• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 3.13 Beoordeling

  3.13 Beoordeling

  De commissie is, met inachtneming van alle beschikbare
  informatie, tot de volgende beoordelingen gekomen over de
  Delta-methode.

  3.13.1 Delta-methode

  1 De Delta-methode is als opsporingsmethode onverantwoord. De
  commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de methode toegepast is
  met inachtneming van de richtlijn infiltratie. De combinatie van de
  volgende elementen:

  a het doorlaten van grote partijen drugs;
  b de te onafhankelijke positie van de criminele
  burgerinfiltrant;
  c het behoud van de criminele winsten;
  d de faciliterende rol van de politie, en;
  e het gebruik van criminele gelden door de politie, leidt tot dit
  oordeel. De commissie wijst de methode af. De methode blijkt
  nauwelijks te sturen en te controleren. Informanten hebben een te
  grote invloed gekregen op het functioneren van politie en justitie.
  De politie heeft gebruik gemaakt van crimineel geld om
  vervoermiddelen en communicatie-apparatuur aan te schaffen en
  loodsen te huren. Het overheidsapparaat is gegijzeld door de gang
  van zaken. De commissie is tot het oordeel gekomen dat de
  informanten zoveel ruimte kregen dat politie en justitie te
  afhankelijk van hen werden. De controle door het OM op de
  feitelijke gang van zaken was onvoldoende en soms compleet afwezig.
  Het doel van criminaliteitsbestrijding wordt voorbijgeschoten
  indien grote partijen softdrugs worden doorgelaten om te trachten
  organisaties in beeld te brengen.

  2 De burgerinfiltrant heeft er belang bij dat de methode
  doorgaat. Hij mag immers zijn criminele winsten behouden en zal,
  des te langer het traject duurt, blijven bewijzen dat hij in staat
  is verdovende middelen binnen te brengen. Het idee om de
  groeiinformant vertrouwen te laten winnen binnen de kring van
  hoofdverdachten is natuurlijk creatief, maar onwenselijk indien dit
  gepaard moet gaan met het plegen van allerlei zware strafbare
  feiten. De commissie heeft uit de geraadpleegde stukken overigens
  niet de overtuiging gekregen dat de informant al het vertrouwen had
  gewonnen van deze zogenaamde top van de criminele organisatie.

  Daarbij komt dat in het geval van de Delta-methode veel
  informatie gegenereerd is over het middenkader van de doelgroepen
  en maar zeer weinig over de directe hoofdverdachten.
  Het was zeer moeilijk aan de werkzaamheden van informanten een
  einde te maken. De methode ging door, ook na de opheffing van het
  IRT Noord-Holland/Utrecht. Dit is gebleken in de regio’s Rotterdam
  en Gooi en Vechtstreek.

  3 De commissie is van oordeel dat de betrokken
  politiefunctionarissen en de FIOD-medewerker, wiens rollen in het
  voorgaande uitgebreid beschreven zijn, absoluut onvoldoende het OM,
  de FIOD en de korpsleidingen absoluut onvoldoende hebben ingelicht
  over de werkelijke gang van zaken. Maar zwaarder weegt nog dat de
  verantwoordelijke procureurs-generaal, hoofdofficieren van justitie
  en officieren van justitie, en de leiding van de verschillende
  politiekorpsen niet hun verantwoordelijkheid hebben uitgeoefend
  door te zorgen voldoende op de hoogte te geraken van de methoden
  die de verschillende CID-en hanteerden. De geslotenheid van het
  opsporingsonderzoek (embargo) is ten onrechte als excuus gebruikt
  voor het niet doorvragen naar de precieze gang van zaken bij de
  uitvoering van de methode.

