenaren; Notitie 2: Clint als politie-informant;
  Notitie 3: Inzake de Sinis-zaak pleitnotities d.d.
  11 mei 1995 en notitie van de teamleider d.d. 9 augustus 1991;
  Notitie 4: Over verwijdering van CID-subjecten
  uit de registers; Notitie 5: CID-informatie en opsporingsmethoden
  in de Laundry-zaak
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Tekst van de
  Handleiding kijkoperaties, zoals aangenomen
  in de PG-vergadering d.d. 7 december 1994; Bijlage 2:
  Correspondentie inzake de toepassing van onderhavige
  handleiding (d.d. 16 november 1994 Parket PG Den Bosch en d.d. 29
  november 1994 van het Secretariaat
  PG-vergadering); Bijlage 3: M.b.t. inkijkoperaties relevante delen
  uit de PG-vergaderingen d.d. 7 december
  1994 en 21 december 1994
  Vergadering van de Procureurs-Generaal, Bijlage 1: Brief d.d. 7
  december 1994 van de PG aan de
  Hoofdofficieren van justitie over de doorlichting lopende
  onderzoeken van regionale en interregionale
  rechercheteams (kernteams); Bijlage 2: Brief d.d. 2 februari 1995
  aan het College van Procureurs-generaal met
  een modelformulier bijzondere opsporingsmethoden; Bijlage 3:
  Modelbrief Instelling Centrale
  Toetsingscommissie CTC d.d. 7 december 1994; Bijlage 4: Brief d.d.
  februari 1995 met een overzicht van
  gegevens die per bijzondere opsporingsmethode vermeld dienen te
  worden; Bijlage 5: Brieven d.d. 15 en 19
  mei 1995 met het verzoek alle nog niet gemelde zaken alsnog te
  melden
  Werkgroep Infiltratie, Verslagen Werkgroep Infiltratie in de
  periode 23 mei 1991 t/m 25 maart 1993
  Werkgroep Infiltratie, Wit, L.A.J.M. de, Concept-Rapport van de
  Werkgroep Infiltratie, 15 juli 1993
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Interimadvies Infiltratie,
  8 maart 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Vervolgadvies Infiltratie,
  april 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Centrale commissie
  bijzondere opsporingsmethoden: Deelrapport
  Werkgroep De Wit, 7 oktober 1994
  Werkgroep Infiltratie; Wit, L.A.J.M. de, Eindrapportage van de
  Werkgroep Infiltratie, april 1995

  Archiefstukken; geheim

  Algemene Rekenkamer, Rapport Koninklijke Marechaussee Schiphol,
  Den Haag, 1995
  Arrondissementsparketten Alkmaar; Amsterdam; Arnhem; Assen; Breda;
  Den Haag; Dordrecht; Groningen;
  ‘s-Hertogenbosch; Maastricht; Middelburg; Roermond; Rotterdam;
  Utrecht; Zutphen; Zwolle, Overzicht van alle
  onderzoeken op het terrein van de zware criminaliteit sinds 1
  januari 1991
  Arrondissementsparket Amsterdam; Teeven, F., Overzicht van de
  doorgelaten containers met drugs, 9 oktober
  en 27 november 1995
  Arrondissementsparket ‘s-Gravenhage/Officier van Justitie Kernteam,
  Tijdlijn ontwikkeling projecten, 3
  november 1995
  Arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch/Hoofdofficier van Justitie,
  Brief over de beslissing tot stopzetting van
  een infiltratietraject, 15 mei 1995
  Arrondissementsparket Utrecht, Kuras-zaak, 15 augustus 1995
  Arrondissementsparket Utrecht/Hoofdofficier van Justitie,
  Correspondentie tussen hoofdofficier en korpschef
  Regiopolitie Utrecht in de zaak R., 22 juni 1995
  Association of Chief Police Officers (Groot-Brittanni), National
  guidelines on the use and management of
  informants and related issues: Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Police
  Department Home Office, Guidelines on the
  use of equipment in police surveillance operations; Bijlage 2:
  ACPO, Guidelines on the management and use
  of informants,
  Copa-team; Broek, D.J.C. van den; Voort, Ch.V. van der, Bijlage 1:
  Memo planning Copa, december
  1993/januari 1994; Bijlage 2: Notitie Leidraad vergadering Minister
  van Justitie, 25 januari 1994
  CRI, Bijlage 1: Organisatieschema LCID; Bijlage 2:
  Organisatieschema Dienst Regionale Samenwerking
  (waaronder de ARI’s ressorteren); Bijlage 3: Organisatieschema
  contactambtenaren RCID-en; Bijlage 4:
  Formatie en functie-indeling NCID; Bijlage 5: Jaarverslagen c.q.
