• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Eindrapport – 4.6 Beoordeling

  4.6 Beoordeling

  De commissie heeft geconstateerd dat verschillende
  observatiemethoden geen uitdrukkelijke wettelijke basis hebben.
  Dwangmiddelen als het tappen van gegevensverkeer, het onderzoek in
  geautomatiseerde werken en de postvang zijn wel in de wet geregeld.
  Gelet op de nauwkeurige wettelijke normering van bepaalde
  dwangmiddelen en het ontbreken van normering van andere
  opsporingsmethoden is het beeld onevenwichtig. Voor het gebruik van
  bepaalde niet wettelijk geregelde opsporingsmethoden is in de
  rechtspraak een aanzet tot nadere normering gegeven. De
  jurisprudentie heeft voorwaarden gesteld aan het gebruik van de
  verschillende observatiemethoden. Noot In een enkel
  geval, zoals het inkijken, bestaat een interne richtlijn die als
  juridische basis wordt gehanteerd voor de inzet van de
  observatiemethode.

  Naar de stand van het huidig recht is naar het oordeel van de
  commissie te veel discussie mogelijk over de vraag of de inzet van
  bepaalde observatiemethoden rechtmatig is. Het punt is waar bij
  observatie sprake kan zijn van een inbreuk op de fundamentele
  rechten van de burger zonder dat daarvoor een specifieke wettelijke
  basis bestaat. Bij langdurige observatie is dat volgens de
  commissie het geval. Zonneklaar is dat het in de praktijk
  geconstateerde direct afluisteren en de semi-inkijkoperatie
  (meeliften) in een woning onrechtmatig zijn, tenzij sprake is van
  een noodtoestand. Het gebruik van niet in het strafdossier
  opgenomen tapgegevens door de CID is begrijpelijk, maar naar het
  huidige recht evenzeer onrechtmatig. Politie en justitie zijn van
  oordeel dat deze observatiemethoden noodzakelijk zijn voor een
  effectieve opsporing.

  Er bestaan geen eenduidige criteria wanneer welke
  observatiemethode door wie mag worden gehanteerd. De commissie is
  van oordeel dat nadere normering gewenst is, mede omdat door het
  verrichten van observatiewerkzaamheden grondrechten (en vooral het
  grondrecht op privacy) kunnen worden aangetast. Bij direct
  afluisteren en inkijken is naar het oordeel van de commissie sprake
  van een ernstige inbreuk op het privacyrecht van burgers of van de
  vrijheid die in het verlengde daarvan ligt. Bij de andere vormen
  van observatie is het mogelijk dat inbreuk gemaakt wordt op privacy
  van burgers. Normering biedt politie en justitie expliciet
  omschreven mogelijkheden om deze methoden te hanteren.

  De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken politie-
  en justitiefunctionarissen zijn onduidelijk. De inzet van
  observatiemethoden was tot voor kort het monopolie van de politie.
  Daar kwam meestal geen officier van justitie aan te pas. Recent is
  wijziging gekomen in de bemoeienis van het OM. Ook waren de
  criteria op basis waarvan een beslissing werd genomen zeer diffuus.
  Het gebrek aan sturing van de politie door het OM acht de commissie
  onwenselijk. Het OM dient in ieder geval op de hoogte te zijn van
  het gebruik van deze methoden. Voor bepaalde vormen van observeren
  is naar het oordeel van de commissie expliciete voorafgaande
  toestemming van een officier van justitie noodzakelijk.

  Van enige controle achteraf door het OM op het gebruik van deze
  observatiemethoden was nauwelijks sprake. De politie vertelde het
  OM weinig over de gehanteerde observatiemethoden. Of er informatie
  werd gegeven, was vooral afhankelijk van de voorkeur van de
  betrokken politiefunctionaris. Officieren van justitie vroegen
  sporadisch naar het gebruik van deze methoden. De commissie meent
  dat een meer intensieve toetsing van het gebruik van deze methoden
  door het OM noodzakelijk is. De rechter moet tevens achteraf kunnen
  controleren welke methoden zijn gebruikt en op welke wijze zij zijn
  ingezet. De verslaglegging van de inzet van het merendeel van de
  observatiemethoden is zeer gebrekkig. Slechts met veel moeite kan
  gereconstrueerd worden welke observatiewerkzaamheden zijn verricht.
  In enkele gevallen had dat negatieve gevolgen voor de effectiviteit
  van de opsporing. Een adequate registratie is naar het oordeel van
  de commissie een essentile voorwaarde voor een verantwoorde
  opsporing. Te vaak is naar het oordeel van de commissie het gebruik
  van observatiemethoden zoals inkijkoperaties, videocamera’s,
  scanners, geheim gehouden. De rechter, de verdediging en soms het
  OM hadden te weinig inzicht in het gebruik van deze
  observatiemethoden.

  Over het verantwoord zijn van de observatiemethoden valt
  moeilijk in algemene zin uitspraken te doen. Dat is sterk
  afhankelijk van de concrete gevallen. De inzet van niet wettelijk
  geregelde opsporingsmethoden is niet beperkt tot de onderzoeken
  naar zware, georganiseerde criminaliteit. Zo vindt met name de
  inzet van foto- en videoapparatuur plaats bij allerlei
  criminaliteit, varirend van burenruzies tot autokraken en
  woninginbraken. In iets mindere mate geldt dit ook voor
  plaatsbepalingsapparatuur.

  In gevallen van georganiseerde criminaliteit wordt inzet van
  observatiemethoden al gauw proportioneel geacht. Als het bij een
  inbraak qua ernst van het delict is toegelaten, dan toch zeker ook
  bij zware, georganiseerde criminaliteit, zo wordt geredeneerd. Wat
  voor proportionaliteit geldt, geldt ook voor de
  subsidiariteitstoets. Gelet op de problemen die gebruikelijk zijn
  bij onderzoek naar criminele organisaties wordt niet snel gezegd
  dat eerst andere middelen moeten worden ingezet. De combinatie van
  de verschillende observatiemiddelen maakt dat er zicht op de
  organisatie ontstaat. Het voorgaande brengt met zich mee dat de
  toepassing van deze methoden bij georganiseerde criminaliteit min
  of meer standaard is. De effectiviteit van de observatiemethoden is
  moeilijk te bepalen. Sommigen stellen dat de wettelijke
  dwangmiddelen voldoende mogelijkheden bieden, anderen menen dat het
  voor een effectieve opsporing noodzakelijk is om steeds nieuwe
  observatiemethoden te hanteren. De commissie meent dat het gebruik
  van verschillende observatiemiddelen noodzakelijk is voor een
  effectieve opsporing. De recente geschiedenis heeft
  getoond dat het gebruik van onvoldoende genormeerde
  observatiemethoden de bestrijding van de georganiseerde
  criminaliteit kan schaden (zie de zaak Henk R.). Een voldoende
  normering is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor de
  bescherming van de rechten van burgers, maar ook voor een
  effectieve opsporing. In hoofdstuk 10 geeft de commissie haar
  oordeel over welke observatiemethoden nader genormeerd moeten
  worden en welke observatiemethoden zij onwenselijk acht.

  Observatie is een noodzakelijke methode bij de bestrijding van
  de georganiseerde criminaliteit. De commissie is van oordeel dat
  politie en justitie voldoende mogelijkheden moeten hebben om met
  behulp van observatiemiddelen gegevens te verzamelen. De commissie
  is echter tevens van oordeel dat de observatiemethoden zowel
  inhoudelijk als procedureel goed genormeerd moeten worden.


  vorige         inhoudsopgave en zoeken