  3.13.2 XTC-traject

  De commissie wil tevens een oordeel geven over de
  XTC-transporten naar Engeland. Bij deze XTC-transporten
  zijn, zo moet de commissie aannemen, miljoenen XTC-pillen bewust
  doorgelaten en op de markt terecht gekomen.
  De commissie constateert dat bij n van deze transporten een
  peilbaken op de vrachtwagen is geplaatst door de Dienst technische
  operationele ondersteuning. Het IRT had kennelijk voldoende
  vermoeden van strafbare feiten om een peilbaken te laten plaatsen.
  Aangezien het in de ogen van de dienst in Driebergen ging om een
  politievoertuig is hier geen expliciete goedkeuring van een
  officier van justitie gevraagd of gegeven. De commissie constateert
  dat de officieren Van der Veen en Wortel de departementsleiding
  onvoldoende hebben ingelicht. Het gegeven van het peilbaken is niet
  aan het ministerie van Justitie gemeld door Van der Veen, noch het
  feit dat een gerechtelijk vooronderzoek was geopend. Hij heeft
  slechts gesproken over CID-operaties. De Kamer is terzake
  onvolledig en onjuist door de minister genformeerd. Er was sprake
  van een meer dan vaag vermoeden. De vertrouwelijkheid van de
  operatie is ten onrechte gebruikt om geen extra informatie te
  geven. De minister heeft hierover inmiddels op 10 oktober een brief
  aan de Kamer geschreven. De commissie constateert dat de
  Nederlandse autoriteiten de Engelse autoriteiten hadden moeten
  inlichten. Er was naar het oordeel van de commissie voldoende
  informatie om zelf in te grijpen of de Engelse overheid op de
  hoogte te stellen van de verdenking van transporten XTC naar
  Engeland. De commissie komt tot de conclusie dat niet is
  getipt.

  3.13.3 Informatie IRT-onderzoek

  In het ressort Amsterdam is, zo heeft de commissie vastgesteld,
  het besluit gevallen de informatie van het oude IRT niet meer in
  andere en nieuwe zaken te gebruiken. De commissie acht het
  noodzakelijk dat nader bezien wordt welke informatie uit het
  IRT-onderzoek nog gebruikt kan worden in lopende of op te starten
  strafrechtelijke onderzoeken. Mocht het hiermee mogelijk zijn
  ernstige strafbare feiten, zoals de moord op de Alkmaarse J. van
  der Heijden, alsnog op te lossen, dan dient dat besluit
  heroverwogen te worden.

  3.13.4 Afbouw informanten

  De zogenaamde afbouw van informanten, beter gezegd het beindigen
  van de relatie tussen informanten en politie, heeft tot ongewenste
  situaties geleid. Onder druk van de dreiging van een informant is
  alsnog 6.000 kilo drugs doorgelaten. Ook in andere trajecten bleek
  het meer dan eens noodzakelijk om dit soort doorlatingen toe te
  staan. Dat is onverantwoord, zeker nu de verantwoordelijken in
  feite niet wisten welke risico’s moesten worden afgewogen.

  De commissie acht het onverantwoord dat de overheid in een
  situatie is gemanoeuvreerd dat zij een informant moet afkopen met
  een bedrag van 2 miljoen gulden. Dat wijt zij aan onzorgvuldig
  optreden van politie-ambtenaren en aan de onverantwoord grote
  machtspositie die de informant in de loop der jaren had weten op te
  bouwen door zijn kennis.

  3.13.5 Saptraject

  Politie en justitie hebben zich onvoldoende rekenschap gegeven
  wat met de dekladingen van de transporten drugs moest gebeuren
  tijdens de toepassing van de Delta-methode. Het is niet meer te
  achterhalen of de sapman daadwerkelijk als informant van de CID
  Kennemerland ingeschreven is geweest. Vast staat wel dat dat er
  sprake is geweest van een veel te intensieve relatie tussen sapman
  en de CID-rechercheurs Langendoen en Van Vondel. Dat leidde tot
  allerlei ongewenste vermengingen van zakelijke en priv-relaties.
  Het door Langendoen en Van Vondel ter beschikking stellen van een
  borgrekening onder een valse naam aan de sapman, ook om zijn zwart
  verdiende geld op weg te zetten, acht de commissie onaanvaardbaar.
  Op die manier wordt zonder dat daar een directe noodzaak toe
  bestaat de overheid betrokken bij strafbare handelingen. De
  controle op het gebruik van deze borgrekening is volstrekt
  onvoldoende geweest. De verklaringen over de hoeveelheid geld dat
  de sapman heeft ontvangen van of via Langendoen en Van Vondel
  spreken elkaar tegen. Sapman verklaart dat hij vele miljoenen heeft
  ontvangen van Langendoen en Van Vondel om in het buitenland een
  sapbedrijf op te zetten om in nieuwe drugstrajecten gebruikt te
  worden. Langendoen en Van Vondel ontkennen ten stelligste in de
  verhoren dat zij daarvoor geld ter beschikking hebben gesteld.