  cijfermateriaal van de afdeling cordinatie
  criminele inlichtingen ACCI/LCID vanaf 1991; Bijlage 6: Jaarplan
  NCID 1995; Bijlage 7/8: CID-regeling 1995
  (inclusief toegevoegde registratieformulieren); Bijlage 9:
  Richtlijnen inzake beloning van informanten: 9.1
  Schema en de Regeling Tip-, toon- en voorkoopgelden, 9.2 Schema en
  de Gedragscode 1991 Tipgelden
  TBBS, 9.3 Puntenbrief Aanvraag departementale tipgelden, 9.4 Intern
  NCID-formulier, alsmede de
  wegingsfactoren gebruikt voor de vaststelling hoogte van tipgelden;
  Bijlage 11: Voorbeelden van verslagen van
  afstemmingsoverleg van IRT’s en RRT’s; Bijlage 12: Privacyreglement
  Politieregister NCID d.d. 19 april 1995
  en Privacyreglement Politieregister Grijze-veld Divisie CRI d.d. 19
  april 1995; Bijlage 13:
  Gebruikershandleiding Interim Informatie productie Systeem (IIPS),
  Gebruikershandleiding CIDI-systeem;
  Bijlage 14: 14.1 Decnop, A., Rapport Vooronderzoek CIDSI-project
  fase III, 23 februari 1995, 14.2 Presentatie
  CIDSI m.b.t. landelijke afspraken rondom de CID-subjecten Index
  d.d. 9 september 1993; Bijlage 15: Rapport
  van de Werkgroep Infiltratie, juni 1993; Bijlage 16: Overzichten
  overlegstructuren NCID en ANCPI
  CTC, Notitie Stand van zaken en werkwijze CTC met een overzicht van
  de registratiezaken en toetsingszaken
  Centrale Toetsingscommissie 1995
  CTC, Bijlage 1: Verslagen van de vergaderingen van de Centrale
  Toetsingscommissie in 1995; Bijlage 2:
  Meldingsformulieren ter toetsing door CTC
  CTC, Bijlage 1: Verslagen van de Centrale Toetsingscommissie in
  1995; Bijlage 2: Meldingsformulieren ter
  registratie door CTC; Bijlage 3: Overzicht meldingszaken 1995,
  alsmede een overzicht van onderzoeken
  waarbij sprake is van gecontroleerde aflevering/doorlevering die
  gemeld zijn in het kader van de
  doorlichtingsactie; Bijlage 4: Oordelen CTC t.a.v. gemelde
  zaken
  CTC, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Overzicht op nummer en per
  arrondissement van de t/m 3 oktober 1995 ter
  registratie aangemelde zaken; Bijlage 2: Overzicht van de t/m 10
  oktober 1995 ter toetsing voorgelegde zaken;
  Bijlage 3: Verslagen CTC plenarie en toetsingsvergaderingen van 2
  mei t/m 10 oktober 1995
  FIOD, Bijlage 1: Rapport over het onderzoek van het Transito-team,
  november 1991; Bijlage 2: PV d.d. 2 juli
  1991 opgemaakt het hoofd RCID Zuid-Holland Zuid inzake over
  verdachte verstrekte informatie; Bijlage 3: PV
  d.d. 24 april 1995 van verhoor met G.J.C.M. Bakker, opgemaakt door
  de Rijksrecherche in het kader van het
  onderzoek naar de gang van zaken rond verdovende middelen
  onderzoeken, waarbij de RCID Kennemerland
  samenwerkte met andere diensten; Bijlage 4: PV d.d. 4 juli 1995
  opgemaakt betreffende het verhoor van een
  getuige
  Gerechtshof Amsterdam/Procureur-Generaal, Processen-verbaal in de
  zaak Z.
  KLPD/CRI/ANCPI, Aanbiedingsbrief d.d. 14 juni 1995; Bijlage 1:
  Informatie over de International Working
  Group (IWG); Bijlage 2: Overzicht Nederlandse ondersteuning t.b.v.
  buitenlandse onderzoeken en buitenlandse
  ondersteuning op buitenlands verzoek; Bijlage 3: Uitdraaien van
  zaken uit het ANCPI-bestand ZAAK
  KLPD/DTOO, Plaatsing peilbaken bij XTC-smokkel naar
  Groot-Brittanni, 5 mei 1995
  LBOK/CBO, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Concept-verslag conferentie
  Cordinerend Beleidsoverleg d.d. 8 en 9
  mei 1995, gewijd aan de criteria ter selectie van onderzoeken naar
  criminele groeperingen; Bijlage 2: Sheets
  Naar een betere wijze van prioriteitsstelling; Bijlage 3: Notitie
  inzake het nader vaststellen van een
  procedure ter voorbereiding van de onderzoeksprioriteiten in het
  kader van het optreden tegen georganiseerde
  misdaad; Bijlage 4: Brief d.d. 15 mei 1995 van de
  Procureurs-generaal aan de hoofofficieren van justitie,
  inzake voorbereiding prioriteitsstelling kernteamonderzoeken;
  Bijlage 5: Overzicht nieuwe projecten van
  kernteams; Bijlage 6: Heijden, A.W.M. van der, Rangordening van
  criminele groepen: Notitie ten behoeve van
  het CBO, 16 mei 1995
  Mantz, M.R., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 27 augustus
  1995 aan de minister van Justitie met een
  verzoek om een rijksrecherche-onderzoek; Bijlage 2: Brief d.d. 27
  augustus 1995 aan de Nationale Ombudsman
  met bericht van klachten gericht tegen ambtenaren van het OM;
  Bijlage 3: Brief d.d. 24 augustus 1995 met
  stukken betreffende een tweetal informanten (voornamelijk
  jurisprudentie van bij de Rb Den Haag aanhangige
  zaken 09-053.676-93 en 09-004.035-95)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; Dijkstal, H.F., Brief inzake
  concept-afspraken betreffende de behandeling
  van BVD-materiaal, 16 maart 1995
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Brief d.d. 24 maart
  1994 van H. Wierenga aan de ministers van Justitie en Binnenlandse
  Zaken, inzake de aanbieding van het
  Rapport Bijzondere Onderzoekscommissie IRT; Bijlage 2: Geheim PV
  van bevindingen van H.A. Jansen d.d.
  23 februari 1994 aan de leden van de Commissie Wierenga; Bijlage 3:
  Geheime PV’s Hoorzittingen,
  aangeboden bij brief d.d. 26 oktober 1995 betreffende: J.F.H. van
  den Berg, H.J.C.L. Borghouts, B. Welten, J.
  Wilzing, M.A. Straver, J.A.P. van Kastel, R.J.C. graaf van
  Randwijck (2x), E.E. Nordholt, J.J.H. Suyver, E. van
  Thijn, E.M.H. Hirsch Ballin, J. Wortel, M.A.A. van Capelle, W.F.L.
  Franken van Bloemendaal, J.M. Vrakking,
  J.C. van Riessen; Bijlage 4: Brief d.d. 19 november 1995 van C.
  Fijnaut aan de ministers van Binnenlandse
  Zaken en Justitie over de geheimhouding van de voor de Commissie
  Wierenga afgelegde verklaring; Bijlage 5:
  Geheime, geanonimiseerde PV’s Hoorzittingen, aangeboden bij brief
  d.d. 30 november 1995 betreffende: C.
  Fijnaut, A.W.P. Augusteijn, C.P.A.C. van Riel, J. Keller,
  J.C.J.B.G. Kuitert, B. van Baarle, A. Lith, R. Gooijer,
  R.A.M. Behling, K. Langendoen, O.C.W. van der Veen
  Ministerie van Justitie/Sorgdrager, W., Brief over ingrijpen door
  de minister in operaties ter bestrijding van
  criminele organisaties, 14 juli 1995
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Deel 1: Toekenning van
  tipgelden aan informant: Bijlage 1:
  Gemaakte reis-, verblijf- en verletkosten; Bijlage 2: Kosten van de
  raadsman/schadevergoeding; Bijlage 3:
  Beloning n.a.v. informatie m.b.t. een moord; Bijlage 4: Betaling
  inzake afgifte n van de Valente-banden;
  Deel 2: Werkgroep Infiltratie (o.v.v. L.A.J.M. de Wit): Bijlage 5:
  5.1 Instellingsbesluit d.d. 21 maart 1994, 5.2
  Interimadvies d.d. maart 1994, 5.3 Vervolgadvies d.d. maart 1994;
  Bijlage 6: Verslagen van de vergaderingen
  van de Werkgroep d.d. 25 april 1994 t/m 16 november 1994
  Ministerie van Justitie, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: CRI, Rapport
  CID-methoden en technieken, 24 januari
  1994
  Ministerie van Justitie; Brummen, H.A. van, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Brief d.d. 2 december 1988 van de
  minister van Justitie aan de minister van Verkeer en Waterstaat
  over aangepaste identiteit pseudokopers
  (rijbewijzen); Bijlage 2: Brief d.d. 19 oktober 1992 van het
  ministerie van Financin (DG Belastingen) aan het
  ministerie van Justitie over verstrekking van valse Sofi-nummers;
  Bijlage 3: Brief d.d. 16 mei 1990 van de
  minister van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken over
  de aangepaste identiteit van pseudokopers
  Ministerie van Justitie; Brummen, H.A., Procedure beantwoording
  door de minister van Justitie van
  kamervragen over de export van XTC-pillen naar Groot-Brittanni
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief d.d. 13
  juni 1995 over de gesprekken inzake het
  functioneren van de kernteams, gehouden tussen de ministers van
  Binnenlandse Zaken en van Justitie en de
  betrokken korpsbeheerders en hoofdofficier van Justitie: Bijlage 1:
  Gespreksverslag over het kernteam
  Zuid-Nederland; Bijlage 2: Gespreksverslag over het kernteam
  Randstad Noord en Midden; Bijlage 3:
  Gespreksverslag over het kernteam Amsterdam-Amstelland/Gooi en
  Vechtstreek; Bijlage 4: Gespreksverslag over
  het kernteam Rotterdam; Bijlage 5: Gespreksverslag over het
  kernteam Noord en Oost Nederland
  Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en
  Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Rapport van de werkgroep Ethische aspecten van CID-werkzaamheden
  (o.v.v. D. Veurink), maart 1995, alsmede
  het concept-rapport; Bijlage 3 -; Bijlage 2: Instellingsbesluit
  Centrale Toetsingscommissie (CTC) d.d. 7
  december 1994; Bijlage 3: Modelbrief d.d. 7 december 1994 van de
  Procureurs-Generaal aan de
  hoofdofficieren van justitie, inzake de instelling van de CTC;
  Bijlage 4: Reglement voor de CTC; Bijlage 5:
  Brief d.d. 22 december 1994 van de voorzitter van de CTC aan de
  hoofdofficieren van justitie, inzake de
  meldingsplicht CTC; Bijlage 6: Brief d.d. 3 februari 1995 van de
  voorzitter van de CTC, met een overzicht van
  de in januari 1995 aan de CTC ter registratie en ter toetsing
  voorgelegde zaken; Bijlage 7: Modelbrief d.d. 7
  december 1994 van de Procureurs-Generaal aan de hoofdofficieren van
  justitie, inzake de doorlichting van
  lopende onderzoeken van regionale rechercheteams en interregionale
  rechercheteams (kernteams); Bijlage 8:
  Brief d.d. 2 februari 1995 van de Procureur-Generaal te
  ‘s-Hertogenbosch m.b.t. de doorlichting bijzondere
  opsporingsmethoden; Bijlage 9: Brief d.d. 8 maart 1990 van de
  minister van Binnenlandse Zaken, inzake de
  aangepaste identiteit van pseudokopers; Bijlage 10: Brief d.d. 16
  mei 1990 van de minister van Justitie aan de
  minister van Binnenlandse Zaken, inzake de aangepaste identiteit
  van pseudokopers; Bijlage 11: Handleiding
  kijkoperaties; Bijlage 12: (Concept)Rapport van de Werkgroep
  infiltratie (o.v.v. L.A.J.M. de Wit) van februari
  1995; Bijlage 13: Rapport van Werkgroep 6 uitvoering rapport
  commissie Donner Structuur van de aanpak van
  georganiseerde misdaad van november 1994; Bijlage 14:
  (Concept)Rapport van de Werkgroep
  Getuigenbescherming (o.v.v. R.W. Craemer); Bijlage 15: Gedeelten
  uit de notulen van de vergadering van
  Procureurs-Generaal, met bijbehorende belegstukken; Bijlage 16:
  Gedeelten uit de notulen van de
  vergaderingen d.d. 25 januari, 7 februari en 22 februari 1995 van
  het college van Procureurs-generaal, met
  bijbehorende belegstukken; Bijlage 17: Beschrijving van het project
  vooruitlopend strafrechtelijk onderzoek
  (VSO); Bijlage 18: Tussenbericht van het project VSO; Bijlage 19:
  Informatie over het geautomatiseerde
  gegevensbestand Vennoot; Bijlage 20: Verslag van het gesprek d.d.
