• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VI – 9.6 Conclusies

  9.6 Conclusies

  1. Bij de criminaliteitbestrijding is het OM sterk
  arrondissementsgewijs georinteerd. Dit leidt ertoe dat van
  eenvormig beleid geen sprake is. Voor het takenpakket en de
  organisatorische plaats van de CID-officieren, de
  kernteam-officieren en de ZwaCri-officieren ontbreekt een
  landelijke standaard. Dat verklaart mede het verschil in invulling
  van deze taak.

  2. Met de reorganisatie wordt ernaar gestreefd van het OM n
  organisatie te maken. Op besluitvormend niveau worden de
  territoriale taakverdelingen daarbij vervangen door functionele
  taakverdelingen. 3. Er is een Landelijk bureau OM, waar onder
  anderen drie officieren werkzaam zijn met landelijke taken. Door
  het ontbreken van een inbedding van het Landelijk rechercheteam in
  n of meer regiokorpsen zal de positie van het OM in het onderzoek
  van het LRT sterk kunnen zijn.

  4. In de meeste gewone strafzaken heeft het OM ondanks zijn
  directe verantwoordelijkheid geen bemoeienis met de opsporing. Dit
  is in het veld als probleem gesignaleerd, maar sommigen zijn
  beducht voor een te grote betrokkenheid van het OM bij de praktijk
  van de opsporing. Tussen het OM en de politie heerst een cultuur
  van wederzijds vertrouwen waarbij feitelijke sturing van en
  controle op de politie door het OM ongebruikelijk zijn. 5. De
  beheerstaak van het OM krijgt vrijwel alleen vorm door de
  mogelijkheid via de Regeling bijzondere opsporingskosten politie
  gelden ter beschikking te stellen.

  6. Het gezag van het OM strekt zich ook uit over
  opsporingsmethoden van de politie die plaatsvinden voordat een
  verdenking bestaat. Doorgaans is de CID-officier als eerste vanuit
  het OM bij de selectie van zaken betrokken en ook de
  verantwoordelijke binnen het parket voor de toepassing van
  voormelde opsporingsmethoden. Zijn rol in de prioriteitenstelling
  is, ondanks de uitgebreide procedures, groot, zo niet
  doorslaggevend.

  7. De beantwoording van de vraag of en zo ja op welk niveau
  toestemming van de officier van justitie nodig is voor de
  toepassing van niet uitdrukkelijk in de wet geregelde
  opsporingsmethoden, is onder meer afhankelijk van de ingrijpendheid
  van de methode. Daarover bestaat geen landelijke overeenstemming.
  Ook de criteria op grond waarvan de beslissingen moeten worden
  genomen, zijn beperkt. Doorgaans wordt beslist op grond van
  afwegingen in termen het proportionaliteits- en het
  subsidiariteitsbeginsel. Over de vraag welke factoren daarbij in
  concreto een rol moeten spelen, wordt verschillend gedacht. Binnen
  het OM is slechts een beperkte groep officieren bekend met dit type
  afwegingen. De verslaglegging van de afweging van het
  proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel is beperkt.

  8. De contacten van CID-officieren met de CID-en lopen uiteen in
  frequentie en intensiteit. Doorgaans is het beperkt tot contact met
  de RCID-chef. De CID-officier is in het algemeen niet van alles wat
  binnen de CID gebeurt op de hoogte, hij kent bijvoorbeeld de namen
  van de informanten niet altijd. De CID-officier kan bij een zaak
  betrokken blijven, ook als het tactisch onderzoek is aangevangen.
  Wie in zo’n geval verantwoordelijk is voor het CID-traject, is niet
  altijd geheel duidelijk.

  9. Over de vraag in hoeverre de zaaksofficier op de hoogte moet
  worden gesteld van hetgeen door de CID-officier is besloten en van
  wat in de CID-fase is gebeurd, bestaan verschillende opvattingen.
  De tendens bestaat de zaaksofficier wel op de hoogte te stellen van
  (eventueel geheime) acties die bewijsmateriaal opleveren, maar niet
  van andere gebeurtenissen.

  10. Velen, ook binnen het OM, menen dat het OM zijn gezag beter
  moet uitoefenen. De capaciteiten van het
  OM op dit punt staan ter discussie. In dat verband wordt gewezen op
  de verschillen in leidinggevende capaciteiten tussen individuele
  officieren. In de tweede plaats is het een feit dat het OM onder
  negatieve controle staat van de politie: het is deels afhankelijk
  van wat de politie aanlevert. Het is voorgekomen dat de politie het
  OM onjuist of onvoldoende heeft genformeerd, maar daar lijkt niet
  het kernprobleem te liggen. Het past – in de derde plaats – niet
  bij de cultuur binnen het OM om de politie daadwerkelijk te
  controleren, om door te vragen. Daarbij is overigens ook niet
  duidelijk in hoeverre dat zou moeten gebeuren. Individuele
  officieren zoeken hierin hun eigen weg. In de vierde plaats bestaat
  binnen het OM geen cultuur om onderling de wijze van leidingggeven
  in concreet politie-onderzoek te bespreken of daarover door te
  vragen. Afgezien van de cultuur moet in dit verband worden bedacht
  dat de structuren soms ook niet geheel helder zijn: in incidentele
  gevallen kan een procureur-generaal zich dwars door de normale
  hirarchie heen met incidentele zaken bemoeien. Bij deze
  overwegingen moet overigens bedacht worden dat veel leden van het
  OM verrast werden door het feit dat zij verantwoordelijk bleken te
  zijn voor opsporingsmethoden waarvan zij nauwelijks beseften dat
  deze plaats (konden) vinden.

  11. In beginsel dienen van alle opsporingshandelingen, dus ook
  van niet uitdrukkelijk wettelijk geregelde methoden,
  processen-verbaal te worden opgemaakt, maar er bestaat verschil van
  mening of deze processen-verbaal ook altijd in het dossier terecht
  moeten komen. Volstrekte helderheid over de vraag of proces-verbaal
  moet worden opgemaakt in geval geen bewijs is vergaard of geen
  vervolging plaatsvindt, bijvoorbeeld in het geval dat bedoelde
  opsporingsmethoden zijn toegepast, geeft het Wetboek van
  Strafvordering niet. Dergelijke helderheid is gewenst.

  12. Het cordinerend beleidsoverleg adviseert het College van
  procureurs-generaal over de door de kernteams te verrichten
  onderzoeken. De prioriteitenstelling van het CBO stuit soms op
  regionale belangen, welke in artikel 4 van de convenanten over de
  kernteams ook gehonoreerd worden. Deze tegenstelling bevordert de
  duidelijkheid bij de prioriteitenstelling niet.

  13. De procureurs-generaal hebben zich tot voor kort niet of
  nauwelijks bezig gehouden met de feitelijke toepassing van niet
  uitdrukkelijk wettelijk geregelde opsporingsmethoden. Zij maakten
  ook slechts in zeer beperkte mate gebruik van richtlijnen om deze
  methoden te regelen. Zij hebben geen initiatieven tot
  overkoepelende wetgeving genomen.

  14. De landelijke CRI-officier heeft bij internationale
  rechtshulp met name bij niet uitdrukkelijk in de wet geregelde
  opsporingsmethoden een belangrijke taak. Toch blijft er een grote
  marge van vrijheid voor de lokale officier bestaan, waardoor de
  landelijke officier geen volledig overzicht heeft. 15. De Centrale
  toetsingscommissie is gestuit op onwil en heeft daardoor nog geen
  volledig overzicht van de gebruikte opsporingsmethoden. De Centrale
  toetsingscommissie kan de uiteindelijke verantwoordelijkheden van
  de (zittings)rechter niet wegnemen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken