• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage V – 1 ALGEMENE INLEIDING

  1 ALGEMENE INLEIDING

  De commissie heeft als een van haar opdrachten gekregen
  onderzoek te doen naar de feitelijke toepassing, de rechtmatigheid,
  het verantwoord zijn en de effectiviteit van de opsporingsmethoden.
  De resultaten van dit onderzoek zijn in de voorliggende bijlage
  neergelegd.

  De commissie heeft haar onderzoek aangevangen op grond van de
  bevindingen van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, die
  zijn neergelegd in het rapport Opsporing gezocht. In dat rapport
  werd een verschil gemaakt tussen het begrip opsporingsmethode en
  opsporingsmiddel; met het laatste werd een concrete
  opsporingsactiviteit aangeduid. In de praktijk blijkt dat
  onderscheid soms moeilijk te hanteren. Het gaat bijvoorbeeld bij
  het gecontroleerd afleveren van drugs om een aantal handelingen die
  niet altijd elk afzonderlijk als opsporingsmiddel zijn aan te
  merken, maar wel gezamenlijk een opsporingsmethode vormen. Het
  onderscheid is in dit rapport derhalve verlaten.

  In dit rapport worden vier opsporingsmethoden onderscheiden:
  observatie, gebruik maken van informanten, infiltratie en het
  verrichten van andere vormen van informatiewinning. Elk van deze
  methoden neemt verschillende vormen aan en/of kent verschillende
  problemen.

  Zo vormt de traditionele observatie – de volgerij slechts een
  beperkt onderdeel van het onderzoek naar de observatie. Daar is
  tevens bij betrokken:

  • het aftappen van telecommunicatie en het opvragen van gegevens
   daaromtrent,
  • de inzage in computerbestanden,
  • het scannen van mobiele telefoons en semafoons,
  • het direct afluisteren met behulp van technische
   middelen,
  • het gebruik van plaatsbepalingsapparatuur,
  • het gebruik van video- en foto-apparatuur,
  • de zogenaamde postvang (schending briefgeheim)
  • het onderzoek van huisvuil (de vuilnissnuffel),
  • inkijkoperaties.

  Bij het onderzoek naar het gebruik van informanten is aandacht
  besteed aan:

  • het onderscheid tussen tipgevers, passief gerunde informanten
   en gestuurde informanten
  • de behandeling door de criminele inlichtingendiensten (CID) van
   door informanten verstrekte gegevens en in verband daarmee het
   begrip CID-subject,
  • de betrouwbaarheid van informanten,
  • de beloning van informanten,
  • de strafvorderlijke deals met informanten,
  • de kroongetuige.

  Bij het onderzoek naar infiltratie is aandacht besteed aan:
  infiltranten,
  – het onderscheid tussen politie-infiltranten, (al dan niet
  criminele) burgerinfiltranten en buitenlandse

  • pseudo-koop, voorkoop en toonkoop,
  • pseudo-verkoop
  • projectmatige infiltratie
  • gecontroleerde aflevering (wel inbeslagname)
  • doorlaten (geen inbeslagname)
  • frontstores.

  Bij de overige informatie-inwinning is aandacht besteed aan:

  • misdaadanalyse
  • fenomeenonderzoek,
  • financieel rechercheren.