  31 januari 1995 van de ministers van
  Binnenlandse Zaken en Justitie met de beheerder van het
  regiopolitiekorps IJsselland en de hoofdofficier van
  justitie te Zwolle, inzake het noordoostelijk kernteam; Bijlage 21:
  Verslag van het gesprek d.d. 2 februari 1995
  van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie met de
  beheerder van het regiopolitiekorps
  Kennemerland en de hoofdofficier van justitie te Haarlem, inzake
  het kernteam Kennemerland; Bijlage 22:
  Verslag Themadagen regionale cordinatoren CID van oktober 1994;
  Bijlage 23: (Concept)Inhoudsopgave
  voortgangsrapportage aanpak zware, georganiseerde criminaliteit aan
  de Tweede Kamer; Bijlage 24:
  Overzichten uitbetaalde tipgelden en voorkoopgelden (periode
  1975-1994)
  Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en
  Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Verslag van het overleg d.d. 18 november 1994 inzake de oprichting
  van het landelijk rechercheteam (LRT);
  Bijlage 2: (Concept) Samenwerkingregeling landelijk
  rechercheteam/kernteams, 8 januari 1995; Bijlage 3:
  (Concept) Plan van aanpak Inrichting landelijk rechercheteam bij
  het Korps landelijke politiediensten, 15
  december 1994
  Ministerie van Justitie/Hoofdafdeling Algemeen Politie- en
  Opsporingsbeleid, Aanbiedingsbrief; Verslagen van
  de vergaderingen van het Cordinerend beleidsoverleg (CBO), waarbij
  o.a. is toegevoegd: Bijlage 1:
  OM-rapport Arrestatieteam(s) in het Zuiden d.d. november 1992;
  Bijlage 2: Notities betreffende de stand van
  zaken en de problemen m.b.t. de inpassing in de nieuwe
  politie-organisatie van AT’s, OT’s, PIT’s en BFO’s;
  Bijlage 3: Landelijk Informatiepunt Observatie/CRI; Bijlage 4:
  Notitie t.b.v. het CBO-ACC overleg d.d. 25
  augustus 1992 inzake Criminaliteitsbeeldanalyse; Bijlage 5:
  Taakopdracht voor het in te stellen CBO d.d. 7
  februari 1992; Bijlage 6: Rapport betreffende pro-actieve recherche
  van de werkgroep Van Riessen; Bijlage 7:
  Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, Projectvoorstel betreffende
  Harmonisering Nationale Informatiehuishouding
  Georganiseerde Misdaad; Bijlage 8: Bevindingen en aanbevelingen van
  de interdepartementale werkgroep
  (o.v.v. J.G. Bos) Registratie opbrengsten teams georganiseerde
  criminaliteit m.b.t. een op te zetten
  registratiesysteem; Bijlage 9: Brief d.d. 8 juni 1993 van Justitie
  met het Concept-convenant inzake de
  oprichting van een politieteam t.b.v. de georganiseerde
  criminaliteit; Bijlage 10: Rapport betreffende
  milieu-accountancy van de Projectgroep Zware Milieucriminaliteit
  d.d. 28 april 1993; Bijlage 11: CRI, Concept
  discussiestuk Informatie-uitwisseling in het kader van zware en
  georganiseerde criminaliteit, 23 februari 1993;
  Bijlage 12: CBO, Nota betreffende de instelling, samenstelling en
  taak van de in het kader van de aanpak van
  de georganiseerde criminaliteit te vormen kernteams, 5 maart 1993;
  Bijlage 13: Werkgroep Behling,
  Voortgangsrapportage Project deskundigheidsbevordering kernteams;
  Bijlage 14: Brief d.d. 28 februari 1994
  van P.C. van Duyne en E. Riks met de notitie Vooruit-lopend
  (politieel) onderzoek
  Ministerie van Justitie/Directie Politie, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Lijst met casus Wilzing (geanonymiseerde
  lijst advocaten en notarissen, inzake meldingen aan het meldpunt
  verdachte transacties (tussen 1 februari
  1992 en 1 februari 1994); Bijlage 2: Geheim rapport Van der Veen
  d.d. 22 januari 1994 inzake de
  gehanteerde methode bij het Delta-onderzoek
  Ministerie van Justitie/Directie beleid, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Rapport van dhr. Van Kastel aan dhr. Van
  Riessen d.d. 8 november 1995, betreffende de CID-operaties van het
  IRT Noord-Holland/Utrecht; Bijlage 2:
  Intern memorandum d.d. 18 november 1995 m.b.t. CID-traject IRT;
  Bijlage 3: Rapport inzake CID-operatie IRT
  Openbaar Ministerie, Doorlichtingsoperatie bijzondere
  opsporingsmethoden, 1995
  Parket Procureur-Generaal ‘s-Gravenhage; Docters van Leeuwen,
  A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Ambtsbericht van CID-OvJ Rotterdam R. de Groot inzake informant
  RCID Kennemerland/Rotterdam-Rijnmond,
  11 mei 1995
  Parket Procureur-Generaal ‘s-Gravenhage; Docters van Leeuwen,
  A.W.H., Aanbiedingsbrief; Bijlagen:
  ambtsberichten en andere relevante documenten m.b.t. de inzage van
  de belastingleggers van twee
  journalisten van de Telegraaf, 11 oktober 1995
  Parket Procureur-generaal ‘s-Gravenhage; Docters van Leeuwen,
  A.W.H., Brief met bijlagen bevattende
  correspondentie met de betreffende hoofdofficieren van justitie
  inzake het overdragen van de informant door
  de RCID Haarlem aan de RCID Rotterdam, 30 oktober 1995
  Parket Procureur-Generaal ‘s-Gravenhage; Vast, A.B., Bijlage 1:
  Brieven d.d. 31 juli 1995 van plv. PG A.B. Vast
  en d.d. 17 juli 1995 van het Arrondissementsparket Rotterdam;
  Bijlage 2: Brief d.d. 4 juli 1995 van de
  Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond met een overzicht van de bijzondere
  opsporingsmethoden bij District 3
  Rotterdam-West
  Parket Procureur-Generaal ‘s-Hertogenbosch, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Notitie t.b.v. het CBO Voorbereiding
  onderzoeksprioriteiten kernteams 1995; samenvatting van de
  consultatieronde onder de kernteamhoudende
  Hoofdofficieren van Justitie naar aanleiding van het CRI-overzicht
  van de 27 belangrijkst veronderstelde
  criminele groeperingen, 28 juni 1995
  Parket Procureur-Generaal ‘s-Hertogenbosch; Cordinerend
  Beleidsoverleg, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Verslag d.d. 28 juni 1995 van het Cordinerend Beleidsoverleg
  Projectbureau aanpak zware georganiseerde criminaliteit, Tot de
  kern: een evaluatie van het inrichten en
  functioneren van de kernteams, Den Haag, 1994
