• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • De organisatie van de opsporing

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE OPSPORING

  3.1 Inleiding

  In het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden vormde de organisatiecrisis, naast de
  normeringscrisis en de gezagscrisis, een belangrijk onderdeel van
  de crisis in de opsporing. Bij de opsporing waren veel organisaties
  betrokken en de afstemming tussen deze organisaties leverde
  aanzienlijke problemen op. Organisaties werkten vaak onvoldoende
  met elkaar samen en de vastlegging van activiteiten was gebrekkig.
  (Kamerstuk 24 072, nr. 14, 1995-1996, p. 420.)

  Op basis van dit oordeel heeft de commissie in dit
  evaluatie-onderzoek expliciet aandacht besteed aan de veranderingen
  die in gang zijn gezet met betrekking tot de organisatie van de
  opsporing. Bij dit onderdeel van het evaluatie-onderzoek hanteerde
  de commissie de volgende onderzoeksvragen:

  a. Zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle
  betrokkenen rond de inzet en controle van opsporingsmethoden in de
  praktijk helder en wordt conform deze bevoegdheden gewerkt?

  b. Is de samenwerking tussen betrokken organisaties
  adequaat?

  c. Vindt coördinatie en afstemming in voldoende mate
  plaats?

  d. Hoe is de vastlegging van de activiteiten van
  opsporingsambtenaren plaats georganiseerd?

  In de verschillende deelonderzoeken is uitgebreid stilgestaan
  bij de organisatorische veranderingen die zich na de parlementaire
  enquête opsporingsmethoden hebben voorgedaan. In dit
  hoofdstuk geven wij een overzicht van de belangrijkste bevindingen
  met betrekking tot de organisatie van de opsporing. In de tweede
  paragraaf wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de
  verschillende reorganisaties die zich onder meer bij de politie en
  het openbaar ministerie hebben voorgedaan. Na deze paragraaf over
  algemene aspecten van reorganisaties komen in de navolgende
  paragrafen de afzonderlijke onderdelen en organisaties binnen de
  opsporing aan de orde. Allereerst wordt de rol van de korpsleiding
  beschreven. Vervolgens worden de activiteiten van de criminele
  inlichtingendiensten (CID-en) en de tactische recherche bekeken,
  waarbij ook de relatie tussen beide organisatieonderdelen aan bod
  komt. Vervolgens besteedt de commissie aandacht aan de
  ondersteunende diensten, de kernteams, het Korps landelijke
  politiediensten (KLPD), de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) en
  de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Aan het slot
  van dit hoofdstuk komt de internationale samenwerking aan de
  orde.

  vorige   volgende    inhoud