• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – 2. Lijst van officiele publikaties

  Naast de in onderstaand overzicht vermelde kamerstukken is gebruik
  gemaakt van stukken uit de rijksbegroting
  van de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, alsmede
  van m.b.t. vermelde stukken gevoerde
  debatten in de Tweede kamer
  17.363, Wet op de de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  17.975, Nadere wijziging van de opiumwet
  18.895, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de persiode 25 augustus 1981 tot 6 maart
  1985
  18.995, Samenleving en criminaliteit
  19.038, Algemene Rekenkamer, Het functioneren van de Centrale
  Recherche Informatiedienst
  19.073, Algemene wet op het binnentreden
  19.095, Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met persoonsregistraties: Wet
  persoonsregistraties
  19.159, Beleidsplan Automatisering van de Politile
  Informatievoorziening
  19.326, Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de
  Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende
  geleidelijke afschaffing van grenscontroles, Schengen, 14 juni
  1985
  19.328, Infiltratie als opsporingstechniek (under-cover agenten;
  pseudo-koop)
  19.535, Wijziging van de politiewet
  19.589 Regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
  verband met politieregisters: Wet op de
  politieregisters
  19.711, Beleidsvoorstellen onderdeel Politie voor 1987
  19.757, Wijziging van het Wetboek van strafrecht en Strafvordering:
  Anonieme verdachte
  19.774, Wijziging van enkele bepalingen van het Wetboek van
  Strafvordering omtrent de voorlopige hechtenis
  en enige andere onderwerpen
  20.090, Beleidsplan Politie 1988
  20.385, Verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten omtrent haar
  werkzaamheden over de periode 7 maart 1985 tot 30 november 1987
  20.559, Onderzoek Paspoortproject 20.811, Beleidsplan Politie
  1989
  21.132, Regeerakkoord 1989
  21.302, Beleidsplan Politie 1990
  21.426, Wijziging van de Wet op de weerkorpsen ter zake van de
  particuliere beveiligingsorganisaties
  21.461, Een nieuw politiebestel in de jaren ’90
  21.481, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1989
  21.501 – 20, Europese Raad
  21.504, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, van het Wetboek
  van Strafvordering en enige andere wetten
  ter verruiming van de mogelijkheden tot toepassing van de
  maatregelen van ontneming van wederrechtelijk
  verkregen voordeel en andere vermogenssancties (Pluk ze)
  21.551, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek
  van Strafvordering in verband met de
  voortschrijdende toepassing van informatietechniek: Wet
  computercriminaliteit
  21.553, Infiltratie BVD
  21.565, Aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek
  van Strafvordering met voorzieningen ten
  behoeve van de bestrijding van heling
  21.803, Beleidsplan Politie 1991
  21.819, Verslag van de vaste commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1989-juli 1990)
  21.829, Recht in beweging, een beleidsplan voor justitie in komende
  jaren
  21.833, Strafrecht met beleid: Beleidsplan van het openbaar
  ministerie voor de jaren 1990-1995
  21.874, Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie
  politiebestel
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.036, Verwijdering en vernietiging van dossiers van de
  Binnenlandse Veiligheidsdienst
  22.081, Goedkeuring van het op 8 november 1990 te Straatsburg tot
  stand gekomen Verdrag inzake het
  witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en confiscatie van
  opbrengsten van misdrijven
  22.083, Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging
  strafvonnissen en het Wetboek van Strafvordering
  met het oog op de internationale samenwerking gericht op de
  ontneming van wederrechtelijk verkregen
  voordeel
  22.112, Ontwerp-richtlijnen Europese Commissie
  22.268, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht inzake algemene
  strafbaarstelling van
  voorbereidingshandelingen
  22.306, Beleidsvoornemens Politie 1992
  22.343, Handhaving milieuwetgeving
  22.355, Algemene Rekenkamer, Criminaliteitsbestrijding
  22.447, Aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met
  voorzieningen ten behoeve van het
  DNA-onderzoek in strafzaken
  22.463, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden (juli 1990-juli 1991)
  22.483, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek
  van Strafrecht en enige andere wetten
  (getuigenbescherming)
  22.539, Wijziging van de binnentredingsbepalingen
  22.562, Vaststelling van een nieuwe Politiewet
  22.838, De georganiseerde criminaliteit in Nederland
  22.890, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1991-juli 1992
  23.009, Melding ongebruikelijke transacties bij financile
  dienstverlening: Wet melding ongebruikelijke
  transacties (MOT)
  23.045, Wijziging van de Wet op de inlichtingen en
  veiligheidsdiensten (opheffing IDB)
  23.047, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de regeling van het opnemen van
  gesprekken met een technisch hulpmiddel: Direct afluisteren
  23.065, Algemene Rekenkamer, Verslag over 1992
  23.096, Veiligheidsrapportage 1993
  23.108, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in
  verband met het aftappen van GSM
  23.143, TREVI
  23.173, Goedkeuring en uitvoering van de op 20 november 1992 te
  Washington tot stand gekomen
  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
  Staten van Amerika inzake de
  wederzijdse samenwerking bij de opsporing, inbeslagneming en
  confiscatie van de opbrengsten van en
  hulpmiddelen voor misdrijven en de verdeling van geconfisceerde
  voorwerpen (Trb. 1994, 0005)
  23.225, Verslag van de vaste Commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar
  werkzaamheden in de periode juli 1992 – december 1992
  23.251, Partile wijziging van het Wetboek van Strafvordering:
  Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek
  23.444, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  het Wetboek van Strafrecht en het
  Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het
  exclusieve recht van de concessiehouder in
  hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd
  vergunningenstelsel voor specifieke vormen van
  openbare mobiele telecommunicatie
  23.446, De landelijke werving, de selectie en het onderwijs voor de
  politie: LSOP-wet
  23.478, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
  recherchebureaus
  23.490, Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag
  23.547, Samenvoeging ECD en AID
  23.593, De opheffing van het interegionaal rechercheteam
  Noord-Holland/Utrecht (IRT)
  23.635, Algemene Rekenkamer, Politiesterkte
  23.655, Nationale ombudsman, Jaarverslag 1993
  23.672, Stand van wetgeving ter herziening van het Wetboek van
  Strafvordering
  23.681, Partile wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere
  wetten in verband met de opheffing van
  het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen
  23.700, Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  23.704, Regelen inzake de confiscatie van met criminaliteit in
  verband staand vermogen: Wet confiscatie
  crimineel vermogen
  23.705, Wijziging Wetboek van Strafvordering: Vormverzuimen
  23.715, Regeerakkoord 1994
  23.777, Wet inzake de wisselkantoren
  23.815, Internationale politile samenwerking
  23.956, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in
  1993
  23.989, Wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van
  Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de
  terechtzitting en het vonnis
  23.993, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten
  met het oog op de opneming in het
  Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het
  verstrekken van onware gegevens en het
  nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens
  te verstrekken (concentratie
  strafbaarstelling frauduleuze gedragingen)
  24.034, Reorganisatie van het openbaar ministerie
  24.077, Drugbeleid
  24.107, Herziening van de Wet wapens en munitie
  24.123, Bestelling van locomotieven door de NS
  24.125, Nationale Ombudsman, Jaarverslag 1994
  24.139, Regels met betrekking tot naar buitenlands recht
  opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
  kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheden geheel of nagenoeg
  geheel in Nederland verrichten en
  geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn
  opgericht: Wet op de formeel buitenlandse
  vennootschappen
  24.141, Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot
  corporaties: Wet conflictenrecht corporaties
  24.147, Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en
  Veiligheidsdiensten van haar werkzaamheden in
  het jaar 1994
  24.163, Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen,
  de Mediawet, de
  Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in
  verband met de liberalisering van
  kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen
  24.167, Europese samenwerking op het gebied van Justitie en
  Binnenlandse Zaken
  24.175, Algemene Rekenkamer, Beheersing informatiebeveiliging
  24.219, Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
  de verlengingsprocedure van voorlopige
  hechtenis
  24.225, Veiligheidsbeleid 1995 – 1998
  24.252, Aanpassing regelgeving met betrekking tot de advocatuur
  24.263, Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee
  verband houdende intrekking van de
  Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2
  tot en met 5 en wijzigingen van het
  Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede
  enige andere wetten (Penitentiaire
  beginselenwet)
  24.269, Wijziging van het Wetboek van Strafrecht
  (mensensmokkel)
  24.420, Beleidsvoornemens Politie 1996
  24.470, Ontslag van de procureur-generaal van Amsterdam
  24.500, Algemene Rekenkamer, Beheer en controle EG-geldstromen in
  Nederland
  Stenografisch verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 29
  november 1994 van de vaste Commissie
  voor Justitie met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66,
  over de inbraak bij officier van justitie Valente in
  Amsterdam
  Kort verslag van een besloten algemeen overleg d.d. 6 december 1994
  van de vaste Commissie voor Justitie
  met de minister van Justitie, W. Sorgdrager, D66, naar aanleiding
  van de mededelingen van hoofdofficier van
  Justitie te Amsterdam, mr. J. Vrakking in de NRC van 2 december
  1994