  Putten, F. van der, CID-informatie uit Dordrecht
  Putten, F. van der, Cassettebanden met opgenomen
  telefoongesprekken
  Putten, F. van der, Bijlage 1: Commentaar op hetgeen door de heren
  Valente, Teeven en Vrakking tegenover
  de Enqutecommissie is verklaard; Bijlage 2: Journaal; Bijlage 3:
  Uitwerking Valente tapes/Van der Putten
  tapes; Bijlage 4: Rapporten met handgeschreven commentaar OvJ
  Valente inzake al dan niet toestemmen in
  infiltratie
  Putten, F. van der, Notitie over de contacten met de FIOD en de
  activiteiten van een informant, 18 augustus
  1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland; Teeven, F.; Valente, J.M.,
  Notitie inzake onderzoek naar de transporten
  van verdovende middelen bij Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek,
  alsmede het functioneren van F. van der
  Putten (RCID Gooi- en Vechtstreek), 4 september 1995
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/Dienst Centrale
  Recherche/Georganiseerde Criminaliteit en Drugs/Unit II,
  Proces-verbaal inzet A-807, 1992
  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland/RCID, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  A: Opgave overzicht 1993, 1994 en 1995
  Tip- en toongelden; Bijlage B: Voorbeelden rapporten betaling
  gelden aan informanten 1993 en 1994;
  Bijlage C: Voorbeelden rapporten betaling gelden aan informanten
  1995; Bijlage D: Voorbeeld
  CID-projectplan alsmede financieel verslag BOP (Colombia); Bijlage
  E: Voorbeelden van een tweetal
  CID-subjecten zoals verwerkt in het Octopus bestand van de RCID
  Regiopolitie Brabant Noord/Interregionaal AT Zuid, Bijlage 1:
  Arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch; Pieters,
  J., CID-opsporingsmethodieken: een foute benaming, 13 september
  1994; Bijlage 2: Kranenburg, W.J., CID
  notitie Kijkoperaties, 2 november 1994, waaraan toegevoegd de
  Handleiding kijkoperaties; Bijlage 3: Overzicht
  bijzondere opdrachten (info inwinning CID) 1993 en 1994; Bijlage 4:
  Schriftelijke neerslag rond inzet OT;
  Bijlage 5: Schriftelijke neerslag rond inzet AT
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: De
  ethische code voor cid-functionarissen; Bijlage
  2: Produktplan 1992 en kwartaalcijfers lokale CID Gemeentepolitie
  Eindhoven, alsmede Produktplan 1993
  RCID Brabant Zuid Oost; Bijlage 3: Organogram, beschrijving
  Afdeling Georganiseerde Criminaliteit,
  functiebeschrijvingen AGC en het jaarplan 1995 AGC; Bijlage 4:
  Tijdelijk register-dossier; Bijlage 5:
  Voorbeelden van grijze-veld subjecten, voorkomend in het Vidocq
  bestand; Bijlage 6: Overzicht verstrekkingen
  1994 uit het Vidocq bestand; Bijlage 7: WECO-journaal RCID; Bijlage
  8: Schriftelijke neerslag rond twee
  inkijkoperaties; Bijlage 9: Twee aanvragen tipgelden; Bijlage 10:
  CID-journaal cid-subject; Bijlage 11:
  Schriftelijke neerslag i.v.m. voorkoop semtex; Bijlage 12: Verslag
  CID-actie cid-subject; Bijlage 13: Schriftelijke
  neerslag inzake semtex-onderzoek; Bijlage 14: Voorbeelden PV’s met
  een open cid-traject; Bijlage 15:
  Overzicht uitbetaalde tipgelden vanaf 1993; Bijlage 16: Overzicht
  zaken waarin een CID-traject is gelopen;
  Bijlage 17: Voorbeelden journalen OT en STO acties; Bijlage 18:
  Namenlijst CID-medewerkers die toegang
  hebben tot Vidocq; Bijlage 19: Verslag themadag d.d. 21 maart 1995
  over de RCID in de regio Brabant Zuid
  Oost en de relatie tussen CID-OvJ en RCID
  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost/AT, Bijlage 1: Overzicht kijkklussen
  1993/1994; Bijlage 2: Jaarverslag 1994
  Arrestatieteam Brabant Zuid-Oost
  Regiopolitie Drenthe/Divisie Criminaliteitsbeheersing en
  Ondersteunende taken, Aanbiedingsbrief; Bijlage A:
  Organogram tactische recherche; Bijlage B: (Concept) Kadernotitie
  Justitile politiezorg, 24 februari 1993;
  Bijlage C: Bedrijfsvoeringsplan Divisie Criminaliteitsbeheersing en
  Ondersteunende Taken, 5 april 1993;
  Bijlage D: Beleidsplan Divisie Criminaliteitsbeheersing en
  Ondersteunende Taken 1995-2000, januari 1995;
  Bijlage E: Kwartaalverslagen afdeling ZwaCri; Bijlage F: Inzicht in
  Drenthe: Een scanmodel voor
  fenomeen-aanpak, 16 maart 1995; Bijlage G: CID-registraties: G.1
  Dagrapporten runners, gespreksverslagen
  met informanten, G.2 Benoemen CID-subjecten uit deze informatie,
  G.3 Benoemen Grijze-veld subjecten uit
  de informatie, G.4 Rapporten c.q. analyses opstarten projecten, G.5
  Verstrekkingsregistratie 1994, G.6 Briefings
  en schriftelijke verslaglegging beslissing CID-OvJ, G.7 Overzichten
  Tip-, toon- en voorkoopgelden 1993-1994,
  G.8 Aanvragen en afhandeling Tip-, toon- en voorkoopgelden, G.9
  Onkosten runners en informanten
  Regiopolitie Friesland, Aanbiedingsbrief; Bijlage A: Voorbeelden
  informantendossier; Bijlage B: Voorbeelden
  CID-subjecten dossiers; Bijlage C: Voorbeelden Grijze-veld
  dossiers; Bijlage D: Meldingsformulier Tijdelijke
  registers; Bijlage E: Voorbeelden Fenomeendossiers: E.1
  Expertisecentrum Divisie Criminaliteitsbeheersing,
  Samen scoren: Rapportage op basis van een strategische doorlichting
  van mogelijkheden om
  drugsgerelateerde criminaliteit in Friesland te beheersen, juni
  1994, E.2 Expertisecentrum Divisie
  Criminaliteitsbeheersing, Strategische misdaadanalyse in Friesland:
  Een onderzoeksprogramma voor de
  komende jaren, februari 1995; E.3 Vikingteam, Rapport onderzoek
  afvalstromen, 27 juni 1994; Bijlage F:
  Overzichten verstrekkingenregistraties 1994; Bijlage G: Voorbeelden
  van processen-verbaal t.b.v. strafrechter
  (open traject); Bijlage H: Voorbeelden Opdrachten aan en
  afloopberichten van OT, alsmede OT-journaals;
  Bijlage I: Voorbeelden Opdrachten aan en afloopberichten van STO;
  Bijlage J: Voorbeelden
  gespreksverslagen informanten; Bijlage K: Schriftelijke vastlegging
  beslissingen CID-OvJ; Bijlage L: Brief d.d.