  Sapman heeft in ieder geval van een CID-rechercheur tussen de
  500.000 en n miljoen gulden ontvangen om te voorkomen dat hij de
  Rijksrecherche of de commissie zou vertellen wat zijn werkelijke
  rol is in de methode. Dit geld is volgens Van Vondel afkomstig van
  de criminele informant. Het is onduidelijk of de betrokkenheid van
  de heren Langendoen en Van Vondel verder gaat dan in het zogeheten
  saptraject beschreven staat. De commissie blijft twijfelen of de
  heer Langendoen niet van meer op
  de hoogte is geweest dan hij in de verhoren heeft verklaard. De
  verklaringen van sapman aan de commissie, zij het niet onder ede
  gedaan, wijzen op het tegendeel. Het waarom van de betalingen door
  de informant aan sapman via de heer Van Vondel blijft onopgehelderd
  voor de commissie. Kan inderdaad een miljoen gulden betaald worden
  aan sapman zonder dat er sprake is van vergaande betrokkenheid bij
  mogelijke toekomstige drugtransporten? Hebben deze betalingen
  slechts tot doel gehad de sapman niet te laten verklaren voor de
  Rijksrecherche en de commissie?

  De commissie acht het aannemelijk, mede gezien de verklaringen
  van sapman en de zuster van Langendoen, dat Langendoen en Van
  Vondel een te intensieve financile betrokkenheid hadden bij het
  bedrijf in Zuid-Amerika met de bedoeling om het bedrijf te kunnen
  gebruiken bij latere drugtransporten. De commissie acht het
  waarschijnlijk dat Langendoen en Van Vondel een te nauwe
  betrokkenheid hadden met informant 1, waardoor zij niet meer in
  staat waren onafhankelijk te functioneren van de wensen van
  informant 1. De commissie komt op dit onderdeel tot het eindoordeel
  dat de informant de betrokken politiefunctionarissen stuurde in
  plaats van andersom.

  3.13.6 Dekmantelfirma’s en valse identiteitsbewijzen

  Op grote schaal is gebruik gemaakt van dekmantelfirma’s en valse
  identiteitsbewijzen. De commissie acht het gebruik van deze
  middelen in principe toelaatbaar. Bij haar onderzoek heeft de
  commissie moeten concluderen dat van enige controle op het
  gebruiken van de dekmantelfirma’s en de valse identiteitsbewijzen
  geen sprake was. Betrokken politiefunctionarissen konden naar eigen
  goedvinden gebruik maken van deze middelen. Op het gebruik van de
  bedrijven en de firma’s is geen enkele controle noch door het OM
  noch door de betrokken korpsleiding noch door de betrokken
  korpsbeheerder uitgeoefend. De commissie acht dit gebrek aan
  controle en sturing ongewenst.

  3.13.7 Beveronderzoek Rotterdam

  De belangrijke elementen van de Delta-methode komen ook in het
  Bever-onderzoek weer terug. Het verschil is dat in het
  Bever-onderzoek relatief meer partijen drugs in beslag zijn
  genomen. Van belangrijke punten waren noch de CID Rotterdam, noch
  de direct betrokken officier De Groot op de hoogte. Van Vondel
  runde zelfs een informant nadat hij de politie verlaten had. Dat
  laatste is natuurlijk onaanvaardbaar. De commissie is van oordeel
  dat de beide CID-officieren uit Rotterdam en Haarlem elkaar
  onvoldoende hebben genformeerd over de beslissingen die waren
  genomen. Op die manier ontstond er ruimte voor allerlei
  misverstanden over wie nu waarvoor goedkeuring had gegeven.

  De commissie acht de onduidelijkheid die bij deze methode heeft
  bestaan over de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de
  informant zeer onwenselijk. Het kan niet zo zijn dat twee
  hoofdofficieren van justitie elkaar de verantwoordelijkheid
  toeschuiven. De commissie is van oordeel dat meer eenduidig de
  verantwoordelijkheden voor het runnen van de informant hadden
  moeten worden vastgelegd. Dat neemt overigens niet weg dat het OM
  en de korpsleiding in Haarlem in ieder geval ook verantwoordelijk
  zijn geweest voor wat er in dit traject gebeurd is.

  3.13.8 Gooi en Vechtstreek

  Ook voor het gebruik van de methode in Gooi en Vechtstreek wijst
  de commissie naar het oordeel over de methode als zodanig. Daarbij
  dient te worden aangetekend dat in Gooi en Vechtstreek veel meer
  partijen in beslag zijn genomen.

  In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende informanten
  overgenomen van de CID Kennemerland. De vroegere werkverhouding
  tussen de chefs CID zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Ook in
  Gooi en Vechtstreek is gebruik gemaakt van crimineel geld om
  facilitaire diensten, zoals het huren van loodsen, te bekostigen.
  Dat is voor de commissie niet aanvaardbaar.

