• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 1 ALGEMENE INLEIDING

  1 ALGEMENE INLEIDING

  De commissie heeft als een van haar opdrachten gekregen
  onderzoek te doen naar de organisatie, het functioneren van en de
  controle op de opsporing. De resultaten van dit onderzoek zijn in
  de voorliggende bijlage opgenomen.

  De commissie is haar onderzoek begonnen op grond van de
  bevindingen van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden, die
  zijn neergelegd in het rapport Opsporing gezocht.
  Noot In dat rapport zijn de volgende
  overheidsorganisaties en -organen onderscheiden: criminele
  inlichtingendiensten, de Centrale recherche informatiedienst,
  politile inlichtingendiensten en de Binnenlandse veiligheidsdienst,
  tactische recherche, kernteams, bijzondere opsporingsdiensten, het
  openbaar ministerie, het rechter-commissariaat en het ministerie
  van Justitie.

  De commissie heeft nader onderzoek gedaan naar het functioneren
  van deze en enkele andere diensten. Ook de rol van het ministerie
  van Binnenlandse Zaken en van korpsbeheerders/burgemeesters bij de
  opsporing is onderzocht.

  In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader
  geschetst waarbinnen de verschillende organisaties functioneren.
  Tevens wordt een overzicht gegeven van de structuur van de
  politie-organisatie, van relevante landelijke diensten en van
  adviescommissies en overlegorganen. In de hoofdstukken 3,4 en 5
  worden achtereenvolgens behandeld de regionale criminele
  inlichtingendiensten en de Nationale criminele inlichtingendienst,
  de tactische recherche, en de ondersteunende diensten, te weten de
  observatieteams, de arrestatieteams, de bureaus financile
  ondersteuning, de secties technische ondersteuning, de politile
  infiltratieteams en de Dienst technisch operationele ondersteuning
  (DTOO). Hoofdstuk 6 handelt over de kernteams en het landelijk
  rechercheteam. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de regionale
  inlichtingendiensten en de Binnenlandse veiligheidsdienst. In
  hoofdstuk 8 komt de rol van vijf bijzondere opsporingsdiensten aan
  bod: de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, de Algemene
  inspectiedienst, de Economische controledienst, het
  Milieubijstandsteam en de Dienst recherchezaken van het ministerie
  van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
  Daarnaast is aandacht voor de rechtshandhaving op Schiphol door de
  Koninklijke marechaussee en de douane. De twee daaropvolgende
  hoofdstukken beschrijven de positie van het openbaar ministerie en
  de rechters-commissarissen. Afsluitend volgen twee hoofdstukken
  over de korpsbeheerder/burgemeesters en de beide
  politieministeries: de ministeries van Justitie en van Binnenlandse
  Zaken. Uiteraard geldt voor alle hoofdstukken dat de organen worden
  behandeld voor zover dat in het kader van het onderzoek van belang
  is.

  Per organisatie zijn de navolgende onderwerpen
  onderzocht:

  • taak en structuur van de organisatie en werving en opleiding
   van het personeel;
  • beslissingen over de keuze van zaken en methoden (de
   gehanteerde methoden worden meer uitgebreid behandeld in bijlage 5
   Methoden);
  • de samenwerking met zusterorganisaties en nationale
   diensten;
  • de verantwoordingslijnen (sturing en controle);
  • eventuele specifieke wettelijke bevoegdheden.

  In bijlage 1 over de werkwijze van de commissie staat meer
  uitvoerig beschreven welke methoden de commissie bij haar onderzoek
  heeft gebruikt. Veel gegevens zijn verzameld door het houden van
  ruim driehonderd interviews door leden van de staf en de commissie.
  Tevens hebben de informele gesprekken die de commissie heeft
  gevoerd alsmede de openbare verhoren veel informatie opgeleverd.
  Daarnaast is gebruik gemaakt van geschreven materiaal zoals
  gepubliceerd in nieuwsmedia en vakpers alsmede van de stukken die
  door politiekorpsen, justitile autoriteiten, andere bij de
  opsporing betrokken diensten, bestuurlijke diensten en
  particulieren zijn toegezonden. Deze schriftelijke informatie is
  slechts bij uitzondering in voetnoten verwerkt. Wel is aan het eind
  van elk hoofdstuk een lijst opgenomen met het ten behoeve van dat
  hoofdstuk gebruikte materiaal.

  In deze bijlage is ernaar gestreefd verslag te doen van de
  feitelijke bevindingen. Waar conclusies worden getrokken beogen
  deze zo min mogelijk normatieve oordelen in te houden. Voor de door
  de commissie gekozen normerende conclusies wordt verwezen naar het
  eindrapport.


  Inhoudsopgave en zoeken