  15 november 1994 van L. Diepenhorst betreffende de (R)CID
  organisatie en -functie bij de politie Friesland;
  Bijlage M: Begrotingsstukken 1993, 1994 en 1995 onkosten runners en
  informanten; Bijlage N: Overzichten
  1993 en 1994 Tip-, toon- en Voorkoopgelden; Bijlage O: Voorbeelden
  rapporten betaling informanten; Bijlage
  P: Organisatie politie Friesland (Structuurplan, Formatie-overzicht
  en Functiebeschrijvingen)
  Regiopolitie Friesland/Divisie Criminaliteits Beheersing,
  Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Voorlopige leidraad voor
  het observatieteam, 15 maart 1995
  Regiopolitie Gelderland-Zuid/Divisie operationele zaken/Sectie
  criminele inlichtingen, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 0: Inrichtingsplan sectie criminele inlichtingen; Bijlage
  3: Voorbeelden Subjecten-dossiers; Bijlage 4:
  Voorbeelden Grijze-veld dossiers; Bijlage 6: Fenomeen-dossiers
  Chinezen en Noord Oost Europa; Bijlage 7:
  Uitdraai Post-registratie-Systeem met verstrekkingen-registraties
  1994; Bijlage 9: Processen-verbaal t.b.v. de
  strafrechter; Bijlage 10/13: Opdrachten/afloopberichten OT,
  OT-journaals; Bijlage 11/14:
  Opdrachten/afloopberichten AT, AT-journaals; Bijlage 15: Overzicht
  inzetten en rapportages afdeling STO
  vanaf 1994; Bijlage 16/17: Voorbeelden runners-journaals,
  gespreksverslagen; Bijlage 18/19: Briefing en
  schriftelijke verslaglegging beslissingen CID-OvJ; Bijlage 20:
  Beleidsstukken Tactische Recherche: 20.1
  Organogrammen divisie COZ en de afdeling Justitile Zaken, 20.2
  Organisatie- en Formatieplan, 24 september
  1992, 20.3 Functiebeschrijvingen, 20.4 Personeelsbestand afdeling
  Justitile Zaken per 1 april 1995, 20.5.
  Documentatie betreffende de bijeenkomsten van het Bestuur, Justitie
  en Politie in het ressort Arnhem inzake
  (bestuurlijke aanpak) georganiseerde criminaliteit, 20.6 Reader
  Sectie Criminele Inlichtingen, 25 april 1994,
  20.7 Sensoring van een branche, als onderdeel van een integrale
  aanpak op het terrein van de georganiseerde
  criminaliteit (Project Sensoring), 20.8 Sturing aan het CID-proces,
  20.9 Verslagen vanaf 1992 van het
  Regionaal Overleg Beheersing Criminaliteit (ROBC), 20.10
  Beleidsplannen divisie COZ 1994 en 1995, 20.11
  Jaarverslag 1993 regio Gelderland-Zuid, 20.12 Werkplan 1994 en
  Jaarverslag 1994 sectie Criminele
  Inlichtingen, 20.13 Werkplan 1994 en Jaarverslag 1994 sectie Zware
  georganiseerde criminaliteit; Bijlage 21:
  Begrotingsstukken CID 1993/1994; Bijlage 22: Overzichten Tip-,
  toon- en voorkoopgelden 1993/1994; Bijlage
  23: Aanvragen tipgelden en kwitanties uitbetalingen
  Regiopolitie Gooi en Vechtstreek; Putten, F. van der, Deel 1:
  Zaaksdossier, Deel 2: Bijlage 1: Brief d.d. 8
  augustus 1995 van de Korpschef Regiopolitie Gooi en Vechtstreek aan
  dhr. Van der Putten, inzake tijdelijke
  functiewijziging; Bijlage 2: Memo Valente-Witteveen, besluit tot
  ontheffing uit de functie; Bijlage 3:
  Verweerschrift Van der Putten; Bijlage 4: Rapport onderzoek, 24
  augustus 1995; Bijlage 5: Tekst behorende bij
  de presentatie d.d. 28 augustus 1995 t.b.v. voorzitter
  Enqutecommissie; Bijlage 6: Weergave opgenomen
  telefoongesprekken
  Regiopolitie Haaglanden/AT, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Voorbeelden van de schriftelijke neerslag bij de
  inzet van het AT (aanvraagformulieren, journaals, pv’s); Bijlage 2:
  Overzicht 1995 inzet AT
  Regiopolitie Haaglanden/Centrale Justitile Dienst; Regiopolitie
  Hollands Midden/Korps Recherche, Bijlage 1:
  Rapportage Regiopolitie Haaglanden van de opsporingsmethoden zoals
  toegepast in het COPA-team en het
  kernteam Haaglanden (Prisma-project), 4 april 1995; Bijlage 2:
  Rapportage Regiopolitie Hollands Midden over
  het gebruik van bepaalde opsporingsmethoden, 3 april 1995
  Regiopolitie Haaglanden/Operationele Informatie, Aanbiedingsbrief
  d.d. 24 juli 1995; Bijlage 1:
  Informantendossier
  Regiopolitie IJsselland/Divisie Zware Georganiseerde Criminaliteit,
  Aanbiedingsbrief d.d. 3 mei 1995; Bijlage
  1: Informatie betreffende ondersteuning CID, waaronder organogram
  en ethische code; Bijlage 2: Voorbeelden
  CID-subjecten dossiers; Bijlage 3: Voorbeelden grijze-veld
  dossiers; Bijlage 4: Werkrapporten runners; Bijlage 5:
  Verslagen van gesprekken met informanten; Bijlage 6: CID-journaal;
  Bijlage 7: Voorbeeld informantendossier
  (4 x 4); Bijlage 8: Schriftelijke verslaglegging van beslissingen
  CID-officieren; Bijlage 9: Briefings aan
  CID-officieren; Bijlage 10: PV t.b.v. strafrechter (open CID
  traject); Bijlage 11: Voorbeelden werkrapporten
  informantendossier; Bijlage 12: Registratie gegevensverstrekking
  1994; Bijlage 13: Financieel verslag tip-, toon-
  en voorkoopgelden 1993 en 1994; Bijlage 14: Voorbeelden aanvraag en
  journaal Sectie Technische
  Ondersteuning (STO); Bijlage 15: Voorbeelden verslagen
  observatieteam
  Regiopolitie IJsselland/AT Noord-Oost Nederland, Bijlage 1:
  Jaarverslag 1993 Interregionaal Arrestatieteam
  Noord-Oost Nederland; Bijlage 2: Voorbeelden schriftelijke neerslag
  inzet AT
  Regiopolitie Kennemerland; Langendoen, K., Kasboek Financile
  verantwoording betreffende het door de
  RCID Kennemerland ondernomen onderzoek in de jaren 1992, 1993 en
  1994
  Regiopolitie Kennemerland; Straver, M.A., (Aanbiedings)brief d.d.