  Wetgeving; Belgi

  Trotteyn, Johan, Statuut gerechtelijke politie: versie 2.0,
  S.l., 1995
  Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Parlementair onderzoek
  naar een structureel beleid met het
  oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel,
  Brussel, 1994
  Ministerie van Justitie, Wet ter bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen
  en openen van privcommunicatie en -telecommunicatie, Brussel,
  1994

  Wetgeving; Groot-Brittanni

  Committee on Privacy, Report of the Committee on Privacy,
  London, 1972
  House of Commons, Home affairs committee, Drug trafficking and
  related serious crime, Londond, 1989
  House of Commons; Home affairs committee, Organised crime, London,
  1994
  The Royal Commission on Criminal Justice; Osner, Nigel; Quinn,
  Anne; Crown, Giles (red.), Criminal justice
  systems in other jurisdictions, London, 1993

  Wetgeving; Rusland

  Russische Federatie, Wet op de operationele opsporingsactiviteit
  in de Russische Federatie: Wet van de
  Russische Federatie van 13 maart 1992, inclusief amendementen bij
  wet van de Russische Federatie van 2 juli
  1992 (Nederlandse vertaling)

  Pseudo-wetgeving

  Belastingdienst/Douane; Haverkamp, H.J.; Scheepvaart Vereniging
  Noord; Mller, H.I., Convenant inzake de
  samenwerking tussen Belastingdienst/Douane en Scheepvaart
  Vereniging Noord, S.l., 1995
  Ministerie van Binnenlandse Zaken; ministerie van Defensie;
  ministerie van Algemene Zaken,
  Privacyregelingen Binnenlandse Veiligheidsdienst, Militaire
  Inlichtingendienst en Inlichtingendienst
  Buitenland, In: Staatscourant (1988) 126 (4 juli)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Instellingsbeschikking Raad van
  Advies voor de CID, In: Staatscourant
  (1995) 46 (6 mrt)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, Regeling aanstellingseisen
  politie, In: Staatscourant (1995) 63 (29 mrt)
  Ministerie van Economische Zaken; Ministerie van Landbouw,
  Natuurbeheer en Visserij, Buitenwerkingstelling
  In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten,
  In: Staatscourant (1995) 144 (28 juli)
  Ministerie van Financin, Gedragscode fiscus/banken, In:
  Staatscourant (1995) 50 (10 mrt)
  Ministerie van Financin, Voorschrift informatieverstrekking 1993
  (VIV 1993), In: Staatscourant (1995) 129 (7
  juli); 161 (22 aug); (1992) 251 (28 dec)
  Ministerie van Financin; Ministerie van Justitie, Wijziging
  indicatoren Wet melding ongebruikelijke transacties,
  In: Staatscourant (1995) 134 (14 juli)
  Ministerie van Financin; Ministerie van Justitie, Regeling houdende
  aanpassing van de indicatoren aan de
  hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moetworden
  aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in
  de zin van de Wet melding ongebruikelijke transacties, In:
  Staatscourant (1995) 190 (2 okt)
  Ministerie van Justitie, Regeling Tip-, toon- en voorkoopgelden,
  ‘s-Gravenhage, 1985 Ministerie van Justitie;
  Ministerie van Binnenlandse Zaken, CID-regeling en
  CID-privacyreglement, Den Haag, 1986
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken, Besluit
  Criminele Inlichtingendiensten (CID), In:
  Staatscourant (1987) 187 (29 sept.)
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken,
  Regeling landelijke politie-opleidingen, In:
  Staatscourant (1992) 222 (16 nov.)
  Ministerie van Justitie; Minister van Binnenlandse Zaken,
  Modelreglementen voor een CID-register en een
  grijze-veldregister als bedoeld in artikel 1, onder b en d, van het
  Besluit politieregisters, ‘s-Gravenhage, 1993
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken;
  Ministerie van Defensie, Concept-regeling
  houdende de vaststelling van regels met betrekking tot de
  samenwerking, werkzaamheden en inrichting van
  criminele inlichtingendiensten: CID-regeling 1994, Den Haag, ca.
  1994
  Ministerie van Justitie, Richtlijn opsporingsbeleid inzake de
  coffeeshops, ‘s-Gravenhage, 1994
  Ministerie van Justitie, Reglement politieregister Melding
