• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

  HOOFDSTUK 5 DE GESPREKKEN

  De enqutecommissie heeft in het kader van haar onderzoek
  gesprekken gevoerd. De Wet op de Parlementaire Enqute kent geen
  gesprekken, hetgeen betekent dat de commissie de bevoegdheden die
  zij in het kader van de openbare verhoren heeft, ontbeert. Het gaat
  daarbij om de bevoegdheid getuigen en deskundigen op te roepen of
  te dagvaarden, wat een verschijnings- en antwoordplicht met zich
  brengt, en de bevoegdheid getuigen en deskundigen onder ede te
  verhoren. Desalniettemin was de bereidwilligheid van uitgenodigde
  gesprekpartners voor de commissie te verschijnen uitermate
  bevredigend te noemen, wat de commissie tot erkentelijkheid
  stemt.

  Het eerste gesprek werd op 1 juni 1995 gehouden, het laatste op
  12 januari 1996. In totaal werden 128 gesprekken gevoerd met 139
  personen. Sommige gesprekken betroffen meerdere personen. Het
  leeuwendeel van de gesprekken – 109 – vond plaats tijdens het
  voorbereidend onderzoek. De gesprekken hadden een besloten,
  vertrouwelijk karakter. Van een gesprek vervaardigde de
  Stenografische dienst der Staten-Generaal een woordelijk verslag,
  dat aan de gesprekspartners ter goedkeuring werd voorgelegd.
  Vanwege het vertrouwelijke karakter van de gesprekken worden de
  verslagen niet openbaar gemaakt. Noch in de openbare verhoren, noch
  in het eindrapport van de commissie wordt hieruit geciteerd, tenzij
  de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. De verslagen
  maakten deel uit van het onderzoeksmateriaal dat de commissie ter
  beschikking stond.

  De commissie streefde met de gesprekken een drietal doelen na.
  In de eerste plaats wilde zij haar kennis van en inzicht in de
  materie vergroten. In de tweede plaats zou mede op grond van deze
  gesprekken de selectie van getuigen en deskundigen, die in het
  openbaar zouden worden gehoord, geschieden. In de derde plaats
  dienden de gesprekken voor de commissie en voor de gesprekspartners
  als voorbereiding van een openbaar verhoor.

  Op grond van een lijst van bevindingen, samengesteld op basis
  van interviews, documentenonderzoek, literatuur en gesprekken met
  de staf, maakte de commissie een selectie van personen die over een
  aantal thema’s relevante informatie konden verschaffen, te weten
  personen uit alle geledingen van politie, justitie en bijzondere
  opsporingsdiensten, rechters, advocaten, wetenschappers, politici
  en ondernemers. Noot De gesprekspartners werden door de
  griffier of haar plaatsvervanger telefonisch uitgenodigd, waarna
  een schriftelijke bevestiging volgde. Noot Bij het maken
  van afspraken trachtte de commissie zo veel mogelijk vast te houden
  aan de in haar ogen logische volgorde van de gesprekken, hetgeen
  niet altijd lukte. Vooral het feit dat de gesprekken grotendeels in
  de zomervakantieperiode plaatsvonden, was daar de oorzaak van. De
  gesprekken werden van tevoren over de leden van commissie verdeeld.
  Het lid dat een bepaald gesprek toebedeeld kreeg, was primair
  belast met het voeren van dat gesprek. De andere leden waren
  overigens vrij aanvullende vragen te stellen.

  Ten behoeve van (de voorbereiding van) elk gesprek werd door de
  staf een gespreksnotitie gemaakt, bevattende onder meer enkele
  gegevens over de gesprekspartner, een lijst van cruciale
  documenten, waaronder verslagen van interviews, en een lijst van
  mogelijk te stellen vragen, onderverdeeld naar te behandelen
  onderwerpen. Deze notitie werd van tevoren in de commissie
  besproken. De gesprekken werden in de tweede Commissiekamer in het
  Eerste-Kamergebouw gevoerd. Afgesproken was dat alle leden van de
  commissie in beginsel aanwezig zouden zijn, wat meestal het geval
  was. Verder werden de gesprekken bijgewoond door de griffier, de
  inhoudelijk secretaris, een stenograaf en, in voorkomende gevallen,
  een onderzoeker of adviseur.

  In de regel was de opbouw van het gesprek als volgt. Eerst
  maakte de voorzitter, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter,
  enkele inleidende opmerkingen over het onderzoek van de commissie
  en over het vertrouwelijke karakter van het gesprek. Vervolgens
  werd het woord gegeven aan het lid dat bij dat gesprek het voortouw
  had. De afsluiting geschiedde door de voorzitter. De gesprekken
  duurden doorgaans anderhalf uur. Niet meer dan vier personen werden
  op n dag gesproken.

  De gesprekken die in de zomermaanden waren gevoerd, werden door
  de verschillende interne onderzoeksgroepen geanalyseerd en in de
  concept-rapportages, die eind augustus gereed waren, verwerkt. Op
  basis van deze concept-rapportages werd door de griffier en de
  inhoudelijke secretaris een lijst van bevindingen opgesteld, die
  aan de commissie ter bespreking werd voorgelegd. Deze lijst vormde
  de basis voor de selectie van de te horen personen als ook van de
  thema’s die in de verhoren aan de orde zouden komen. Van de
  gesprekken die tijdens de openbare verhoren plaatsvonden, negen in
  totaal, was het merendeel
  bedoeld ter voorbereiding van een openbaar verhoor.
  Na afloop van de openbare verhoren werden nog tien gesprekken
  gevoerd. Met een aantal daarvan werd beoogd tegenstrijdigheden die
  tijdens de openbare verhoren aan het licht waren gekomen, op te
  helderen. De overige gesprekken hadden als doel een aantal zaken,
  waarop de commissie tijdens de openbare verhoren was gestuit, aan
  een nader onderzoek te onderwerpen.

  Tevens heeft de commissie nog met enkele informanten en
  criminelen gesproken. Van enkele van deze gesprekken is geen
  stenografisch verslag gemaakt. De commissie meende met deze
  gesprekken nader inzage te kunnen krijgen in de andere kant van de
  opsporing.


  Inhoudsopgave en zoeken