  18 april 1995 van hoofdcommissaris M.A.
  Straver aan Mw. E.M.A. Schmitz; Bijlage 1: Overzicht publiciteit
  rondom affaires CID Haarlem en interne
  maatregelen (inclusief krante-artikelen)
  Regiopolitie Kennemerland, Informatie over verstrekking van fake
  paspoorten/rijbewijzen: Bijlage 1:
  Overeenkomst E.M.A. Schmitz en CID Haarlem; Bijlage 2: Memo d.d. 12
  oktober 1995 van A.P. Woest aan de
  korpsleiding; Bijlage 3: Briefje van M.A. Straver aan E.M.A.
  Schmitz; Bijlage 4: Brief d.d. 20 juli 1995 van K.P.
  Langendoen aan M.A. Straver
  Regiopolitie Limburg-Noord/ROOZ, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1:
  Videoband met opnamen van een drietal
  afleveringen van cocane; Bijlage 2: Brief d.d. 23 juni 1994 van
  dhr. Hennes (staatsanwalt Mnchengladbach
  inzake het overlijden van Hugo
  Regiopolitie Twente, Bijlage 1: Organogrammen; Bijlage 2:
  Formulieren melding recherche onderzoek;
  Bijlage 3: Aanvraagformulieren OT
  Regiopolitie Twente, Bijlage 1: Formatieplan Politie Twente, 4 juni
  1993; Bijlage 2: Functiebeschrijvingen
  Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC); Bijlage 3: Geerdink,
  Herman, Taakaccenten A.G.C.; Bijlage 4:
  Jaarverslag 1994 DGC; Bijlage 5: Beleidsplan 1994 DGC; Bijlage 6:
  Klaveren, Hugo van, Wat pakken we aan?:
  Informatie ter Besluitvorming in het kader van de aanpak van
  georganiseerde criminaliteit: Scriptie, 11
  november 1994; Bijlage 7: Jaarverslag 1990 Regionaal Recherche
  Commando (RRC); Bijlage 8: Bos, Jan,
  Notitie m.b.t. de afspraken gemaakt in het Regionaal Recherche
  Overleg omtrent RRC, 12 november 1992 en
  30 augustus 1993; Bijlage 9: Geerdink, Herman, Discussiestuk
  Bovendistrictelijke teams, 16 februari 1994;
  Bijlage 10: Werkgroep recherche-samenwerking in de regio’s
  Overijssel-Oost en Overijssel-West, Rapport Samen
  op de drempel, 26 september 1986; Bijlage 11: Notulen Afdeling
  Georganiseerde Criminaliteit d.d. 17
  november 1994 en 12 december 1994, alsmede het Regionaal Recherche
  Overleg d.d. 22 december 1993;
  Bijlage 12: Verslag RCID tweede halfjaar van 1993; Bijlage 13:
  Handleiding kijkoperaties
  Arrondissementsparket Almelo d.d. 7 december 1994 vastgesteld;
  Bijlage 14: Overzichten inzet Afdeling
  Technische Ondersteuning in 1995; Bijlage 15: Voorbeelden
  OT-journaals; Bijlage 16: Overzicht uitbetaalde
  tipgelden 1993; Bijlage 17: Overzicht registraties/journaals
  CID-register van 1 april 1995 tot 20 april 1995
  Regiopolitie Utrecht, Bijlage 1: Verslag Management-plus
  vergadering d.d. 13 januari 1995; Bijlage 2:
  Mantelrapport inrichtingsplan Divisie Recherche; Bijlage 3:
  Beleidsplan Divisie Recherche, maart 1993; Bijlage
  4: 4.a Bedrijfsplan Divisie Recherche 1994; 4.b Bedrijfsplan
  Divisie Recherche 1995; Bijlage 5: Appendix
  Inrichtingsplan Divisie recherche i.o., waarin een overzicht van
  functies en functiebeschrijvingen; Bijlage 6:
  Operationele projecten; Bijlage 7: -; Bijlage 8: Concept lijst CID
  methoden/technieken; Bijlage 9: Verslagen
  vergaderingen managementteam en management-plus, vanaf 1993;
  Bijlage 10: 10.a Jaarverslag 1993
  Regiopolitie Utrecht; 10.b Bedrijfsplan 1994 Regiopolitie Utrecht;
  Bijlage 11: Regionaal Beleidsperspectief
  1995 t/m 1998 (deel 1 Begroting en deel 2 Beleidsplan); Bijlage 12:
  Kaderstelling 1995 Regiopolitie Utrecht;
  Bijlage 13: Operationeel overleg d.d. 20 februari 1995 (overzicht
  projecten, lopende zaken); Bijlage 14:
  Besluitenlijsten Regionale Driehoek v.a. 28 september 1992; Bijlage
  15: Formulieren Observatie-aanvraag en
  STO
  Regiopolitie Utrecht/AT; Zllner, F.P., Overzicht m.b.t.