  In Gooi en Vechtstreek doet zich een conflict voor tussen de
  CID-chef en het Amsterdamse OM. De verhoudingen tussen enkele
  betrokkenen bij politie en OM lijken onherstelbaar verstoord. De
  persoonlijke verschillen van beoordeling van methoden liggen
  dermate uit elkaar dat van een toekomstige effectieve samenwerking
  nauwelijks meer iets terecht kan komen. De commisie kan zich niet
  aan de indruk onttrekken dat het stopzetten van de onderzoeken mede
  werd veroorzaakt door de slechte verhouding tussen betrokkenen. Het
  is het OM onvoldoende duidelijk geworden dat mede gebruik gemaakt
  werd van informanten afkomstig van de CID Kennemerland. Het is
  begrijpelijk dat het OM Amsterdam niet in wilde gaan op het verzoek
  van de politie Gooi en Vechtstreek voor het doorlaten van 17.000
  kilo drugs op verzoek van de informant. De commissie is van oordeel
  dat het OM aanvankelijk aarzelend is opgetreden over het al dan
  niet geven van
  toestemming voor het 5.000 kilo traject waarbij mogelijk drugs op
  de markt zouden kunnen verdwijnen en crimineel geld zou worden
  gebruikt. De politie heeft de aarzeling van het OM begrepen als
  toestemming. De bandopnamen van telefoongesprekken laten echter
  duidelijk horen dat het OM in de persoon van de heer Valente
  toestemming voor mogelijke trajecten intrekt.

  3.13.9 Criminele gelden en verdiensten

  De commissie constateert dat informanten de gelden die zij
  verdienden met hun activiteiten voor de criminele organisaties
  mochten behouden. Enkele informanten hebben met medeweten van
  politie en justitie miljoenen verdiend. Tevens zijn met crimineel
  geld politie-activiteiten en -middelen gefinancieerd. De commissie
  acht het onaanvaardbaar dat informanten onder regie van politie en
  justitie ongestoord vele miljoenen kunnen verdienen. De commissie
  acht het onaanvaardbaar dat politie-activiteiten met crimineel geld
  worden gefinancieerd. Op die manier onstaat naar het oordeel van de
  commissie een ongewenste vermenging van criminele belangen en de
  belangen van de opsporing.

  3.13.10 Doorgelaten drugs

  Op basis van de thans beschikbare gevegens komt de commissie tot
  de volgende bevindingen over doorgelaten containers met drugs in de
  beschreven trajecten. Door middel van ongeveer 50 containers is in
  totaal 285 ton softdrugs en 100 kilo cocane doorgelaten. De
  CID-Kennemerland heeft daarvan in ieder geval 32 containers voor
  haar rekening genomen. Daarvan is terug te traceren dat
  waarschijnlijk rond de 100 ton op de markt terecht is gekomen. 160
  ton is traceerbaar in beslag genomen.

  Naast de te traceren containers bestaan enige aanwijzingen dat
  in parallel-trajecten meer containers zijn doorgelaten. Harde
  gegevens ontbreken echter. Het is daarom moeilijk een betrouwbaar
  totaalgetal te geven. Ook in andere onderzoeken, zoals het
  Copa-onderzoek, zijn overigens soft- en harddrugs doorgelaten.

  3.13.11 De opheffing van het IRT Noord-Holland/Utrecht, de
  commissie-Wierenga en de

  Tweede Kamer.

  1 Uit het rapport van de commissie-Wierenga en het werk van de
  enqutecommissie is gebleken dat de verhoudingen tussen de
  Amsterdamse politie en het IRT verre van optimaal waren. Voor de
  overgang van de verantwoordelijkheid voor het IRT naar Amsterdam
  was het onduidelijk wie nu eigenlijk het gezag uitoefende vanuit
  het OM. De verschillende officieren van justitie van het IRT
  (Franken van Bloemendaal, Van Riel, Van der Veen) hadden geen
  duidelijke superieur voor de overgang naar Amsterdam op 1 juni
  1993. Van Capelle had die baas wel in de persoon van hoofdofficier
  Vrakking.

