• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage VII – VOORWOORD

  VOORWOORD

  In de voorbije decennia is er in Nederland niet alleen veel
  gediscussieerd over het probleem van de georganiseerde
  criminaliteit, maar is er ook heel wat beleid ontwikkeld om dit
  probleem te beheersen. Niettemin stak telkens weer de vraag naar de
  werkelijke proporties van die criminaliteit de kop op. Een van de
  redenen hiervan was het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek om
  deze vraag afdoende te beantwoorden. Hierom is het niet
  verwonderlijk dat de Parlementaire Enqutecommissie
  Opsporingsmethoden onder andere de opdracht kreeg om een oordeel
  uit te spreken over aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Om zich van dit deel van haar opdracht
  te kwijten heeft de Enqutecommissie in het begin van 1995 prof. dr.
  C.J.C.F. Fijnaut (Instituut voor Strafrecht, Katholieke
  Universiteit Leuven, en Vakgroep Strafrecht en Criminologie,
  Erasmus Universiteit Rotterdam) verzocht om een kleine
  onderzoeksgroep samen te stellen. Het overleg omtrent dit verzoek
  resulteerde in februari van dit jaar in de vorming van een
  onderzoeksgroep waarvan – naast genoemde – ook deel hebben
  uitgemaakt: prof. dr. F. Bovenkerk (Willem Pompe Instituut voor
  Strafrechtswetenschappen, Universiteit Utrecht), prof. dr. G.J.N.
  Bruinsma (Internationaal Politie Instituut Twente, Universiteit
  Twente) en prof. dr. H.G. van de Bunt (Vakgroep Criminologie, Vrije
  Universiteit Amsterdam en directeur van het Wetenschappelijk
  Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van Justitie). Zij
  zijn op 1 maart 1995 begonnen aan de uitvoering van hun taak: een
  onderzoek naar aard, omvang en ernst van de georganiseerde
  criminaliteit in Nederland. Bij de uitvoering van sommige
  deelonderzoeken werd prof. dr. H.G. van de Bunt geassisteerd door
  drs. H. Nelen en dr. H. Werdmlder (Wetenschappelijk Onderzoek- en
  Documentatiecentrum), prof.dr. F. Bovenkerk door drs. A. Lempens
  (Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen) en drs. N.
  van de Ven (Divisie Centrale Recherche Informatie, Korps Landelijke
  Politiediensten), en Prof. dr. G.J.N. Bruinsma door drs. E.R.
  Kleemans (Internationaal Politie Instituut Twente).

  Dit is niet de plaats om uiteen te zetten hoe dit onderzoek is
  opgezet, onder welke omstandigheden het is uitgevoerd, en tot welke
  bevindingen het heeft geleid. Wel moet hier worden onderstreept dat
  dit eindrapport de algemene neerslag van de onderzoeksresultaten
  bevat. Het is immers gebaseerd op de zeven deelrapporten die in het
  kader van het onderzoeksproject zijn vervaardigd en die als
  onderdelen zijn gevoegd bij dit rapport. Wie een meer gedetailleerd
  inzicht in het onderzoek en zijn resultaten wenst, moet dus die
  deelrapporten raadplegen. Daarenboven is het voor bepaalde
  onderwerpen in elk geval raadzaam naar de deelrapporten terug te
  gaan omdat hierin somtijds het onderzoeksmateriaal op een heel
  andere manier is geordend dan in dit eindrapport is gebeurd. Waar
  bijvoorbeeld in een van de deelrapporten systematisch wordt
  besproken welke buitenlandse en allochtone groepen, zoals bepaalde
  geledingen van de Italiaanse mafia en diverse Turkse criminele
  groepen, zich hier te lande aan georganiseerde criminaliteit
  schuldig maken, daar is er in dit rapport voor gekozen om per vorm
  van georganiseerde criminaliteit aan te geven welke groepen
  allemaal betrokken zijn bij het plegen ervan. Verder wordt alleen
  in dit eindrapport uitvoerig wordt stilgestaan bij het probleem van
  de definitie van georganiseerde criminaliteit en bij de
  mogelijkheden en moeilijkheden om deze criminaliteit langs
  empirische weg te onderzoeken.

  Om redenen die hierna nog worden uiteengezet was het niet zo
  gemakkelijk om het gehele onderzoek binnen het aangegeven
  tijdsbestek klaar te krijgen. Dat dit toch is gelukt, is te danken
  aan de medewerking van vele instellingen, diensten en personen. Het
  is niet mogelijk om ze in dit voorwoord allemaal met naam en
  toenaam op te sommen. In het voorwoord van elk van de deelrapporten
  wordt telkens aangegeven op wiens onontbeerlijke steun kon worden
  gerekend. Er moeten echter een paar uitzonderingen worden gemaakt.
  In de eerste plaats voor de leden van de Enqutecommissie. In het
  bijzonder past een woord van dank aan hun adres omdat zij ons alle
  vrijheid hebben gegeven om het onderzoek – binnen de perken van het
  goedgekeurde voorstel – in te richten en uit te voeren zoals het
  ons goeddunkte. De secretaris van de Commissie, dr. E. Muller,
  heeft ons speciaal een grote dienst bewezen met zijn kritische
  lezing van de concepten van de opeenvolgende rapporten. Ook moet
  hier worden gesteld dat zowel op nationaal niveau als op lokaal
  niveau de reguliere politiekorpsen, het openbaar ministerie en de
  bijzondere politiediensten op allerlei manieren ten volle hebben
  meegewerkt aan het onderzoek. In het bijzonder de CRI, de
  regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de regiopolitie Twente zijn
  wij evenwel erkentelijk voor de gastvrijheid die zij ons
  maandenlang hebben geboden. Verder hebben zich eveneens heel wat
  vertegenwoordigers van de economische branches die in het
  onderzoek
  betrokken zijn geweest – met name de autobranche, het
  transportwezen, de bouwnijverheid, de textielnijverheid, de horeca
  en de afvalverwerkingsbranche -, veel tijd en moeite gegeven om de
  informatie te verschaffen waarom werd gevraagd. Evenzo dient hier
  te worden gememoreerd dat ettelijke leden van de diverse allochtone
  gemeenschappen in ons land bereid zijn geweest om in alle openheid
  te spreken over de problemen die georganiseerde criminaliteit in
  hun midden teweegbrengt. Onvermeld mag evenmin blijven dat de
  uitvoering van dit onderzoek slechts mogelijk was omdat de overige
  medewerkers van de instituten waaraan de onderzoekers zijn
  verbonden, zo vriendelijk waren om een belangrijk deel van de
  bijkomende lasten te dragen die een onderzoek als het onderhavige
  nu eenmaal met zich brengt. Ook willen wij graag de officier van
  justitie mr. A.O. van der Kerk en de hoofdofficier van justitie mr.
  M. van Erve bedanken voor de openhartige wijze waarop zij namens de
  minister van Justitie problemen die zich stelden bij de raadpleging
  van vertrouwelijke informatie, in goed overleg met ons hebben
  opgelost. Eunice Pleumeekers en Cciel van Doren, tenslotte, hebben
  op een voortreffelijke manier de totstandkoming van dit eindrapport
  administratief ondersteund.

  Den Haag, december 1995
  C. J. C. F. Fijnaut
  F. Bovenkerk
  G. J. N. Bruinsma
  H. G. van de Bunt


  Inhoudsopgave en zoeken