  inkijkoperaties in de ruimste zin des woords vanaf 1991,
  8 juni 1995
  Regiopolitie Utrecht/RCID Utrecht/Cluster West, Aanbiedingsbrief;
  Bijlage 1: Verslag van een
  groepsvergadering van de RCID Utrecht d.d. 2 september 1991 met de
  CID-OvJ; Bijlage 2: Rapport opgemaakt
  in de zaak Kuras; Bijlage 3: Notitie Wat er werkelijk gebeurde
  m.b.t. de kijkoperaties d.d. 28 november 1994;
  Bijlage 4: Deel Arrest R.; Bijlage 5: Voorbeeld vastlegging
  afspraken CID – CID-OvJ; Bijlage 6: Inventarisatie
  Criminele Groepen/Organisaties Regio Utrecht per 28 december
  1994
  Regiopolitie Zeeland, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Toelichting d.d.
  25 april 1995; Bijlage 2: Organogram;
  Bijlage 3: Functiebeschrijvingen afdeling Zware Georganiseerde
  Criminaliteit (ZGC); Bijlage 4: Namenlijst
  ZGC; Bijlage 5: Want, H.A. van der, Projectplan Megatrans-team, 5
  november 1993; Bijlage 6: Regeling
  tijdelijk register Palula RE 37; Bijlage 7: Beleidsplan 1995
  Regionale Eenheid; Bijlage 8: Kwartaalrapportages
  1994; Bijlage 9: Corstens, G.J.M.; Veld, J.P.J. op het, Verslag
  Symposium actuele politiejurisprudentie
  Rechercheschool Zutphen d.d. 26 april 1994; Bijlage 10:
  Aanvullingen van de RCID: 10.A Geanonimiseerde
  inventarisatie criminele groeperingen in Zeeland september 1994,
  10.B Beleidsplan 1995 Regionale Eenheid;
  10.C Tweede kwartaalrapportage Regionale Eenheid 1994, 10.D Derde
  kwartaalrapportage Regionale Eenheid
  1994, 10.E Vierde kwartaalrapportage Regionale Eenheid 1994
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid, Bijlage 1: Convenant RCID’s Utrecht
  en Zuid-Holland Zuid identiteit informant
  zaak Hashbende d.d. 11 maart 1991; Bijlage 2: Rapportage inzake
  informanten A en B d.d. 2 december 1993;
  Bijlage 3: Rapportage aan OvJ inzake 23 zaken betreffende informant
  1140
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/CID, betrokkenheid van het BKA
  blijkt bij hasj-transporten, 1990/1991
  Regiopolitie Zuid-Holland Zuid/Dienst Operationele
  Ondersteuning/RCID, Rapport opgemaakt aangaande
  problemen m.b.t. een informant die in de zaak R. informatie
  verstrekte, 4 november 1993
  Rijksrecherche Amsterdam, Rijksrechercheonderzoeken
  Rijksrecherche ‘s-Gravenhage, Rijksrechercheonderzoeken
  Rijksrecherche ‘s-Hertogenbosch, Rijksrechercheonderzoeken
  Rijksrecherche Leeuwarden, Rijksrechercheonderzoeken
  Rijksrecherche/Fort-team, Algemeen schema routing goederen vanuit
  derde land naar Nederland
  Rijksrecherche/Fort-team, Aanbiedingsbrief; Bijlage 1: Tweede
  tussenrapportage van het Rijksrechercheteam,
  belast met het onderzoek naar het functioneren van de
  RCID-Kennemerland, 28 juni 1995
  Rijksrecherche/Fort-team, Bevingingen inzake XTC-traject naar
  Groot-Brittanni, 31 oktober 1995
  Thijn, E. van; Gemeente Amsterdam/ABJZ, Aanbiedingsbrief; Bijlage
  1: Raadsvragen d.d. 12 juni 1979 over
  infiltratie van politieagenten in linkse organisaties; Bijlage 2:
  CID Amsterdam, Notitie Infiltratie, december
  1980; Bijlage 3: Vergaderstukken raadscommissie Politiezaken d.d. 6
  juni 1985, inclusief nota Pseudokoop d.d.
  30 mei 1985; Bijlage 4: Documenten (1985) aangaande instelling
  Begeleidingscommissie politile infiltratie;
  Bijlage 5: Documenten (1987) aangaande de inzet van pseudo-kopers
  in horeca rondom het Leidseplein;
  Bijlage 6: Documenten (1988) aangaande het eerste evaluatieverslag
  Begeleidingscommissie politile
  infiltratie tussen 1 mei 1985 en 30 april 1987; Bijlage 7:
  Documenten (1990) over een tipgeld-kwestie waarbij
  de gemeente-advocaat is ingeschakeld; Bijlage 8: Documenten
  (1990/1991) aangaande uitbreiding van de
  taktiek van pseudo-koop, alsmede de Notitie Politile Infiltratie
  van het Landelijk Contact Pseudokoop d.d. 11
  oktober 1990; Bijlage 9: Richtlijnen infiltratie, zoals vastgesteld
  in de vergadering van Procureurs-Generaal d.d.
  20 februari 1991; Bijlage 10: Tweede en derde evaluatieverslag
  Begeleidingscommissie politile infiltratie
  tussen 1 mei 1987 en 30 april 1992; Bijlage 11: Documenten (1991)
  aangaande het creren van valse
  identiteiten aan pseudo-kopers; Bijlage 12: Documenten (1993)
  aangaande problemen bij en de afbouw van
  de pseudo-koopteams; Bijlage 13: Documenten aangaande het verzoek
  van de RCID tot het openen van een
  bankrekening in het kader van een Amerikaanse undercover operatie;
  Bijlage 14: Documenten (1995)
  aangaande recente verzoeken van IRT en centrale recherche om
  pseudo-identiteiten


  inhoudsopgave en zoeken