  Ongebruikelijke Transacties, In: Staatscourant (1994)
  54 (17 mrt)
  Ministerie van Justitie, Strikte regels voor wetenschappelijk
  onderzoek bij politie en justitie: Circulaire
  Informatieverstrekking justitile instellingen en politie omwille
  van wetenschappelijk onderzoek, In:
  Staatscourant (1995) 35 (17 feb)
  Ministerie van Justitie, Regeling persoonsdossiers
  strafrechtspleging, In: Staatscourant (1995) 40 (25 feb)
  Ministerie van Justitie, Vaststelling Privacyreglement Justitieel
  Documentatiesusteem JDS, In: Staatscourant
  (1994) 118 (24 juni)
  Ministerie van Justitie, Besluit houdende mandaat aan de
  procureurs-generaal In: Algemeen Politieblad 144
  (1995) 5 (4 mrt) p. 19-20
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken;
  Ministerie van Defensie, CID-regeling 1995, In:
  Staatscourant (1995) 74 (13 apr)
  Ministerie van Justitie; CRI, Reglement politieregister NCID, In:
  Staatscourant (1995) 79 (24 apr)
  Ministerie van Justitie; CRI, Reglement politieregister Grijze-veld
  Divisie CRI, In: Staatscourant (1995) 79 (24
  apr)
  Ministerie van Justitie, Regeling onderzoek Criminele
  Inlichtingendienst regionale politiekorps Kennemerland,
  In: Staatscourant (1995) 80 (25 apr)
  Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  FIOD 1995, In: Staatscourant (1995) 85 (2
  mei)
  Ministerie van Justitie, Besluit hulpofficieren van justitie FIOD
  1995, In: Staatscourant (1995) 85 (2 mei)
  Ministerie van Justitie, Privacyreglement Vennoot: Privacyreglement
  inzake de geautomatiseerde
  gegevensverzameling van de afdeling Rechtspersonen van de directie
  Criminaliteitspreventie van het
  Ministerie van Justitie te ‘s-Gravenhage, Den Haag, 1995
  Ministerie van Justitie, Instellingsbesluit Commissie onderzoek aan
  het lichaam, In: Staatscourant (1995) 113
  (15 juni)
  Ministerie van Justitie; CRI, Privacyreglementen politieregisters
  Centrale Recherche Informatiedienst, In:
  Staatscourant (1995) 130 (10 juli)
  Ministerie van Justitie, Wijziging besluiten buitengewoon
  opsporingsambtenaar en hulpofficieren van justitie
  FIOD 1995, In: Staatscourant (1995) 166 (29 aug)
  Ministerie van Justitie, Instelling Commissie Getuigenbescherming,
  In: Staatscourant (1995) 167 (30 aug)
  Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Milieubijstandsteam VROM 1995, In:
  Staatscourant (1995) 177 (13 sept)
  Ministerie van Justitie, Aanwijzing opsporingsambtenaren
  Economische Controledienst, In: Staatscourant
  (1995) 189 (29 sept)
  Ministerie van Justitie, Besluit betreffende de tijdelijke
  aanwijzing van een toezichthouder en direct
  toezichthouder voor enkele landelijke opsporingsdiensten, In:
  Staatscourant (1995) 198 (12 okt)
  Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  NS Beveiliging Services, In: Staatscourant
  (1995) 205 (23 okt)
  Ministerie van Justitie; Ministerie van Binnenlandse Zaken,
  Regeling landelijk rechercheteam, In: Staatscourant
  (1995) 220 (13 nov)
  Ministerie van Justitie, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Belastingdienst/Douane 1995, In:
  Staatscourant (1995) 222 (15 nov)
  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer, Uniform Aanbestedingsreglement EG
  1991, In: Staatscourant (1991) 228 (22 nov)
  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer, Wijziging Besluit aanwijzing
  toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving, In: Staatscourant
  (1995) 55 (17 mrt)
  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer, Wijziging Uniform
  Aanbestedingsreglement EG 1991, In: Staatscourant (1995) 103 (31
  mei)
  Procureur-Generaal Gerechtshof Amsterdam, Besluit buitengewoon
  opsporingsambtenaar regionale recherche,
  regiopolitie Kennemerland, In: Staatscourant (1995) 204 (20
  okt)
  Registratiekamer, Modelreglementen, In: Staatscourant (1994) 78 (22
  apr); 133 (15 juli)
  Registratiekamer, Privacy Gedragscode Banken, In: Staatscourant
  (1995) 207 (25 okt)
  Vergadering van procureurs-generaal, Richtlijn wederzijdse
  rechtshulp, In: Staatscourant (1994) 242 (15 dec)

  Wetgeving; Europa

  Europees Parlement, Resolutie over veel voorkomende
  criminaliteit in dichtbevolkte gebieden en de
  verbindingen met de georganiseerde misdaad, In: Publikatieblad van
  de EG (1994) C 20 (24 jan) p. 188-191
  Europees Parlement, Resolutie over de criminaliteit in Europa, In:
  Publikatieblad van de EG (1994) C 61 (28
  feb) p. 235-238
  Europees Parlement, Verslag over de activiteiten van de
  Europol-drugseenheid van 1 januari tot en met 31
  december 1994: Eerste jaarverslag, Straatsburg, 1995
  Europees Parlement; Onderzoekscommissie drughandel en
  georganiseerde misdaad in de landen van de
  Gemeenschap; C.Roth, Werkdocument deel V over de infiltratie van de
  commercile, economische en
  financile sector van de lid-staten door de georganiseerde misdaad,
  Straatsburg, 1991
  Europees Parlement; Onderzoekscommissie inzake de toeneming van de
  met de drugshandel samenhangende
  georganiseerde misdaad in de lid-staten van de Europese
  Gemeenschap; P. Cooney, Verslag over de
  toeneming van de met de drugshandel samenhangende georganiseerde
  misdaad in de lid-staten van de
  Europese Gemeenschap, Straatsburg, 1992
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; L. van Outrive, Verslag over de
  oprichting van Europol, Straatsburg, 1992
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; Salisch, H., Verslag over veel
  voorkomende criminaliteit in dichtbevolkte gebieden en de
  verbindingen met de georganiseerde misdaad,
  Straatsburg, 1993
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; Salisch, H.; Speroni, F., Verslag
  van de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken over de
  criminaliteit in Europa, Straatsburg,
  1994
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; Salisch, H.; Speroni, F., Verslag
  over de criminaliteit in Europa, Straatsburg, 1994
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken, Mededeling aan de leden: De
  aanbevelingen van de Raad inzake de internationale georganiseerde
  misdaad: een verslag aan de Raad van
  de ad hoc Werkgroep internationale georganiseerde misdaad,
  Straatsburg, 1994
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; Bontempi, Rinaldo, Verslag over
  het voorstel voor een besluit van de Raad van de Europese Unie tot
  opstelling van het Verdrag betreffende de
  bescherming van de financile belangen van de Gemeenschappen,
  Straatsburg, 1995
  Europees Parlement; Commissie begrotingscontrole; Theato, Diemut,
  Verslag over het voorstel voor een
  verordening (EG, Euratom) van de Raad inzake de bescherming van de
  financile belangen van de
  Gemeenschap, Straatsburg, 1995
  Europees Parlement; Commissie openbare vrijheden en binnenlandse
  zaken; Salisch, H.; Speroni, F.,
  Werkdocument over criminaliteit in Europa, Straatsburg, 1993
  Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de
  Raad betreffende de bescherming van
  natuurlijke personen in verband met de behandeling van
  persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
  van die gegevens, Brussel, 1992 (COM(92) 422 def.)
  Europese Commissie, Bescherming van de Financile belangen van de
  Gemeenschap: Verslag 1993, Brussel,
  1994 (COM(94) 94 def.)
  Europese Commissie, De bescherming van de financile belangen van de
  Gemeenschap: De strategie van de
  Commissie ter bestrijding van Fraude: Werkprogramma 1994, Brussel,
  1994 (COM(94) 92 def.)
  Europese Commissie, Mededeling van de Commissie: Actie van de
  Gemeenschap op het gebied van
  drugsverslaving: Voorstel voor een Besluit van het Europees
  Parlement en de Raad tot vaststelling van een
  communautair actieprogramma inzake de preventie van drugsverslaving
  binnen het actiekader op het gebied
  van de volksgezondheid 1995-2000, Brussel, 1994 (COM(94) 223
  def.)
  Europese Commissie, Mededeling van de commissie, aan de Raad en het
  Europees Parlement betreffende
  een actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding: 1995 –
  1999, Brussel, 1994 (COM(94) 234 def.)
  Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het
  Europees Parlement en de Raad
  betreffende de bescherming van persoonsgebonden gegevens en van de
  persoonlijke levenssfeer in het kader
  van digitale telecommunicatienetwerken, met name in het kader van
  het digitale netwerk voor gentegreerde
  diensten (ISDN) en van digitale mobiele netwerken (COM(94) 128
  def.), In: Publikatieblad van de Europese
  Gemeenschappen (1994) C 200 (22 juli) p. 4-18
  Europese Commissie, Fraudebestrijding: Werkprogramma 1995, Brussel,
  1995 (COM(95) 23 def.)
  Europese Commissie, Eerste verslag van de Commissie over de
  toepassing van de Richtlijn Witwassen van geld
  (91/308/EEG), voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad,
  Brussel, 1995 (COM(95) 54 def.)
  Europese Commissie, Bescherming van de financile belangen van de
  Gemeenschap: Jaarverslag 1994
  Fraudebestrijding, Brussel, 1995 (COM(95) 98 def.) Europese
  Commissie, Mededeling van de Commissie, aan
  de Raad en het Europees Parlement betreffende fraude in de regeling
  voor douanevervoer, voorgestelde
  oplossingen en toekomstperspectieven, Brussel, 1995 (COM(95) 108
  def.)
  Raad van de Europese Gemeenschappen, Richtlijn 93/37/EEG van de
  Raad betreffende de cordinatie van de
  procedures voor het plaatsen van overheidsoverdrachten voor de
  uitvoering van werken In: Publikatieblad van
  de Europese Gemeenschappen (1993) L199 (9 augustus) p. 54-83
  Raad van de Europese Unie, Aanbevelingen van de Raad inzake de
  internationale georganiseerde misdaad
  en een verslag aan de Raad van de ad hoc Werkgroep internationale
  georganiseerde misdaad, Brussel, 1994
  Raad van de Europese Unie, Conclusies betreffende
  fraudebestrijding, In: Publikatieblad van de Europese
  Gemeenschappen (1994) C 292 (20 okt) p. 1-2
  Raad van de Europese Unie, Instelling van een gemeenschappelijk
  mechanisme voor inzameling en
  systematische analyse van gegevens over de internationale
  georganiseerde misdaad, Brussel, 1994
  Raad van de Europese Unie, Situatieverslag over de georganiseerde
  criminaliteit in de Europese Unie in 1993,
  Brussel, 1995
  Raad van de Europese Unie, Ontwerp-overeenkomst op grond van
  artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
  Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst
  (Europol), Brussel, 1995
  Raad van Europa, Recommendation No. R (87) 15 regulating the use of
  personal data in the police sector,
  Straatsburg, 1987
  Raad van Europa, Draft recommendation concerning problems of
  criminal law connected with information
  technology and draft explanatory report related thereto,
  Straatsburg, 1995


  inhoudsopgave en zoeken