• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage I – HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

  HOOFDSTUK 8 HET ARCHIEF

  Het archief van de commissie bestaat uit het archief van de
  onderzoeksgroep-Fijnaut en het archief van de commissie. Het
  archief-Fijnaut is, conform de afspraken met de ministers van
  Justitie en Binnenlandse Zaken, ondergebracht bij de Centrale
  recherche informatiedienst. De stukken die de commissie zelf heeft
  verzameld, bevinden zich in de ruimten van de enqutecommissie in
  het gebouw van de Eerste Kamer. De enqutecommissie heeft in de loop
  van haar onderzoek zeer veel documenten verzameld. Het archief
  bestaat uit documenten verkregen op grond van artikel 3 van de Wet
  op de Parlementaire Enqute, spontaan toegestuurde stukken en de
  door haar zelf geproduceerde stukken. Daarnaast beschikt de
  commissie over een bibliotheek, bestaande uit onder meer
  wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie, beleidsrapporten en
  officile publicaties.

  Het archief werd door de documentalisten opgebouwd,
  gecatalogiseerd en toegankelijk gemaakt met behulp van een
  data-base softwarepakket. Het beheer van het archief is in handen
  van de griffier en de documentalisten.

  Alle post van en naar politie, justitie en ministeries alsmede
  alle door de leden van de commissie en de staf geproduceerde
  stukken, zoals notities, rapportages, agenda’s, convocaties,
  besluitenlijsten en dergelijke, kregen een zogenaamd CvT-nummer
  (Commissie Van Traa-nummer). De verslagen van interviews, de
  uitnodigingen voor informele gesprekken en voor verhoren, de
  stenogrammen van de informele gesprekken en de verhoren als ook de
  publieksbrieven kregen eigen nummers.

  De commissie kende drie categorien stukken: geheim, intern en
  openbaar. De documentalisten beoordeelden in overleg met de
  griffier welke classificatie van toepassing was.
  De geheime stukken werden in een kluis bewaard en konden alleen
  worden ingezien in de stafruimte van de commissie. Deze stukken
  mochten die ruimte niet verlaten. Van sommige geheime stukken
  mochten alleen de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
  kennisnemen. Interne stukken bestonden uit stukken ten behoeve van
  de commissie en haar staf. Zij werden in afgesloten kasten bewaard.
  De openbare stukken waren openbaar en konden vrijelijk worden
  meegenomen.

  Deze onderverdeling was onderdeel van het veiligheidsplan dat
  betrekking had op de beveiliging van documenten. Derhalve is deze
  classificatie niet doorslaggevend voor de vraag welke stukken na de
  beindiging van het onderzoek openbaar kunnen worden gemaakt en
  welke geheim moeten blijven. Tegen het einde van haar onderzoek
  moest de commissie zich buigen over het archief, inclusief dat van
  de onderzoeksgroep-Fijnaut. Artikel 29a van de Wet op de
  Parlementaire Enqute bepaalt dat na de beindiging van het onderzoek
  van een enqutecommissie de Kamer besluit dat de processen-verbaal
  en de overige bescheiden van het onderzoek worden vernietigd, dan
  wel gedurende een door haar te bepalen periode worden bewaard in
  het archief van de Kamer of in het Rijksarchief. Bescheiden en
  aantekeningen, die ingevolge een besluit van de commissie, genomen
  krachtens de haar bij artikel 18a en 18b van de Wet op de
  Parlementaire Enqute verleende bevoegdheid, geheim dienen te worden
  gehouden, maken geen deel uit van dit archief. De commissie bepaalt
  waar deze geheime stukken worden bewaard en gedurende welke periode
  zij geheim zullen zijn.

  Zoals hierboven vermeld, werden ingevolge het veiligheidsplan
  alle stukken onderverdeeld in de categorien geheim, intern en
  openbaar. De commissie besloot alle stukken die als openbaar zijn
  geclassificeerd, ook na afloop van het onderzoek openbaar te maken.
  Hetzelfde geldt voor de meeste stukken die als intern zijn
  bestempeld. Het archief van de commissie, in het bijzonder het
  archief van de onderzoeksgroep-Fijnaut, bevat stukken die, gezien
  de inhoud ervan, als geheim zijn geclassificeerd en die na afloop
  van het onderzoek ook geheim dienen te worden gehouden.

  Artikel 18b van de Wet op de Parlementaire Enqute biedt de
  commissie een mogelijkheid daartoe. Dit artikel bepaalt dat de
  commissie om gewichtige redenen in verband met de bescherming van
  de in artikel 3, eerste lid, genoemde personen of van een belang,
  bedoeld in artikel 18, kan besluiten aan haar overlegde bescheiden
  of gedeelten daarvan niet openbaar te maken. Voorzover deze geheime
  stukken deel uitmaken van het onderzoeksverslag van de commissie,
  worden deze ter inzage of anderszins ter kennisneming gelegd van de
  leden van de Kamer, die omtrent de inhoud van die stukken
  geheimhouding moeten bewaren. In een beperkt aantal gevallen heeft
  de commissie afspraken gemaakt met afzenders om de toegezonden
  documenten na afloop van het onderzoek terug te zenden.


  Inhoudsopgave en zoeken