  De verantwoordelijke procureur-generaal, Van Randwijck, heeft
  onvoldoende sturing gegeven. De hoofdofficieren waren niet of niet
  voldoende op de hoogte van de gebruikte methoden. Ook na de
  overgang van het IRT naar Amsterdam is daarin weinig verandering
  gekomen. Ook de heer Vrakking wist niet welke trajecten er liepen.
  Hij is daarover niet ingelicht door de officieren Van der Veen,
  Wortel en Van Capelle en heeft daar voor 8 november 1993 ook niet
  naar gevraagd.

  2 Ongetwijfeld hebben de hoofdrolspelers bij de Amsterdamse
  politie, Nordholt, Van Riessen, Welten en Van Kastel zich te weinig
  op de hoogte gesteld van het onderzoek en de opsporingsmethoden van
  het IRT vlak voor en na 1 juni 1993. Tegelijkertijd had het
  evenzeer in de rede gelegen dat Van Capelle, Lith, Langendoen en
  Augusteijn de nieuwe teamleider en/of de korpsleiding van Amsterdam
  hadden genformeerd over de Delta-methode. Waar het rapport van de
  commissie-Wierenga de verantwoordelijkheid daarvoor eenduidig bij
  Amsterdam legt, is op basis van de nu beschikbare gegevens de
  conclusie gerechtvaardigd dat geen van deze personen werkelijk
  geprobeerd heeft Amsterdam te informeren. Mogelijk verstoorde
  verhoudingen zijn daarvoor geen rechtvaardiging.

  Deze personen zijn dan ook mede verantwoordelijk voor de
  uitbarsting van Amsterdam, begin november 1993, die zou leiden tot
  de opheffing van het IRT op 7 december 1993.
  3 De commissie wil de volgende opmerkingen maken over de opheffing
  van het IRT. Na de commotie die ontstaan was binnen het team en bij
  de CID Kennemerland waren de verhoudingen dermate verstoord dat in
  ieder geval het werk op andere wijze georganiseerd had dienen te
  worden. Dat had nog niet per s tot opheffing van het team hoeven te
  leiden.

  Toen men besloten had dat de methode gestopt diende te worden
  ontbrak het op de ressortsvergadering van 17 november 1993 aan
  voldoende gezag bij de procureur-generaal om tot n beindiging van
  de Delta-methode n een andere werkwijze voor het team te komen.
  Noot Dat laat onverlet dat de Amsterdamse
  driehoek niet in staat was met initiatieven te komen ter
  verbetering van de situatie. Naar andere oplossingen is niet meer
  gezocht. De politie in Amsterdam bleek niet in staat effectief een
  einde te maken aan de toepassing van de methode.

  4 De commissie-Wierenga heeft onder een bijkans onmogelijke
  tijdsdruk moeten werken, mede onder invloed van de naderende
  Kamerverkiezingen van mei 1994 en de wens van de Kamer snel
  conclusies te kunnen trekken. Zij beschikte niet over de gegevens
  waarover de enqutecommissie nu kan beschikken. Zij kende
  belangrijke elementen van de Delta-methode niet.

  De commissie-Wierenga kwam tot de volgende eindconclusies: zij
  heeft de verantwoordelijkheid voor het uiteenvallen van het IRT
  eenduidig bij Amsterdam gelegd. De gebruikte Delta-methode heeft
  zij als verantwoord en niet onrechtmatig beoordeeld.

  De commissie wil zich niet begeven in het opnieuw beoordelen van
  alle conclusies van de commissie-Wierenga, voorzover zij geen
  betrekking hebben op de gebruikte opsporingsmethode. Het is de
  commissie wel duidelijk geworden dat in de baaierd van ongenoegen
  die leidde tot de opheffing van het IRT de schuld niet eenduidig
  bij n partij te leggen is. Het is nu bijna irrelevant geworden om
  een oordeel te geven over de vraag of de opheffing van het IRT met
  vrucht vermeden had kunnen worden. Niet alle relevante informatie
  was voorhanden, het gezag op het niveau van het ressort ontbrak, de
  hoofdofficieren communiceerden niet meer met elkaar. De
  beschuldigingen van corruptie droegen bij tot een onmogelijke
  werkverhouding.

  Wat betreft de methode deelt de commissie het oordeel van de
  commissie-Wierenga niet. Gezien alle informatie die nu voorhanden
  is, was de Delta-methode met al haar consequenties onverantwoord en
  niet aanvaardbaar.