  In de afzonderlijke hoofdstukken worden definities gegeven van de
  hiervoor genoemde begrippen. De commissie heeft niet alle klassieke
  opsporingsmethoden onderzocht. Het onderzoek naar
  vingerafdrukken,
  het technisch onderzoek zoals verricht door het Gerechtelijk
  Laboratorium, het doen van confrontaties en de inzet van de
  speurhond zijn bijvoorbeeld achterwege gebleven. Ook enkele
  ongebruikelijke, op het eerste gezicht zeer geavanceerde methoden
  komen niet verder aan de orde. Daarbij valt te denken aan de
  opzettelijke manipulatie van de nieuwsmedia door de politie of het
  openbaar ministerie. In de aanvangsfase van het onderzoek zijn er
  echter geen aanwijzingen geweest die nader onderzoek in dezen
  rechtvaardigden. De commissie heeft het juist geacht om een aantal
  grotere zaken aan een nader onderzoek te onderwerpen. De commissie
  heeft in detail gekeken naar de Delta-methode, de zaak Charles Z,
  de zaak Henk R, het Beveronderzoek, het functioneren van de CID
  Kennemerland en de CID Gooi en Vechtstreek, de Ramolazaak, de
  Laundryzaak, het CoPa-onderzoek en de Prisma-methode, de
  AH-Oosterbeek-zaak en de TCR/TCA-zaak. De casusbeschrijvingen in
  deze bijlage zijn hoofdzakelijk gestoeld op de stukken die ter
  terechtzitting door het openbaar ministerie zijn gepresenteerd en
  de uitspraken van rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad, aangevuld
  met informatie uit de openbare verhoren van zowel bij deze zaken
  betrokken leden van het politieel onderzoeksteam als de zittende en
  staande magistratuur. Deze zaken zijn als illustratie verwerkt in
  de diverse hoofdstukken. In hoofdstuk 7 wordt aparte aandacht
  besteed aan de Delta-methode en het optreden van de CID
  Kennemerland. Het is onjuist de beeldvorming over de
  opsporingsmethoden in Nederland te baseren op de Deltamethode. Deze
  casus is uniek, maar verdient toch alle aandacht. Zij illustreert
  een aantal methodes in hun onderlinge samenhang waarbij de
  doorlating het meest in de aandacht is gekomen. Bovendien toont zij
  aan dat veel problemen die in de diverse hoofdstukken in deze
  bijlage afzonderlijk worden beschreven evenals de problemen die in
  de bijlage over de organisaties worden behandeld, nauw met elkaar
  samenhangen. De commissie heeft voorts enkele afzonderlijke thema’s
  onderzocht, die nauw verband houden met de onderzochte methoden. In
  het bijzonder zijn de wijze waarop de gegevens die zijn verkregen
  met behulp van de onderzochte en andere methoden worden verwerkt
  (informatiehuishouding), de corruptiegevoeligheid van de
  onderzochte methoden, en de internationale samenwerking in het
  bijzonder waar deze de onderzochte methoden betrof nader
  onderzocht. Voorts is een rechtsvergelijkende studie verricht.
  Uiteraard heeft de commissie zich op de hoogte gesteld van de
  terzake geldende rechtspraak. In de diverse hoofdstukken wordt
  hiervan verslag gedaan. Er is voor gekozen daarbij niet elk arrest
  aan te halen, maar slechts die arresten die kennelijke keerpunten
  in de rechterlijke beoordeling betroffen. Het is de taak van de
  wetenschap, niet van het parlement om de rechtspraak in al haar
  finesses te interpreteren. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is
  een bewerkt overzicht van de relevante rechtspraak toegevoegd aan
  deze bijlage. In bijlage 1 over de werkwijze van de commissie staat
  uitvoeriger beschreven welke methoden de commissie bij haar
  onderzoek heeft gebruikt. Kort gezegd is gebruik gemaakt van
  interviews die (voornamelijk door leden van de staf) zijn gehouden,
  de voorgesprekken die door de commissie zijn gevoerd en de
  verhoren. Verder is gebruik gemaakt van geschreven materiaal zoals
  gepubliceerd in nieuwsmedia en vakpers alsmede van de stukken die
  door politiekorpsen, justitile autoriteiten, andere bij de
  opsporing betrokken diensten, bestuurlijke diensten en
  particulieren zijn toegezonden. Het gebruikte geschreven materiaal
  is slechts bij uitzondering in voetnoten verwerkt. Een van de
  redenen daarvoor is dat een deel van het materiaal geheim is. Door
  bijvoorbeeld een geanonimiseerd voorbeeld van een activiteit te
  relateren aan een bepaalde politieregio zou lopend onderzoek in
  gevaar kunnen komen.

  In deze bijlage is ernaar gestreefd verslag te doen van de
  feitelijke bevindingen en van de bevindingen over de huidige stand
  van zaken in de rechtspraak. Waar conclusies worden getrokken
  beogen deze zo min mogelijk normatieve oordelen in te houden.
  Geheel te vermijden zijn – ogenschijnlijk – normatieve oordelen
  niet, aangezien zowel verslag gedaan wordt van de huidige
  juridische stand van zaken als van de feitelijke gang van zaken. De
  normatieve conclusies worden in het eindrapport van de commissie
  getrokken.


  Inhoudsopgave en zoeken