  5 Tijdens de verhoren van de commissie is gebleken dat de direct
  betrokken ministers een uiteenlopende visie op de zaak hadden.
  Hirsch Ballin twijfelde al vanaf de eerste weken van december ’93
  of de methode in november wel met recht en reden door Amsterdam
  gestopt was. Van Thijn was in feite een diametraal andere mening
  toegedaan. Voor hem was het duidelijk dat het IRT was opgeheven
  vanwege de uit de hand gelopen opsporingsmethode. Door deze
  uiteenlopende visies was het voor het kabinet moeizaam om tot een
  eenduidig oordeel te komen over de methode.

  6 Het kabinet heeft besloten dat slechts vier ministers kennis
  zouden nemen van het geheime deel van de commissie-Wierenga, te
  weten premier Lubbers, vice-premier Kok en de ministers Hirsch
  Ballin en Van Thijn. Hiermee heeft het kabinet de zienswijze van de
  commissie- Wierenga gevolgd dat openbaarmaking van deze stukken
  achterwege diende te blijven, vanwege schade aan de
  strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of in verband met de
  veiligheid van personen. Achteraf gezien is te betreuren dat
  besloten is door het kabinet geen extra informatie naar buiten te
  brengen. Het kabinet had, naar het oordeel van de commissie, de
  toen bekende wezenlijke punten uit de geheime aanbiedingsbrief wel
  openbaar moeten maken. 7 De commissie voor de Inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten heeft geen redenen gezien het kabinet nadere
  opheldering te vragen na ontvangst van het geheime deel. Naar het
  oordeel van de enqutecommissie had zij de regering moeten vragen
  alsnog de Kamer in te lichten over de essentile elementen die nu
  verborgen zijn gebleven. Zij had tevens moeten overwegen of het op
  haar weg lag deze geheime informatie zonder meer te ontvangen,
  nadat zij op 25 januari besloten had zich niet verder inhoudelijk
  met de zaak bezig te houden. Het gebruik van de commissie
  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de regering in kwesties
  als de IRT-affaire is oneigenlijk. De verantwoordelijke
  kamercommissies dienen, waar noodzakelijk vertrouwelijk, dergelijke
  informatie te ontvangen.

  8 Hoewel formeel vol te houden is dat door het inlichten van de
  commissie-IVD de Kamer was ingelicht, was een goed oordeel van de
  Kamer als geheel over de consequenties van de gevolgde methode niet
  mogelijk. Daarmee bleef het de Kamer ook ten dele duister wat de
  werkelijke inhoud zou zijn van de zogenaamde
  functioneringsgesprekken van de betrokken ministers met de heren
  Van Randwijck, Vrakking, Nordholt en Van Riessen.

  9 Het kamerlid Stoffelen (PvdA) beschikte wel over meer concrete
  informatie over de methode in het debat van 7 april 1994.
  Noot Hij vroeg echter niet door bij de betrokken
  ministers of zijn kennis over de doorgelaten hoeveelheden
  verdovende middelen klopte. Hij was te bevreesd voor het mogelijk
  aftreden van ministers of het gehele kabinet om de zaak in de Kamer
  op te helderen. Politieke overwegingen wonnen het bij n van de
  coalitiepartners van het bevragen van de ministers over de
  wezenlijke punten van de methode. Verschillende kamerleden
  (Korthals (VVD), Dijkstal (VVD) en Wolffensperger (D66)), die op 7
  april 1994 tot de
  oppositie behoorden, hebben in de verhoren van de commissie
  meegedeeld dat zij genoeg informatie hadden om zich een politiek
  oordeel te vormen over het gevoerde beleid. Noot Ook het
  kamerlid Van der Heijden (CDA) stelde geen vragen over de
  mehtode.

  Afsluiting

  De uitkomst van het kamerdebat van 7 april 1994 had voor veel
  gezagsdragers een duidelijke uitkomst. De methode was niet
  onrechtmatig geoordeeld en men kon weer aan het werk.
  De verschillen van inzicht tussen Amsterdam en de anderen bleven
  echter bestaan. De lucht was niet gezuiverd. De
  functioneringsgesprekken leidden niet tot helderheid. De
  procureurs-generaal bespraken de gevolgen van de methode niet meer.
  Weinig gezagsdragers hebben zich in 1994 echter de vraag gesteld of
  de methode nu gestopt was of nog doorgang vond. De methode ging
  door op een zodanige manier dat de informant feitelijk betrokken
  politiefunctionarissen stuurde en vergaand benvloedde. De betrokken
  politiefunctionarissen waren niet in staat de methode verantwoord
  uit te voeren. Het justitile gezag over de politie heeft gefaald.
  Geen van de betrokkenen bleek zich tijdens de verhoren voor het
  geheel verantwoordelijk te voelen.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken